Kommunalbestyrelsen

28-01-2020

Medlemmer

Formand Britt Jensen (A)
Michel Berg (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Lene Due (A)
Birgitte Glifberg (A)
Jan Kongebro (A)
Pia Hess Larsen (A)
Erik Nielsen (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mogens Brauer (C)
Kim Drejer Nielsen (C)
Anders Torm Nielsen (C)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Hammer (O)
Claus Gisselmann Olsen (UP)
Marianne Christensen (Ø)
Peter Mikkelsen (Ø)

Fraværende

Flemming Lunde Østergaard (A), sag 1-18

Sager 1 - 18

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 1

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Lokalplan 149 Daginstitution på Vårfluevej samt Tillæg 2 til Kommuneplan 2018 - endelig vedtagelse
Sag nr. 2

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Lokalplan 149 og Tillæg 2 til Kommuneplan 2018 har været i offentlig høring i ni uger fra den 11. juli 2019 til den 12. september 2019. I perioden er der kommet tre høringssvar.

Der er på denne baggrund foreslået ændringer i den endelige lokalplan i forhold til forslaget.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Lokalplan 149 vedtages med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen samt
 2. at Tillæg 2 til Kommuneplan 2018 vedtages.


Teknik- og Miljøudvalget, 14. januar 2020, pkt. 2:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 22. januar 2020, pkt. 2:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Lokalplan 149 har til formål at skabe lokalplangrundlag for den eksisterende daginstitution Skibet-styrebord på Vårfluevej, samt at muliggøre en udvidelse ved en tilbygning i to etager med tilhørende lege- og opholdsareal.

Lokalplanområdet omfatter Vårfluevej 13, 15A og 15B (matr. nr. 93a og 93b Islev By, Islev som har en samlet grundstørrelse på 5.989 m2).

Den eksisterende daginstitution omfatter en bygning i én etage på 737 m2 samt lege- og opholdsareal og 10 parkeringspladser på terræn.

Udvidelsen omfatter en bygning i to etager på ca. 1.000 m2 samt lege- og opholdarealer og otte ekstra parkeringspladser.

For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen er der sideløbende udarbejdet et kommuneplantillæg som danner plangrundlag for at bygge en institution i maks. 2 etager. Maks. bygningshøjde 8,5 og maks. bebyggelsesprocent 30 er uændret.

I forbindelse med udvidelsen skal der foretages omlægning af vejprofilet på Vårfluevej, for afvikling af trafikken i spidsbelastninger, hvor mange forældre skal aflevere og hente børn indenfor et kort tidsrum. Der er sikret midler til dette i budget 2020.

Høringssvar

I høringsperioden er der indkommet tre høringssvar, heraf to fra lokale borgere og et fra Banedanmark. Høringssvar ses i Bilag 4.

Høringssvarene omfatter støj fra daginstitutionen, placering af p-pladser, lysgener fra billygter og flashlight, trafikstøj, støjværn, parkering og trafik på Vårfluevej og i naboområder.

Resumé af høringssvar samt Teknisk Forvaltnings kommentarer og indstillinger hertil fremgår af Bilag 3.

På baggrund af den offentlige høring foreslår Teknisk Forvaltning, at lokalplanen vedtages med følgende ændringer:

På side 4 i Redegørelsen under punktet "Lokalplanen skal ikke miljøvurderes" ændres således:

Tidligere tekst: Lokalplanen sikrer et støjværn i østlige naboskel, for at reducere støjgener fra daginstitutionen til bolig samt for at reducere trafikstøjen fra Motorring 3 til daginstitutionen.

Ny tekst: Lokalplanen sikrer mulighed for etablering af støjværn / plankeværk i skel, for at reducere eventuelle støj- og lysgener.

§ 9.1 om beplantningsbælte uddybes og lyder herefter således:

"Der skal etableres (og bevares) et min. 1,8 m bredt beplantningsbælte i naboskel.

Beplantningsbæltet kan bestå af spredte træer, buske og græs.

I beplantningsbæltet kan der indrettes for ophold og leg.

Beplantningsbæltet langs den østlige afgrænsning af p-pladsen skal bestå af en bøgehæk og et græsareal mellem hækken og p-pladsarealet."

§ 9.9 tilføjes ny bestemmelse: "Der kan etableres et plankeværk i skel ved parkeringspladsen".

Teknisk Forvaltning foreslår endvidere nedenstående ændringer:

§ 9.8 om hegning uddybes til følgende formulering:

"Hegn i naboskel skal etableres som levende hegn, dog kan der suppleres med trådhegn/panelhegn. Langs Vårfluevej kan der etableres trådhegn/panelhegn."

§ 11.1 om støjværn udvides til at gælde alle skel og lyder herefter således:

"Der kan etableres støjværn i naboskel for at reducere støj fra Motorring 3 til daginstitutionen."

Kortbilag 5 ændres, idet bebyggelsen er ændret m.h.t. placeringen i byggefeltet. Kortbilag 6 med de tidligere facadeskitser udgår.

Der er foretaget redaktionelle ændringer for at indarbejde ovenstående rettelser og tilføjelser i lokalplanen.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning - Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Fingerplanen 2019 - Landsplandirektivet for Hovedstadsområdets planlægning

Kommuneplan 2018

Rødovre Kommunes Arkitekturpolitik "Rammer om livet".

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser på nuværende stade.

Tidsplan

Offentlig bekendtgørelse - december 2019.

Bilag

Bilag 1: Lokalplan 149 Daginstitution på Vårfluevej
Bilag 2: Tillæg 2 til Kommuneplan 2018 Vårfluevej syd
Bilag 3: Høringsskema med høringssvar-kommentarer-indstilling
Bilag 4: Originale høringssvar til Lokalplan 149

Forslag til Lokalplan 148, temalokalplan for åben-lav områder
Sag nr. 3

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Lokalplan 148 - temalokalplan for åben-lav-boligområder har til formål at sikre, at områderne inden for lokalplanens afgrænsning forbliver grønne og åbne boligområder. Herunder at fastlægge en maksimal bebyggelsesprocent på 25 for ejendommene i lokalplanområdet. Lokalplanen udmønter desuden kommuneplanens rammer for etagehøjde, hække/grønne hegn og bevaring af markante træer.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Forslag til Lokalplan 148 - temalokalplan for åben-lav-boligområder vedtages og fremlægges i offentlig høring i otte uger samt
 2. at Forslag til Lokalplan 148 - temalokalplan for åben-lav-boligområder ikke miljøvurderes.


Teknik- og Miljøudvalget, 14. januar 2020, pkt. 3:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 22. januar 2020, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Følgende ændringsforslag blev sat til afstemning:

" Gruppe C indstiller, at § 9.6 "Markante træer" udgår og at der i stedet udarbejdes en træpolitik for Rødovre Kommune."

Forslaget faldt med 13 stemmer imod (A, F og Ø) og 5 for (C, O og UP).

Indstillingen godkendt med 15 stemmer for (A, F, O, Ø og UP) og 3 imod (C).

Sagsfremstilling

Planforslaget er udarbejdet med baggrund i Kommuneplan 2018, hvor den maksimale bebyggelsesprocent i åben-lav-boligområder er fastsat til 25. Lokalplanen erstatter en række tinglyste servitutter og deklarationer, der regulerer områderne indenfor lokalplanområdet i dag.

Lokalplanforslagets formål

Formålet med lokalplanen er at fastholde områdernes åbne og grønne karakter.

Lokalplanens indhold

Lokalplanens områder ligger spredt rundt i fire af kommunens lokalområder: Islev, Tinderhøj, Rødovre vest og Rødovre øst. Lokalplanen regulerer nedenstående forhold.

Anvendelse:

Lokalplanområdet må forsat anvendes til helårsbeboelse og som parcelhusområde.

Bebyggelsens omfang og placering:

De bebyggelsesregulerende bestemmelser skal sikre, at boligområderne fremstår grønne og åbne. Områderne skal fremstå med tilbagetrukne bygninger på grunden. Bebyggelsesprocenten fastlægges til 25 indenfor hver ejendom. Bebyggelseshøjden varierer fra 1 til 2 etager, svarende til kommuneplanens rammebestemmelser for det pågældende delområde. I delområderne A må der opføres bygninger i maksimalt én etage med udnyttet tagetage, i delområderne B må der opføres bygninger i maksimalt to etager. I delområderne C må der opføres bygninger i maksimalt én etage, idet disse områder rummer en ensartet bebyggelse, som er udpeget i kommuneplanen som kulturmiljøer.

For at sikre åbne forhaver har lokalplanen en bestemmelse om byggelinje på 5 meter fra eksisterende skel mod vej. Byggelinjen gælder også småbygninger.

Hække/grønne hegn:

I lokalplanen anvendes Hegnslovens definitioner til de forskellige hegnstyper:

Fælles hegn er hegn i skel mod nabo. Vejhegn er hegn mod vej og ikke direkte i skel, da hegn mod vej ikke må stå direkte i skel. Egne hegn er hegn inde på egen grund mod nabo langs ejendommens skel.

For at understøtte den grønne karakter i boligområderne regulerer lokalplanen, at fælles hegn, egne hegn og vejhegn kun må etableres som levende hegn/hæk dog med mulighed for at etablere trådhegn i forbindelse med det levende hegn/hækken. For vejhegn er der sat en maksimal højde på 1,8 meter for det levende hegn/hækken samt en maksimal højde på 1,2 meter for trådhegnet. Fast hegn tillades ved særligt støjplagede områder, hvis de dækkes af beplantning mod vej.

Markante træer:
Lokalplanen indeholder bestemmelser, der skal sikre at store, karakteristiske træer bevares, så vidt det er muligt.

Udover ovenstående er rammerne for åben-lav-boligområder i Kommuneplan 2018 udmøntet som bestemmelser i lokalplanen.

Planforslaget skal ikke miljøvurderes

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der pligt til at miljøvurdere planer, hvis planforslaget må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. For at vurdere om en plan skal miljøvurderes foretages en screening af planen. Der er foretaget en miljøscreening af Forslag til Lokalplan 148 og det er vurderet, at planen ikke vil have væsentlige indvirkninger på miljøet. Denne afgørelse har været i høring hos Kroppedal Museum, HOFOR og Københavns Kommune og i Rødovre Kommunes forvaltninger.

Lov- og plangrundlag

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen. 

Tidsplan

Vedtagelse af forslag - januar 2020

Offentliggørelse af forslag - februar 2020

Høring i otte uger - fra februar til april 2020

Endelig vedtagelse - medio 2020

Offentliggørelse - medio 2020.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Lokalplan 148
Bilag 2: Miljøscreening af Forslag til Lokalplan 148

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 127, ændring af bebyggelsesprocent
Sag nr. 4

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 127 - Ændring af bebyggelsesprocent i Delområde A, C og D har til formål at udmønte bebyggelsesprocenten for villaområder i henhold til Kommuneplan 2018. Det betyder, at den gældende bebyggelsesprocent på 30 ændres til 25, for de omfattede ejendomme som er beliggende i lokalplanens Delområde A, C og D.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 127 - Ændring af bebyggelsesprocent for Delområde A, C og D vedtages og fremlægges i offentlig høring i otte uger samt
 2. at Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 127 - Ændring af bebyggelsesprocent for Delområde A, C og D ikke miljøvurderes. 


Teknik- og Miljøudvalget, 14. januar 2020, pkt. 4:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 22. januar 2020, pkt. 4:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Planforslaget er udarbejdet med baggrund i Kommuneplan 2018, hvor den maksimale bebyggelsesprocent i villaområderne er fastsat til 25.

Delområderne som er berørt af ændringen i Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 127, er omfattet af Lokalplan 127, som blev vedtaget af Rødovre Kommunalbestyrelse den 29. oktober 2013 (sag nr. 168). I gældende lokalplan, er bebyggelsesprocenten fastsat til 30.

Lokalplantillæggets formål

Formålet med lokalplantillægget er at udmønte kommuneplanens rammer vedrørende bebyggelsesprocent, og fastholde områdernes åbne og grønne karakter.

Lokalplantillæggets indhold

Gældende Lokalplan 127 - Rødovregård villaby m.fl., er inddelt i fem delområder benævnt A-E. Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 127 omhandler alene Delområde A, C og D, som omfatter fritliggende enfamiliehuse.

Ændringen i Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 127 gælder alene bebyggelsesprocenten. Det betyder, at den del af bestemmelsernes  § 7.1 og § 7.3 som regulerer bebyggelsesprocenten i Delområde A, C og D ændres fra 30 til 25.

Desuden indeholder Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 127 en supplerende bestemmelse til § 1 Formål. Det tilføjes, at formålet er at sikre, at området forbliver et grønt og åbent boligområde.

Planforslaget skal ikke miljøvurderes

I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer er der pligt til at miljøvurdere planer, hvis planforslaget må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. For at vurdere om en plan skal miljøvurderes foretages en screening af planen.

Tillæg 1 til Lokalplan 127 - Ændring af bebyggelsesprocent for Delområde A, C og D, er udarbejdet parallelt med Forslag til Lokalplan 148 - temalokalplan for åben-lav-områder. Indholdet i Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 127 gælder alene en fastsættelse af bebyggelsesprocenten til 25 (som blandt andet også behandles i Forslag til Lokalplan 148 - temalokalplan). Boligområderne, der er omfattet ændringen i Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 127, er af samme type (parcelhus- og villabebyggelse) som i Forslag til Lokalplan 148 – temalokalplan.

Der henvises derfor til Forslag til Lokalplan 148 - temalokalplan's miljøscreening samt afgørelse, hvor det er vurderet, at planen ikke vil have væsentlige indvirkninger på miljøet, og at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Denne afgørelse har været i høring hos Kroppedal Museum, HOFOR og været sendt til orientering i Rødovre Kommunes forvaltninger. 

Lov- og plangrundlag

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Vedtagelse af forslag - januar 2020

Offentliggørelse af forslag - februar 2020

Høring i otte uger - fra februar til april 2020

Endelig vedtagelse - medio 2020

Offentliggørelse -  medio 2020.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 127 - Ændring af bebyggelsesprocent for Delområde A, C og D

Nye affaldsregulativer
Sag nr. 5

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 11. juni 2019 (sag nr. 50), at indsamlingen af storskrald udvides med flere affaldstyper. Det kræver en ændring af Rødovre Kommunes regulativ for husholdningsaffald, før det kan træde i kraft.

Der er samtidig sket en række ændringer i reglerne omkring bygge- og anlægsaffald, som også berører erhverv. Derfor er regulativet for erhvervsaffald også revideret.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at forslag til nyt regulativ for husholdningsaffald godkendes og sendes i fire ugers høring samt
 2. at forslag til nyt regulativ for erhvervsaffald godkendes og sendes i fire ugers høring.


Teknik- og Miljøudvalget, 14. januar 2020, pkt. 6:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 22. januar 2020, pkt. 6:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Affaldsregulativer består af en obligatorisk del og en valgfri del. Bestemmelserne i den obligatoriske del er fastsat af bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v., og det er ikke muligt for kommuner at ændre i denne del. I bilagene 2 og 4, hvor ændringer er vist, er den obligatoriske tekst markeret med blå tekst. Ny tekst er markeret med rød tekst, slettet og flyttet tekst er markeret med grøn.

Alle ændringer i teksten i forslagene til de nye regulativer er sammenlignet med teksten i de gældende regulativer, og fremgår også af bilag 2 og bilag 4.

De større ændringer i de to nye regulativer er beskrevet nedenfor.

Regulativ for husholdningsaffald
Før den nye storskraldsindsamling og indsamling af pap kan træde i kraft hos de private husstande, skal ordningerne være fastsat i Rødovre Kommunes regulativ for husholdningsaffald. Der er derfor udarbejdet et nyt regulativ, hvor regulativet udvides med indsamling af pap i beholder og farligt affald i rød miljøboks hos villaer og rækkehuse, samt en ordning for tøj og sko hos alle husstande. Tøj og sko indsamles i klar sæk hos villaer og rækkehuse og i tøjcontainer i affaldsgårde.

Indsamlingsordningen for pap hos villaer og rækkehuse ændres fra at være en del af storskraldsindsamlingen, hvor pap indsamles bundtet ved fortov, til at være en frivillig frameldeordning med beholder. Frameldeordning betyder, at de enkelte husstande har mulighed for at frabede sig en beholder til pap, og i stedet fortsætte med at aflevere pap bundtet ved fortov.

Storskraldsindsamlingen udvides med en indsamlingsordning for tøj og sko samt indsamling af farligt affald i rød miljøboks hos villaer og rækkehuse. Den røde miljøboks er en obligatorisk ordning, da vigtigheden af, at miljøfarlige stoffer og sjældne metaller fra småt elektronik kommer ud af restaffaldet, vurderes meget højt.

Ud over de nye ordninger er der markante ændringer i ordning for bygge- og anlægsaffald, hvor blandt andet nye regler omkring screening for PCB og anmeldepligt er taget med.

Generelt er der i paragrafferne om renholdelse af beholdere præciseret, at det påhviler grundejeren jævnligt at renholde indkasthuset og håndtag på nedgravede affaldsbeholdere, så de altid fremstår rene og hygiejniske for brugerne. Det er gjort fordi Teknisk Forvaltning har oplevet, at den del af beholderne, som borgerne er i kontakt med, nogle steder ikke rengøres i tilstrækkelig grad.

I ordningen for genbrugspladsen er det tilføjet, at Rødovre Kommune kan udlevere affald til genbrug. Det er for, at skoler lovligt kan få udleveret materiale til skoleprojekter om affald og genbrug.

Regulativ for erhvervsaffald
Den midlertidige indsamlingsordning for dagrenovationslignende affald for virksomheder (under § 10), der gjaldt indtil den 1. april 2014, er fjernet.

I § 16 vedrørende deponeringsegnet affald er regler for prøvetagning og karakterisering af affaldet præciseret. Det er gjort med henblik på at sikre, at potentielt miljøskadelige stoffer ikke deponeres ulovligt.

Lov- og plangrundlag

Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven)

Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

Bekendtgørelse om affald (affaldsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og

elektronisk udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer (batteribekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om deponeringsanlæg (deponeringsbekendtgørelsen). 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Forslag til regulativ for husholdningsaffald henholdsvis erhvervsaffald sendes i fire ugers høring i februar-marts 2020

Forslag til regulativ for husholdningsaffald henholdsvis erhvervsaffald, inkl. høringssvar sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen i maj 2020.

Bilag

Bilag 1: Regulativ for husholdningsaffald 2020
Bilag 2: Vis ændringer i tekst - Nyt regulativ for husholdningsaffald 2020
Bilag 3: Regulativ for erhvervsaffald 2020
Bilag 4: Vis ændringer i tekst - Nyt regulativ for erhvervsaffald 2020

Kommunikationsplan for ændringer i affaldsindsamlingen
Sag nr. 6

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning har udarbejdet en plan for informationsindsatsen omkring de nye affaldstyper i storskraldsordningen samt omlægningen af ruter. Kommunikationsplanen skal sikre, at borgerne føler sig godt informeret, så de forstår ændringen og ved, hvad de skal gøre fremover.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at kommunikationsplanen, som beskrevet i bilag, tages til efterretning.


Teknik- og Miljøudvalget, 14. januar 2020, pkt. 7:

Indstilles taget til efterretning.


Økonomiudvalget, 22. januar 2020, pkt. 7:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 11. juni 2019 (sag nr. 50) om fremtidig indsamling af storskrald, har Teknisk Forvaltning fremlagt en tidsplan, hvor Forvaltningen vil udarbejde en kommunikationsplan for implementeringen af de nye affaldstyper i storskraldsindsamlingen.

Planen (vedlagt som bilag) beskriver, hvordan Teknisk Forvaltning vil informere om de ruteomlægninger, der vil ske fra 1. marts 2020, som følge af der kommer nye skraldebiler, og de ændringer der vil ske i forbindelse med indføring af ny pap-indsamling og nye affaldstyper i storskraldsindsamlingen (farligt affald samt tøj og sko).

Kommunikationsplanen er opbygget, så der vil være:

 • Information om ændringerne generelt
 • Information om, hvordan man sorterer de nye typer affald
 • Information om, hvorfor det er vigtigt at sortere affald
 • Information om, hvad sorteret affald bliver til
 • En FAQ, der hurtigt giver borgerne svar på de mest almindelige spørgsmål

Kommunikationen vil bestå af elementer som:

Infobrev til borgerne i e-Boks, FAQ på hjemmesiden rk.dk/affald, ny husstandsomdelt Affaldsguide, annoncer i Lokal Nyt, artikel i magasinet Sammen om Rødovre, opslag på Facebook, information på elektroniske infoskærme, folder om storskraldsordning (omdelt sammen med nye beholdere), dialog med ejendomsmestre og boligselskaber samt uddeling af poser til tøj og sko.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 224 af 12. marts 2019 om affald

Rødovre Kommunes Affaldsplan 2014-2024.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Informationskampagnen starter i februar 2020 og afsluttes i september 2020, som beskrevet i bilag.

Bilag

Bilag 1: Kommunikationsplan

Hjemtagelse af rottebekæmpelsen i Rødovre Kommune
Sag nr. 7

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I budget 2020 er indarbejdet en effektivisering af administration af rottebekæmpelsen. I effektiviseringsforslaget blev der yderligere peget på at undersøge muligheden af at effektivisere yderligere ved at undersøge mulighederne for at hjemtage rottebekæmpelsen. Ved en hjemtagelse vil rottebekæmpelsen blive udført af Rødovre Kommune frem for et eksternt firma. Der skal tages stilling til, om Teknisk Forvaltning skal arbejde videre med et beslutningsgrundlag for at hjemtage rottebekæmpelsen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Teknisk Forvaltning arbejder videre med et beslutningsgrundlag for hjemtagelse af rottebekæmpelsen.


Teknik- og Miljøudvalget, 14. januar 2020, pkt. 8:

Anbefales med 4 stemmer for (A) og 1 imod (C).


Økonomiudvalget, 22. januar 2020, pkt. 8:

Indstilles godkendt med 3 stemmer for (A og Ø). 1 medlem undlod at stemme (UP).

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I budgetforslag 2020 omhandlede et af effektiviseringsforslagene en undersøgelse af eventuel hjemtagelse af rottebekæmpelsen til Rødovre Kommune. Ved en hjemtagelse vil rottebekæmpelsen blive udført af Rødovre Kommune, frem for et eksternt firma.

Rottebekæmpelsen i Rødovre Kommune varetages i dag af et privat firma, Anticimex. Anticimex står både for den daglige bekæmpelse af rotter samt service, flytning og reparation af kommunens Wisetraps (elektroniske rottefælder). Kontrakten med Anticimex udløber den 31. august 2020 med option på forlængelse med et år. Teknisk Forvaltning er forpligtet til at foretage rottebekæmpelse, men varetager også anden skadedyrsbekæmpelse i Rødovre Kommune. Næsten alle henvendelser drejer sig om rotter, men forvaltningen sørger også for indfangning af ræve og vilde katte, hvis de er til gene. Hvis borgerne kontakter Teknisk Forvaltning om muldvarpe, mus og insekter (oftest myrer og hvepse) tilbydes de vejledning eller henvises til at kontakte et privat skadedyrsfirma.

Teknisk Forvaltning har udarbejdet en foranalyse, der indikerer, at der er grundlag for en økonomisk besparelse ved at hjemtage rottebekæmpelsen, så Rødovre Kommune selv står for bekæmpelsen. Udover en årlig besparelse ved hjemtagelse, vil Rødovre Kommune spare penge på selve udbudsprocessen.

Udgifterne til rottebekæmpelsen er takstfinansieret og en eventuel besparelse skal derfor benyttes til at sætte taksten ned.

Forebyggelse og kvalitet i bekæmpelsen

På skadedyrsområdet er det vigtigt med en god borgerservice og hurtig reaktionstid på henvendelser om rotter. Samtidig har leverandøren indflydelse på, hvorledes rottebekæmpelsen udføres, når opgaven er udliciteret. En eventuel hjemtagelse vil sikre en højere grad af fleksibilitet og mulighed for at justere gennemførelsen af den daglige rottebekæmpelse til størst mulig gavn for kommunens borgere. Teknisk Forvaltning vurderer endvidere, at der vil være bedre forsyningssikkerhed, hvis Rødovre Kommune selv står for rottebekæmpelsen. 

Indenfor rottebekæmpelse er der større og større fokus på forebyggelse af rotter fremfor bekæmpelse. En privat rottebekæmper, som er afregnet efter antal rotteanmeldelser, kan have en interesse i antallet af anmeldelser frem for forebyggelse. Hvis rottebekæmpelsen udføres af Rødovre Kommune, vil det øge muligheden for at arbejde med langsigtet forebyggelse. Ligeledes vil særlige projekter omkring forebyggelse og bekæmpelse være lettere at gennemføre med egne rottebekæmpere, fremfor gennem aftaler med et eksternt firma. Ved udbud af rottebekæmpelsen, er muligheden for at ændre krav til rottebekæmpelsen uden økonomisk kompensation meget begrænset i kontraktperioden. 

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 1686 af 18. december 2018 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser. Foranalysen peger på en forventet besparelse på ca. 500.000 kr. årligt, som vil medføre en lavere takst for rottebekæmpelse. Tidsforbruget ved undersøgelse af mulighed for hjemtagelse forventes at kunne afholdes inden for de årsværk, der er afsat til rottebekæmpelse.

Tidsplan

Teknisk Forvaltning forventer at kunne udarbejde en sag vedrørende et eventuel beslutningsgrundlag i foråret 2020. Kontrakten med Anticimex udløber 31. august 2020 med option på yderligere et år.

Movias Mobilitetsplan 2020
Sag nr. 8

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Movia har sendt Mobilitetsplan 2020 i høring blandt kommunerne og regionerne. Rødovre kan afgive et høringsvar til Movia's mobilitetsplan i høringsperioden frem til 20. marts 2020.

Indstilling

Teknisk Forvaltningen indstiller,

at der indsendes et høringssvar til Movia i henhold til vedlagte høringsvar (bilag 5).


Teknik- og Miljøudvalget, 14. januar 2020, pkt. 9:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 22. januar 2020, pkt. 9:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Movia har sendt mobilitetsplanen (bilag 1) i høring blandt kommunerne i forbindelse med den nye planperiode. Mobilitetsplanen er en fælles plan for kommuner, regioner og Movia. Planen viser, hvordan kommuner og regioner i samarbejde med Movia vil arbejde for at nå fælles mål i perioden fra 2020 til 2023.

Planen udarbejdes i henhold til lov om trafikselskaber, der fastlægger, at Movia mindst hvert fjerde år skal udarbejde en trafikplan. Planen skal indeholde et strategisk grundlag, der som minimum fastlægger de overordnede principper for rutenettet, samt et flerårigt budgetoverslag, (bilag 2 og 3). I Movia's område omfatter det strategiske net, A-, S-, R- og C-buslinjer, lokalbanerne og udpegede gule busruter. I Rødovre omfatter det strategiske net 200S, 7A og 9A samt 30E og 300S som kører på Nordre Ringvej. Både 30E og 300S har dog ikke stoppested i selve Rødovre. Alle buslinjerne, omfattet af det strategiske net, fremgår af bilag 2.

I forslaget til Mobilitetsplan 2020 lægges der op til at fokusere på fire strategiske temaer:

 • Styrke det eksisterende strategiske net (forbedring af jernbanenettet, BRT-løsninger, troværdig trafikinformation)
 • En mere ambitiøs klima- og miljømålsætning (omstilling til fossilfrihed og elbusser, flere grønne delløsninger, el-biler til flextrafik)
 • Styrke pendling med kollektiv transport (mobilitet ved fysisk planlægning, værktøjer til mobilitetsindsatser)
 • Forbedre den kollektive mobilitet uden for de større byer (Flextur og Plustur, førerløs teknologi og bedre mobilitet for unge til gymnasier og erhvervsskoler)

Resumerisk uddybning af de enkelte punkter under de strategiske temaer fremgår af bilag 4.

Teknisk Forvaltnings bemærkninger til Mobilitetsplan 2020

Mobilitetsplanen forholder sig til flere emner, som ikke alle er relevante for Rødovre. Teknisk Forvaltning har derfor vurderet, at høringsvar ikke er relevant i forhold til alle emner. Det foreslås, at der indsendes et høringsvar til Movia med udgangspunkt i de følgende 3 emner. Udkastet af brevet (bilag 5) med høringssvar til Movia.

BRT-løsninger

Ligesom i høringsversionen af Movia's Trafikplan 2016 er der i Mobilitetsplan 2020 foreslået udbygning af de strategiske net med BRT-løsninger, som blandt andet går igennem Rødovre langs Tårnvej. Udpegningen af Tårnvej som del af udviklingen for busnettet er særlig interessant i et Rødovre-perspektiv, da vejstrækningen indgår som del af kommunens planstrategi, hvor der lægges op til, at de gennemskærende veje, herunder Tårnvej, tydeligere opleves som en del af byrummet, og dermed forøger værdien for kommunens borgere. Tårnvej ved Tæbyvej, Egegårdsvej og Rødovre Parkvej er også særligt interessante, da der her foregår byudvikling af Bykernen. Mobilitetsplanen forholder sig ikke til om der er plads til BRT-løsninger på Tårnvej, eller hvad de økonomiske konsekvenser er ved eventuelt at anlægge BRT-løsninger på vejstrækningen. Der mangler derfor i mobilitetsplanen en reel kortlægning af, hvad der er af muligheder for BRT på Tårnvej i Rødovre. Mobilitetsplanen bør derfor indeholde et oplæg om, at der i planperioden skal foretages forundersøgelser, herunder en konkret kortlægning af konsekvenserne ved anlæggelse BRT-løsning på Tårnvej i forhold til trafik og økonomi, samt fordelingen af omkostninger til sådanne større vej- og fremkommelighedsprojekter. Siden fremkommelighedsprojekterne kun tager udgangspunkt i regionens S-buslinjer, bør fordelene for andre strategiske buslinjer ad Tårnvej også undersøges. Rødovre vil også kunne få positiv effekt af et sådan projekt, hvis det samtidig sikrer fremkommeligheden for andre strategiske buslinjer, som indgår i det nuværende busnet, og også de buslinjer, der indgår i de fremtidig bustilpasninger ved letbanens åbning.

Mere digital information ved stoppestederne

Der lægges op til bedre digital information ved stoppesteder i form af count-downmoduler, som løbende viser nedtælling for ankomsten af de næste busser. Denne investering i bedre trafikinformation står kommunen pt selv for. Det er derfor positivt, at Movia lægger op til selv at stå for at forbedre stoppestederne og stationer med mange brugere. Teknisk Forvaltning foreslår, at Movia fremover løbende forøger antallet af count-downmoduler, så alle stoppesteder på sigt har et count-downmodul, som led i den almindelige informationsservice ved stoppestederne. Det vil forbedre brugeroplevelsen, og give brugerne bedre direkte trafikinformation ved stoppet. Prioritering af opsætningen af count-downmoduler kan tage udgangspunkt i Movia's egne tællinger af antal brugere pr. stoppested i kommunerne. Alternativt kunne alle stoppesteder for det strategiske net i første omgang prioriteres. Med denne tilgang vil forbedringerne komme flest mulig passagerer i bustrafikken til gode, og en sådan prioritering vil understøtte det i forvejen prioriterede strategiske net.

Omstilling til elbusser og elbiler

Rødovre er med beslutningen af 31. oktober 2018 gået forud for forslaget i mobilitetsplanen, og har taget stilling til at udbud af buslinjer skal udbydes efter princippet emissionsfri buskørsel. Målsætningen med mere emissionsfri buskørsel fra Movia og EU flugter med Rødovres målsætning om emissionsfri drift.

Lov- og plangrundlag

Lov om trafikselskaber

Movia's Trafikplan 2016

Stillingtagelse til emissionsfri busdrift i Rødovre på Kommunalbestyrelsesmøde den 31. oktober 2018, sag nr. 162

Movia's høringsversion af Mobilitetsplan 2020.

Økonomiske konsekvenser

Movia lægger i Mobilitetsplan 2020 op til, at økonomien for det strategiske busnet i Rødovre, fastholdes i perioden 2020-2023. Det omfatter dog ikke udgifterne til fællesudgifter og flextrafik, hvor der kan være variation i planlægningsperioden samt evt. tilpasninger af den lokale bustrafik i form af de gule busser.

Overgangen til emissionsfri busdrift (el-busser) vil forventeligt øge kommunernes og regionernes omkostninger til busdriften, da disse bustyper ind til videre ved udbud har vist sig at være 6-22% dyrere end kørsel med dieselbusser.

Tidsplan

Mobilitetsplan 2020 er i høring frem til den 20. marts 2020. Det forventes, at Movia's bestyrelse tager endelig stilling til planen i maj 2020.

Bilag

Bilag 1: Høringsversion Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020
Bilag 2: Forslag til strategisk net 2020-2023 i Movias Mobilitetsplan 2020
Bilag 3: Flerårigt budget for strategisk net til Movias Mobilitetsplan 2020
Bilag 4: Resume af punkter i Movia's Mobilitetsplan 2020
Bilag 5: Udkast til høringsbrev til Movia's Mobilitetsplan 2020

Anlægsbevilling og forslag til udskiftning af bander samt opsætning af kube i skøjtehallerne
Sag nr. 9

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Godkendelse af forslag til udskiftning af bander i de to skøjtehaller samt opsætning af kube i Rødovre Skøjte Arena.

Der er i investeringsoversigten i budget 2020 afsat i alt 4,3 mio. kr. til projektet.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at forslag og tidsplaner godkendes,
 2. at opgaven udbydes som underhåndsbud,
 3. at Teknisk Forvaltning varetager opgavernes gennemførelse i samarbejde med Idrætsområdet samt
 4. at der gives en anlægsbevilling på 3,3 mio. kr. til gennemførelse af projektet, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2020 til projektet.  I mio. kr. er straksbevilget i forbindelse med budgetvedtagelsen.


Kultur- og Fritidsudvalget, 14. januar 2020, pkt. 2:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 22. januar 2020, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Udskiftning af bander i de to skøjtehaller

De nuværende bander opfylder ikke de skærpede krav med henblik på at øge sikkerheden for spillerne.

Teknisk Forvaltning har i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen udarbejdet forslag til udskiftning af bander i begge skøjtehaller.

Forslaget omfatter udskiftning af de eksisterende bander til mere fleksible bander.

De nye bander omfatter selve banden, plexiglasset samt speaker- og spillebokse.

Udskiftningen planlægges udført hen over sommeren, når der ikke er is på banerne.

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende godkendelse af entreprenører.

Opsætning af kube i Rødovre Skøjte Arena

For at opgradere den grafiske oplevelse til ishockeykampe er der desuden afsat midler til opsætning af fire skærme som en kube centralt i Arenaen. Arbejdet består af nedtagning af nuværende højttalere samt opsætning af fire skærme som kube. Endvidere opdatering af nuværende lydanlæg, eventuelt med ny placering.

Skærmene planlægges opsat primo februar 2020, og der arbejdes på ibrugtagning i forbindelse med afholdelse af Arenaens 25 års jubilæum. Udførelsen vil blive koordineret med brugerne.  

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten i budget 2020 afsat i alt 4,3 mio. kr. til udskiftning af bander samt opsætning af kube, incl. følgeudgifter og uforudseelige udgifter.

Der søges om en anlægsbevilling på 3,3 mio. kr. til opsætning af bander m.v., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2020.

Bevillingen på 1,0 mio. kr. er straksbevilget i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020.

Udgiften på samlet 4,3 mio. kr. vedrører hovedfunktion 00.32 Fritidsfaciliteter.

Der forventes ikke øgede driftsudgifter i forbindelse med projekterne.

Tidsplan

Projektering og udbud af bander:

Januar - april 2020

Udførelse:

Maj - juni 2020

Ibrugtagning:

Primo august 2020

Bilag

Bilag 1: Teknisk Forvaltnings bevillingsoplæg af 28. november 2019

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til Børnehuset Solsikken
Sag nr. 10

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Kommune har til Børnehuset Solsikken fået tilsagn om 3.582.281 kr. i tilskud fra Børne- og Undervisningsministerets ansøgningspulje til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn. Rødovre Kommune har modtaget 1.328.325 kr. som dækker perioden 1. oktober 2019 til 31. december 2020. Udmøntningen af de resterende 2.253.956 kr. er betinget af, at puljen forhandles ind i finansloven for 2021 og 2022.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at der i 2020 gives en udgiftsneutral tillægsbevilling på netto 0 kr. til Børne- og Skoleudvalget svarende til en udgift og tilhørende indtægt på 1.328.325 kr. til Børnehuset Solsikken.


Børne- og Skoleudvalget, 14. januar 2020, pkt. 3:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 22. januar 2020, pkt. 11:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Børne- og Socialministeriet udmeldte i maj 2019 en ansøgningspulje på 759,7 mio. kr., som kommunerne kunne søge på vegne af daginstitutioner til at ansætte flere pædagoger og pædagogiske assistenter i institutioner med mange børn i udsatte positioner. Formålet med ansøgningspuljen er at yde støtte til at styrke kvaliteten i daginstitutioners indsats for sårbare og udsatte børn i de første 1.000 dage gennem ansættelse af flere pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutionerne.

Rødovre Kommune har søgt om midler fra puljen på vegne af én institution i kommunen, hvor det kunne dokumenteres, at der, i henhold til ansøgningskriterierne, var mindst 25% 0-2-årige børn, hvis forældre modtog mindst 80 pct. økonomisk fripladstilskud efter dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2 og/eller socialpædagogisk fripladstilskud efter dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 4.

Rødovre Kommune har d. 11. december 2019 modtaget afgørelse om tildeling af tilskud til Børnehuset Solsikken på i alt 3.582.281 kr. Senest d. 16. marts 2020 skal Rødovre Kommune fremsende redegørelse over forventede nyansættelser og opnormeringer for puljemidlerne. En lille andel af tilskuddet vil blive anvendt til lovpligtig revision mv.

Det var ikke muligt at søge puljen på vegne af institutioner, der i 2018 har fået tildelt midler fra "Ansøgningspuljen til flere pædagoger til institutioner med  mange børn i udsatte positioner". Vuggestuen Bybjerget fik tildelt midler fra denne pulje og har dermed ikke været taget i betragtning til den nye pulje.

Tilskuddet for 2019 udgør 201.347 kr. og udbetales ultimo juni 2020 sammen med 2. rate af 2020-tilskuddet. Udover tilskuddet for 2019 og 2020 er tilskuddets udmøntning betinget af, at bevillingerne til puljen videreføres på finanslovene for 2021-2022.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr 593 af 13. maj 2019 om om ansøgningspuljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn.

Økonomiske konsekvenser

Den godkendte anvendelse af midlerne har ingen økonomiske konsekvenser for Rødovre Kommune.

Bevillingen vedrører hovedfunktion 05.25 dagtilbud til børn og unge.

Tidsplan

Tilskuddet skal anvendes i 2020.

Anlægsregnskab vedrørende facaderenovering af Rødovre Træningscenter Broparken
Sag nr. 11

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har i 2017 bevilget i alt 7.300.000 kr til renovering af vinduer og facader på Træningscenter Broparken.

Der er forbrugt 7.307.267 kr. svarende til et merforbrug på 7.267 kr.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
 2. at merforbruget på 7.267 kr. finansieres ved træk på kassebeholdningen. 


Social- og Sundhedsudvalget, 14. januar 2020, pkt. 2:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 22. januar 2020, pkt. 12:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Træningscenter Broparken varetager genoptræning af borgere, som udskrives fra hospital med en genoptræningsplan samt opgaver, hvor sundhedsfremme og forebyggelse falder inden for træningsområdet. Derudover giver træningscentret tilbud om genoptræning og vedligeholdende træning til kommunens pensionister.

I efteråret 2011 blev der konstateret skadelige mængder af PCB på Træningscenter Broparken, og der blev iværksat midlertidige løsninger i form af øget ventilation.

Derudover var vinduerne stærkt nedbrudte, og på grund af deres stand var der betydelige kulde- og trækgener i den kolde del af året, mens de ikke kunne åbnes for udluftning i den varme del af året.

På baggrund af facadepartiernes tilstand og for at forbedre energitilstanden væsentligt, blev der iværksat et projekt med udskiftning af vinduer og udskiftning af de lette facader med materialer og farver, som harmonerer med den eksisterende bygning og de omkringliggende bygninger.

Der er samtidig foretaget PBC sanering af bygningen. 

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Merforbruget på 7.267 kr. er finansieret ved træk på kassebeholdningen

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab af 6. december 2019 fra Teknisk Forvaltning

Godkendelse af kvalitetsstandarder 2020 for ældre- og handicapområdet
Sag nr. 12

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger kvalitetsstandarderne 2020 for personlig pleje og praktisk hjælp m.v. til godkendelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at høringssvarene tages til efterretning, samt
 2. at kvalitetsstandarderne godkendes. 


Social- og Sundhedsudvalget, 14. januar 2020, pkt. 3:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 22. januar 2020, pkt. 13:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger kvalitetsstandarderne en gang årligt. Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som Kommunalbestyrelsen har fastlagt i forhold til personlig pleje og praktisk hjælp.

Kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg (Lov om social service § 79) er opdateret på baggrund af Folketingets vedtagelse den 25. april 2019 af ændring af lov om de forebyggende hjemmebesøg. Social- og Sundhedsudvalget blev orienteret om dette på møde den 10. september 2019 (sag nr. 54).

Kvalitetsstandarderne blev drøftet på møde i Social- og Sundhedsudvalget den 12. november 2019 (sag nr. 65) og har herefter været til høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Integrationsrådet. Der er indkommet høringssvar fra Seniorrådet, Handicaprådet og Integrationsrådet. Nedenfor gennemgås høringssvar med Social- og Sundhedsforvaltningens kommentarer.

Kvalitetsstandarden "Praktisk hjælp i hjemmet":

Seniorrådet har foreslået, at ydelsen "Rengøring" øges, så borgeren får mulighed for selv at vælge, hvor ofte der ønskes rengøring, enten en gang om ugen, hver 14. dag eller hver 3. uge. Alternativt foreslås, at ydelsen tilbydes en gang ugentligt. Kommentar: Dette forslag kan ikke rummes inden for rammerne af det budget, der er vedtaget for 2020 og bør fremlægges ved høringsprocessen i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Både Seniorrådet og Handicaprådet ønsker, at fleksibel hjemmehjælp benyttes maksimalt, så borger i samarbejde med medarbejder kan bytte den visiterede indsats til andre indsatser inden for den visiterede ramme. Kommentar: Fleksibel hjemmehjælp er en central værdi, der er beskrevet i de eksisterende kvalitetsstandarder, og som udleves i praksis inden for de beskrevne rammer og det vurderes, at både borgere og medarbejdere har fokus på muligheden.

Handicaprådet efterlyser rengøring over nå-højde. Dette udføres ved ydelsen "Årlige hovedrengøring", hvor borger og medarbejder sammen prioriterer opgaverne. Seniorrådet ønsker, at det i ydelsen "Årlig hovedrengøring" tydeliggøres, at omfanget af hovedrengøringen skal aftales med borgeren. Kommentar: Dette skrives ind i kvalitetsstandarden.

Handicaprådet ønsker en mere præcis beskrivelse af opfølgning på ydelsen. Kommentar: Det bliver præciseret, at der som udgangspunkt skal følges op på den visiterede ydelse mindst en gang årligt.

Både Seniorrådet og Handicaprådet efterspørger færre forskellige medarbejdere hos den enkelte borger. Kommentar: Dette er et stadigt fokusområde, der arbejdes med i planlægningen af den daglige drift.

Handicaprådet spørger ind til ydelsen Selvbestemte aktiviteter, også omtalt som klippekortet. Kommentar: Ordningen forringes ikke, men videreføres uændret.

Både Handicaprådet og Seniorrådet har bemærket, at det under Praktiske informationer er anført, at der skal være ryddet sne. Kommentar: Borgere, der ikke selv er i stand til at rydde sne, og er berettiget til personligt tillæg, kan modtage tillæg til snerydning og haveordning og behøver således ikke selv at stå for rydningen.

Ud over høringssvar til kvalitetsstandard for "Praktisk hjælp i hjemmet" er der kommet høringssvar til følgende kvalitetsstandarder:

"Genoptræning af funktionsnedsættelser" og "Vedligeholdelse af færdigheder": Handicaprådet anser fristerne på henholdsvis 14 dage for genoptræning og otte uger for vedligeholdelse for at være for lange. Kommentar: Der arbejdes til stadighed på at optimere tidsfristerne, og i praksis kan tidsrammen være kortere, da det er de maksimale tidsfrister, der er beskrevet i kvalitetsstandarden.

"Madservice med udbringning": Handicaprådet efterspørger mulighed for vegetarkost. Integrationsrådet efterspørger mulighed for mere differentieret mad for etniske minoriteter. Kommentar: Både vegetarkost og andre ønsker imødekommes, i madservice tages hensyn til individuelle ønsker og hensyn.

"Forebyggende hjemmebesøg": Handicaprådet vurderer, at man ikke kommer rundt til alle borgere i målgruppen. Kommentar: Ydelsen er ændret på baggrund af en lovændring i 2019, og i den forbindelse blev målgruppen udvidet. Det er derfor meget tidligt at vurdere, hvorvidt man kommer rundt til målgruppen.

Ud over de eksisterende kvalitetsstandarder efterspørger Seniorrådet en kvalitetsstandard for Akutfunktionen. Kommentar: Der er udarbejdet en national kvalitetsstandard for akutfunktioner i regi af Sundhedsstyrelsen, som Rødovre Kommune arbejder efter.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service.

Lov om specialundervisning.

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Økonomiske konsekvenser

Budget 2020. Ændringerne for de forebyggende hjemmebesøg har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Høringssvar kvalitetsstandarder 2020 endelig version
Bilag 2: Kvalitetsstandarder 2020 for personlig pleje, praktisk hjælp og træning efter serviceloven
Bilag 3: Høringssvar om kvalitetsstandarter i Rødovre kommune 2019
Bilag 4: Kvalitetsstandarder 2020 for aflastning, BPA, boliger mv
Bilag 5: Kvalitetsstandard 2020 for forebyggende hjemmebesøg
Bilag 6: Integrationsrådets høringssvar til kvalitetsstandarder 2020 på ældre- og handicapområdet

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling på baggrund af midler fra Trygfonden
Sag nr. 13

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen ansøger om en udgiftsneutral tillægsbevilling på baggrund af modtagelse af midler fra Trygfonden til projekt 'Stærke familiefællesskaber'. Der gives samtidig en kort orientering om status på brobyggerindsatsen.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at der gives en udgiftsneutral tillægsbevilling med en indtægts- og udgiftsbevilling på 239.650 kroner til Social- og Sundhedsudvalget samt
 2. at orientering om status på brobyggerindsatsen tages til efterretning.


Social- og Sundhedsudvalget, 14. januar 2020, pkt. 4:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 22. januar 2020, pkt. 14:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har i samarbejde med konsulentvirksomheden 'Future By We' ansøgt Trygfonden om midler til projekt 'Stærke familiefællesskaber' og har den 11. december 2019 modtaget tilsagn fra Trygfonden om det ansøgte beløb (239.650 kroner).

Baggrunden for projektet er, at vi i Rødovre oplever problemer med en gruppe unge mellem 13-17 år, der er kendetegnet ved, at de:

 • begår kriminalitet så som hærværk, vold, afpresning, tyveri
 • kun sporadisk går i skole
 • mangler fritidsinteresser
 • har et problematisk forbrug af rusmidler (hash/alkohol).

De hidtil anvendte tilbud og metoder har vist sig utilstrækkelige i forhold til at nå denne gruppe af unge. Derudover oplever vi en gruppe unge, der ser ud til at være i risiko for at udvikle lignende problemstillinger. Forældrene beskriver, at der ofte er et højt konfliktniveau i familierne, og at de mangler konkrete værktøjer og metoder til at skabe nye kommunikationsformer og relationer til deres børn.

Formålet med projektet er derfor at udvikle nye metoder til inddragelse af forældre, herunder at udvikle og udbyde et kursusforløb, der giver både forældre og unge værktøjer til at etablere en ny og mere hensigtsmæssig kommunikation og relation, der kan understøtte adfærdsændringer hos de unge. Målet er gennem kursusforløbet og opbygning af forældrenetværk at klæde forældrene på til at hjælpe deres unge på ret kurs, og at klæde de unge på til at kunne indgå i og forblive en del af de eksisterende sunde fællesskaber i Rødovre.

Projektet er forankret hos brobyggeren og Familiehuset på Elektravej.

Status på brobyggerindsatsen:

Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2018 midler til at ansætte en brobygger, der skulle arbejde kriminalitetsforebyggende blandt unge og deres familier, og godkendte på sit møde den 30. januar 2018 (sag nr. 5) forslaget til udmøntning af denne beslutning.

Brobyggerindsatsen har været i gang siden medio 2018. Formålet med indsatsen er at afprøve nye måder at nå kriminalitetstruede unge og deres forældre på. Det er særligt samarbejdet med forældrene, der er i centrum. Brobyggeren har fokus på at klæde forældrene på til at hjælpe deres unge tilbage på ret kurs. Målgruppen for indsatsen er unge i alderen 13-21 år, som giver anledning til lettere, men i nogle tilfælde vedvarende og voksende bekymring.

Brobyggeren har blandt andet haft fokus på:

 • Tilbud om sparring i relation til unge og deres forældre: Foreløbigt har 24 henvendelser fra netværket ført til igangsættelse af en videre indsats. Heraf har 12 forløb udviklet sig til egentlige sparringsforløb, som vurderes at have gjort en positiv forskel i forhold til de problemstillinger, der har været arbejdet med, som eksempelvis højt konfliktniveau i familien, hash, højt skolefravær og kriminalitet.
 • Frivilligt tilbud om lektiecafé for målgruppen i Familiehuset på Elektravej i samarbejde med Ungdommens Røde Kors og Ungdomsboligerne.
 • Fritidsjobindsatsen 'Fritidsjobberen Rødovre'. Herigennem har foreløbigt syv unge fundet fritidsjob, og der er etableret tre praktikforløb.
 • Tilbud om forældregruppeforløb i samarbejde med Børne- og Familieafdelingen samt Rådgivnings- og Behandlingscentret vedrørende ungegrupperinger, der giver anledning til bekymring.
 • Ansøgning om midler til projekt 'Stærke familiefællesskaber'. Projektet gennemføres i 2020 med midler fra Trygfonden.

Brobyggeren har fra starten haft særligt fokus på at opbygge et tæt, tværfagligt samarbejde med både professionelle og ikke- professionelle aktører omkring målgruppen. Brobyggeren samarbejder eksempelvis med Bydelsmødre, SSP, politiets civile forebygger, folkeskolerne, den boligsociale medarbejder i Kærene, projekterne 'fra lommevending til behandling' og 'Unge med kant' samt med Rådgivnings- og Behandlingscentret. Igennem disse samarbejder har det i vid udstrækning været muligt at identificere målgruppen og levere en indsats i overensstemmelse med formålet.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Projektets samlede økonomi er på 324.914 kroner. Trygfonden har givet tilsagn om 239.650 kroner, og Rødovre Kommune medfinansierer de resterende 85.264 kroner primært i form af medarbejdertimer.

Bevillingen indarbejdes på funktion 05.72.99.

Tidsplan

I efteråret 2020 gennemføres en evaluering af brobyggerfunktionen.

Projekt 'Stærke familiefællesskaber' gennemføres i perioden januar-september 2020.

Udpegning af delegeret til KL's Kommunalpolitiske Topmøde
Sag nr. 14

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Til KL's Kommunalpolitiske Topmøde deltager én stemmeberettiget delegeret for hver påbegyndte 8.000 indbyggere i hver kommune. Da Rødovre Kommune har passeret 40.000 indbyggere, skal der udpeges en ekstra delegeret og stedfortræder, således Rødovre deltager med seks delegerede til topmødet.

I henhold til den d'hondske metode er det liste C, der udpeger den ekstra delegerede og dennes stedfortræder.

Indstilling

Staben for Politik og Kommunikation indstiller,

at liste C's udpegning af Kim Drejer Nielsen som delegeret og Mogens Brauer som stedfortræder til KL's Kommunalpolitiske Topmøde godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

KL (Kommunernes Landsforening) har til formål at varetage danske kommuners fælles interesser og derved bidrage til, at kommunerne politisk og administrativt løser deres opgaver til fællesskabets og borgernes tilfredshed. KL's højeste myndighed er delegeretmødet.

Hvert år afholder KL Kommunalpolitisk Topmøde, hvor hver kommune kan deltage med én delegeret pr. påbegyndt 8.000 indbyggere. Da Rødovre har passeret 40.000 indbyggere, har Rødovre Kommunalbestyrelse mulighed for at deltage med seks delegerede mod de nuværende fem.

Kommunalbestyrelsen vælger de stemmeberettigede delegerede efter forholdstalsmåden (d'hondske metode). Samtidig vælger Kommunalbestyrelsen stedfortrædere for de delegerede. De pågældende skal være medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Efter den d'hondske metode er det liste C, der tildeles det 6. mandat som delegeret, herunder stedfortræder til denne.

Lov- og plangrundlag

Kommunernes Landsforenings love § 4.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Udpegning til skatteankenævn og vurderingsankenævn
Sag nr. 15

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Pr. 1. januar 2020 er ny bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse og vurderingsankenævnskredse trådt i kraft. Det betyder, at Rødovre skal udpege et medlem og en personlig suppleant til skatteankenævn for Hovedstaden Syd og et medlem til vurderingsankenævn for Hovedstaden Syd. Samtidig nedlægges fællesankenævn den 31. december 2020.

Jf. den D'hondske metode foretages udpegningerne af valggruppe A, F, O, Ø og UP.

Indstilling

Staben for Politik og Kommunikation indstiller,

 1. at Finn Gade Ærø udpeges som medlem af skatteankenævn for Hovedstaden Syd pr. 1. juli 2020 og med Lone Danielsen som personlig suppleant,
 2. at Gert Sager udpeges som medlem af vurderingsankenævn for Hovedstaden Syd pr. 1. januar 2021,
 3. at Bjarne Sander Andersen udpeges som suppleant til fællesankenævnet i perioden fra 1. juli 2020 - 31. december 2020 samt
 4. at Gert Sager fortsætter som medlem af fællesankenævnet frem til nævnets nedlæggelse 31. december 2020.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Pr. 1. januar 2020 er ny bekendtgørelse trådt i kraft vedrørende landets inddeling i skatteankenævnskredse og vurderingsankenævnskredse. Det betyder bl.a. at fællesankenævn nedlægges per 31. december 2020. I den nye ankenævnsstruktur vil der være i alt 22 skatteankenævn og 15 vurderingsankenævn.

Rødovre skal udpege et medlem og en personlig suppleant til skatteankenævn for Hovedstaden Syd og et medlem til vurderingsankenævn for Hovedstaden Syd. Der udpeges ingen suppleant for medlem til vurderingsankenævn. Udpegningerne skal ske udfra forholdstalsvalg (den d'hondske metode), jf. § 25 i lov om kommunernes styrelse. Det betyder, at det er valggruppe A, F, O, Ø og UP der skal udpege medlemmer til de to ankenævn.

Det er ifølge habilitetsreglen i skatteforvaltningslovens § 15 ikke muligt at være medlem af- eller suppleant i flere ankenævn på samme tid. Hvis medlem og/eller suppleant fra det nuværende fællesankenævn indstilles til det nye skatteankenævn, skal Kommunalbestyrelsen samtidig indstille samme antal kandidater til fællesankenævnet for perioden 1. juli 2020 - 31. december 2020, så dette er fuldtalligt og funktionsdygtigt frem til nævnets nedlæggelse. Da Finn Gade Ærø er suppleant i fællesankenævnet og samtidig indstilles som medlem af skatteankenævn, skal der derfor udpeges en ny suppleant i perioden 1. juli 2020 og frem til fællesankenævnets nedlæggelse 31. december 2020.

Samme udfordring gør sig ikke gældende for så vidt angår vurderingsankenævnet, da funktionsperioden for dette først begynder efter nedlæggelse af fællesankenævnet.

Kommunalbestyrelsens udpegninger af personer til skatteankenævn og vurderingsankenævn skal forholde sig til repræsentativitet, herunder bl.a. køn, alder og etnicitet. Hensynet bag dette krav er et ønske om, at ankenævnene generelt skal afspejle et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse og motorankenævnskredse.

Lov om kommunernes styrelse.

Skatteforvaltningsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Funktionsperioden for de nye skatteankenævn begynder den 1. juli 2020 og udløber den 30. juni 2022.

Funktionsperioden for de nye vurderingsankenævn begynder den 1. januar 2021 og perioden udløber 30. juni 2022.

Bilag

Bilag 1: Brev til kommuner vedr. indstilling ankenævn

Diverse
Sag nr. 16

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Lukket punkt: Entreprenørliste vedørende bander i skøjtehallerne
Sag nr. 17

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Godkendt.

Lukket punkt: Diverse
Sag nr. 18

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 19.20.