Kommunalbestyrelsen

29-09-2020

Medlemmer

Formand Britt Jensen (A)
Michel Berg (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Lene Due (A)
Birgitte Glifberg (A)
Jan Kongebro (A)
Pia Hess Larsen (A)
Erik Nielsen (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mogens Brauer (C)
Kim Drejer Nielsen (C)
Anders Torm Nielsen (C)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Hammer (O)
Claus Gisselmann Olsen (UP)
Marianne Christensen (Ø)
Peter Mikkelsen (Ø)

Sager 173 - 191

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 173

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Lokalplan 148, Temalokalplan for åben-lav-boligområder - endelig vedtagelse
Sag nr. 174

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Lokalplan 148 har været i offentlig høring i 8 uger fra den 12. februar 2020 til den 8. april 2020. I perioden er der kommet høringssvar fra 63 enkeltpersoner, grundejerforeninger og andre foreninger. Der er derudover indkommet ét høringssvar efter høringsperioden udløb, som er taget med i behandlingen af høringssvarene.   

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Lokalplan 148 vedtages med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 15. september 2020, pkt. 83:

Anbefales med 4 stemmer for (A) og 1 stemme imod (C).


Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. september 2020, pkt. 181:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt med 15 stemmer for (A, F, Ø og UP) og 4 imod (C, O).

Sagsfremstilling

Lokalplan 148 skal sikre, at områderne inden for lokalplanområdet forbliver grønne og åbne boligområder. Særligt omkring bestemmelserne om markante træer og solenergianlæg lægger lokalplanen op til dialog med den enkelte grundejer om vedkommendes konkrete sag i forhold til udmøntning af intentionerne i lokalplanen.

Lokalplanen gælder for områder, hvor der ikke i dag ligger lokalplaner, men aflyser til gengæld en lang række deklarationer inden for området.

Det er vurderet, at planen ikke vil have væsentlige indvirkninger på miljøet.

Høringssvar
I høringssvarene er der fokus på spørgsmål omkring parkering, campingvogne, overkørsler, bebyggelsesprocent og boligstørrelser, grund- og husværdi, byggelinjer, kommunens definitioner på opholdsareal, vedligehold og oplag, hegn, befæstelsesgrad, træer, varmepumper, solenergi, inddækning af affaldsbeholdere, vindmøller, antenner, belysning, samt høringsfristen.

Høringssvarene er vedlagt sagen i deres fulde længde. Ligeledes er skema med Teknisk Forvaltnings kommentarer til høringssvarene vedlagt sagen. På grund af omfanget af indholdet i høringssvarene er der også vedlagt et skema med de overordnede fokusområder i høringssvarene med Teknisk Forvaltnings kommentarer.

På baggrund af de indkomne høringssvar foreslår Teknisk Forvaltning, at lokalplanen vedtages med følgende ændringer:

 • Der tilføjes en note til § 5.2: "Parkeringspladserne skal anlægges, når behovet opstår. Det vil sige når husstanden f.eks. anskaffer 1. og 2. bil."
 • § 5.3 om "Store køretøjer, campingvogne m.v." og tilhørende note slettes. § 5.4 ændres til: "Køretøjer med en tilladt totalvægt på over 3500 kg eller en højde på mere end 2,2 m må i tidsrummet 19.00-07.00 kun parkeres, hvor det er tilladt ved særlig afmærkning jf. gældende bekendtgørelse om standsning og parkering i Rødovre Kommune."
 • Der tilføjes en bestemmelse § 8.2 om belysning: ”Belysningsarmaturer skal være afskærmede, så de ikke generer omkringboende.”
 • Der tilføjes en note til § 9.1: ”Rødovre Kommunes definition på opholdsareal: Den del af en ejendom eller et områdes ubebyggede areal, der anvendes eller planlægges anvendt til ophold, f.eks. i forbindelse med rekreative aktiviteter. Det vil altså sige ubebyggede arealer, der kan anvendes til ophold og ikke f.eks. anvendes til parkeringsformål el. lignende.”
 • § 9.2 ændres til: ”Udendørs oplag må ikke finde sted. Byggematerialer kan dog oplagres kortvarigt i forbindelse med byggearbejde på ejendommen.” Der tilføjes en note til § 9.2 om, at uindregistrerede køretøjer, campingvogne m.fl. opfattes som oplag.
 • § 9.3 ændres til: "Hegn mod vej samt fælles hegn (jf. Hegnslovens definitioner) inden for byggelinjearealet må kun etableres som levende hegn (se også § 6.5). Der kan dog etableres trådhegn i forbindelse med det levende hegn/hæk. For hegn mod vej gælder, at det levende hegn skal plantes helt på egen grund og i en afstand fra vejens areal, så bevoksningen til enhver tid kan holdes inden for skellinjen. Højden på hegn mod vej må maksimalt være 1,8 meter. Det trådhegn, der kan etableres inden for byggelinjearealet må være maksimalt 1,8 meter i højden og skal sættes på indersiden af det levende hegn/hæk. Dog skal trådhegnet altid være lavere end det levende hegn. I etableringsfasen for små hækplanter (lavere end 1,2 meter) er trådhegn med en højde på 1,2 meter dog tilladt. I de tilfælde, hvor etablering af støjhegn er nødvendigt for at nedbringe støj til de vejledende støjgrænser for opholdsareal tillades fast hegn, hvis de dækkes af beplantning mod vej. Evt. støjhegn skal godkendes af kommunen i hvert enkelt tilfælde. Hegn, der støder op til tekniske anlæg skal etableres i den for aktiviteten nødvendige højde og skal så vidt muligt begrønnes.” Noten ændres til: "Fælles hegn er hegn i skel mod nabo. Egne hegn er hegn inde på egen grund mod nabo. Hegn mod vej er hegn, der placeres mellem vejskel og byggelinjearealet. Se også § 6.5". Der tilføjes to nye noter til § 9.3: "Øvrige hegn reguleres af Hegnsloven" samt "Ved ansøgning om opsætning af støjhegn skal det dokumenteres, at de vejledende støjgrænser for opholdsareal ikke kan overholdes uden støjhegn."
 • § 9.5 ændres til: "På den enkelte parcel må der udføres fast belægning (lukkede fliser) på maks. 20 % af grundarealet fratrukket det bebyggede areal (bebyggelsens fodaftryk) samt arealet svarende til to parkeringspladser (ca. 25 m2). Regnvand skal håndteres på egen grund via nedsivning, genanvendelse eller afledning til den offentlige kloak. Regnvand må ikke ledes på overfladen til fortov, vej eller nabomatrikler."
 • Der tilføjes et afsnit ”Markante træer” i lokalplanens redegørelse om hensigten med bestemmelsen om bevaring af træer. I § 9.6 ændres stammeomkredsen til at være 75 cm i stedet for 60 cm. Der tilføjes desuden en note til § 9.6: ”Ved ansøgning om tilladelse til fældning m.m. skal træets bevaringsværdi vurderes. Træet vurderes i den forbindelse bl.a. på parametre som art, sundhed, bidrag til biologisk diversitet, placering og synlighed, samlede træbestand på grunden og i lokalområdet og alder. Vurderingen afvejes i forhold til borgerens begrundelse for ønske om fældning m.m., hvorefter der træffes afgørelse. Sagsforløbet vil i princippet være således: 1) Grundejer sender begrundet ansøgning til Teknisk Forvaltning. 2) Teknisk Forvaltnings fagkyndige medarbejdere besigtiger træet hurtigst muligt. 3) Teknisk Forvaltnings byggesagsmedarbejdere sender hurtigst herefter svar til grundejer med tilladelse eller afslag."
 • § 10.1 præciseres med, at opvarmning med varmepumper ikke er omfattet af forbuddet mod el-opvarmning.
 • § 10.2 ændres til: "Solenergianlæg (f.eks. solceller og solfangere) må opsættes under forudsætning af, at de opsættes i samme farve som taget og med struktureret, refleksfrit glas. Solenergianlæg må kun opsættes på bygninger bag byggelinjen. Ved opsætning af solenergianlæg på flade tage skal de placeres så de ikke er synlige fra vej, fortov og sti. Ved nybyggeri og/eller tilbygninger, der opføres efter september 2020 gælder, at solenergianlæg skal integreres i facader og/eller tage. Opsætning af solenergianlæg på bygninger før og efter september 2020 skal godkendes af kommunen i hvert enkelt tilfælde.”
 • Note til § 10.2 ændres til: "På Rødovre Kommunes hjemmeside ligger en vejledning om opsætning af solenergianlæg, som beskriver og viser eksempler på bebyggelse med integrerede solenergianlæg." (Forslag til vejledning om solenergianlæg er vedlagt som bilag 5).
 • § 10.3 ændres til: ”Ventilationsanlæg, varmepumper og lignende tekniske anlæg må ikke være synlige fra vej. Hvis det kræver afskærmning, skal afskærmningen tilpasses husets arkitektur og farvesætning. Evt. kan afskærmning etableres ved beplantning f.eks. begrønnet espalier.”
 • Note til § 10.4 ændres til: ”Antallet af antenner/paraboler og lign. og placeringen kan lempes, hvis det over for kommunen kan dokumenteres, at signal ikke kan modtages tilfredsstillende.”
 • § 10.5 ændres: ”Affaldsbeholdere skal placeres på egen grund og skal visuelt afskærmes fra vej.”

Teknisk Forvaltning foreslår derudover en justering af § 7.1 om "Reflekterende overflader", for at gøre bestemmelsen mere præcis:

"Blanke eller reflekterende tagmaterialer med glanstal over 30 må ikke anvendes. Glaspartier skal udføres i planglas og må ikke være spejlende udover den spejling, der kendes fra almindeligt vinduesglas."

Derudover er der tilføjet et bilag med en oplistning af samtlige deklarationer, der aflyses helt eller delvis af lokalplanen for at imødekomme Tinglysningens behov for entydighed.

Der er desuden foretaget mindre redaktionelle rettelser.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning (Planloven).
Lov om miljøvurdering af planer og programmer. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Lokalplanen har været i høring i 8 uger - fra den 12. februar 2020 til den 8. april 2020.
Endelig vedtagelse - august 2020.
Offentliggørelse - september 2020.

Bilag

Bilag 1: Lokalplan 148 - Temalokalplan for åben-lav-boligområder
Bilag 2: Høringssvar til Forslag til Lokalplan 148
Bilag 3: Temaer i høringssvar til Forslag til Lokalplan 148
Bilag 4: Skema med høringssvar til Forslag til Lokalplan 148
Bilag 5: Rødovre Kommunes Solenergianlæg-vejledning

Tillæg til Lokalplan 127 Rødovregård Villaby - endelig vedtagelse
Sag nr. 175

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 127 Rødovregård Villaby har været i offentlig høring i 8 uger fra den 12. februar til den 8. april 2020. I perioden er der kommet 8 høringssvar. Der er ikke foretaget ændringer i den endelige lokalplan i forhold til forslaget.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Tillæg 1 til Lokalplan 127 - Rødovregård Villaby vedtages.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 15. september 2020, pkt. 84:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. september 2020, pkt. 182:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Tillæg 1 til Lokalplan 127 - Rødovregård Villaby - Ændring af bebyggelsesprocent i Delområde A, C og D har til formål at udmønte bebyggelsesprocenten i delområderne i henhold til Kommuneplan 2018. Det betyder, at den gældende bebyggelsesprocent på maks. 30 ændres til maks. 25 for de omfattede ejendomme.

Høringssvar
I høringsperioden har Rødovre Kommune modtaget otte høringssvar til planforslaget. I høringssvarene udtrykkes der generelt en positiv holdning til intentionerne omkring fastholdelsen af et grønt boligområde. I høringssvarene gives dog udtryk for, at det kan opnås på andre måder end ved at reducere bebyggelsesprocenten. Høringssvarene peger også på, at der i forvejen er meget strenge krav til bebyggelse i området. De seks af høringssvarene, hvoraf fem er fra enkeltpersoner og et fra Grundejereforeningen Rødovregårds Villaby (260 medlemmer), gør derfor indsigelse mod forslaget om at ændre bebyggelsesprocenten fra maks. 30 til maks. 25. Alle høringssvarene er vedlagt sagen i deres fulde længde. Ligeledes er skema med Teknisk Forvaltnings kommentarer til høringssvarene vedlagt sagen.

Der er ikke foretaget ændringer af formål og bestemmelser i det endelige Tillæg 1 til Lokalplan 127 i forhold til forslaget. Der er foretaget mindre redaktionelle ændringer i redegørelsen, af hensyn til bedre formidling af indholdet.

Formål og ændret bestemmelse i Tillæg 1 til Lokalplan 127, er indarbejdet i den gældende Lokalplan 127 - Rødovregård Villaby. Tillæg 1 til Lokalplan 127, er vedlagt i sin fulde længde i forlængelse af Lokalplan 127 - Rødovregård Villaby.

Lov- og plangrundlag

Planloven.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Tillæg 1 til Lokalplan 127 Rødovregård Villaby har været i høring i 8 uger - Fra den 12. februar til den 8. april 2020.
Endelig vedtagelse - august 2020.
Offentliggørelse - september 2020.

Bilag

Bilag 1: Lokalplan 127 - Rødovregård Villaby - med Tillæg 1 - Ændring af bebyggelsesprocent for Delområde A,C og D
Bilag 2: Personopdelt høringsskema med indsigelser
Bilag 3: Høringssvar

Tilslutning til DK2020 projektet
Sag nr. 176

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Danmark har en målsætning om at skabe et klimaneutralt samfund i 2050, hvor vi ikke udleder mere CO2, end vi optager. Realdania tog i 2019 initiativ til DK2020-projektet, som har en ambition om, at der udarbejdes klimahandlingsplaner med mål for reducering af CO2-udledningen og for klimatilpasning i alle kommuner. KL´s ambition er, at alle kommuner tilslutter sig DK2020-projektet. Der skal tages stilling til, om Rødovre Kommune skal tilslutte sig DK2020 projektet samt til udarbejdelse af en klimahandlingsplan.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Rødovre Kommune tilslutter sig DK2020-projektet samt
 2. at der udarbejdes en klimahandlingsplan for Rødovre Kommune.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 15. september 2020, pkt. 85:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. september 2020, pkt. 183:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Med Paris-aftalen fra 2015 satte 195 lande en fælles målsætning om at begrænse den globale temperaturstigning til under 2 grader og arbejde for at begrænse stigningen til 1,5 grader. I december 2019 indgik regeringen og 7 andre partier en politisk aftale om Danmarks første klimalov, som skal sikre en 70 %-reduktion af udledningen af drivhusgasser i 2030 i forhold til 1990 og et klimaneutralt Danmark i 2050. Danske kommuners klimaplaner og -indsatser er afgørende for at nå målet.

I 2019 tog Realdania initiativ til DK2020-projektet. Ambitionen med DK2020-projektet er at sætte skub i indsatsen for at opfylde Parisaftalen på kommunalt niveau og understøtte sparring og samarbejde mellem danske kommuner på klimaområdet. Den 16. juni 2020 sendte KL et brev til landets borgmestre, hvori de skriver, at de har en ambition om, at alle kommuner tilslutter sig DK2020-projektet, og at der udarbejdes klimahandlingsplaner i alle kommuner. Klimahandlingsplanerne skal medvirke til at opfylde det nationale mål om en 70 %-reduktion af udledningen af drivhusgasser i 2030 i forhold til 1990 og et klimaneutralt Danmark i 2050. Brevet er vedlagt mødesagen som bilag 1.

Ved deltagelse i DK2020-projektet forventes det, at Rødovre Kommune er villig til at indgå i et forpligtende samarbejde og tage de nødvendige skridt til at udarbejde en klimahandlingsplan med mål for reducering af CO2-udledningen og desuden for klimatilpasning. Der skal blandt andet planlægges klimahandling i kommunerne, der lever op til Parisaftalens mål om en udledning, der svarer til en global temperaturstigning på maksimalt 1,5 °C med opfyldelse af delmål i 2030. Partnerskabet skal herudover synliggøre det lokale klimalederskab, kommunerne har taget på sig og styrke kommunernes rolle på klimaområdet over for regeringen og Folketinget.

Rødovre Kommune tilbydes med partnerskabet et individuelt vejledningsforløb, der skal understøtte kommunen i at udarbejde en klimahandlingsplan, der viser vejen mod netto-nul udledning i 2050 i overensstemmelse med Parisaftalens målsætninger. Rødovre Kommune vil gennem DK2020-projektet modtage klimafaglig bistand og sparring til at udvikle, opdatere eller tilpasse klimaarbejdet lokalt.

Det er hensigten, at de kommunale klimahandlingsplaner skal leve op til den globale standard, som er udviklet af C40, og som kaldes Climate Action Planning Framework (CAPF). For at en klimaplan kan leve op til CAPF, skal den vise vejen til nettonul-udledning for kommunen som geografisk område senest i 2050 og anskueliggøre, hvordan kommunen planlægger at tilpasse sig klimaforandringerne. CAPF er beskrevet yderligere i mødesagens bilag 2. C40 er et netværk af 96 af verdens største og mest ambitiøse byer, der samarbejder om at udvikle, udveksle og iværksætte løsninger på klimaområdet.

Kommunalbestyrelsen har med Forslag til Rødovrestrategi 2020 (forventes vedtaget i november 2020) taget det første spadestik i arbejdet med at realisere FN’s verdensmål inden for en bæredygtig udvikling. Rødovrestrategien er en strategi, der går på tværs af sektorer og beskriver, hvilke emner vi har tilfælles i vores arbejde med byen. Fremtidige sektorplaner og politikker skal bidrage til at løfte emnerne i Rødovrestrategien. På mødet 23. juni 2020 (sag nr. 128) vedtog Kommunalbestyrelsen, at der skal udarbejdes en cykelstrategi.

Teknisk Forvaltning anbefaler, at Rødovre Kommune tilslutter sig DK2020-projektet, så vi kan få udarbejdet en helhedsorienteret klimahandlingsplan, der understøtter visionerne i Rødovrestrategien samt den politiske aftale, der er indgået mellem regeringen og 7 andre partier om Danmarks første klimalov.

En klimahandlingsplan vil styrke det fremtidige arbejde med klimatilpasning og CO2-reduktion og være et vigtigt redskab i arbejdet mod en bæredygtig udvikling. Ved at tilslutte sig DK2020-projektet kan Rødovre Kommune få kvalificeret bistand med en opgave, som kommer til at fylde væsentligt mere i de kommende år, end den har gjort tidligere.

Udarbejdelse af klimahandlingsplanen og senere implementering af indsatserne i den kræver en indsats på tværs af Rødovre Kommunes forvaltninger. Danmarks grønne tænketank CONCITO er tovholder på DK2020-projektet og vil kunne bidrage med kompetencer, som ikke findes internt i Rødovre Kommune i dag, men som vil blive udviklet i forbindelse med projektdeltagelsen.

Lov- og plangrundlag

Rødovrestrategien 2020.
CO2-handlingsplan 2018-2020.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke gebyr for deltagelse i DK2020, men Rødovre Kommune vil skulle afsætte betydelige ressourcer internt og på tværs af forvaltningerne til udarbejdelse af en klimahandlingsplan og senere til gennemførelse af indsatserne i denne.

Tidsplan

Projektforløbet for kommunerne afvikles i to runder: 1. runde med opstart i november i år, 2. runde med opstart november 2021. Deltagelse i forløbet varer ca. 1,5 år. I løbet af de 1,5 år forventes det, at de deltagende kommuner har en færdig klimahandlingsplan. Rødovre Kommune kan ikke selv vælge, hvilken runde vi kommer med i. Ansøgningsfrist for deltagelse i DK2020 var 31. august 2020. Teknisk Forvaltning har derfor sendt en ansøgning med forbehold for senere politisk godkendelse.

Bilag

Bilag 1: Brev fra KL om DK2020 Partnerskab
Bilag 2: DK2020 klimaplaner for hele Danmark - rammer for ansøgerkommuner
Bilag 3: Faktaark DK2020
Bilag 4: Borgmesterbrev om DK 2020 partnerskab
Bilag 5: Ansøgning om deltagelse i DK2020 projektet

Vejprojekt for Rødovre Stationsvej
Sag nr. 177

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Som konsekvens af byudviklingen af Rødovre Port, ændres udformningen af Rødovre Stationsvej og hastigheden nedsættes til 40 km/t.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at vejprojekt for Rødovre Stationsvej godkendes samt
 2. at hastighedsgrænsen på Rødovre Stationsvej nedsættes til 40 km/t.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 15. september 2020, pkt. 86:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. september 2020, pkt. 184:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med byudviklingen for Rødovre Port, skal Rødovre Stationsvej ombygges for at anlægge en svingbane ned til en parkeringskælder, cykelsti samt fortov langs den sydlige vejside for at skabe gående adgang til boligerne ud til Rødovre Stationsvej. Se bilag 1 for oversigtstegning af de nye vejforhold.

For at betjene Rødovre Stationsvej skal der anlægges en højresvingsbane for at lede trafikken til Rødovre Port ned i parkeringskælderen. Svingbanen anlægges for ikke at påvirke fremkommeligheden for bil- og bustrafikken på Rødovre Stationsvej. I forlængelse af svingbanen anlægges der, længere østpå, en parkeringsbane til vareleveringer og til handicapparkering. Yderligere skal der anlægges et gennemgående fortov i sydsiden af vejen. Fortovet giver adgang via trapper ind til Rødovre Ports cykelgangstrøg og skal sikre adgangsforholdene for bagindgangene til boligerne. Bagindgangene ud til Rødovre Stationsvej er også brandveje til parkeringskælderen og boligerne, som ellers har hovedindgang til Rødovre Port (cykelgangstrøget).

Idet der anlægges fortov i sydsiden og der ikke er plads til både fortov og cykelsti i nordsiden af vejen, nedlægges det nordlige fortov, og erstattes med en cykelsti fra Hendrikholms Boulevard. Ud fra forvaltningens vurdering er dette muligt, idet de gående funktioner forventes afviklet langs sydsiden af vejen.

Bygherre af Rødovre Port står for at anlægge fortovet samt forlængelse af cykelstien i sydsiden op til Rødovre stationsplads. Rødovre Kommune skal stå for at omdanne det nordlige fortov til en cykelsti samt at flytte vejbelysningen i nordsiden af vejen.

Det foreslås, at Rødovre Stationsvej indrettes som en 40 km/t vej fra Tårnvej hen til vejkrydset Rødovre Stationsvej/Vojensvej/Damhus Boulevard. Hastighedsnedsættelsen er nødvendig, da der ved Hendriksholms Boulevard projekteres et nyt støttepunkt for krydsende fodgængere. For at have plads til et tilstrækkelig stort støttepunkt, er det nødvendigt at nedsætte hastighedsgrænsen ved vejkrydset og svinget ind til Rødovre Stationsplads. For at have samme hastighedsgrænse for vejstrækningen foreslås det derfor, at der arbejdes efter at hele vejstrækningen fra Tårnvej til stationspladsen nedsættes til 40 km/t. Det muliggør det ekstra støttepunkt for krydsende fodgængere, men vil også øge trafiksikkerheden i forhold til den store mængde fodgængere som krydser vejen mellem Rødovre Station og Hendriksholms Boulevard. Dette forudsætter, at politiet vil give samtykke til at hele Rødovre Stationsvej nedsættes til 40 km/t, og ikke kun alene ved overgangen fra stationspladsen til Hendriksholms Boulevard. Nedsættelse af hastighedsgrænsen for vejstrækningen kan på sigt resultere i, at der skal anlægges hastighedsdæmpende tiltag på vejen, såfremt trafikken ikke overholder de 40 km/t. Disse skal så være en type tiltag, som er udformet med henblik for at give færrest gener for bustrafikken til og fra Rødovre Station.

Lov- og plangrundlag

Lov om offentlige veje Lov nr 1520 af 27. december 2014.

Økonomiske konsekvenser

Det anslås, at Rødovre Kommunes andel af anlægsomkostninger til ombygning af Rødovre Stationsvej er 1,1 mio. kr. Anlægsarbejderne består af projektering, nedlæggelse af fortov i nordsiden, flytning af vejbelysningen, anlæggelse af ny cykelsti og tilpasning af det nordvestlige hjørne i vejkrydset Rødovre Stationsvej/Hendriksholm Boulevard. Projektet indarbejdes og anlægges i forbindelse med projektet for ombygningen af Rødovre Stationsplads.

Det forventes, at Rødovre Port vil anlægge deres del af vejprojektet i 2022. Der er betydelige fordele i, at kommunes andel af projektet bliver anlagt på samme tidspunkt, som Rødovre Port anlægger deres – økonomisk, anlægsmæssigt og æstetisk.

Tidsplan

I Investeringsoversigten for budget 2020 forventes det, at ombygningen af Rødovre Stationsplads skal foregå i 2022 med projektering af ombygningen i 2021.

Bilag

Bilag 1: Bilag 1 - Situationsplan

Forsyning – omlægning af kommunal kloakledning og etablering af pumpebrønd til afledning af regnvand i Rådhusområdet
Sag nr. 178

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Det har været nødvendigt at omlægge en kommunal kloakledning og etablere en pumpebrønd til afledning af regnvand i Rådhusområdet.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 4,6 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget og afsættes et rådighedsbeløb på 4,6 mio. kr. i 2020 til omlægning af kloakledningen, som finanseres af kassebeholdningen.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 15. september 2020, pkt. 88:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. september 2020, pkt. 185:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med gravearbejderne til den nye musikskole opdagede totalentreprenøren i april måned 2020 en dybtliggende kloakledning som ikke var beskrevet i ledningsoplysninger for forsyningsledninger eller i byggetegningerne for Viften eller Biblioteket. Kloakledningen gik tværs under den fremtidige musikskole. Ved kortlægning af ledningens funktion kunne det ses, at den er en del afvanding for Rådhuspladsen og desuden modtog regn- og spildevandet fra halvdelen af Rødovre Biblioteket. Ledningen var en ældre betonledning (Ø300) som lå i 4-5 meters dybde.

Med ledningens placering under musikskolen var det nødvendigt at omlægge ledningen. Da kloakledningen er en forsyningsledning, der hører under Rødovre Kommune, hviler forpligtelsen til omlægningen af ledningen på Teknisk Forvaltning, som i dette tilfælde er ledningsejer.

Omlægningen af kloakledningen har vist sig at være ekstra kompliceret, hvilket har medført større omlægningsomkostninger set i forhold til projektets størrelse. De samlede omkostninger til projektering, flytning af eksisterende kloakledning samt omlægning af nye kloakledninger inkl. pumpebrønd kommer til at koste ca. 4,6 mio. kr.

Selve udførslen af anlægsarbejdet har omfattet, at ledningen, en fælles regn- og spildevandsledningen, skulle kobles på HOFOR’s hovedledningen i Rødovre Parkvej. HOFOR har dog planer om at omlægge hovedledningen til kun regnvand, og dermed var tilkoblingen af en fælles regn- og spildevandsledningen ikke en mulighed. Det betød, at der skulle etableres en ny pumpebrønd, for at kunne anlægge den nye ledning med et tilstrækkeligt fald til at koble på det videre spildevandsledningsnet. Pumpebrønden er dimensioneret efter de nye afløbsnormer ift. klimatilpasninger og hermed fremtidssikret.

Anlægsarbejdet med ledningen henhører under Teknik- og Miljøudvalget, hvorfor der ansøges om en separat bevilling. Arbejdet er igangsat under den eksisterende bevilling til Musikskolen, da det har været nødvendigt at omlægge kloakledningen inden, der kunne etableres fundamenter og terrændæk på den kommende musikskole. Entreprenøren, tilknyttet arbejdet med musikskolen, har for at undgå yderligere forsinkelser stået for anlægsarbejdet.

Lov- og plangrundlag

Nedlæggelse af vejareal ved Viften, KB-møde af den 25. juni 2019 sagsnr. 100.
Lov om offentlige veje m.v. – nr. 1520 af 27. december 2014.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til omlægning af kloakledningen er opgjort til ca. 4,6 mio. kr. Udgiften vedrører hovedfunktion 2.28 - Kommunale veje.

Arbejdet er igangsat under den eksisterende bevilling til Musikskolen. Grundet projektets karakter og udvalgsmæssige placering, ansøges om en separat bevilling.

Tidsplan

Anlægsarbejderne forventes afsluttet ultimo september 2020.

Islev Taekwondo - godkendelse af skitseforslag
Sag nr. 179

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Kommune har købt ejendommen Ved Sportspladsen 14, hvor Gymnastik- og Idrætsforeningen Orient holder til i den sydvendte del af bygningen. Der fremlægges hermed et skitseforslag til indretning af lokaler til Islev Taekwondo i den nordlige del af bygningen.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at skitseforslag samt tidsplan godkendes.


Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 15. september 2020, pkt. 36:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. september 2020, pkt. 186:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bygningsafdelingen, Børne- og Kulturforvaltningen og Islev Taekwondo har afholdt flere møder for at finde den bedste indretningsmodel for klubben.

Forslaget omfatter etablering af et samlet træningslokale uden midtervæg eller søjlerækker, som har en størrelse på 10,5 x 16 meter. Der er indarbejdet en herre- og dameomklædning med dertil hørende baderum. Der etableres desuden to toiletter samt et handicaptoilet. Herudover vil der være køkken, opholdsrum samt depot- og rengøringsrum.

Der vil være niveaufri adgang til alle rum.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Der er på driftbudgettet i 2020 afsat i alt 4.530.000 kr. til indretning af lokalerne, heraf er 1.000.000 kr. overført fra 2019 til 2020.

Der er i budget 2021 afsat 720.000 kr. til drift til udearealer.

Tidsplan

Oktober-december 2020: projektering, udbud samt myndighedsprojekt.
Januar - juli 2021: byggeperiode.
August/september 2021: Ibrugtagning.

Bilag

Bilag 1: skitseforslag

Søtorp licitationsresultat
Sag nr. 180

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Sagen omhandler fremlæggelse af licitationsresultat vedrørende Børneinstitutionen Søtorp.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at forslag til ny indretning godkendes,
 2. at tidsplanen godkendes samt
 3. at den samlede anlægsbevilling til Børne- og Skoleudvalget til Søtorp forøges med 1 mio. kr. Merudgiften på 1 mio. kr. indarbejdes i budget 2021.


Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 15. september 2020, pkt. 76:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. september 2020, pkt. 187:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

På kommunalbestyrelsesmødet den 25. juni 2019 blev sagen vedrørende udvidelse af Børneinstitutionen Søtorp godkendt, og der blev frigivet 7 mio. kr. til udvidelsen.

Der har været afholdt licitation i hovedentreprise på udbygning af Børneinstitutionen Søtorp, som har resulteret i en samlet anlægssum på knap 8 mio. kr. (se bilag).

Det betyder en overskridelse på 1 mio. kr. i forhold til anlægsbevillingen på 7 mio. kr., samt en ændring af projektforslaget.

Den tidligere afholdte licitation, som blev udbudt i fagentreprise, beløb sig til 10,6 mio. kr., hvilket betød en overskridelse på 3,6 mio. kr.

De væsentligste ændringer i projektforslaget er:

 • Tilbygningens areal er reduceret med ca. 59 m2.
 • Rumhøjden i de to grupperum er reduceret med ca. 80 cm.
 • Forrum og garderober til de to grupperum er ligeledes reduceret i m2.
 • Tekøkken i forrum udgår.
 • Nuværende kontor bevares i eksisterende bygning.
 • Udvidelse af eksisterende personalerum udgår.
 • Depot i tilbygning udgår.
 • Teknikrum flyttes fra tagrum til stueplan.
 • De udvendige terrasser bliver optimeret.

Teknisk forvaltning har foretaget ændringerne i samråd med institutionens ledelse samt Børne- og Kulturforvaltningen.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede anlægssum efter licitationen beløber sig til 7.990.113 kr., hvilket betyder en overskridelse af anlægsbevillingen på ca. 1 mio. kr.

I det tekniske ændringsforslagshæfte til budget 2021 er der afsat 1 mio. kr. til at dække overskridelsen af anlægsbevillingen.

Hvis den nye hovedtidsplan godkendes, betyder det, at lejeudgiften til eksisterende pavilloner øges med 211.500kr på baggrund af en forlængelse på 9 måneder fra juli 2020 til april 2021 (23.500 x 9 måneder = 211.500 kr). Legeudgiften afholdes indenfor den eksisterende økonomiske ramme.

Udgiften på 1 mio. kr. vedrører hovedfunktionen 3.22 Folkeskoler.

Tidsplan

Kontrakt og mobilisering: Oktober 2020.
Myndighedsbehandling: Oktober 2020.
Udførelse: November 2020 til marts 2021.
Ibrugtagning: April 2021.

Bilag

Bilag 1: Søtorp - Licitationsresultat 17.08.2020 (åben dagsorden).doc
Bilag 2: Søtorp - Økonomioversigt 17.08.2020.xlsx
Bilag 3: Tegningsliste - tilbygning Søtorp.pdf
Bilag 4: Stueplan -tilbygning Søtorp.pdf
Bilag 5: Bruttoetageareal - tilbygning Søtorp.pdf
Bilag 6: Facade -tilbygning Søtorp.pdf
Bilag 7: Snit A-A - tilbygning Søtorp.pdf
Bilag 8: Udsigt 1 - - tilbygning Søtorp.pdf
Bilag 9: Udsigt 2 - tilbygning Søtorp.pdf

Hendriksholm Skole som UNICEF Rettighedsskole med fokus på teknologi og innovation
Sag nr. 181

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger forslag om at gøre Hendriksholm Skole til en profilskole under overskriften UNICEF Rettighedsskole med fokus på teknologi og innovation med opstart i skoleåret 2020/2021. En profil der skal være gennemgående i hele skolens virksomhed. 

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Hendriksholm Skole etableres som profilskole under overskriften UNICEF Rettighedsskole med fokus på teknologi og innovation. 


Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 15. september 2020, pkt. 77:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. september 2020, pkt. 188:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Gennem en årrække har Hendriksholm Skole både arbejdet med børnedemokrati, i forbindelse med et beboerprojekt i Kærene, og med teknologi og innovation i skolen. Begge indsatser har vist sig at være gavnlige for børnene og de unges motivation og trivsel. Derfor ønsker Hendriksholm Skole, i forlængelse af en demokratisk proces med skolebestyrelsen, det pædagogiske personale og elevrådet, at integrere disse indsatser i en ny tydelig profil for skolen, hvor der arbejdes systematisk og intensivt med rettigheder i et teknologisk og innovativt perspektiv. Udtalelse fra henholdsvis skolebestyrelsen og skolens MED-udvalg er vedlagt som bilag.

Hendriksholm Skole vil være en folkeskole, der tilbyder trygge og engagerende læringsfællesskaber for alle med fokus på rettigheder, medbestemmelse, teknologi og innovation. Som UNICEF Rettighedsskole vil Hendriksholm Skole forene børn, forældre, pædagogisk personale og ledelse i et fællesskab, der er baseret på værdierne i FN's Børnekonvention. Skolen skal være baseret på fællesskab, respekt, tryghed, engagement og ansvarsfølelse på en meget konkret måde, så værdierne bliver mere end bare ord. Børn, som kender deres rettigheder og forstår dem i praksis, trives og behandler hinanden med respekt og værdighed.

UNICEF Rettighedsskole
Første skridt på vejen mod etableringen af Hendriksholm Skole som rettighedsskole med fokus på teknologi og innovation er at blive certificeret UNICEF Rettighedsskole.

Formålet med at blive UNICEF Rettighedsskole er at sætte en ramme for at styrke elever, forældre, pædagogisk personale og ledelse i at være sammen om den vigtige opgave, det er at forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. På Hendriksholm Skole skal arbejdet med børns rettigheder have fokus på elevernes trivsel og dannelse som et fundament for et stærkt og åbent læringsmiljø. Der er ikke tale om et politisk eller religiøst funderet projekt, men et skoleprojekt, der tager afsæt i det lovgivningsmæssige grundlag, som alle skoler i Danmark arbejder ud fra. Værdier som lighed, værdighed, respekt, tolerance og deltagelse er i fokus, når Hendriksholm Skole aktivt inddrager børnerettighederne i skolens læringsmiljø.

Hendriksholm Skole som UNICEF Rettighedsskole taler ind i Rødovre Kommunes vision 'Sammen om Rødovre': "Rødovre er en kommune, hvor vi tager ansvar for vores eget liv og for hinanden – vi står sammen om Rødovre. Vi vil skabe mere fællesskab og et bedre lokalsamfund, hvor man både tager ansvar for eget liv og medansvar for sin næste".

Samtidig understøtter profilen skolens og det samlede skoleområdes indsatser: 'Fremtidens Skole', 'Læringsfællesskaber for alle' og 'Teknologi & Innovation'. Det gælder særligt i kombination med de udviklingstiltag, som skolen har været i fuld gang med i en årrække i forhold til læseplanen for faget og dimensionen teknologi og innovation, der handler om at bruge teknologien og innovative læringsprocesser som værktøjer til at skabe stærke fællesskaber og gode fælles løsninger baseret på rettigheder.

Rettighedsskolekonceptet med fokus på teknologi og innovation skal være løftestang for elevernes motivation, medbestemmelse og medinddragelse i alle aspekter af skolens liv. Det skal løfte både elevernes trivsel og deres faglighed jævnfør opmærksomhedspunkterne i kvalitetsrapporten.

Målsætninger
Hendriksholm Skole vil arbejde endnu mere målrettet med at gøre eleverne parate til at agere som medborgere i et højteknologisk demokratisk samfund. Ved hjælp af rettighedsskolekonceptet er målsætningerne for eleverne:

 • At styrke trivslen (Jf. Skoleområdets indsats 'Fremtidens Skole' og 'Læringsfællesskaber for alle').
 • At øge deres medindflydelse og medbestemmelse (jf. Kvalitetsrapporten).
 • At løfte det faglige niveau som følge af øget motivation og trivsel (jf. Kvalitetsrapporten).
 • At styrke deres kommunikations-, samarbejds- og handlekompetencer (Jf. Skoleområdets indsats 'Fremtidens skole').
 • At styrke deres viden om og kendskab til demokrati, medborgerskab og FN's Verdensmål (Jf. Skoleområdets indsatser 'Fremtidens Skole', 'Teknologi & Innovation' og 'Rødovrestrategien 2020').
 • At sikre et højere læringsudbytte, så de i højere grad bliver parate til at foretage et kvalificeret uddannelsesvalg og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Skolen har endvidere en ambition om at gøre udskolingen mere attraktiv og dermed fastholde flere elever på skolen, øge forældretilfredsheden, samt opnå færre konflikter og bedre konflikthåndtering. Målsætningerne skal indfries ved:

 • At uddanne en profilskolekoordinator.
 • At uddanne en tovholder til at understøtte arbejdet med profilen i SFO og indskoling, samt en tovholder der bl.a. skal være medlem af skolens rettighedsråd – et råd bestående af børn og voksne som kontinuerligt arbejder med at forbedre vilkårene for alle børn på skolen.
 • At gøre rettigheder og FN's verdensmål til en integreret del af skolehverdagen.
 • At øge elevinddragelsen i beslutninger, der vedrører skolen.
 • At etablere Teknologi, Innovation og Rettigheder som en tydelig identitet for skolen.

Effekten af etableringen af Hendriksholm Skole som UNICEF Rettighedsskole forventer skolen at kunne aflæse i den årlige trivselsundersøgelse, i relevante faglige test, samt i en undersøgelse foretaget af UNICEF. Derudover forventer skolen at kunne beskrive en positiv effekt af den nye skolekultur og tilgang til læring på flere parametre i den næste kvalitetsrapport, f.eks. en øget motivation, deltagelse og højere grad af trivsel blandt eleverne, en oplevelse af øget medbestemmelse og –inddragelse hos eleverne, samt tegn på at undervisningen og de fokuserede læringsforløb er spændende og relevante for eleverne.

Videndeling
Hendriksholm Skole ønsker at bidrage med viden og læring om arbejdet med rettigheder og medbestemmelse i et teknologi- og innovationsperspektiv til gavn for hele skoleområdet. Denne videndeling kan foregå i regi af de etablerede netværk 'Læringsfællesskaber for alle', 'Fremtidens Skole' og 'Teknologi & Innovation'. Desuden ønsker skolen at understøtte de øvrige skolers arbejde med og opmærksomhed på rettigheder f.eks. ved at koordinere og fejre den årlige FN-dag, Børnekonventionens fødselsdag, demokratiugen mv. Sidst men ikke mindst vil skolen gerne bidrage til at styrke elevmedbestemmelsen og arbejdet med børnedemokrati i skolerne f.eks. gennem det fælles elevråd i et samarbejde med Ungecenter 2610.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Børne- og Kulturforvaltningen og Hendriksholm Skole vurderer, at der er behov for 600.000 kr. årligt til følgende:

Profilskolekoordinator: 510.000 kr.
Pædagog, der implementerer profilen i SFO og indskoling:  50.000 kr.
Lærer, der bl.a. er medlem af rettighedsrådet: 40.000 kr.
I alt: 600.000 kr.  

Tidsplan

Skoleåret 2019/2020
Der er blevet afholdt workshop og kursus med skolens personale om rettighedsskolekonceptet, og indgået samarbejdsaftale med UNICEF vedrørende Rettighedsskolecertificering.

Skoleåret 2020/2021
For at blive certificeret UNICEF Rettighedsskole skal skolen igennem seks trin i løbet af det første skoleår. De er beskrevet nedenfor. Derudover vil Hendriksholm Skole løbende have fokus på, hvordan teknologi og innovationsaspektet integreres med rettighedsperspektivet i både beslutningsprocesser og læringsforløb. Her har koordinatoren og tovholderne en særlig rolle og ansvar.

Trin 1 – Viden

 • Der laves en baseline-undersøgelse blandt elever og personale i forhold til deres viden om rettigheder, elevindflydelse, trivsel og tryghed.
 • Det efterfølges af workshops for hele skolens personale og elevråd.
 • Forældre informeres om initiativet og får viden om Børnekonventionen.

Trin 2 – Lederskab

 • Rettighedsråd bestående af elever og personale etableres.
 • Lærere og pædagoger inddrager konventionens artikler, hvor det falder naturligt i den daglige læring og undervisning.
 • Årshjul udfærdiges.
 • Rettighedsvæg etableres.
 • Visuel gruppe etableres.

Trin 3 - Undersøgelser

 • Tryghedsundersøgelse og tryghedsvandring: Man undersøger hvordan eleverne oplever at bevæge sig rundt på skolen, og især hvor de helst ikke kommer, fordi de oplever det som utrygt. Man udvælger de steder, som flest elever oplever som utrygge.
 • Elevrådsrepræsentanter drøfter, hvad der kan gøres for at gøre det trygt.
 • Undersøgelsen formidles på afdelingsmøder, skolebestyrelsesmøder mv.

Trin 4 – Handlingsplan

 • Rettighedsrådet og Rettighedsskolekoordinatoren laver en handlingsplan for, hvordan skolen skal blive rettighedsskole – herunder løfte de områder, undersøgelsen viser et behov for at gøre noget ved.

Trin 5 – Handlingsplanen sættes i værk

 • Handlingsplanen sættes i gang med Rettighedsrådet som tovholder.
 • Skolebestyrelsen reviderer skolens relevante principper, politikker mv.

Trin 6 – Evaluering

 • Baseline for personale og elever gentages.
 • Tryghedsvandringer gentages.
 • Tilgængelighedsundersøgelse gentages.
 • Alle resultater for hele året offentliggøres.
 • Fejring af skolens nye status som Certificeret UNICEF Rettighedsskole.

Skoleåret 2021/2022 og frem
Trin 7 - Næste og kommende skoleår

 • Nye undersøgelser foretages og handlingsplaner udarbejdes efter samme struktur.
 • Særligt fokus på at medinddrage de øvrige skoler og fælleselevrådet omkring elevernes rettigheder, medbestemmelse, FN-dag og Børnekonventionens fødselsdag.

Bilag

Bilag 1: Bilag 1 Udtalelse fra MED-udvalg
Bilag 2: Bilag 2 Udtalelse fra skolebestyrelsen

Frokostordning i daginstitutionerne pr. 1. januar 2021
Sag nr. 182

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I henhold til Dagtilbudsloven er der foretaget afstemning i forældrebestyrelserne om fra- eller tilvalg af forældrefinansieret frokostordning for børnehavebørnene i daginstitutionerne for den næste toårige periode, som løber fra 1. januar 2021 – 31. december 2022.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at forældrebestyrelsernes beslutninger tages til efterretning,
 2. at der igangsættes en analyse af behovet for produktionskøkkener på Dagtilbudsområdet samt
 3. at der indarbejdes 5 mio. kr. til etablering af køkkener på dagtilbud i budget 2021.


Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 15. september 2020, pkt. 78:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. september 2020, pkt. 189:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Baggrund
Af dagtilbudsloven fremgår det, at frokostordning i dagtilbud er obligatorisk, men at forældre minimum hvert andet år skal have mulighed for at fravælge frokostordningen. I Rødovre Kommune godkendte Kommunalbestyrelsen i november 2010 retningslinjer for fravalg/etablering af frokostordning. Ordningen trådte i kraft den 1. august 2011. Af retningslinjerne fremgår det, at forældrebestyrelserne skal give meddelelse om eventuel fravalg senest ved udgangen af juni måned i lige år med ikrafttrædelse den efterfølgende 1. januar. I Rødovre Kommune er der tradition for, at forældrene vælger frokostordning med det forbehold, at maden skal produceres i det enkelte dagtilbuds eget køkken. Der har i den forbindelse også været tradition for at ombygge køkkener til produktionskøkkener efter behov.

I Rødovre Kommune er frokostordningen obligatorisk for vuggestuebørn. Det betyder, at forældrene kun betaler 25 % af udgiften til frokosten og derfor ikke kan fravælge frokost. Frokost til børnehavebørn er 100 % forældrefinansieret. Derfor beslutter forældrebestyrelsen hvert andet år, om frokostordningen skal fravælges for børnehavebørn.

I Rødovre Kommune er der 22 dagtilbud, hvor der er børnehavebørn. I perioden 2019-2020 har Espelunden, Græshoppen, Kæret, Regnbuen-Æblehaven, Rønneholm og Søtorp fået frokostordning for børnehavebørn. I alle dagtilbuddene er der etableret produktionskøkkener umiddelbart inden opstart af frokostordningen.

Ved den seneste afstemning for perioden 2021-2022 har yderligere fire forældrebestyrelser i Broparken, Slottet, Islemark og Mælkevejen ønsket frokostordning for børnehavebørn i de pågældende dagtilbud. Frokostproduktionen øges væsentligt, da dagtilbuddenes nuværende køkkener, i dag kun har kapacitet til at producere til vuggestuebørnene,
skal udvides fra følgende:

Broparken: fra 65 portioner til 180 portioner dagligt.
Slottet: fra 40 portioner til 115 portioner dagligt.
Islemark: fra 36 portioner til 115 portioner dagligt.
Mælkevejen: fra 20 portioner til 70 portioner dagligt.

Alle fire institutioner har i deres svar til forvaltningen angivet, at de ønsker frokostordning med forbehold for, at maden produceres i eget køkken. Desuden er forældrebestyrelserne vidende om, at en eventuel ombygning af et produktionskøkken ikke kan færdiggøres til 1. januar 2021, da det kræver omfattende ændringer af dagtilbuddenes eksisterende køkkener at løfte produktionen til det krævede omfang.

Teknisk Forvaltning har foretaget foreløbige projekteringer af, hvad det vil koste at ombygge de fire institutioners eksisterende køkkener til produktionskøkkener. Da alle køkkener skal udvides fysisk og skal have omfattende ændringer af deres el og ventilationssystem mv., har Teknisk Forvaltning foreløbigt skønnet, at udgifterne til at etablere de fire køkkener beløber sig til i omegnen af 10- 12 mio. kr.

Dagtilbudsområdets fremtidige frokostproduktion
Det skal understreges, at alle institutioners børn vil profitere af at kunne servere frokost til alle børnehavebørn, da et fælles måltid understøtter et godt læringsmiljø og sundheden for alle børn.

I takt med at flere forældre ønsker, at deres børnehavebørn får frokost i børnehaven vurderer forvaltningen, at der er behov for at se mere samlet på køkkenløsningen på Dagtilbudsområdet. Mange store og mellemstore institutionskøkkener er ikke kun omkostningstunge at etablere, men er også dyre at vedligeholde. Det bør derfor overvejes, om nærliggende institutioners køkkener kan levere til hinanden, så der opnås stordriftsfordele både i etableringsudgiften af køkkenerne, vedligeholdelsen af køkkenerne og i driften af frokosten. Da der er tradition for, at der etableres produktionskøkkener i de enkelte dagtilbud, vil det kræve en politisk beslutning at ændre denne praksis. Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler således, at der igangsættes en analyse af, hvordan køkkenerne kan etableres mest hensigtsmæssigt under hensyntagen til kommunens økonomi.

I analysen skal det desuden vurderes, hvad der årligt bør afsættes af midler til vedligeholdelse af eksisterende køkkener. Udgiften til vedligeholdelse kan ikke tages direkte fra institutionernes budget til frokostordning, da forældrebetalingen udelukkende må gå til produktionen.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.
Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Frokostordningen er forældrefinansieret.
I det tekniske ændringsforslagshæfte til budget 2021 er der afsat 5 mio. kr. til etablering af køkkener på dagtilbudsområdet.

Tidsplan

Frokostordning 1. januar 2021 – 31. december 2022.
Såfremt KB tiltræder indstillingen, vender forvaltningen tilbage med en analyse i begyndelsen af 2021.

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til flere lærere i folkeskolen
Sag nr. 183

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Med finansloven i 2020 blev der afsat 275 mio. kr. i 2020 stigende til 807 mio. kr. i 2023 til løft af folkeskolen ved ansættelse af flere lærere. Børne- og Undervisningsministeriet har i juni 2020 udmøntet beløbet for 2020, og Rødovre Kommune har modtaget 2,1 mio. kr. Der er endnu ikke taget stilling til udmøntningskriterierne for 2021 og frem. Midlerne for 2020 skal nu fordeles til skolerne.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at der i 2020 gives en udgiftsneutral tillægsbevilling til Børne- og Skoleudvalget på netto 0 kr. svarende til en udgift og en tilsvarende indtægt på 2,1 mio. kr. til skoleområdet,
 2. at midlerne i 2020 fordeles til Rødovres skoler efter elevtal samt
 3. at midlerne anvendes til ansættelse af flere lærere med henblik på fx at få flere to-lærer-timer, herunder mentorordning for nye lærere.


Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 15. september 2020, pkt. 80:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. september 2020, pkt. 190:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Midlerne i finansloven er afsat til et generelt løft af folkeskolen. Der er således ikke tale om tildeling af midler til at opfylde et bestemt serviceniveau. Udgangspunktet er, at midlerne skal anvendes til at fastansætte flere lærere med henblik på at øge kvaliteten i undervisningen. Det kan eksempelvis være via øget brug af to-lærerordninger til at styrke de inkluderende læringsmiljøer. Af bevillingsbrevet for tildelingen i 2020 gælder følgende kriterier, som forventeligt vil være tilsvarende for tildelingen i 2021 og frem:

 • "Tilskuddet skal anvendes ud over kommunens vedtagne budget for 2020 på folkeskoleområdet, og en eventuel budgetmæssig omprioritering på området må ikke skyldes det tildelte tilskud.

(....) Manglende overholdelse af tilskudsbetingelserne kan medføre bortfald af tilskud eller krav om hel eller delvis tilbagebetaling af tilskud til ministeriet".

Tilskuddet skal fortrinsvis anvendes til at fastansætte flere lærere med en funktion i direkte tilknytning til elever i den almindelige folke- eller specialskole. Tilskuddet er i 2020 udmøntet i forhold til kommunens andel af landets samlede elevtal. Hvis det antages, at udmøntningskriterierne ikke skifter markant i 2021 og frem, får Rødovre Kommune forventeligt ca. 3 mio. kr. i 2021, ca. 4,2 mio. kr. i 2022 og ca. 6,1 mio. kr. i 2023.

For 2020 foreslås det, at midlerne tildeles til flere lærere og børnehaveklasseledere på skolerne for at give alle Rødovre Kommunes børn og unge de bedste muligheder for læring, udvikling og trivsel. Midlerne foreslås på den baggrund fordelt efter elevtal.

Derudover foreslås det, at et par skoler igangsætter prøvehandlinger på en kommende mentorordning for nye lærere og børnehaveklasseledere for at understøtte fastholdelse og rekruttering af kvalificerede lærere og børnehaveklasseledere.

For 2021 og frem vil det være muligt for Børne- og Skoleudvalget at planlægge og prioritere eventuelle særlige indsatser med udgangspunkt i at skabe endnu bedre rammer for læring og undervisning på alle Rødovres skoler. Midlerne kan fx. anvendes til at udfolde og videreudvikle 'Læringsfællesskaber for alle' gennem flere to-lærer-timer og holddannelser samt til etableringen af en fleksibel mentorordning, da det er af stor værdi at tage godt imod nye kolleger samt at sørge for at fastholde dem på kommunens arbejdspladser i en tid med stigende rekrutteringsudfordringer.

Lov- og plangrundlag

Finansloven 2020.

Økonomiske konsekvenser

Rødovre Kommune modtager 2.094.000 kr. i 2020. Tilskuddet skal anvendes ud over kommunens vedtagne budget på skoleområdet, og en eventuel budgetmæssig omprioritering på området må ikke skyldes det tildelte tilskud.

Den godkendte anvendelse af midlerne har ingen økonomiske konsekvenser for Rødovre Kommune.

I 2021 og frem fremlægges en bevillingssag, når den endelige tildeling til Rødovre Kommune ligger fast.

Bevillingen vedrører hovedfunktion 03.22 Folkeskolen m.m.

Tidsplan

Midlerne udmeldes til skolerne umiddelbart efter vedtagelsen i september 2020, og midlerne anvendes i 2020.

Forvaltningen fremlægger en ny sag vedrørende anvendelsen af tildelte midler i 2021, når der kommer en udmelding fra staten om næste års midler.

Bilag

Bilag 1: Fordeling af midler til flere lærere

Kommunalt tilsyn på plejehjem 2020 efter høring
Sag nr. 184

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har foretaget tilsyn på de fire plejehjem i Rødovre. Tilsynsrapporterne blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget i april 2020 (sag nr. 17), og de blev efterfølgende sendt til høring i plejehjemmenes bruger- og pårørenderåd, samt i Seniorrådet, Handicaprådet og Integrationsrådet. Der er indkommet i alt tre høringssvar.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at de indkomne høringssvar tages til efterretning.


Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 15. september 2020, pkt. 56:

Indstilles taget til efterretning.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. september 2020, pkt. 191:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Tilsynsrapporterne har været i høring fra den 15. april til den 16. august 2020. Oprindelig var deadline for høringsperioden planlagt til den 30. maj, men denne blev forlænget på grund af corona. Høringsberettigede er bruger- og pårørenderåd på de fire plejehjem, samt Seniorrådet, Handicaprådet og Integrationsrådet.

Nedlukningen på grund af corona faldt sammen med høringsperioden, og det har påvirket processen i de høringsberettigede råd. Deltagerne i rådene er for de flestes vedkommende sårbare borgere, der skal være ekstra påpasselige over for smitterisiko. Det har betydet, at det i de øvrige bruger- og pårørenderåd ikke har været muligt at supplere med nye medlemmer ved naturligt frafald. Seniorrådet er repræsenteret i alle bruger- og pårørenderåd, og deres svar går således på tværs af de fire plejehjem.

Handicaprådet har valgt ikke at indsende et høringssvar. Bruger- og pårørenderådene på Plejehjemmet Engskrænten og Plejehjemmet Dorthe Mariehjemmet havde ingen bemærkninger. På grund af ombygning af Ørbygård, og den efterfølgende nedlukning grundet corona, har plejehjemmet ikke haft mulighed for at nedsætte et bruger- og pårørenderåd.

Der er kommet høringssvar fra Seniorrådet, Integrationsrådet og Broparkens bruger- og pårørenderåd. Høringssvarene giver anledning til følgende bemærkninger:

 • Rekruttering af assistenter: Der er på landsplan mangel på social- og sundhedsassistenter, hvilket kan medføre rekrutteringsproblemer generelt. I Rødovre Kommune oplever vi, at det kan være svært at rekruttere kvalificerede assistenter, men vi ligger højt i forhold til mange andre kommuner, når det gælder antallet af kvalificerede ansøgere, ligesom medarbejdere bliver længere i deres job. Det skyldes, at der generelt er høj jobtilfredshed blandt assistenter ansat i Rødovre Kommune sammenlignet med gennemsnittet på landsplan. Rødovre er den kommune i landet, der har den højeste andel af social- og sundhedspersonale ansat på fuldtid.
 • Ledersituationen på Broparken: Forstanderen på Broparken har været sygemeldt. Ældrechef Allan Pedersen har varetaget den daglige drift i samarbejde med ledergruppen. Samarbejdet har fungeret godt, og man valgte derfor at fortsætte samarbejdet frem for at konstituere en leder. Bruger-og pårørenderådet på Broparken roser i deres høringssvar personalet for deres indsats i perioden. Forstanderstillingen har været slået op hen over sommeren, og det forventes, at der vil kunne ansættes en ny forstander med tiltrædelse den 1. november 2020.
 • Værdisæt og kerneopgave: Alle plejehjem i Rødovre har udviklet værdisæt og formuleret deres kerneopgave. Der arbejdes løbende med disse i personalegrupperne.
 • Samarbejde på tværs: Der udveksles erfaringer på tværs af plejehjemmene både gennem formelle netværk og møder.
 • Fokus på værdighed: En god og værdig tilgang til og dialog med borgere har længe været et naturligt fokusområde i Rødovres Ældre- og Handicapafdeling. Der arbejdes fortsat på at sikre indsatsen gennem et forløb, hvor der arbejdes med at styrke en sund kultur på området. Dette sættes i værk i efteråret 2020.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service.
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Kommunalt tilsyn på plejehjem 2020 - Samlet høringssvar

Finansiering af vandinstallationer på boligafdelinger Broparken
Sag nr. 185

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Vandinstallationerne på Ældrecentret og Ældreboligerne Broparken er nedslidte og skal udskiftes for at sikre en pålidelig vandforsyning til brugerne, hvilket medfører behov for en byggekredit på 6,9 mio. kr. til finansiering af boligafdelingernes udgifter.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at der gives en anlægsbevilling og afsættes et rådighedsbeløb på 6,9 mio. kr. til Social- og Sundhedsudvalget til udskiftning af vandinstallationer på Ældreboligerne og Ældrecentret Broparken samt
 2. at der optages en byggekredit på -6,9 mio. kr. til dækning af udgifterne.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. september 2020, pkt. 192:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Vandinstallationerne på Ældrecentret og Ældreboligerne Broparken er nedslidte og skal udskiftes. Der har i de senere år været flere vandskader pga. brud på vandinstallationerne. Projektet, som udføres i samarbejde med DAB, der er administrator på ejendommene, vil når det er udført reducere vedligeholdelsesudgifterne og energiforbruget.

De samlede udgifter til udskiftningen af vandinstallationerne er projekteret til 10,3 mio. kr., hvoraf kommunens andel af udgifterne til servicearealerne udgør 3,4 mio. kr. og boligafdelingernes andel udgør 6,9 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen har i sag om fremrykning af anlægsprojekter og lånedispensation på mødet den 28. april 2020 (sag nr. 92) godkendt en anlægsbevilling til Social- og Sundhedsudvalget til udskiftningen af vandinstallationerne på Broparken på 3,4 mio. kr.

Boligafdelingernes andel af projektet medfører en anlægsbevilling på 6,9 mio. kr., som i projektperioden finansieres ved optagelse af en midlertidig byggekredit. Da det er kommunale ældreboliger, så er det kommunens finansieringsudgift, der betales over huslejen af beboerne. På samme måde som havde det været en traditionel almen afdeling, hvor organisationen optager lånet og afdrages af beboerne over huslejen.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger m.v.
Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.
Bekendtgørelse om lov om almene boliger.
Byggekreditten på 6,9 mio. kr. optages jf. den kommunale styrelseslov § 41 (lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019 og Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes låntagning mm- (bekendtgørelse nr. 1560 af 17. december 2013).

Økonomiske konsekvenser

Boligernes andel af udgifterne til projektet på 6,9 mio. kr. finansieres i projektperioden ved optagelse af en midlertidig byggekredit. Udgifterne til byggekreditten og den endelige finansiering af boligernes udgifter til udskiftningen af vandinstallationerne betales af beboerne via huslejen.

De økonomiske konsekvenser i 2020 er følgende:

Anlægsbevilling til boliger (0.25.19 Ældreboliger, anlæg): 6,9 mio.kr.
Byggekredit (8.50.50 Kassekreditter og byggelån): -6,9 mio. kr.

Tidsplan

Byggekreditten til finansiering af boligafdelingernes andel af projektet på 6,9 mio. kr. optages umiddelbart efter vedtagelsen i Kommunalbestyrelsen.

Huslejefastsættelse 2021 - Slotsherrens Vænge 6, Ældreboligerne Broparken og Ældrecenter Broparken
Sag nr. 186

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen skal godkende huslejefastsættelse i 2021 for Slotsherrens Vænge 6, Ældreboligerne Broparken og Ældrecenter Broparken.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at huslejen i 2021 på 954 kr. pr. m2 i Ældreboligerne, 1.578 kr. pr. m2 på Ældrecentret Broparken
og 1.410 kr. pr. m2 på Slotsherrens Vænge 6 godkendes.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. september 2020, pkt. 193:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

DAB har fremsendt budgetforslag 2021 for Ældreboligerne Broparken, Ældrecentret Broparken og Slotherrens Vænge 6.

Af budgetforslagene fremgår det:

 • at budgettet for Ældreboligerne reduceres med 3.000 kr. i 2021 fra 3.609.000 kr. i 2020 til 3.606.000 kr. i 2021. Det medfører en uændret husleje i 2021 på 954 kr. pr. m2.
 • at budgettet for Ældrecentret er uændret fra 2020 til 2021 på 8.337.000 kr. Huslejen er ligeledes uændret på 1.578 kr. pr. m2.
 • at budgettet for Slotsherrens Vænge 6 øges med 86.000 kr. fra 5.589.000 kr. i 2020 til 5.675.000 kr. i 2021. Budgettet indebærer en uændret husleje på 1.410 kr. pr. m2.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

Da huslejen er en omkostningsbestemt husleje, er der ingen kommunaløkonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Huslejerne er varslet med tre måneders varsel til ikrafttræden d. 1. januar 2021.

Bilag

Bilag 1: 3015-Ældreboliger Broparken budgetudkast 2021
Bilag 2: 3054-Ældrecenteret Broparken budgetudkast 2021
Bilag 3: 3064-Slotsherrens Vænge 6 budgetudkast 2021

Status på samarbejdet med virksomheder omfattet af sociale klausuler, 2020
Sag nr. 187

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen redegør for den aktuelle anvendelse af sociale klausuler blandt virksomheder, der udfører vare- og tjenesteydelser for Rødovre Kommune.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at redegørelse for anvendelse af sociale klausuler tages til efterretning.


Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 15. september 2020, pkt. 37:

Indstilles taget til efterretning.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 23. september 2020, pkt. 194:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen fremlægger den årlige status på samarbejdet med virksomheder, der er omfattet af sociale klausuler. 28 virksomheder var således omfattet af sociale klausuler i 2. halvår 2019 og 1. halvår af 2020, jf. bilag vedhæftet sagen.

Status
28 virksomheder er omfattet af sociale klausuler. Af dem er indgået samarbejdsaftale med 17 virksomheder, hvoraf tre er forholdsvis nye. I perioden 2019-20 er blandt andet etableret samarbejde omkring seks ordinære ansættelser, fire løntilskud samt 25 virksomhedspraktikker, ligesom der er forsøgt rekruttering af medarbejdere til et par specifikke jobs uden held. Pt. arbejdes på at igangsætte samarbejde med yderligere fire nye virksomheder. Den geografiske afstand er for stor til syv virksomheder, hvorfor der ikke er forsøgt samarbejde med dem.

Samarbejdsaftaler
Jobcentrets virksomhedssamarbejde udmøntes således gennem samarbejdsaftaler med virksomheder omfattet af sociale klausuler samt mere generelle samarbejdsaftaler, der kan træde i stedet for de mere specifikke aftaler omfattet af sociale klausuler og således række ud over udførelsesperioden.

Det løbende samarbejde med virksomhederne omfatter; rekruttering af medarbejdere evt. i fleksjob eller med løntilskud, etablering af virksomhedspraktikker samt fastholdelse af sygemeldte medarbejdere. I den løbende opfølgning drøfter Jobcentret blandt andet:

 • Virksomhedernes egen mulighed for at etablere uddannelsesaftaler med lærlinge og elever.
 • Øvrig personalepolitik under de sociale kapitler.
 • Herunder fastholdelse af sygemeldte og evt. beskæftigelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne.

Barrierer i samarbejdet
I flere brancher er samarbejdet så bredt, og omfanget af virksomheder så stort, så det kan være vanskeligt at udnytte alle de sociale klausuler. Overvejende på grund af de lediges ønske om at benytte andre tilbud i den brede vifte af virksomhedsrettede tilbud, som indgår i Jobcentrets samarbejdsportefølje.

Geografiske barrierer samt det faktum, at en række vare- og tjenesteydelse enten er meget specialiserede eller pågår i en relativ begrænset tidsperiode, hæmmer også i nogen grad muligheden for at benytte virksomheder med sociale klausuler. For eksempel har der været en række enkeltstående projekter om vejvedligeholdelse, som dels har været meget kortvarige, men som samtidig har krævet kompetencer, hvor der pt. ikke ses ledighed.

Corona-krisen har medført, at beskæftigelsesindsatsen og virksomhedssamarbejdet stort set har været lukket ned i 2. kvartal 2020, hvilket også har påvirket samarbejdet omfattet af sociale klausuler.

Muligheden for sociale klausuler, der omfatter et bestemt antal uddannelsesaftaler er ikke etableret, da der ikke er gennemført udbud over beløbsgrænsen på fem mio. kr. i perioden efter oktober 2019, hvor Kommunalbestyrelsen besluttede at anvende denne klausul.

Vejledning om sociale klausuler
Sociale klausuler i offentlige udbud er omfattet af vejledningen om samme, der senest er opdateret af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i december 2018. Vejledningen omhandler en forpligtelse, i offentlige udbud til ordremodtagers anvendelse, af et udmålt antal elever i uddannelses- eller praktikaftale i forbindelse med ordreudførelsen.

Beløbsgrænsen blev i 2018 nedsat fra ca. 10 mio. kr. til fem mio. kr. eller mindst fire. mio. kr. i lønomkostninger. I øvrigt blev vejledningen opdateret i forhold til en varighed på mindst seks måneder, samt retningslinjer for kontrol og opfølgning.

Proportionalitetsprincippet gælder for samarbejdet vedr. sociale klausuler. Det betyder konkret, at kravet til samarbejdet skal være proportionalt med den opgave, der varetages. Selvom beløbsgrænsen overstiges, kan opgaven således vurderes ikke at være aktuel i forhold til et givtigt samarbejde.

Lov- og plangrundlag

Vejledning om sociale klausuler i udbud.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Bilag - Sociale klausuler 2019-20

Forslag fra A, F og Ø om at Rødovre Kommune stiller sig til rådighed som modtagerkommune
Sag nr. 188

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

SF har ved mail af 9. september 2020 til borgmesteren fremsendt forslag til optagelse på dagsordenen. Forslaget er gengivet i sagsfremstillingen. Socialdemokratiet og Enhedslisten har ved mails af 22. september meddelt, at de tilslutter sig som medunderskriver af SF's forslag.

Indstilling

-

Beslutning

Forslag fra A, F og Ø godkendt med 14 stemmer for (A, F og Ø) og 5 imod (C, O og UP).

Sagsfremstilling

'A, F og Ø indstiller;

at Rødovre Kommune tilkendegiver over for udlændinge- og integrationsministeren, at Rødovre Kommune stiller sig til rådighed som modtagerkommune, såfremt Folketinget beslutter, at Danmark ekstraordinært skal modtage uledsagede flygtningebørn fra flygtningelejrene i Grækenland.

Siden vi i 2015 oplevede flygtningekrisen har flygtningelejrene i Grækenland været overfyldte og det udgør nu en stor humanitær krise. Blandt flygtningene er en stor gruppe uledsagede børn, og de udgør en særligt sårbar gruppe. Dette var især udtalt i Moria-lejren. Det har fået flere europæiske byer til at påpege de vanskelige forhold i de græske flygtningelejre gennem initiativet ”Eurocities Solidarity Cities Initiative”. Heri udtrykkes byernes bekymring for den humanitære krise, og byerne har sammen henvendt sig til EU den 22. april 2020 med et ønske om samarbejde med nationale og europæiske myndigheder for at kunne tilbyde de uledsagede børn en bedre tilværelse.

I SF mener vi, at vi bør følge Københavns kommunes eksempel og række ud og tilbyde at tage imod en mindre gruppe af de uledsagede flygtningebørn, som er strandet i Moria-lejren eller en af de øvrige lejre på Lesbos. Lejrene er overfyldt. Moria-lejren var sat til at rumme ca. 3000 mennesker, men der opholdt sig over 12000 mennesker i lejren. Der er oplevet flere brande i lejren, der har kostet flere menneskeliv bl.a. børn. Her i september 2020 brændte Moria-lejren ned og flygtningene blev overført til andre lejre på Lesbos. Flere af lejrene er nu også ramt af COVID-19, der vokser med stor hast.

Beslutning om Danmarks eventuelle modtagelse af uledsagede flygtningebørn er et anliggende for regeringen og Folketinget, og hjælpen til flygtningene skal fortsat foregå via allerede etablerede internationale og nationale kanaler og systemer. Såfremt Folketinget beslutter, at Danmark ekstraordinært skal modtage uledsagede børn fra flygtningelejrene i Grækenland, ønsker SF, at Rødovre Kommune stiller sig til rådighed for at hjælpe og tage imod uledsagede flygtningebørn.'

Lov- og plangrundlag

-

Tidsplan

-

Diverse
Sag nr. 189

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Lukket punkt: Den selvejende institution Dorthe Mariehjemmet - aftale om afvikling af forudbetaling
Sag nr. 190

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Godkendt.

Lukket punkt: Diverse
Sag nr. 191

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 19.35.