Kommunalbestyrelsen

26-01-2021

Medlemmer

Formand Britt Jensen (A)
Michel Berg (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Lene Due (A)
Birgitte Glifberg (A)
Jan Kongebro (A)
Pia Hess Larsen (A)
Erik Nielsen (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mogens Brauer (C)
Kim Drejer Nielsen (C)
Anders Torm Nielsen (C)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Hammer (O)
Claus Gisselmann Olsen (UP)
Marianne Christensen (Ø)
Peter Mikkelsen (Ø)

Sager 1 - 21

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 1

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Kommuneplan 2022 - igangsættelse
Sag nr. 2

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Med budget 2020 og Rødovrestrategi 2020 blev det besluttet, at Kommuneplan 2022 skal være en digital kommuneplan.

En digital kommuneplan indebærer, at der skal gennemføres en fuld revision af kommuneplanen, da det vil kræve en ny form og gennemgang af hele indholdet af Kommuneplan 2018.

Der er indgået aftale med Niras om etablering af strukturen i den digitale kommuneplan.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at arbejdet med digital Kommuneplan 2022 påbegyndes med de indholdsmæssige hovedtræk som beskrevet i sagsfremstillingen.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 12. januar 2021, pkt. 2:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. januar 2021, pkt. 2:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Formålet med en digital kommuneplan
Indtil nu har Rødovres kommuneplaner været produceret i bogform med et omfattende indhold, ofte mere end 400 sider. Ideen med kommuneplan-bogen har været at samle al relevant information i en og samme tryksag - lige fra de overordnede visioner for kommunen til mere praktiske forhold som affaldshåndtering og busruter. Trænede brugere af kommuneplan-bogen kan i reglen finde, hvad de søger, men utrænede brugere kan have vanskeligheder ved at finde det indhold, de har brug for i den pågældende situation. For alle brugere gælder det, at kommuneplan-bogen ikke giver mulighed for at se, om der er sket ændringer af indholdet, f.eks. kommuneplantillæg eller nye sektorplaner eller andet som er beskrevet i kommuneplan-bogen.

Den digitale kommuneplan skal være en løsning, der er målrettet forskellige målgruppers behov: borgere, erhvervsdrivende og ejendomsudviklere/-handlere, såvel som forvaltningens administrative medarbejdere. Den digitale kommuneplan vil give mulighed for at søge direkte på en given ejendom og få en samlet oversigt over alle de forhold i kommuneplanen, der gælder for den pågældende ejendom. En digital løsning giver desuden mulighed for, at kommuneplanen løbende opdateres med vedtagne kommuneplantillæg og med links til relevante sektorplaner i den takt, de måtte blive ændret.

Det er i dag over 70 kommuner, der har digitale kommuneplaner, hvoraf ca. 50 har det via platformen DK-plan.

Indhold
Der vil i modsætning til tidligere være tale om en fuld digital plan - uden noget egentligt fysisk dokument.

Visionen for kommunes arbejde med bæredygtighed og FN’s verdensmål er beskrevet i Rødovrestrategi 2020. Strategien udgør dermed det, der tidligere var kapitel 1 i kommuneplan-bogen.

Kommuneplan 2022 vil være en plan for den fysiske planlægning af Rødovre, jf. kravene i planloven og jf. de udpegede fokusområder i Rødovrestrategien.

Kommuneplan 2022 opbygning:

 • En hovedstruktur med overordnede mål for udviklingen af kommunens fysiske områder og arealanvendelsen i hele Rødovre Kommunes geografiske område.
 • Retningslinjer for arealanvendelsen og for administration af en række emner, som eksempelvis detailhandel, naturbeskyttelse og kulturhistorie.
 • Rammer for lokalplanernes fremtidige indhold for de enkelte dele af kommunen
 • Miljøvurdering af planens indvirkning på miljøet.

Planen skal desuden forholde sig til, hvordan den fysiske planlægning kan understøtte bæredygtighed og FN’s verdensmål.

Borgerinddragelse
Sideløbende med udarbejdelsen af Kommuneplan 2022 er der planlagt en række inddragende initiativer, der bl.a. kan give input til indholdet i planen:

 • Inddragende aktiviteter i forbindelse med arbejdet med Valhøjs Erhvervskvarter og erhvervspolitikken.
 • Borgermøde om planlægning for Parkbyen og herunder seniorbofællesskaber.
 • Inddragende aktiviteter vedrørende udvikling ved Islev Torv.

Derudover afholdes der i lighed med Kommuneplan 2018 er række temamøder i efteråret 2021 med afsæt i den kommende kommuneplan.

Endelig afholdes der et borgermøde om kommuneplanforslaget i høringsperioden, med fremlæggelse af kommuneplanforslagets indhold såvel som introduktion til den digitale kommuneplanløsning.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Forår/sommer 2021: Borgerinddragende aktiviteter om Valhøj Erhvervskvarter, Parbyen/seniorbofælleskaber, Islev Torv.
Efterår 2021: Temamøder.
December 2021 : Politisk behandling af forslag.
Januar – marts 2022 : Offentlig høring i 8 uger – herunder borgermøde.
Juni 2022 : Endelig vedtagelse.

Lokalplan 151 for Valhøj Skole - forslag
Sag nr. 3

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valhøj Skole skal udvides fra nuværende 3 spor til 4 spor. Udvidelsen omfatter en ny indskolingsbygning, ny udskolingsbygning, ny multihal i tilknytning til skolens eksisterende festsal samt en modernisering af skolens udearealer. For at skabe det nødvendige plangrundlag er der sammen med lokalplanforslaget udarbejdet et kommuneplantillæg. Planforslagene er miljøvurderet.

Sagen forelægges til orientering i Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2018 - Valhøj Skole med miljøvurdering vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger samt
 2. at Forslag til Lokalplan 151 - Valhøj Skole med miljøvurdering vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 12. januar 2021, pkt. 3:

Anbefales.


Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 12. januar 2021, pkt. 8:

Taget til efterretning.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. januar 2021, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Lokalplanens baggrund
Forslag til Lokalplan 151 - Valhøj Skole er udarbejdet med baggrund i et ønske om at udvide Valhøj Skoles 3 spor til 4 spor, og derved opnå en kapacitet som giver plads til ca. 320 flere elever. Arkitektfirmaet Matters har i samarbejde med Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen udarbejdet det skitseprojekt, der ligger til grund for lokalplanforslaget.

Planforslagenes formål
Forslag til Lokalplan 151 Valhøj Skole og Tillæg 5 til Kommueplan 2018, har til formål at skabe det planmæssige grundlag for en udvidelse af Valhøj Skole, som samtidig styrker skolens idrætsprofil, sikrer bevaringen af skolens hovedbygning og området som udpeget kulturmiljø.

Lokalplanens indhold
Bevaringsværdier:
Lokalplanens bestemmelser sikrer, at den udpegede bevaringsværdige hovedbygning samt kortlagte værdier for skoleområdet som udpeget bevaringsværdigt kulturmiljø bevares (bl.a. beplantningsstrukturer, enkeltstående træer og visuelle forbindelser).

Bebyggelsens omfang og placering:
Lokalplanforslaget fastsætter en maksimal samlet bebyggelsesprocent på 40 % i området som helhed samt syv byggefelter med fastsatte maksimum højder. Anvendelsen er fastsat til skole og fritidsformål med tilhørende lege-, idræts- og parkeringsarealer.

Byggefelt 1 (ny indskolingsbygning) ligger lige øst for rækkehusbebyggelsen Brandholms Allé 44A -78B, og giver mulighed for at opføre maks. 3 etager med en maks. højde på 8,5 m. Ved opførelse af tre etager skal nederste etage være en parterre/kælderetage. Derudover kan der etableres en 4. etage i form af tagterrasse med evt. trappe-/elevatoropgang og drivhus med en maks højde på 3,5 m.

Byggefelt 2 (ny udskolingsbygning) ligger ud til Brandholms Allé, og giver mulighed for, at opføre maks. 4 etager med en maks. højde på 16 m.

Byggefelt 3 og 4 (ny hal og eksisterende festsal) ligger ud til Rødager Allé. Her bevares eksisterende festsal (Byggefelt 4). Bygningshøjden i Byggefelt 4 må maks. være 5 m (eksisterende højde). Ved eventuel isolering/energirenovering af tag, kan der tillægges en højde på maks. 1 m. I Byggefelt 3 planlægges opført en ny multihal. Bygningshøjden for Byggefelt 3 må være maks. 5 m (samme som eksisterende festsal i Byggefelt 3). Derudover kan der etableres opholds/aktivitetsareal og boldbur på taget af multihallen.

Byggefelt 5 (eksisterende hovedbygning) er udpeget som bevaringsværdig bygning. I Byggefelt 5 fastholdes højden på 8,5 m, som er højden på eksisterende bygning. Der gives i Byggefelt 5 mulighed for at benytte taget som tagterasse med evt. opførelse af ét drivhus. Højden for drivhus/trappeopgang må være maks. 3,5 m.

I Byggefelt 6 (nuværende indskoling mm) gives der mulighed for, at kunne bygge 3 etager med en maks. byggehøjde på 8,5 m. Nederste etage, skal ved opførelse af tre etager, være en parterre/kælderetage.

Byggefelt 7 (nuværende SFO) ligger ind til eksisterende sti nord for hovedbygningen. I Byggefelt 7 gives der mulighed for at opføre maks. 2 etager med en samlet højde på maks. 8,5 m.

Bebyggelsens ydre fremtræden:
Lokalplanforslagets bestemmelser fastsætter, at nyt byggeri skal opføres i et formsprog og med et materialevalg, som den eksisterende hovedbygning eller i et kontrasterende formsprog med mere organiske former med facader af materialer, der egner sig til krumme former og som patinerer smukt. Ved sammenbygningen mellem eksisterende og nye bygninger skal den nye tilbygning fremstå som et selvstændigt opfatteligt bygningsvolumen. Det vil sige, at det ny volumen formmæssigt skal afsluttes i overensstemmelse sit formsprog og detaljering inden mødet med det eksistrende. Byggeriets udseende er desuden reguleret af bestemmelser om, at bygninger og anlæg skal fremstå med sunde, solide og bæredygtige materialer. Byggeriets farver skal som hovedregel være afdæmpede og afstemte efter omgivelserne, og blanke og reflekterende materialer må ikke anvendes.

Vej- og stiforhold:
Lokalplanforslaget fastholder eksisterende vejadgang for biler til skolens område fra Brandholms Allé samt eksisterende vejadgang til skolens parkeringsarealer på Rødager Allé. Ved behov for at tage det grønne hjørneareal ved Brandholms Allé og Rødager Allé i brug til parkering, er der fastsat vejadgang til arealet fra begge veje.

Eksisterende adgang til skolens område for gående og cyklende er også fastholdt i lokalplanforslaget. I bygge- og anlægsprojektet er der dog et stort fokus på, at knytte en bedre forbindelse for gående og cyklende mellem skolen og omgivelserne. Særligt vil der være fokus på en gennemgående stiforbindelse centralt i området, i forlængelse af stiadgangen fra nord ned til Rødager Allé. En mindre del af matriklerne omkring den eksisterende sti nord i området, er derfor taget med i lokalplanområdet for at kunne undersøge muligheden for at udvide stien ved behov.

Udvidelsen af skolen forventes, at medføre en ændring af trafikmønstret omkring skolen. Der forelægges en særskilt sag for Kommunalbestyrelsen om trafikforhold, inden skoleudvidelserne tages i brug. De omgivende veje er ikke en del af lokalplanområdet.

Parkering:
Lokalplanforslaget fastsætter et parkeringskrav på 0,4 bil p-pladser pr. 100 m2 og 5 cykel p-pladser pr. 100 m2. Parkeringskravet er fastsat på grundlag af en analyse, foretaget i forbindelse med lokalplanprocessen. Analysen opstiller de tre scenarier; eksisterende forholds p-norm, Kommuneplanens p-norm og den faktuelle p-norm (se Bilag 3). Kommuneplanens generelle rammebestemmelser foreskriver en parkeringsdækning på 1 bil p-plads pr. 100 m2 og 4 cykel p-pladser pr. 100 m2.

Regnvandshåndtering:
I lokalplanforslaget stilles der krav om, at regnvandet håndteres iht. spildevandsplanen, og i projekteringen skal den mest omkostningseffektive løsning udarbejdes. Det kan omfatte enten overjordiske eller underjordiske løsninger eller en kombination af begge dele. Såfremt der arbejdes med overjordiske løsninger i form af forsinkelse, skal det gøres på en sådan måde, at løsningerne indgår som en del af formgivningen af udearealerne, så de tilføres merværdi i forhold til ophold og aktivitet. Regnvandshåndtering har været et fokus i lokalplanprocessen, som videreføres i projekteringen.

Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2018
I Kommuneplan 2018 er etagehøjden i Rammeområde 4D03 fastsat til maks. 3 etager, og lokalplanen kræver derfor et Kommuneplantillæg. I rammebestemmelserne for 4D03 ændres maks. etagehøjden derfor fra 3 til 4 etager. I kommuneplantillægget foretages også en justering af rammeområdets afgrænsning. Det gælder Rødovre Kommunes parkeringsareal på Rødager Allé (matrikel 9g) som overføres fra boligområde 4B18 til offentlig område 4D03.

I planprocessen har der været fokus på at fastsætte det rette parkeringskrav (se Bilag 3). På baggrund af den ovenfor nævnte parkeringsanalyse, ændres kommuneplanens generelle retningslinjer for offentlige områder - undervisning derfor. I stedet for et generelt kommuneplankrav om 1 p-plads pr. 100 m2 etageareal og 4 cykel p-pladser pr. 100 m2 etageareal, er kommuneplankravet fremover, at parkeringsnormen i lokalplaner for offentlige områder - undervisning skal fastsættes ud fra en samlet vurdering af det konkrete parkeringsbehov.

Planforslagene er miljøvurderet
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan have en væsentlig indvirkning på miljøet. For at vurdere om en plan skal miljøvurderes foretages en screening af planen. Der er foretaget en miljøscreening af Forslag til Lokalplan 151 sammen med Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2018 (se Bilag 4). Det er på grundlag af screeningen vurderet, at planerne kan have en væsentlig indvirkning på miljøet indenfor parametrene trafik og regnvandshåndtering. Derfor er der udarbejdet en miljøvurdering, der er afgrænset til at se på disse forhold (se Bilag 5).

Inddragelse af borgere
Det foreslås at afholde et digitalt borgermøde i høringsperioden (februar/marts 2021), hvor lokalplanforslag såvel som byggeprojekt kan præsenteres og debatteres.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Fingerplan 2019 - Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning.
Kommuneplan 2018.
Rødovre Kommunes arkitekturpolitik "Rammer om livet".

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Vedtagelse af planforslagene - januar 2021.
Offentliggørelse af planforslagene - februar 2021.
Høring i 8 uger - februar/marts 2021.
Digitalt borgermøde - marts 2021.
Endelig vedtagelse - august 2021.
Offentliggørelse - september 2021.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2018
Bilag 2: Forslag til Lokalplan 151 - Valhøj Skole
Bilag 3: Notat - Parkeringsredegørelse
Bilag 4: Miljøscreening af Forslag til Lokalplan 151 - Valhøj Skole
Bilag 5: Miljøvurdering af Forslag til Lokalplan 151 - Valhøj Skole
Bilag 6: Bilag A til Miljøvurdering:Trafikanalyse
Bilag 7: Bilag B til Miljøvurdering: Regnvandshåndtering,

Budgetresolution - seniorboliger
Sag nr. 4

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I budget 2020 vedtog Kommunalbestyrelsen blandt andet en budgetresolution om seniorboliger. Der foreligger nu en færdig analyse af potentialerne for seniorbofællesskaber i Rødovre.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at seniorboliganalysen tages til efterretning samt
 2. at borgermøde om seniorboliger/-bofællesskaber kobles sammen med borgermøde om Parkbyen.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 12. januar 2021, pkt. 4:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. januar 2021, pkt. 4:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Budgetresolutionen om seniorboliger drejer sig bl.a. om at afdække behov og potentiale for senioregnede boliger og bofællesskaber i Rødovre Kommune.

Potentialeanalyse
Analysevirksomheden Exometric har for Rødovre Kommune udarbejdet en analyse af den lokale efterspørgsel efter seniorbofællesskaber. Der er i oktober 2020 gennemført 307 repræsentative interviews med borgere over 50 år i Rødovre Kommune, svarende til 2 % af den pågældende aldersgruppe. Derudover er der gennemført 264 repræsentative interviews i samme aldersgruppe i nabokommunerne for at give en fornemmelse af, i hvilken grad seniorbofællesskaber kan og vil tiltrække borgere herfra.

Potentialeanalysen afdækker interessen for at bo i seniorbofællesskaber, og skaber indsigt i forskellige typer af seniorbofællesskabers attraktivitet i Rødovre. Derudover viser analysen også interessen for tre konkrete områder i kommunen: Parkbyen, Islev Torv og Milestedet.

Det samlede potentiale for seniorbofællesskaber i de tre områder de kommende fem år udgør 1.417 boliger i alt. Heraf 694 lejeboliger ved en husleje på 1.400 kr. pr. m² pr. år og 723 ejerboliger ved en købspris på 28.000 kr. pr. m².

Det skal bemærkes, at potentialet ikke er statisk. Boliger til højere priser end de ovenfor nævnte vil alt andet lige gøre potentialet mindre – og omvendt vil lavere priser øge potentialet.

Det ubetinget største potentiale findes i Parkbyen, der bidrager med mere end 1.000 boliger ud af det ovennævnte potentiale. Islev Torv genererer et potentiale på ca. 300 boliger. Milestedet genererer et potentiale på ca. 100 boliger.

Generelt er interessen for at bo i et seniorbofællesskab en smule højere i Rødovre Kommune sammenlignet med nabokommunerne. 16 % af kommunens seniorer svarer "ja, helt sikkert" på spørgsmålet om, hvorvidt seniorbofællesskab kunne være en interessant boform ved næste flytning, mens tallet kun er 11 % i nabokommunerne. Langt de fleste (76 %) nævner "Fællesskab/Socialt samvær" som årsag til deres interesse, mens 18 % nævner "Tryghed/Hjælp".

Borgermøde
Teknisk Forvaltning foreslår, at borgermøde om seniorbofællesskaber afholdes som en del af borgermøde om Parkbyen. Planlægningen for Parkbyen har været sat midlertidigt i bero i 2020 bl.a. grundet corona-situationen, men genoptages i 2021. Forvaltningen har forventninger/forhåbninger om at kunne afholde et borgermøde inden sommerferien 2021.

På borgermødet vil Exometric præsentere resultaterne af potentialeanalysen og herunder den store interesse for Parkbyen. Formålet er dels at oplyse og inspirere seniorer om muligheder og udfordringer i forbindelse med seniorbofællesskaber. Dels at synliggøre interessen for seniorbofællesskaber i Parkbyen overfor potentielle investorer.

Ud over borgermødet vil forvaltningen naturligvis bruge analysen i dialogerne med grundejere og potentielle investorer, der påtænker at opføre nye boliger i Rødovre. Det gælder i de tre nævnte områder, såvel som i resten af kommunen.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen pt.

Bilag

Bilag 1: Potentialeanalyse seniorbofællesskaber Rødovre Kommune

Legalitetsgodkendelse af takster for vand og spildevand i 2021
Sag nr. 5

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I henhold til vandsektorloven skal HOFOR Vand Rødovre A/S og HOFOR Spildevand Rødovre A/S fastsætte takster under eller lig med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet. Kommunalbestyrelsen skal godkende, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning. Dette kaldes en legalitetsgodkendelse.  

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at HOFORs takster for vand og spildevand i 2021 godkendes.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 12. januar 2021, pkt. 6:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. januar 2021, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til vandsektorloven skal HOFOR Vand Rødovre A/S og HOFOR Spildevand Rødovre A/S fastsætte takster under eller lig med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet. Herefter skal Kommunalbestyrelsen legalitetsgodkende taksterne. Indtægtsrammerne meldes ud for 2 år ad gangen.

HOFOR Spildevand Rødovre A/S fik udmeldt indtægtsrammer for 2020-2021 sidste år og har derfor kun modtaget en statusmeddelelse i år. Forsyningssekretariatets indtægtsramme for HOFOR Vand Rødovre A/S for 2021-2022 samt statusmeddelelse for HOFOR Vand Rødovre A/S for 2021 er vedlagt mødesagen som bilag.

HOFOR har den 13. november 2020 anmodet Kommunalbestyrelsen om at legalitetsgodkende følgende takster for 2021:

 • HOFOR Vand Rødovre A/S takst - vandpris - 12,07 kr. ekskl. vandafgift og ekskl. moms.
 • HOFOR Spildevand Rødovre A/S takst - vandafledning - trin 1 jf. trappemodellen 23,23 kr. ekskl. moms.
 • HOFOR Spildevand Rødovre A/S takst - vandafledning - trin 2 jf. trappemodellen 18,58 kr. ekskl. moms.
 • HOFOR Spildevand Rødovre A/S takst - vandafledning - trin 3 jf. trappemodellen 9,29 kr. ekskl. moms.

Hvad angår vandafledningsafgiften er det et lovkrav, at virksomheder med stort vandforbrug skal have rabat. Det er årsagen til, at der eksisterer en "trappemodel" med 3 forskellige takster for vandafledningsafgift. Private husstande, offentlige myndigheder og mindre virksomheder skal alle betale den høje sats, som i 2021 er på 23,23 kr./m3 ekskl. moms.

Takstfastsættelsen for 2021 tager udgangspunkt i udmeldte indtægtsrammer fra Forsyningssekretariatet. Den samlede pris er næsten uændret i forhold til 2020, hvilket dækker over en lavere takst for vand men en højere takst for spildevand.

Yderligere specifikation af budgetterede omkostninger, investeringsbudgetter, nøgletal mv. fremgår af bilag til mødesagen. Det fremgår af bilagsmaterialet, at takstprovenuet overholder indtægtsrammerne fra Forsyningssekretariatet. Taksterne overholder endvidere hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne løbende afvikler over/underdækning.

På grundlag af det materiale HOFOR har fremsendt, vurderer Teknisk Forvaltning samt Økonomi og Analyse, at taksterne for 2021 er lovlige, og kan legalitetsgodkendes af Kommunalbestyrelsen.  

Lov- og plangrundlag

Vandsektorloven, LBK nr. 52 af 23. januar 2020.
Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber, BEK nr. 1623 af 27. december 2019.

Økonomiske konsekvenser

Taksterne i Rødovre er stort set uændrede i forhold til 2020. Der er derfor ingen økonomiske konsekvenser for vandforbrugerne.

Tidsplan

Taksterne skulle have været legalitetsgodkendt af Kommunalbestyrelsen senest 31. december 2020 og gælder fra 1. januar 2021 til 31. december 2021. På grund af sen fremsendelse af materialet fra HOFOR var det ikke muligt at behandle sagen på Kommunalbestyrelsens møde i december 2020.

Bilag

Bilag 1: Budgetter og takster 2021 for vand og spildevand
Bilag 2: Takstblad for vand og spildevand i 2021
Bilag 3: Økonomiske rammer 2021-2022 for HOFOR Vand Rødovre
Bilag 4: Statusmeddelelse 2021 HOFOR Spildevand Rødovre

Cykelsti på Randrupvej - frigivelse af anlægsmidler
Sag nr. 6

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I investeringsoversigten i budget 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. til nye cykelstier på Randrupvej.

Der ansøges om en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til projektering af nye cykelstier på Randrupvej.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til Teknik- & Miljøudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. i budget 2021 til projektering af nye cykelstier på Randrupvej.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 12. januar 2021, pkt. 8:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. januar 2021, pkt. 6:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2021 til 2023 afsat midler til projektering og anlæggelse af nye cykelstier på Randrupvej. Forvaltningen ønsker at foretage projekteringen af cykelstierne i 2021, så anlægsarbejderne kan påbegyndes i starten af 2022. Der ansøges derfor om frigivelse af midler til projektering.

Lov- og plangrundlag

Budget 2021.
Lov om offentlige veje (lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014).
Færdselsloven (lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013).

Økonomiske konsekvenser

Teknisk Forvaltning forventer, at projekteringen af cykelstier på Randrupvej kan gennemføres for en samlet anlægsbevilling på 0,6 mio. kr.

Udgiften på 0,6 mio. kr. vedrører hovedfunktion 2.28 - kommunale veje.

Tidsplan

Med godkendelse af nærværende indstilling om frigivelse af anlægsmidler, forventes projektering af cykelstier på Randrupvej gennemført i 2021. Forvaltningen forventer, at kunne fremlægge et projekt til godkendelse samt frigivelse af midler til anlæg i slutningen af 2021, hvor efter anlægsarbejderne udbydes og anlægges.

Renovering af broer og tunneller – frigivelse af anlægsmidler
Sag nr. 7

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I investeringsoversigten i budget 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,8 mio. kr. til renovering af broer og tunneller.

Der ansøges om en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til renoveringen i 2021.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget, som finansiereres af det afsatte rådighedsbeløb på 2,8 mio. kr. i 2021 til renovering af broer og tunneller.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 12. januar 2021, pkt. 9:

Anbefales med 4 stemmer for (A). 1 medlem undlod at stemme (C).


Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. januar 2021, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er behov for, at en række broer og tunneller renoveres indenfor en kort årrække.

I 2021 foreslås følgende broer og tunneler renoveret:

 • Tunnel under Tårnvej ved Lucernevej.
 • Tunnel under Tårnvej ved Nyager Skole. Det vil være nødvendigt for at udføre renoveringsarbejdet sikkerhedsmæssigt forsvarligt, at indsnævre Tårnvej til 1 spor i hver retning. Perioden for denne indsnævring tilrettelægges, så det giver mindst muligt gene for trafikken, og koordineres med VEKS's renoveringsarbejder på Rødovrevej.

Forvaltningen vurderer, at en bæreevneundersøgelse af nogle kommunale broer skal udføres, for at sikre kommunens del af tungvognsvejnettet (de veje, hvor tunge og store særtransporter normalt kører).

Der er ligeledes behov for udskiftning af en defekt pumpestation ved en tunnel på Roskildevej.

Disse opgaver antages at kunne udføres inden for rådighedsbeløbet på 2,8 mio. kr. Hvis opgaverne viser sig at blive dyrere, vil det være nødvendigt at undlade nogle af opgaverne, og hvis opgaverne viser sig at blive billigere, kan der laves yderligere undersøgelser og renoveringer.

Renoveringen udbydes og udføres af en ekstern entreprenør.

Lov- og plangrundlag

Lov om offentlige veje.

Økonomiske konsekvenser

I anlægsbudgettet (investeringsoversigten) 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,8 mio. kr. til renovering af broer og tunneller. Udgiften vedrører hovedfunktion 2.28 Kommunale veje.

Tidsplan

Renovering udføres i 2021.

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til biblioteket til projekt om læselyst og fællesskab for unge
Sag nr. 8

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Bibliotek har modtaget 624.600 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen til projekt UNG:LITT, der er et projekt om læselyst og fællesskab for unge.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at der i 2021 gives en udgiftsneutral tillægsbevilling på netto 0 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget svarende til en udgift og tilhørende indtægt på 624.600 kr. til Rødovre Bibliotek.


Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 12. januar 2021, pkt. 3:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. januar 2021, pkt. 9:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Bibliotek har i et samarbejde med Hvidovre Bibliotek modtaget midler fra Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre til projekt UNG:LITT - koncept læselyst og fællesskab for unge. Da Rødovre Bibliotek er projektansvarlig, er det Rødovre Bibliotek, der modtager midlerne, som dog anvendes i fællesskab med Hvidovre Bibliotek.

I projekt UNG:LITT går unge, kunstnere, lokale kulturinstitutioner og bibliotekerne i Hvidovre og Rødovre sammen og udvikler et koncept for, hvordan litteratur og læsning, med afsæt i unges livsverden, kan kobles til forskellige formidlingsformer i kunst-og kulturlivet på måder, der øger læselyst-og fællesskaber blandt elever i 7. -8. klasse. Der laves en video, et digitalt metodekatalog og en temadag om konceptet, som formidles til landets øvrige biblioteker m.fl.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Den godkendte anvendelse af midlerne har ingen økonomiske konsekvenser for Rødovre Kommune.
Bevillingen vedrører hovedfunktionen 03.32 Folkebiblioteker.

Tidsplan

Projektet løber i 2021-2022.

Ansøgning om anlægsbevilling til etablering af udendørs vaskestationer
Sag nr. 9

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der søges om en anlægsbevilling på 770.000 kr. til opsætning af permanente vaskestationer med varmt vand på følgende skoler og dagtilbud:

 • Islev Skole
 • Rødovre skole
 • Børnehuset Kæret
 • Børnehuset Træet (børnehave og vuggestue, tidligere Regnbuen og Æblehaven)
 • Børnehaven Bybjerget

Indstilling

Børne og Kulturforvaltningen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 770.000 kr. til Børne- og Skoleudvalget til opsætning af permanente vaskestationer og afsættes rådighedsbeløb på 770.000 kr. i 2021, som finansieres af kassebeholdningen.


Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 12. januar 2021, pkt. 2:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. januar 2021, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 10. november sagen om 'Etablering af varmt vand i udendørshaner i dagtilbuddene'. Af sagen fremgik det, at Børne- og Kulturforvaltningen på kommende møder ville fremlægge yderligere sager om etablering af varmt vand i dagtilbud og skoler. På baggrund heraf har forvaltningen foretaget en prioritering blandt dagtilbud og skoler, som tager udgangspunkt i bl.a. deres nuværende adgangsmuligheder til varmt vand samt en vurdering af holdbarheden af de midlertidige installationer med koldt vand.

Forvaltningen anbefaler, at søge om anlægsbevilling og rådighedsbeløb til installation af permanente vaskestationer i følgende dagtilbud og skoler:

 • Børnehuset Kæret
 • Børnehuset Træet
 • Børnehaven Bybjerget
 • Islev Skole
 • Rødovre Skole

Nærværende sag udgør således forvaltningens bud på næste fase i etablering af permanente vaskestationer med varmt vand.

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at de midlertidigt etablerede vaskestationer på de to skoler samt tre daginstitutioner erstattes med permanente installationer med varmt vand på grund af den fortsatte tilstedeværelse af COVID-19.

Erfaringen med hyppigere håndvask i corona perioden har vist, at den øgede håndhygiejne er med til at reducere sygefraværet, hvorfor det fremadrettet vil være vigtigt at have fokus på god håndhygiejne. For at sikre den gode håndhygiejne vil der fremover være behov for de udendørs permanente vaskestationer.

De permanente installationer vil være frostsikret og etableres med materiale, der kan tåle udendørs opsætning samt med fast kloakinstallation.

Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen arbejder fortsat på at udarbejde en analyse over behov og priser på installering af permanente vaskestationer i de resterende institutioner, som har fået etableret udendørs vaskestationer med kun koldt vand.

Der vil fortløbende blive fremlagt sager til politisk behandling vedrørende etablering af permanente vaskestationer.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 770.000 kr. til opsætning af udendørs permanente vaskestationer med varmt vand.

Udgifterne er fordelt således:

Børnehuset Kæret: 53.000 kr.
Børnehuset Træet (vuggestuedel + børnehavedel): 196.000 kr.
Børnehaven Bybjerget: 128.000 kr.
Islev Skole: 17.000 kr.
Rødovre Skole: 305.000 kr. (her drejer det sig om etablering af 4 vaskestationer).

Dertil kommer 10 % i uforudsete udgifter.

Se bilag for nærmere detaljer omkring antal vaskestationer og økonomi.

Der er i budget 2021 ikke afsat økonomi til projektet, da man på daværende tidspunkt ikke kendte til de udfordringer, som COVID-19 har medført. Det foreslås, at udgiften finansieres af kassebeholdningen i 2021.

Udgiften vil blive håndteret som COVID-19 relateret.

Udgiften vedrører hovedfunktion 05.25 Dagtilbud til børn og unge samt hovedfunktion 03.22 Folkeskoler.

Tidsplan

Forventet opstart februar 2021.
Forventet ibrugtagning ultimo april 2021.

Bilag

Bilag 1: Fordeling af økonomien - vaskestationer

Anlægsbevilling - Fjernelse af træterrasser på daginstitutioner
Sag nr. 10

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Sagen omhandler ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til fjernelse og udskiftning af træterrasser i dagtilbuddene Skibet (Styrbord), Mælkevejen og Græshoppen.

I de tre dagtilbud er træterrasserne meget glatte at færdes på, når træet bliver vådt. Træterrasserne anbefales derfor udskiftet med anden belægning.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at forslag og tidsplan godkendes,
 2. at gennemførelsen af opgaven varetages af Teknisk Forvaltning ved Park- og Naturafdelingen,
 3. at opgaven udbydes som underhåndsbud i fagentreprise samt
 4. at der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget, som finansieres af de afsatte rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022 (i alt 2 mio. kr.) til fjernelse af træterrasser på daginstitutionerne.


Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 12. januar 2021, pkt. 3:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. januar 2021, pkt. 11:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Træterrasserne i de ovennævnte dagtilbud er i så dårlig stand, at borgere, børn og medarbejdere glider, når træet er vådt. De anbefales derfor udskiftet med flisebelægning, som ikke bliver glat i vådt vejr, holder i mange år og afhjælper problemer med fugt langs soklen samt rotter under trædækkene.

Park- og Naturafdelingen og Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler derfor, at alle træterrasserne udskiftes med flisebelægninger, der tilpasses de eksisterende forhold efter aftale med det enkelte dagtilbud. Ved udskiftning sikres det, at overfladevand bortledes flisebelægningerne i overensstemmelse med gældende bygningsreglement BR18.

Arbejdet planlægges i samarbejde med dagtilbuddene, således at omlægningen af træterrasserne sker i overensstemmelse med deres behov og ønsker for udearealerne. Ligeledes tages der i planlægningen højde for at slå to entrepriser sammen (Skibet Styrbord og Mælkevejen) med henblik på at opnå bedste pris på udførslen af arbejdet.

Der indhentes 3 underhåndsbud (i fagentreprise) på opgaven fra kendte og benyttede entreprenører, herunder mindst én lokal.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.
Bygningsreglementet BR18.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om at få frigivet et rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. fordelt over 2 år med 1. mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022.

Budgettet dækker over udgifter til bl.a. rådgivning, rydningsarbejder, opbygning af bærelag, ny terrassebelægning, sokkeludlufter mv.

Udgiften vedrører hovedfunktionen 05.25 dagtilbud til børn og unge.

Tidsplan

Skibet Styrbord:
Projektering og udbud: februar 2021.
Forventet anlægsperiode: marts – april 2021.

Mælkevejen:
Projektering og udbud: august – september 2021.
Forventet anlægsperiode: oktober – november 2021.

Græshoppen:
Projektering og udbud: august – september 2021.
Forventet anlægsperiode: februar – marts 2022.

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoplæg TF- træterrasser
Bilag 2: Foto af Skibet Styrbord
Bilag 3: Foto af Græshoppen
Bilag 4: Foto af Mælkevejen

Anlægsbevilling - pulje til vedligehold, daginstitutioner
Sag nr. 11

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I investeringsoversigten til budget 2021 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 15 mio. kr. fordelt over 3 år (2021, 2022 og 2023) til vedligeholdelse af de kommunale daginstitutioner. Der søges om frigivelse af rådighedsbeløbet på 15 mio. kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at tidsplanen godkendes,
 2. at opgaverne udbydes i det omfang, det er muligt i fagentrepriser til lokale håndværkere,
 3. at opgaven varetages af Teknisk Forvaltning samt
 4. at der gives en anlægsbevilling på 15 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget, som finansieres af de afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i 2021, 5 mio. kr. i 2022 og 5 mio. kr. i 2023 til Pulje til vedligehold af kommunale bygninger - daginstitutioner.


Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 12. januar 2021, pkt. 4:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. januar 2021, pkt. 12:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Flere af de kommunale daginstitutioner trænger til vedligeholdelse. Der er derfor afsat et rådighedsbeløb til dette i budget 2021, som strækker sig over en 3-årig periode (2021-2023).

En midlertidig investering i vedligehold af bygningerne på dagtilbudsområdet forventes at reducere behovet for, at de årlige bygningsvedligeholdelsesmidler benyttes til akut vedligeholdelse. Som konsekvens heraf er der indarbejdet et effektiviseringsforslag, hvor bygningsvedligeholdelsesbudgettet reduceres fra 2021 med 600.000 kr. pr. år.

Teknisk Forvaltning har ud fra en byggeteknisk rapport udført af Sweco i 2017 registreret behovet for vedligehold af bygningerne på dagtilbudsområdet.

I bilagene kan man se, hvilken kategori den givne bygning ligger i. Vedligeholdelsesmæssigt er målet, at ingen bygninger skal være under niveau 2.

Generelt vil følgende arbejder blive prioriteret:

 • Klimaskærm (udvendige bygningsdele såsom ydervægge, døre, vinduer). En god klimaskærm kan på sigt være en fordel for driftsøkonomien og miljøbelastningen.
 • Installationer.
 • Kloak m.v.

Rapporten kategoriserer bygningerne i 5 niveauer:

 1. Som nyt
 2. Slidt
 3. Skade
 4. Defekt
 5. Sikkerheds- og sundhedsrisiko

I 2021 vil der blive fokuseret på disse institutioner:

 • Rønneholm børneinstitution (nr. 10): Facader, døre, vinduer, elinstallationer og gulve.
 • Børnehuset Træet (nr. 19): Facader, døre, vinduer og gulve.
 • Børnehuset Slottet (nr. 17): Tag, døre, vinduer og kloak.

Efterfølgende planlægges arbejder for de resterende bygninger, som befinder sig under kategori 3 til udførelse i årene 2022-2023.

Denne sag medtager ikke arbejder på Friluftsbørnehaven Valhøj (nr. 7), da den planlægges nedrevet i forbindelse med udbygningen af Valhøj skole.

Elvergårdens Børnehus (nr. 20) og Kompasset Øst og Vest (nr. 16) har særskilte bevillinger til energirenoveringsanlægssager, som koordineres med indsatserne, som foretages via puljen til vedligehold af daginstitutioner (3 x 5 mio. kr. afsat til daginstitutionsområdet i budgettet).

Arbejderne vil blive udbudt i det omfang, det er muligt i fagentrepriser til lokale entreprenører i underhåndsbud.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2021 afsat i alt 15 mio. kr. til vedligehold af kommunale bygninger på daginstitutionsområdet. Pengene er fordelt med 5 mio. kr. i 2021, 5 mio. kr. i 2022 og 5 mio. kr. i 2023.

Udgiften på 15 mio. kr. vedrører hovedfunktion 05.25 Dagtilbud til børn og unge.

Tidsplan

Projektering og udbud: februar - maj 2021.
Udførelse: juli - december 2021.
Ibrugtagning: løbende efter hver del afsluttes.
Brug af midlerne i 2022 og 2023 planlægges efterfølgende.

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoplæg (åben dagsorden) Pulje til vedligehold af kommunale bygninger - Daginstitutioner
Bilag 2: Vedligeholdelsestilstand daginstitutioner 2020.pdf
Bilag 3: SWECO samlet opgørelse - 2017.pdf

Anlægsbevilling - Skovmoseskolen udendørs belysning
Sag nr. 12

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

På investeringsoversigten er der i budget 2021 afsat 250.000 kr. til ny belysning på parkeringspladsen beliggende nordøst for Skovmoseskolen.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at forslag og tidsplan godkendes,
 2. at opgaven varetages af Teknisk Forvaltning ved Park- og Naturafdelingen samt
 3. at der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. til Børne- og Skoleudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2021 til Skovmoseskolen: Udendørs belysning.


Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 12. januar 2021, pkt. 5:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. januar 2021, pkt. 13:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den nuværende belysning på parkeringspladsen nordøst for Skovmoseskolen er ikke tilstrækkelig.

De eksisterende lysmaster er af ældre dato og lyser ikke parkeringspladsen tilstrækkeligt op, på trods af at lyskilderne er udskiftet med nye lyskilder.

I samarbejde med Park- og Naturafdelingen foreslår Børne- og Kulturforvaltningen, at man erstatter de nuværende forældede lysmaster med nye og tidssvarende, som svarer til dem, som er på den nært liggende parkeringsplads ved Rødovrehallen. Således opnås et ensartet udtryk i området.

Med nye master vil parkeringspladsen blive godt og tilstrækkeligt oplyst, så skolens børn kan færdes trygt og sikkert ved ind- og udstigning i handicapbusser i de mørke måneder.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.
Bygningsreglementet - BR18.

Økonomiske konsekvenser

Der er på investeringsoversigten i 2021 afsat et rådighedsbeløb på 250.000 kr. til udendørs belysning ved Skovmoseskolen.

Budgettet indeholder udgifter til bl.a. rydningsarbejder, el arbejder, indkøb og montering af nye master.

Udgiften vedrører hovedfunktion 3.22 Folkeskoler.

Tidsplan

Projektering og udbud: februar 2021.
Forventet anlægsperiode: marts 2021.

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoplæg TF - Skovmoseskolen
Bilag 2: Det berørte område og standere

Anlægsbevilling - Valhøj Skole
Sag nr. 13

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I forbindelse med den øgede befolkningstilvækst i Rødovre er der behov for at ombygge og udvide Valhøj Skole, da skolen ifølge prognoserne skal kunne rumme ca. 350 flere børn i løbet af de næste 10 år.

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 38,2 mio. kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at der gives en anlægsbevilling på 38,2 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 38.200.000 mio. kr. i 2021 til Børne- og Skoleudvalget, udbygning/udvidelse,
 2. at tidsplanen godkendes samt
 3. at det illustrerede byggeprogram godkendes.


Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 12. januar 2021, pkt. 6:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. januar 2021, pkt. 14:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med planlægningen af udbygning og ombygning af Valhøj Skole har skolens elever og lærere i 2020 haft et forløb med et rådgivningsfirma samt konsulenter, som bl.a. har faciliteret workshops med lærere og elever.

Der er i den forbindelse blevet udarbejdet en status- og behovsanalyse for at undersøge, hvordan skolen i dag anvender sine rum og lokaler. Analysen er udarbejdet med henblik på at kunne udvikle idéer og løsningsforslag til optimering af skolens fremtidige brug af bygninger, arealer og lokaler samt forslag til nybyggeri, som understøtter skolens og forvaltningens pædagogiske og didaktiske visioner forbundet med indsatserne Fremtidens Skole, Læringsfællesskaber for alle og Teknologi og innovation.

Teknisk Forvaltning har, med ekstern bistand, gennemført analyser og volumenstudier for at afdække udbygningsmulighederne.

Forløbet er kørt sideløbende med udvikling af den nye lokalplan for Valhøj Skole.

I et samarbejde mellem skolen, styregruppen, Teknisk Forvaltning, Børne- og Kulturforvaltningen samt eksterne rådgivere er det besluttet, at byggeriet skal være en Campusmodel med fritliggende bygninger i et åbent landskab for at sikre fri bevægelse mellem bygningerne.

Samtidig har Valhøj Skole en idrætsprofil, og det er derfor vigtigt at skabe en skole, der, både i arkitekturen og i landskabet omkring sig, understøtter skolen som en moderne og imødekommende idrætsprofilskole.

På baggrund af ovennævnte volumenstudier og behovsanalyser er der blevet udarbejdet et illustreret byggeprogram, som skal ligge til grundlag for den endelige udbygning.

Hvad angår ombygninger i de eksisterende skolebygninger, er de medtaget i det illustrerede byggeprogram for at vise helheden i projektet. Ombygningsdelen er imidlertid endnu ikke fastlagt, og der kan fortsat ske ændringer i det foreliggende byggeprogram.

Udbygningen vil bestå af en udvidelse af indskolingen med SFO, nye faglokaler samt klasselokaler til V-klasserne, en ny bygning til udskolingen, der skal huse 7. - 9. klassetrin, samt en ny multihal, der bliver forbundet med den eksisterende festsal og skolens to gymnastiksale.

Endvidere er der tænkt ophold og bevægelse ind på taget af den nye indskoling og multihal, hvor man fra multihallen kan bevæge sig over taget på festsalen/gymnastiksalene og over til boldbanen.

I forbindelse med planlægning og omlægning af udearealerne samt bygning af ny multihal inddrages relevante parter fra idrætsforeningerne, herunder FIR og B77.

Hen over sommeren 2020 blev der opsat pavilloner, der i indeværende skoleår huser i alt 3 klasser fra det specialpædagogiske center på skolen. Fra skoleåret 2021/2022 skal de elever der i dag holder til i bygningerne langs Brandholms Allé flytte ind i pavillonerne, da disse bygninger samt Friluftsbørnehaven Valhøj forventes at blive revet ned i sommeren 2021.

Der vil i foråret komme en særskilt sag omhandlende solceller i forbindelse med nybyggeriet på Valhøj Skole.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Da der er tale om en væsentlig udvidelse af skolen, er der lovkrav om udarbejdelse af en lokalplan. Der er udarbejdet forslag til ny lokalplan for Valhøj Skole, der forventes godkendt medio 2021.

Det illustrerede byggeprogram er anvendt som grundlag for lokalplanudarbejdelsen.

Økonomiske konsekvenser

Der er i alt afsat ca. 150.000.000 kr. til udbygning af Valhøj Skole samt opførelse af en ny idrætshal/multihal.

På investeringsoversigten i budget 2021 er der afsat følgende rådighedsbeløb:

2021: 38.200.000 mio. kr.
2022: 49.700.000 mio. kr.
2023: 40.000.000 mio. kr.
2024: 15.000.000 mio. kr.

I 2019 blev der givet en bevilling på 1.000.000 mio. kr., og i 2020 blev der givet en bevilling på 6.585.000 mio. kr.

Der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 38.200.000 mio. kr., som er afsat på investeringsoversigten i 2021.

Udgiften vedrører hovedfunktion 03.22 Folkeskoler.

Tidsplan

Godkendelse af det illustrerede byggeprogram: januar 2021.
Endelig vedtagelse af lokalplan: sommer 2021.
Prækvalifikation og udbud: januar-marts 2021.
Projektering og udbud: april 2021-april 2022.
Nedrivning af Brandholmskolen og friluftsbørnehaven Valhøj: sommer 2021.
Byggeperiode: maj 2022-december 2024.
Udearealer: marts 2023-december 2024.
Byggeriet forventes færdigt december 2024.

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoplæg (åben dagsorden) - Teknisk Forvaltning
Bilag 2: Illustreret Byggeprogram Valhøj BSU januar 2021
Bilag 3: Udbygning af Valhøj Skole - Tidsplan.pdf
Bilag 4: G18_Signal, Valhøj skole, Status og behovskortlægning, slutproduktion
Bilag 5: Idékatalog og arealforslag.pdf

Mulighed for midlertidig orlov for plads i dagtilbud i forbindelse med covid-19
Sag nr. 14

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Det foreslås at give forældre i Rødovre Kommunes dagtilbud mulighed for at udmelde sit barn og få orlov i en periode og herefter være garanteret plads i samme dagtilbud. Ved udmeldelse/orlov bortfalder forældrebetalingen i perioden. Hensigten med forslaget er at lette presset på dagtilbuddene ved, at flere forældre selv sørger for pasning.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at der på daginstitutioner og i dagplejen gives mulighed for midlertidig udmeldelse/orlov med henvisning til covid-19,
 2. at forældre midlertidigt kan udmelde deres barn fra dags dato og frem til 31. marts 2021, og at udmeldelsen maksimalt kan vare tre måneder dog maksimalt til d. 30. april 2021 samt
 3. at dagtilbuddenes budgetter ikke reguleres som følge af midlertidig udmeldelse/orlov.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Dagtilbuddene holder fortsat åbent, men er underlagt skærpede retningslinjer i forbindelse med nedlukningen af Danmark i januar 2021. Se bilag til sagen. Regeringen har endvidere opfordret til, at forældrene holder deres børn hjemme, hvis de har muligheden for det. Det betyder i praksis et lavere fremmøde, men at det er skiftende børn, der kommer fra dag til dag. Den skiftende børnesammensætning udfordrer den stueinddeling, som retningslinjerne anbefaler.

For at reducere antallet af børn i dagtilbuddene anbefales det, at orlovsmodellen, som også blev taget i anvendelse i foråret 2020 i Rødovre, genindføres. Formålet er at øge forældrenes tilskyndelse til at passe børnene hjemme og derved lette presset på dagtilbuddene. Ved at genindføre midlertidig orlov vil fremmødet reduceres på en måde, så der kan planlægges efter mere forudsigelige rammer. De færre børn betyder frie ressourcer til at oprette mindre grupper med fast personale over hele dagen og overholde de skærpede krav til hygiejne.

I Rødovre Kommunes dagtilbud er det i dag ikke muligt at udmelde/få orlov til sit barn midlertidigt. Hvis muligheden for orlov genindføres, vil forældre kunne udmelde deres barn fra et dagtilbud og få orlov i en periode og herefter være garanteret plads i samme børnehus. Ved udmeldelse/orlov bortfalder forældrebetalingen i perioden. For at kunne få effekt her og nu vil den midlertidige udmeldelse/orlov ikke skulle ske med et varsel, men fra ansøgningstidspunktet og være mulig fra og med dagen for vedtagelsen i Kommunalbestyrelsen.

Det foreslås tillige, at midlertidig orlov gives for minimum én løbende måned (30 dage), og at orloven maksimalt kan løbe til og med 30. april 2021. Det vil sige, at der kan søges om orlov senest d. 31. marts 2021. Dog kan man søge om orlov i maksimalt tre måneder. Afhængigt af antallet af forældre, der vælger orlovsløsningen, vil det kunne reducere noget af behovet for ekstra personale og dermed udgifterne til bl.a. eksterne vikarer. Det foreslås, at dagtilbuddenes budgetter ikke nedreguleres på baggrund af midlertidig udmeldte børn, så tilbuddene undgår personalereduktioner i forlængelse af ordningens indførelse.

Lov- og plangrundlag

Der henvises til gældende retningslinjer for dagtilbud. Er vedlagt i bilag.

Økonomiske konsekvenser

Muligheden for midlertidig orlov vil medføre færre indtægter fra forældrebetaling afhængigt af, hvor mange der vælger at udmelde deres barn, og i hvor lang en periode.

Hvis det antages, at 10 % af forældrene på dagtilbudsområdet vælger at udmelde deres børn i tre måneder, vil det resultere i lavere takstindtægter på ca. 1,4 mio. kr.

Til sammenligning holdt 144 børn i mellem 14 dage og tre måneders orlov fra deres dagtilbud i 2020. Det svarer til ca. 6 % af de indskrevne børn. Det anslås, at mindreindtægten i foråret 2020 var på ca. 0,5 mio. kr.

Da der på Børne- og Skoleudvalgets driftsramme ikke er overførselsadgang mellem årene på konti vedrørende forældrebetaling, vil mindre-/merindtægter blive udlignet med kassebeholdningen ved årsafslutningen med mindre, der træffes anden beslutning.

Tidsplan

Forældre vil kunne søge om midlertidig orlov fra sagens vedtagelse og frem til 31. marts 2021.
Orloven kan søges for hele måneder og vare maksimalt tre måneder eller til d. 30. april 2021.

Bilag

Bilag 1: Retningslinjer for dagtilbud

Godkendelse af kvalitetsstandarder 2021 for ældre- og handicapområdet
Sag nr. 15

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger kvalitetsstandarder 2021 for personlig pleje og praktisk hjælp m.v. til godkendelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at høringssvarene tages til efterretning samt
 2. at kvalitetsstandarder for 2021 godkendes.


Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 12. januar 2021, pkt. 2:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. januar 2021, pkt. 15:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger kvalitetsstandarderne en gang årligt. Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som Kommunalbestyrelsen har fastlagt i forhold til personlig pleje og praktisk hjælp.

Kvalitetsstandarderne blev drøftet på møde i Social- og Sundhedsudvalget den 10. november 2020 (sag nr. 69) og har herefter været til høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Integrationsrådet. Der er indkommet høringssvar fra Seniorrådet og Integrationsrådet. Handicaprådet har ikke indsendt høringssvar. Nedenfor gennemgås høringssvar med Social- og Sundhedsforvaltningens kommentarer.

 • Integrationsrådet efterlyser en beskrivelse af, hvordan der tages hensyn til borgere med anden etnisk baggrund end dansk og borgere uden danskkundskaber.
  Kommentar: Der tages altid individuelle hensyn i mødet med borgeren, herunder borgerens eventuelle sproglige udfordringer og forskellige kulturelle ønsker.
 • Seniorrådet skriver, at ændringen i klippekortsordningen er til fordel for borgerne.
 • Seniorrådet bemærker, at kvalitetsmålet om færrest mulige medarbejdere i borgers hjem ikke er opfyldt.
  Kommentar: Dette er stadigt et fokusområde, der arbejdes med i planlægningen af den daglige drift.
 • Seniorrådet har indtryk af, at det nye planlægningsredskab Cura ikke fungerer optimalt.
  Kommentar: Cura fungerer efter hensigten og udvikles løbende.
 • Seniorrådet bemærker, at der under ”arbejdsmiljø” står, at der skal være fri adgang til hjemmet, hvilket indebærer, at belysningen og snerydning skal være i orden. Seniorrådet spørger, hvad man har påtænkt at gøre for de borgere, der ikke er i stand til rydde sne.
  Kommentar: Borgere, der ikke selv er i stand til at rydde sne, og som er berettiget til personligt tillæg, kan modtage tillæg til snerydning og haveordning, og behøver således ikke selv at stå for rydningen.
 • Seniorrådet efterlyser en beskrivelse af akutfunktionen.
  Kommentar: Der er udarbejdet en national kvalitetsstandard for akutfunktioner i regi af Sundhedsstyrelsen, som Rødovre Kommune arbejder efter.
 • Seniorrådet ønsker en tydeliggørelse af, hvad medarbejderne ikke må gøre i forbindelse med hovedrengøring.
  Kommentar: Det er ikke hensigtsmæssigt at udarbejde en udtømmende liste over hvilke opgaver medarbejdere må eller ikke må udføre. I stedet aftales de konkrete opgaver mellem borger og medarbejder ud fra de retningslinjer, der er beskrevet i kvalitetsstandarden.
 • Seniorrådet ønsker kvalitetsstandarder vedrørende hjælpemidler og hjælpemiddelcentralen.
  Kommentar: Der arbejdes på, at disse revideres.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service.
Lov om specialundervisning.
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Økonomiske konsekvenser

Budget 2021.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Høringssvar kvalitetsstandarder, praktisk hjælp, m.m. 2021
Bilag 2: Høringssvar kvalitetsstandarder 2021
Bilag 3: Kvalitetsstandarder 2021 for personlig pleje, praktisk hjælp og træning efter serviceloven
Bilag 4: Kvalitetsstandard 2021 for forebyggende hjemmebesøg
Bilag 5: Kvalitetsstandarder 2021 for aflastning, BPA, boliger m.v.

Analyse af forlængelse af metroen til Rødovre
Sag nr. 16

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Kommune har samarbejdet med Hvidovre Kommune med henblik på at fremme beslutning om at videreføre metroen til de to kommuner.

I den forbindelse har Rødovre Kommune bestilt en screeningsrapport fra Metroselskabet om forlængelse af linjeføringen til Rødovre Centrum og Rødovre Station.

Indstilling

Forvaltningen indstiller,

at orienteringen om Metroselskabets screeningsrapport tages til efterretning.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. januar 2021, pkt. 16:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har sammen med Hvidovre Kommune overfor regeringen og Folketinget fremlagt forslag om metro til Vestegnen. Konkret i form af en forlængelse af metrolinjen fra Ny Ellebjerg over Hvidovre Hospital til Rødovre Station og Rødovre Centrum.

For at få kvalificeret beslutningsgrundlaget forud for en eventuel Folketingsbeslutning om igangsættelse af en egentlig forundersøgelse, skal der laves screeningsrapport, der kvalificerer anlægs- og driftsøkonomien samt forventet udvikling i passagerunderlag, påstigninger mv. ved en given linjeføring.

Hvidovre Kommune har sammen med Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune tidligere fået udarbejdet en screeningsrapport fra Metroselskabet fsva. forlængelser til hhv. Hvidovre Hospital og Bispebjerg.

For at sikre samme kvalitetsniveau i datagrundlaget for en forlængelse til Rødovre, er der gennemført en tilsvarende screening af hhv. en nordlig og en sydlig linjeføring med endestation i Rødovre Kommune. Ved den nordlige linjeføring analyseres en forlængelse af metroen fra Vanløse til Rødovre Centrum og videre til Rødovre Station. Ved den sydlige linjeføring analyseres en forlængelse fra Hvidovre Hospital til Rødovre Station og videre til Rødovre Centrum.

I rapporten analyseres endvidere forskellige scenarier, f.eks. påvirkning som følge af roadpricing, en fuld sammenbinding fra Vanløse over Rødovre til Hvidovre Hospital og Ny Ellebjerg samt påvirkning fra en eventuel BRT løsning langs Tårnvej fra Avedøre og videre mod Gladsaxe.

Af rapporten fremgår, at den driftsøkonomisk mest rentable linjeføring er en videreførelse fra Vanløse og med endestation ved Rødovre Station. Denne linjeføring vil på sigt kunne give et driftsoverskud og derved bidrage til finansiereingen af anlægsudgiften. Til gengæld er denne linjeføring væsentlig dyrere at anlægge. Inkl. korrektionsreserve koster den nordlige linjeføring 9,0 mia. kr., mens den sydlige skønnes at koste 6,3 mia. kr.

Ingen af de to linjeføringer vil kunne realiseres uden statslig finansiering af anlægsudgiften. Den finansieringsmodel, som har været anvendt hidtil, hvor realisering af værdistigninger på arealer som følge af byudviklingen i tilknytning til anlæggelsen af metro, kan ikke anvendes til finansiering af metro til Vestegnen. Der er ikke tilsvarende arealer, der vil kunne udvikles.

Lov- og plangrundlag

-

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

-

Bilag

Bilag 1: Screening af Metro til Rødovre

Fremme af valgdeltagelsen ved Kommunalvalget i 2021
Sag nr. 17

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der har ved de tidligere kommunalvalg i henholdsvis 2013 og i 2017 været iværksat lokale indsatser til fremme af valgdeltagelsen, herunder fokus på de vælgergrupper med lav stemmeprocent. Sammen med landsdækkende indsatser for fremme af valgdeltagelsen har indsatserne været med til skabe øget opmærksomhed på vigtigheden af at stemme.

I forbindelse med Kommunal- og Regionsrådsvalget den 16. november 2021 foreslås det derfor igen at iværksætte lokale indsatser til fremme af valgdeltagelsen.

Indstilling

Staben for Politik og Kommunikation indstiller,

 1. at der udarbejdes konkrete forslag til indsatser for at fremme valgdeltagelsen samt
 2. at indsatserne planlægges i samarbejde med relevante parter.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. januar 2021, pkt. 17:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har ved de foregående kommunalvalg aktivt støttet op omkring de nationale indsatser, der har været iværksat fra Kommunernes Landsforenings (KL) side for at fremme valgdeltagelsen. Rødovre Kommune har samtidig ved både kommunalvalget i 2013 (KV13) og 2017 (KV17) gennemført lokale indsatser med det formål at skabe øget opmærksomhed på vigtigheden af at stemme, herunder et særligt fokus rettet mod de vælgergrupper med lav stemmeprocent. I 2017 blev der bl.a. opsat mobile stemmebokse i jobcentret, afholdt oplysningsmøder med fællesspisning og reklamespots ved sportsbegivenheder. De lokale indsatser rettet specifikt mod vælgergrupper med lav valgdeltagelse var formuleret i samarbejdet med bl.a. Udsatterådet og Integrationsrådet.

De vælgergrupper, der har en særlig lav valgdeltagelse er bl.a.:

 • Unge mellem 19-21 år (54,1 % ved KV17)
 • Unge mellem 22-29 år (43,4 % ved KV17)
 • Borgere på kontanthjælp (41,9 % ved KV17)
 • Indvandrere - danske og udenlandske statsborgere (37,2 % ved KV17)
 • Efterkommere - danske og udenlandske statsborgere (32,9 % ved KV17)

Til sammenligning var den generelle valgdeltagelse i Rødovre i 2017 på 65 % og på landsplan 70,8 %.

Planlægning af indsatser i forbindelse med Kommunal- og Regionsrådsvalget i 2021:
Forvaltningen vil også ved det kommende Kommunal- og Regionsrådsvalg i november 2021 tage kontakt til relevante parter med kendskab til de grupper med lav valgdeltagelse, med henblik på at planlægge konkrete indsatser. Det gælder for eksempel Integrationsrådet, Udsatterådet, Ungepanelet m.v.

Derudover vil forvaltningen også planlægge mere generelle indsatser for at fremme valgdeltagelsen, som for eksempel kobling til landsdækkende kampagner.

De konkrete forslag til indsatser vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen til godkendelse på mødet den 31. august 2021.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

De specifikke indsatser for grupper med lav stemmeprocent finansieres af de afsatte midler under Demokratisk Laboratorium, og de øvrige indsatser finansieres af budgettet til afholdelse af kommunalvalg.

Tidsplan

Februar – maj 2021: Planlægning af indsatser i samarbejde med relevante parter.
August 2021: Politisk mødesag om konkrete indsatser.
September – oktober 2021: Detailplanlægning i samarbejde med relevante parter.
November 2021: Iværksættelse af indsatser.

Styringsdialog med almene boligorganisationer
Sag nr. 18

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I efteråret 2020 har forvaltningen gennemført styringsdialogmøder med alle almene boligorganisationer med hjemsted eller afdelinger i kommunen. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at offentliggøre en redegørelse for de gennemførte styringsdialogmøder.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

at redegørelsen for styringsdialogmøderne mellem Rødovre Kommune og de almene boligorganisationer tages til efterretning.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 20. januar 2021, pkt. 18:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Styringsdialogen udgør en vigtig del af kommunens tilsyn og samarbejdet med de almene boligorganisationer. Styringsdialogen er det formelle forum, hvor kommunen og boligorganisationen drøfter udfordringer i boligorganisationen, samarbejdet generelt og gør status over boligorganisationens drift, herunder økonomi, bygnings- og boligmæssige forhold samt beboernes trivsel.

Grundlaget for drøftelserne på styringsdialogmøderne er boligorganisationernes årsregnskaber, styringsrapporterne og konkrete verserende sager. For boligorganisationerne er der i almenboligloven opstillet en række målsætninger, hvorefter boligorganisationerne skal sikre: En forsvarlig og effektiv drift, økonomisk og socialt velfungerende boligafdelinger og beboerdemokrati samt bæredygtighed ved renoveringer og nybyggeri.

Dagsordenen på styringsdialogmøderne er opmærksomhedspunkterne i styringsrapporterne og de særlige udfordringer, der måtte være for de enkelte organisationer og afdelinger.

De gennemgående temaer for årets styringsdialogmøder har været beboerdemokrati samt renoveringsbehovet i boligorganisationernes afdelinger.

Boligorganisationerne gav udtryk for, at beboerdemokratiet generelt fungerer godt. Pt. er der valgt afdelingsbestyrelser i alle boligorganisationernes afdelinger i Rødovre Kommune.

Det kan være svært at rekruttere medlemmer til bestyrelsesarbejdet, især er yngre beboere og børnefamilier underrepræsenteret i afdelingsbestyrelserne. De fleste afdelinger oplever dog god tilslutning til afdelingsmøderne og de arrangementer, der er, men det er ofte afdelingsbestyrelsen, der må trække læsset. Nogle afdelingsbestyrelser har uddelegeret opgaver til arbejdsgrupper og udvalg, så beboerne kan involvere sig i de aktiviteter, de interesserer sig for og har tid til. På den måde bliver bestyrelsesarbejdet mindre tidskrævende og flere har mulighed for at deltage.

Flere afdelinger har renoveringsprojekter undervejs og er i gang med helhedsplaner på forskellige stadier. De fleste afdelinger har dog løbende foretaget nødvendige vedligeholdelsesarbejder og har derfor ikke renoveringsbehov, der kræver støtte fra Landsbyggefonden. Nye regler med krav om granskning af boligafdelingernes vedligeholdelsesplaner hvert 5. år vil styrke grundlaget for at foretage tilstrækkelige henlæggelser til fremtidige vedligeholdelses- og renoveringsarbejder via huslejen.

Boligorganisationerne er generelt meget samarbejdsorienterede, både internt i afdelingerne og de enkelte boligorganisationer, boligorganisationerne imellem og i samarbejdet med kommunen. På møderne blev nævnt at man fortsat ønsker et tæt samarbejde med kommunen, f.eks. om etablering af nye boliger, opsætning af fælles el-ladestandere, forebyggelse af uhensigtsmæssig adfærd blandt børn og unge samt tiltag i relation til FN's verdensmål.

Der er udarbejdet et notat om "Samlet redegørelse for styringsdialogmøderne mellem Rødovre Kommune og de almene boligorganisationer i 2020", hvortil der henvises for de nærmere detaljer for dialogmøderne med de enkelte boligorganisationer.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger § 164, stk. 2 og bekendtgørelse om drift af almene boliger § 112.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Samlet redegørelse for styringsdialogmøderne med de almene boligorganisationer 3.docx

Diverse
Sag nr. 19

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Lukket punkt: Forpagtningsaftale vedr. Viftens nye spisested
Sag nr. 20

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Godkendt med 18 stemmer for (A, C, O, Ø og UP) og 1 imod (F).

Lukket punkt: Diverse
Sag nr. 21

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 19.20.