Kommunalbestyrelsen

18-12-2018

Medlemmer

Formand Erik Nielsen (A)
Peter Mikkelsen (Ø)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Jan Kongebro (A)
Lene Due (A)
Michel Berg (A)
Pia Hess Larsen (A)
Kim Drejer Nielsen (C)
Claus Gisselmann Olsen (V)
Britt Jensen (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Brian Møller (A)
Anders Torm Nielsen (C)
Mogens Brauer (C)
Marianne Christensen (Ø)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Hammer (O)
Birgitte Glifberg (A), Suppleant for Brian Møller (A)

Fraværende

Brian Møller (A), sag 188-203

Sager 188 - 203

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 188

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Lokalplan 132 Stationsplads, bolig og erhverv ved Slotsherrensvej og Ring 3 - endelig vedtagelse
Sag nr. 189

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Lokalplan 132 Stationsplads, bolig og erhverv ved Slotsherrensvej og Ring 3 har været i offentlig høring i 8 uger fra den 16. august 2018 til den 11. oktober 2018. I perioden er der kommet 9 høringssvar.

Der er på denne baggrund foretaget 24 ændringer i den endelig lokalplan i forhold til forslaget. Desuden er der foretaget mindre redaktionelle ændringer.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Lokalplan 132 Stationsplads, bolig og erhverv ved Slotsherrensvej og Ring 3 vedtages med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen.


Teknik- og Miljøudvalget, 04. december 2018, pkt. 90:

Anbefales med 4 stemmer for (A ) og 1 imod (C ).


Økonomiudvalget, 11. december 2018, pkt. 218:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt med 16 stemmer for (A, F, O, V, Ø) og 3 imod (C)

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 132 Stationsplads, bolig og erhverv ved Slotsherrensvej og Ring 3 blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde tirsdag den 26. juni 2018, sag nr. 91, hvorefter planforslaget blev sendt i offentlig høring i 8 uger.

Lokalplanen muliggør etablering af en station med tilhørende stationsplads i forbindelse med den kommende letbane.

Derudover danner lokalplanen grundlag for, at der kan etableres boliger og større erhvervsenheder som f.eks. kontorbyggeri og/eller lagerhotel/selfstorage. Der er i den forbindelse fastlagt bestemmelser, som sikrer, at ny bebyggelse udformes i en størrelse og med en kvalitet i arkitektur og materialer, der tager hensyn til det omkringliggende villaområde og stationspladsen. Der er ligeledes fastsat bestemmelser, der sikrer, at til- og frakørsel kan foregå trafiksikkert.

Miljøvurdering:

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslaget blev der udarbejdet en miljøvurdering. Miljøvurderingen er en vurdering af planens indvirkning på miljøet. Når en lokalplan vedtages endeligt afløses miljøvurderingen af en sammenfattende redegørelse. I den sammenfattende redegørelse er der blandt andet redegjort for, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, og hvordan bemærkninger, der er indkommet i den offentlige høring, er taget i betragtning. Den sammenfattende redegørelse indgår i lokalplanen, på side 60.

Høringssvar:

Forslag til Lokalplan 132 Stationsplads, bolig og erhverv ved Slotsherrensvej og Ring 3 med tilhørende miljøvurdering har været i offentlig høring i 8 uger. I denne periode modtog Rødovre Kommune 9 høringssvar. De indsendte høringssvar er fra borgere i Rødovre og Glostrup Kommune, grundejerforeninger, Hovedstadens Letbane, grundejer Escot Fast Ejendom A/S, Agenda 21-gruppen og Seniorrådet.

Alle høringssvarene fremgår af bilag 3.

Høringssvarene vedrører følgende emner: Plangrundlag, parkering, trafikforhold, støj, højder, indkigsgener, friarealer, tilgængelighed, udformningen af letbanestationen, offentlig transport, beplantning, klimatilpasning samt adgangsforhold. De fleste kommentarer vedrører parkerings-, trafik- og støjforhold samt udformningen af letbanestationen.

Resume af høringssvar samt Teknisk Forvaltnings kommentarer og indstillinger hertil fremgår af Bilag 2. Alle der har indgivet høringssvar vil få tilsendt Bilag 2.

På baggrund af den offentlige høring foreslår Teknisk Forvaltning, at Lokalplan 132 vedtages med følgende 24 ændringer/tilføjelser (i fed kursiv):

 1. Følgende tilføjes til afsnittet "Nærliggende områder" på side 10: "I Glostrup Kommune parallelt med Islevdal Erhvervskvarter ligger et mindre parcelhusområde (Ejbyholm og Ydergrænsen) og syd for det et kolonihaveområde bestående af Islevdal Haveforening og Ejbyholm Haveforening."
  ”Ved siden af værket ligger det store rekreative område Ejby Mose.”
  .
 2. Formuleringen på side 17 omkring hegn uddybes med ”lukkede”. Så der står: ”der må ikke opsættes faste lukkede hegn.”
 3. Følgende afsnit tilføjes til afsnittet ’Lyste dokumenter’ på side 20: ”I forbindelse med etableringen af letbanen pålægges der en servitut om rådighedsindskrænkning langs Ring 3. Servituttens formål er at forhindre, at der for eftertiden kan foretages noget på ejendommene beliggende op af letbanelinjeføringen, der kan skade letbaneanlægget og dermed forringe anlæggets og passagerernes sikkerhed.".
 4. At det i § 3.2 tilføjes, at erhverv skal kunne klassificeres inden for miljøklasse 1-2.
 5. Lagerhotel ændres til lagerhotel/selfstorage i bla. § 3.3
 6. Følgende tilføjes til § 3.3: ”I forbindelse med et lagerhotel/selfstorage kan der etableres en mindre butik til salg af produkter forbundet med brugen af lagerhotellet/selfstorage. Butikken må maks. være 250 m2 inkl. lager.”.
 7. Følgende tilføjes i § 5.2.7: ”Der kan anlægges én vejadgang mellem Delområde 1 og 2. Placeringen af vejadgangen skal tage hensyn til indretningen af stationspladsen og skal placeres og designes i samarbejde med kommunen, så der opnås god fremkommelighed og trafiksikkerhed på stationspladsen. Vejadgangen mellem Delområde 1 og 2 må ikke spærres med port eller andre lignede tiltag, som begrænser trafikkens udnyttelse af vejadgangen fra Delområde 1. Udkørsel skal være til Slotsherrensvejsrampen.”.
 8. Der laves en ny ”§ 5.2.8 Varelevering” med følgende ordlyd: ”Varelevering til Delområde 2 og 3 skal ske via den private fællesvej i Delområde 3 med adgang og udgang fra/til Slotsherrensvejsrampen.”.
 9. I § 6.1 tilføjes: ”Se § 6.2 og 6.3 vedrørende antallet af parkeringspladser”.
 10. Parkeringsantallet (15) i § 6.2.1 opjusteres til mindst 25 parkeringspladser.
 11. Følgende tilføjes til § 6.3.1: ”Der skal i umiddelbar nærhed til bebyggelsen i Delområde 2 reserveres det nødvendige antal parkeringspladser jf. parkeringsnormen i § 6.3 til brugere og beboere i bebyggelsen i Delområde 2. Se Kortbilag 3 for placeringen af de reserverede parkeringspladser.”.
 12. Følgende tilføjes som note til § 7.1: ”Placeringen af kiosk/servicebygninger skal vælges med fokus på fremkommelighed på stationspladsen, og således at bebyggelse ikke er til gene for naboerne i Delområde 2.”.
 13. Gennemsnitsstørrelsen for lejlighederne fjernes i § 7.2.4.
 14. § 9 om bevaringsværdig beplantning udgår og alle §'er efterfølgende bliver et nummer lavere. Ligeledes udgår Kortbilag 4.
 15. § 10.4.4 (nu § 9.4.4) ændres til: ”Skilte, der belyses fra bagsiden, skal udføres således, at alene bogstaver og logo fremtræder belyste. Skilte, der belyses forfra, skal udføres med lys tekst på mørk baggrund. Belysning af skilte eller lys fra skilte skal udformes, så der ikke sker blænding af trafikanter eller af naboejendomme.”.
 16. Følgende ændres i § 10.4.1 (nu § 9.4.1): ”Der må kun skiltes med ét navneskilt for hver facade…” ændres til: ”Der må maks. skiltes med to navneskilte for hver facade.”.
 17. Følgende samt note tilføjes i § 11.3 (nu § 10.3): ”Der kan i forbindelse med hegn mod Slotsherrensvejsrampen og Nordre Ringvej med 15 meters mellemrum opsættes betonsøjler med top i 2½ meters højde. Betonsøjlerne skal udføres i overensstemmelse med eksemplet vist i noten.”.
 18. De to første afsnit i § 11.4 (nu § 10.4) slettes.
 19. § 11.4.2 (nu § 10.4.2) ændres til: ”Der skal i forbindelse med terrænregulering udarbejdes en samlet koteplan, der skal godkendes af Rødovre Kommune.”.
 20. § 11.5 (nu § 10.5) ændres til: ”Der skal etableres et grønt forløb langs skel mod Nordre Ringvej og Slotsherrensvejsrampen  i Delområde 2 og 3 med græs og solitære træer som princippet vist på Kortbilag 3.”.
  ”I den sydlige del af Delområde 2 skal der dimensioneres og etableres et grønt friareal, som skal udføres og indhegnes, så der opstår et privat gård/havemiljø med mulighed for ophold og leg for beboelsens beboere og virksomheder, se Kortbilag 3.”.
 21. Følgende tilføjes til § 13.1 (nu § 12.1): ”Hvis Bygherre eller andre ønsker området konverteret til kollektiv forsyning med fjernvarme, skal der udarbejdes et projektforslag efter projektbekendtgørelsen. Projektforslaget skal udvise, at der opnås positiv samfundsøkonomi ved en konvertering.”.
 22. Der tilføjes en note til § 13.3 (nu § 12. 3), hvori der står: ”I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse skal det kunne dokumenteres, at § 12.3 overholdes, så ingen tekniske installationer er synlige.”.
 23. Kortbilag 3 ændres, så det viser de reserverede parkeringspladser nævnt i ændring 11.
 24. Bilag 8 ændres, således at der ikke længere ses to personer, der spiller bold på den anden side af Slotsherrensvejsrampen. 

Lokalplan 132 med de 26 foreslåede ændringer/tilføjelser ses som bilag 1.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018, Lov om planlægning

Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017, Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Rammer om livet - Rødovre Kommunes arkitekturpolitik

Kommuneplan 2018.

Økonomiske konsekvenser

Den sydlige del af lokalplanområdet (Delområde 1), der udlægges til stationsplads for den kommende letbane, er ikke ejet af kommunen. Der må forventes udgifter til etablering af stationsplads og herunder køb eller ekspropriation af arealet til vejformål efter Lov om offentlige veje, Lov nr. 1520 af den 27. december 2014, Kapitel 10.

Tidsplan

Vedtagelse af forslag - juni 2018

Offentliggørelse af forslag - august 2018

Høring i 8 uger - fra august til oktober 2018

Endelig vedtagelse - december 2018

Offentliggørelse - januar 2019.

Bilag

Bilag 1: Lokalplan 132 Stationsplads, bolig og erhverv ved Slotsherrensvej og Ring 3
Bilag 2: Personopdelt høringsskema med indsigelser - 9 stk
Bilag 3: Høringssvar - 9 stk

Takster 2019 for vand og spildevand
Sag nr. 190

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I henhold til vandsektorloven skal HOFOR Vand Rødovre A/S og HOFOR Spildevand Rødovre A/S fastsætte takster under eller lig med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet. Kommunalbestyrelsen skal godkende, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at HOFORs takster for vand og spildevand i 2019 godkendes. 


Teknik- og Miljøudvalget, 04. december 2018, pkt. 91:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 11. december 2018, pkt. 219:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til vandsektorloven skal HOFOR Vand Rødovre A/S og HOFOR Spildevand Rødovre A/S fastsætte takster under eller lig med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet. Herefter skal Kommunalbestyrelsen godkende taksterne. Indtægtsrammerne meldes ud for 2 år ad gangen. HOFOR Spildevand Rødovre A/S fik udmeldt indtægtsrammer for 2018-2019 sidste år og har derfor kun modtaget en statusmeddelelse i år. Forsyningssekretariatets indtægtsramme for HOFOR Vand Rødovre A/S samt statusmeddelelse for HOFOR Spildevand Rødovre A/S er vedlagt mødesagen som bilag.

HOFOR har den 16. november 2018 anmodet Kommunalbestyrelsen om at godkende følgende takster for 2019:

 • HOFOR Vand Rødovre A/S takst - vandpris - 9,87 kr. ekskl. vandafgift og ekskl. moms,
 • HOFOR Spildevand Rødovre A/S takst - vandafledning - trin 1 jf. trappemodellen 18,48 kr. ekskl. moms
 • HOFOR Spildevand Rødovre A/S takst - vandafledning - trin 2 jf. trappemodellen 14,78 kr. ekskl. moms
 • HOFOR Spildevand Rødovre A/S takst - vandafledning - trin 3 jf. trappemodellen 7,39 kr. ekskl. moms

Hvad angår vandafledningsafgiften er det et lovkrav, at virksomheder med stort vandforbrug skal have rabat. Det er årsagen til, at der eksisterer en "trappemodel" med 3 forskellige takster for vandafledningsafgift. Private husstande, offentlige myndigheder og mindre virksomheder skal alle betale den høje sats, som i 2019 er på 18,48 kr/m3 ekskl. moms.

Takstfastsættelsen for 2019 tager udgangspunkt i udmeldte indtægtsrammer fra Forsyningssekretariatet. Den samlede pris stiger med 2% ift. 2018. Vejbidraget er budgetteret til 725.487 kr. HOFOR Vand Rødovre A/S opkræver den udmeldte indtægtsramme fuldt ud, hvorimod opkrævning i i HOFOR Spildevand Rødovre A/S ligger under indtægtsrammen. Det skyldes den likvide situation i de to selskaber.

Yderligere specifikation af budgetterede omkostninger, investeringsbudgetter, nøgletal mv. fremgår af bilag til mødesagen. Det fremgår af bilagsmaterialet, at takstprovenuet overholder indtægtsrammerne fra Forsyningssekretariatet. Taksterne overholder endvidere hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne løbende afvikler over/underdækning.

På grundlag af det materiale, HOFOR har fremsendt, er det Teknisk Forvaltnings vurdering, at taksterne for 2019 er lovlige, og kan godkendes af Kommunalbestyrelsen.  

Lov- og plangrundlag

Vandsektorloven, Lov nr. 469 af 12. juni 2009

Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber, BEK nr. 938 af 28. juni 2018. 

Økonomiske konsekvenser

Det fremgår af bilagsmaterialet, at den samlede takst stiger fra 42,55 kr. i 2018 til 43,40 kr. i 2019 svarende til 2%. For en lejlighed med et årligt vandforbrug på 85 m3 betyder dette en stigning i vandregningen fra 3.617 kr. i 2018 til 3.689 kr. i 2019. For et parcelhus med et forbrug på 140 m3 stiger vandregningen fra 5.958 kr. i 2018 til 6.076 kr. i 2019. Tal fra HOFOR viser, at borgerne i Rødovre fra 2015-2017 har nedbragt deres vandforbrug fra 110 liter pr. person pr. dag til 105 liter pr. person pr. dag, hvilket modvirker stigningen i vandprisen. 

Tidsplan

Taksterne skal være godkendt af Kommunalbestyrelsen senest 31. december 2018 og gælder fra 1. januar 2019 til 31. december 2019.

Bilag

Bilag 1: Statusmeddelelse 2019 fra Forsyningssekretariatet - HOFOR Spildevand Rødovre A/S
Bilag 2: Økonomiske rammer 2019-2020 fra Forsyningssekretariatet - HOFOR Spildevand Rødovre A/S
Bilag 3: Budgetter og priser 2019 HOFOR Rødovre
Bilag 4: Takstblad for vand og spildevand i Rødovre 2019

Nyt signalanlæg på Slotsherrensvej i forbindelse med letbanen
Sag nr. 191

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I budget 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 6.100.000 kr. til anlæg af et nyt signalanlæg på Slotsherrensvej. Teknisk Forvaltning indstiller, at detailprojektet godkendes og rådighedsbeløbet frigives.  

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at detailprojekt godkendes samt
 2. at der gives en anlægsbevilling på 6.100.000 kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 6.100.000 kr. i 2019 til anlæggelse af et nyt signalanlæg på Slotsherrensvej.


Teknik- og Miljøudvalget, 04. december 2018, pkt. 94:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 11. december 2018, pkt. 220:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med anlæggelse af Letbanen langs Ring 3, bliver der ændret i til- og frakørselsvejene fra Slotsherrensvej til Ring 3. I Rødovre Kommune betyder det, at den sydlige til- og frakørselsvej lukkes og den fremtidige adgang til Ring 3 skal foregå via den nordlige til- og frakørsel. Ved den nordlige til- og frakørsel vil den kommende letbanestation også blive anlagt. De ændrede til- og frakørselsforhold betyder, at det er nødvendigt at anlægge et nyt signalanlæg på Slotsherrensvej, så trafikanterne fremadrettet nemt kan komme til og fra Ring 3.

I de eksisterende forhold er der en bred gennemgående midterrabat på stedet, som i fremtiden vil forhindre trafikanter fra vest og sydlig retning af Slotherrensvej i at komme til Ring 3. Projektet indebærer, at midterrabatten fjernes, og der etableres et signalanlæg med tilhørende svingbaner og sikrer krydsningsforhold for både, fodgængere, cyklister og køretøjer. Belysningen i det kommende signalanlæg vil samtidig blive skiftet, så den lever op til lyskravene for signalregulerede kryds.  

Lov- og plangrundlag

Lov om offentlige veje (lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014)

Færdselsloven (lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013)

Budget 2019. 

Økonomiske konsekvenser

Teknisk Forvaltning forventer, at udførelsen af en nyt siganlanlæg på Slotsherrensvej kan gennemføres for en samlet anlægsbevilling på 6.100.000 kr.

Udgiften på 6.100.000 kr. vedrører hovedfunktionen 2.28 - kommunale veje.

Tidsplan

Med godkendelse af nærværende indstilling om frigivelse af anlægsmidler på baggrund af vedlagte Illustrationsplan, forventes anlægsarbejdet igangsat primo 2019, og udført inden juni 2019.

Bilag

Bilag 1: Situationsplan

Opførelse af ny Musikskole og Café ved Viften
Sag nr. 192

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Godkendelse af udkast til udbudsprojekt vedrørende opførelse af ny Musikskole og Café ved Viften samt godkendelse af skitseforslag vedrørende udearealerne.

Der er i investeringsbudgettet i årene 2018 - 2020 afsat i alt 44,8 mio. kr. til opførelse af Musikskole og Café samt etablering af udearealer.

Der blev i april 2018 givet en projekteringbevilling på i alt 6,5 mio. kr.

Der søges om anlægsbevillinger på i alt 38,3 mio. kr. til gennemførelse af projekteterne.

Endvidere søges om tillæg til anlægsbevillingerne på i alt 5,1 mio. kr. til dækning af prisfremskrivninger samt arealudvidelse, der er nødvendige for at realisere projektet.

Indstilling

 Børne- og Kulturfovaltningen indstiller,

 1. at udbudsprojekt til opførelse af Musikskole og Café samt skitseforslag vedrørende udearealer godkendes,
 2. at opførelse af Musikskole og Café udbydes som totalentreprise,
 3. at udearealer udbydes i særskilt fagentreprise,
 4. at tidsplanen godkendes,
 5. at der gives en anlægsbevilling til Kultur- og Fritidsudvalget på 38,3 mio. kr., som finansieres af de afsatte rådighedsbeløb på 21,3 mio. kr. i 2019 og 17 mio. kr. i 2020 samt
 6. at der gives et tillæg til anlægsbevillingen til Kultur- og Fritidsudvalget på 5,1 mio. kr. i 2019, som finansieres af kassebeholdningen.


Kultur- og Fritidsudvalget, 04. december 2018, pkt. 58:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 11. december 2018, pkt. 221:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 24. april 2018 skitseprojekt af august 2016, der har dannet grundlag for det videre arbejde med projektering og opførelse af ny Musikskole og Café.

Endvidere blev organisering og opgavevaretagelsen godkendt med en overordnet styregruppe samt projektgrupper til udarbejdelse af oplæg til styregruppen.

Styregruppen har i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen, Teknisk Forvaltning samt ekstern rådgiver udarbejdet vedlagte udbudsprojekt af  12. november 2018.

Den konkrete opgave vurderes at have en høj kompleksitet, da projektet omfatter en større tilbygning til Kulturhus Viften med opførelse af ny Musikskole og Café.

Det foreslås derfor, at byggeriet udbydes i totalentreprise.

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende godkendelse af entreprenører.

Tilbygningen til Kulturhus Viften bliver karakteriseret af tre lyse voluminer, der skyder sig op som en lavere del samt en markant cikulær café.

Viftens nuværende store sal er hovedvolumenet i bygningsanlægget. Herefter kommer Musikskolens nye multisal samt et stort undervisningsrum. Den lave del rummer foyerarealer, undervisningsrum og personalerum.

Caféen afrunder bygningsanlæggets form og orienterer sig mod Rådhuspladsen og den karakterfulde trærække, der leder ud til Tårnvej.

Musikskolen

Musikskolen er placeret mod øst og er organiseret i én etage, så skolen er let tilgængelig.

Der er selvstændig indgang fra passagen nord for Biblioteket/indkørslen til Rådhuset.

Mod passagen fremstår Musikskolen med store glaspartier, så man udefra kan se aktiviteterne.

Musikskolens foyerområde knyttes direkte sammen med Viftens nuværende foyer, så der kan skabes et stort samlet fleksibelt område, der kan opdeles afhængig af de forskellige arrangementer. Garderober er organiseret med mobile enheder, der kan medvirke til at opdele foyeren i mindre områder.

Der er placeret et toiletområde i umiddelbar forbindelse med indgangen.

Musikskolen indrettes med en multisal på ca. 250 m2 med plads til 250 personer, og kan anvendes til en lang række aktiviteter som mindre koncerter og øverum for større musikgrupper. Der etableres akustisk regulering, så efterklangstiden kan justeres til både akustisk og elektrisk forstærket musik.

Herudover etableres et stort undervisningsrum og et rytmikrum samt syv mindre undervisningsrum. Skråtstillede skillevægge sikrer en god akustik, og med lyddæmpende gardiner kan man regulere rumakustikken individuelt.

Endvidere etableres lærerværelse og to kontorer samt tekøkken mv., der sammen med en glasvæg adskiller lærerområdet fra foyerarealet.

Caféen

Caféen fremstår med sin runde form karakterfuld og åbner sig mod omgivelserne mod rådhusområdet mod syd og vest.

Den er udformet som en selvstændig enhed med egen indgang og plads til ca. 110 gæster.

Den direkte sammenhæng med Viften betyder, at de to enheder kan støtte hinanden.

I underetagen etableres toiletter for caféens gæster, mens garderobe og handicap-toilet er placeret i stueplan.

Køkken- og serviceområdet er dimensioneret og indrettet, så caféen kan fungere som et brasserie.

På forarealet kan der etableres udeservering, som er adskilt fra indgangsområdet til Viften.

 

Udeareal

Der er udarbejdet vedlagte skitseforslag af 4. oktober 2018 for de omgivende arealer ved udbygningen af Viften med Musikskole og Café.

Den nuværende parkeringsplads øst for Viften inddrages til byggeriet. Der foreslås derfor etablering af et mindre antal nye parkeringspladser ved Diamanten.

Syd for den nye Musikskole (passagen nord for Bibilioteket) foreslås en omlægning af den eksisterende vej til Rådhuspladsen, således at hovedindgangen til Musikskolen gøres mere trafiksikker og med plads til cykler.

Der er i forslaget medtaget plads mod nord for varekørsel, affald mv. samt indkørsel med bl.a. sættevogne, der anvendes til store arrangementer.

Lov- og plangrundlag

Lokalplan 27.

Fredningskendelse af arealet omkring Rådhuset og Biblioteket.

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsbudgettet i årene 2018 - 2020 afsat i alt 44,8 mio. kr. til opførelse af Musikskole og Café samt udearealer, fordelt med 39,9 mio. kr. til opførelse af Musikskolen og Caféen og 4,9 mio. kr. til udearealerne.

Der blev i april 2018 givet en projekteringbevilling på i alt 6,5 mio. kr.

Der søges om anlægsbevillinger til Kultur- og Fritidsudvalget på i alt 38,3 mio. kr., som finansieres af de afsatte rådighedsbeløb på 21,3 mio. kr. i 2019 og 17 mio. kr. i 2020.

Endvidere søges om tillæg til anlægsbevillingerne på i alt 5,1 mio. kr. til prisfremskrivninger fra budgetlægningen i 1. kvartal 2016 til 2. kvartal 2018 samt nødvendig arealudvidelse på grund af øgede krav til først og fremmest ventilation og teknikrum mv. og i mindre omfang til køkken.

Den samlede anlægsbevilling vil herefter udgøre 49,9 mio. kr.

Bevillingen vedrører hovedfunktion 03.35 Kulturel virksomhed.

Tidsplan

Anlægsbevilling og godkendelse af udkast til udbudsprojekt:

December 2018

Udbud og licitation:

Januar - februar 2019

Opførelse af Musikskole og Café:

Marts 2019 - august 2020

Etablering af nye parkeringspladser:

Marts - juni 2019

Etablering af udearealer:

Marts - juli 2020

Indvielse og sæsonstart Musikskolen:

August 2020

Bilag

Bilag 1: Bevillingsoplæg fra Teknisk Forvaltning af 27. november 2018
Bilag 2: Musikskole og Café ved Viften - Udbudsprojekt - udkast af 12. november 2018
Bilag 3: Musikskolen afgrænsning af projektområde for udearealer af 4. oktober 2018

Søndagsåbent på Hovedbiblioteket
Sag nr. 193

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I forbindelse med budgetforhandlingerne 2019 blev der indgået aftale om, at der som en forsøgsordning på 2 år holdes søndagsåbent på Hovedbiblioteket.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forslag til søndagsåbent på Hovedbiblioteket godkendes.


Kultur- og Fritidsudvalget, 04. december 2018, pkt. 60:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 11. december 2018, pkt. 222:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der holdes åbent søndage mellem kl. 10.00 - 14.00 hele året.

I 2019 vil den første måned med søndagsåbent være februar. Dette skyldes, at den nødvendige arbejdstidsændring for medarbejderne skal varsles med 3 måneder.

Biblioteket vil blive bemandet med 2 bibliotekarer og 1 specialist/assistent.

Ved denne bemanding opnås den faglighed, der skal være til stede for at betjene borgernes forespørgsler. Bemandingen tager højde for varetagelse af det morgenarbejde, der udføres inden åbning og giver mulighed for afholdelse af frokostpause.

Udgangspunktet for søndagsåbent er, som i hverdagen, at der arbejdes i et fredet hus, som qua brandhensyn og flugtveje holdes ulåst i størstedelen af huset. Der vil derfor løbende blive ført tilsyn af de tilstedeværende medarbejdere.

Der er således tale om en bemanding, der både skal være acceptabel i forhold til disse hensyn og samtidig i videst muligt omfang ligge på niveau med den service og faglighed, biblioteket stiler efter i dagligdagen.

Af hensyn til medarbejdernes tryghed vil der blive etableret overfaldsalarm til Vestegnens Politi.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Der er i forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 bevilget 300.000 kr. årligt til søndagsåbningen som en forsøgsperiode i to år.

De samlede driftsudgifter er beregnet til 407.000 kr. årligt. Merudgiften vil blive afholdt indenfor bibliotekets samlede budget. 

Udgifterne forventes at være følgende:

Personaleudgifter: 316.000 kr.

Vagtkorps, lukning:  26.700 kr.

Rengøring:  34.700 kr.

Energiudgifter:  30.000 kr.

Tidsplan

Den første søndagsåbning vil være den 3. februar 2019.

Licitationsresultat vedrørende udvidelse af Børneinstitutionen Slottet
Sag nr. 194

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har den 24. april 2018 givet en anlægsbevilling på 6.372.000 kr. til udvidelse af Børneinstitutionen Slottet samt godkendt, at opgaven udbydes som hovedentreprise.

Orientering om licitationsresultatet samt ansøgning om tillæg på 2.047.100 kr. til anlægsbevillingen, hvorefter den samlede anlægsbevilling udgør 8.419.100 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at licitationsresultatet tages til efterretning samt
 2. at der gives et tillæg til anlægsbevillingen til Børne- og Skoleudvalget på 2.047.100 kr, og afsættes rådighedsbeløb på 2.047.100 kr. i 2019, som finansieres af kassebeholdningen.


Børne- og Skoleudvalget, 04. december 2018, pkt. 89:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 11. december 2018, pkt. 223:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

På grund af et aktuelt behov for en udvidelse af den eksisterende pladskapacitet på daginstitutionsområdet, blev der givet en anlægsbevilling til udvidelse af Børneinstitutionen Slottet med 40 enheder.

Efter modtagelsen af bud fra to af de tre indbudte firmaer, er Combi Byg A/S den entreprenør med det laveste bud.

De samlede merudgifter til gennemførelse af projektet beløber sig til 2.047.100 kr.

Som begrundelse for disse merudgifter i forhold til det tidligere prisoverslag oplyser Teknisk Forvaltning, at udgift til fjernvarmetilslutning og ny varmecentral er 383.000 kr. højere end forventet.

Endvidere vil det være nødvendigt med udgifter til etablering af vinterforanstaltninger mv. på 444.000 kr.

De resterende merudgifter vedrører højere udgifter end forventet til materialer og lønninger samt udgifter til ekstra fundering på grund af blød bund.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om et tillæg til anlægsbevillingen på 2.047.100 kr. finansieret af kassebeholdningen i 2019, hvorefter den samlede anlægsbevilling udgør 8.419.100 kr.

Udgiften vedrører hovedfunktion 05.25 Dagtilbud til børn og unge.

Tidsplan

Godkendelse af licitationsresultat,

ansøgning om tillæg til anlægsbevilling:

December 2018

Kontrakt og mobilisering:

Januar 2019

Udførelse:

Januar - maj 2019

Ibrugtagning:

Juni 2019

Den tidligere godkendte tidsplan med forventet ibrugtagning december 2018 er ændret til ibrugtagning juni 2019.

Bilag

Bilag 1: Teknisk Forvaltnings bevillingsoplæg med licitationsresultat vedr. Slottet af 20. november 2018
Bilag 2: Økonomioversigt efter licitation af 20. november 2018

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til uddannelse af ledere og medarbejdere i dagtilbud
Sag nr. 195

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Rødovre Kommune har modtaget i alt 1.321.779 kr. i tilskud fra Socialstyrelsens ansøgningspulje til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne. Tilskuddet dækker perioden august 2018 til august 2022.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at der i 2018 gives en tillægsbevilling på netto 0 kr. til Børne- og Skoleudvalget svarende til en udgift og tilhørende indtægt på 204.000 kr. til dagtilbudsområdet,
 2. at der i budget 2019 gives en tillægsbevilling på netto 0 kr. til Børne- og Skoleudvalget svarende til en udgift og tilhørende indtægt på 852.571 kr. til dagtilbudsområdet samt
 3. at der i budget 2020 indarbejdes en bevilling på netto 0 kr. til Børne- og Skoleudvalget svarende til en udgift og tilhørende indtægt på 265.208 kr. til dagtilbudsområdet.


Børne- og Skoleudvalget, 04. december 2018, pkt. 90:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 11. december 2018, pkt. 224:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommunes tilskud fra Socialstyrelsens ansøgningspulje vil blive brugt til, som beskrevet i sag nr. 123 om implementering af den ændrede dagtilbudslov på Kommunalbestyrelsens møde d. 28. august 2018, uddannelsesforløb for dagplejere, ledere og medarbejdere i daginstitutionerne. Der er således bl.a. til pædagogiske fyrtårne søgt midler til 15 uddannelsesforløb gennemført som diplommoduler med udgangspunkt i det pædagogiske arbejde med henblik på at realisere den styrkede pædagogiske læreplan. Til ledelserne er der søgt midler til 15 uddannelsesforløb gennemført som diplommoduler med udgangspunkt i faglig ledelse/evaluering af praksis. Endvidere er der til dagplejerne søgt midler til gennemførelse af PAU-uddannelse samt generelle kurser. Der er medtaget vikardækning i forbindelse med uddannelserne.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven.

Lov nr. 554 af 29.maj 2018 om ændring af dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Den godkendte anvendelse af midlerne har ingen økonomiske konsekvenser for Rødovre Kommune.

Bevillingen vedrører hovedfunktion 05.25 dagtilbud til børn og unge.

Tidsplan

Tilskuddet skal anvendes i perioden august 2018 til august 2022.

Forældretilfredshedsundersøgelse
Sag nr. 196

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger resultaterne af forældretilfredshedsundersøgelsen i daginstitutioner og dagpleje.

Indstilling

 Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at resultatet af forældretilfredshedsundersøgelsen tages til efterretning,
 2. at forældretilfredshedsundersøgelsen danner baggrund for videreudvikling af det enkelte dagtilbud i Rødovre Kommune samt
 3. at det enkelte dagtilbud arbejder videre med relevante emner på baggrund af forældretilfredshedsundersøgelsens resultater.


Børne- og Skoleudvalget, 04. december 2018, pkt. 92:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 11. december 2018, pkt. 225:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Det er tredje gang, Rødovre Kommune afvikler forældretilfredshedsundersøgelsen på dagtilbudsområdet.

Undersøgelsen blev afviklet fra 1. – 22. september 2018.

2111 forældre blev inviteret til at besvare undersøgelsen, af dem svarede 1509. Det giver en gennemsnitlig svarprocent på 71,5 af de adspurgte forældre.

Undersøgelsen har før været afviklet i 2012 og 2015. Børnehuset Slottet har i både 2012, 2015 og 2018 haft den højeste svarprocent. I år var deres svarprocent 98,6.

Spørgsmålene kan overordnet set grupperes i forhold til fysiske rammer, anvisning af pladser og pædagogisk indsats. For uddybende oplysninger henvises til bilagene.

Generelt gælder, at der for samtlige besvarelser (med undtagelse af forældrebetalingen) er tale om en stigning i eller samme tilfredshed som i 2015.

Nedenfor lægges primært vægt på udviklingen i den pædagogiske indsats.

Den pædagogiske indsats i forhold til det enkelte barn og samarbejdet med forældrene

Tilfredsheden er steget med 5-7 % indenfor følgende punkter:

 • Den samlede pædagogiske indsats i forhold til barnets behov
 • Indsatsen for at få barnet til at føle sig tryg og glad
 • Personalets indsats for at begrænse drilleri
 • Personalets indsats under aflevering og afhentning af barnet.

Samtidig ses en stigning i tilfredsheden med det faglige niveau fra 81 % i 2015 til 85 % i 2018, hvilket kan sammenholdes med gennemførelsen af den politiske beslutning om en ændret personalefordeling til 70 % pædagoger og 30 % pædagogmedhjælpere.

Pædagogiske aktiviteter

Også i forhold til de pædagogiske indsatsområder viser besvarelserne en stor tilfredshed.

Der er således en stigning på 9 % i forhold til forældrenes tilfredshed med ’personalets fokus på arbejdet med naturen’ (84 % af forældrene i 2018 er tilfredse).

Det skal endvidere fremhæves, at forældrenes tilfredshed med inddragelse af science i hverdagen er uændret, selvom denne indsats er afsluttet som fokusområde.

Endelig er forældrene blevet spurgt om kommunens seneste indsatsområde, kulturhistorie. Her er 75 % af forældrene tilfredse, hvilket er bemærkelsesværdigt i betragtning af, at den egentlige inddragelse af samtlige institutioner først begyndte i 2017.

Samlet tilfredshed

Et af spørgsmålene relaterer sig til forældrenes samlede tilfredshed med barnets dagtilbud. Her ligger den gennemsnitlige tilfredshed på 89 %, mens 3 % af forældrene er utilfredse. I 2015 var 86 % tilfredse og 5 % var utilfredse.

Endelig er det værd at nævne, at tilfredsheden med de udendørs faciliteter er steget med 8 % siden 2015. Ydermere er tilfredsheden med BørneIntra steget med 10 % siden 2015.

Resultaterne af forældretilfredshedsundersøgelsen er således samlet set meget positive.

Det videre forløb

Efter den politiske behandling vil resultaterne af undersøgelsen blive sendt til de enkelte institutioner sammen med kommunens gennemsnitlige score. Her vil materialet dels blive behandlet af forældrebestyrelserne og dels danne udgangspunkt for det videre pædagogiske arbejde.

Endvidere vil Børne- og Kulturforvaltningen i samarbejde med den enkelte leder, anvende forældrenes tilbagemeldinger til at videreudvikle det enkelte dagtilbud.

Det er forvaltningens overbevisning, at resultaterne kan tages som et udtryk for, at institutionerne er godt rustede til det videre arbejde med implementeringen af de nye læreplaner.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Forældretilfredshedsundersøgelsen er afholdt indenfor eksisterende økonomiske rammer i Børne- og Kulturforvaltningen.

Tidsplan

Udsendes til forældrebestyrelsernes videre behandling den 5. december 2018.

Bilag

Bilag 1: Spørgeskema
Bilag 2: Institutionernes svarprocent
Bilag 3: forældretilfredshedsundersøgelse endelig udgave

Godkendelse af kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp m.v. 2019
Sag nr. 197

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger kvalitetsstandarderne for personlig og praktisk hjælp m.v. til godkendelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at høringssvarene tages til efterretning, samt
 2. at kvalitetsstandarderne godkendes.


Social- og Sundhedsudvalget, 04. december 2018, pkt. 71:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 11. december 2018, pkt. 226:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger kvalitetsstandarderne en gang årligt. Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, kommunalbestyrelsen har fastlagt. I forslaget til kvalitetsstandarder er der, på baggrund af budgetaftalen for 2019, indarbejdet et serviceløft, således at alle borgere, der modtager hjælp til personlig pleje, som noget nyt kan vælge at få hjælp til bad dagligt på alle hverdage. Antal bade er et valg, borgeren selv træffer. På de øvrige områder er serviceniveauet fra 2018 fastholdt.

Kvalitetsstandarderne for personlig og praktisk hjælp m.v. for 2019 blev drøftet på møde i Social- og Sundhedsudvalget den 9. oktober 2018(sag nr. 60).

Kvalitetsstandarderne har herefter været i høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Integrationsrådet. Der er indkommet høringssvar fra Seniorrådet og Handicaprådet, og Integrationsrådet har givet en skriftlig tilbagemelding om, at de har taget kvalitetsstandarderne til efterretning og ikke havde nogle bemærkninger.

Seniorrådet påpeger, at formuleringer som "så vidt muligt" og "det tilstræbes" undgås, idet formuleringerne ikke er målbare. Formuleringerne hidrører kvalitetsmålet om, at der tildeles et fast team af medarbejdere, således at den enkelte borger kender medarbejderne og har kendskab til borgeren. Forvaltningen vil i 2019 undersøge mulighederne for udtage stikprøver fra det nye planlægningsredskab der er under implementering.

Seniorrådet ønsker en større valgfrihed  af hyppigheden af rengøring, og hvis dette ikke er muligt, rengøring en gang om ugen.

Handicaprådet finder det tilfredsstillende, at serviceniveauet fra 2018 er fastholdt i 2019, og at der sker et løft i den personlig hygiejne, med tilbudet om muligheden for hjælp til bad op til fem gange om ugen.

Handicaprådet påpeger, at sagsbehandlingstiderne generelt bør være kortere. Forvaltningen vil i 2019 kigge på arbejdsgangene i visitationsafdelingen, med henblik på at vurdere muligheden for kortere sagsbehandlingstider. Det skal dog bemærkes, at hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp efter udskrivelse fra hospital, eller ved akut opstået behov for personlig hjælp, kan opstartes samme dag.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service

Lov om specialundervisning

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Økonomiske konsekvenser

Budget 2019

Tidsplan

Kvalitetsstandarderne træder i kraft den 1. januar 2019

Bilag

Bilag 1: Kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og træning efter serviceloven
Bilag 2: Kvalitetsstandarder 2019 for aflastning, BPA, boliger mv
Bilag 3: Seniorråd høringssvar - kvalitetsstandarder
Bilag 4: Handicapråd - høringssvar
Bilag 5: Høringssvar fra Integrationsrådet

Udkast til revideret frivillighedspolitik
Sag nr. 198

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger udkast til revideret frivillighedspolitik til godkendelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at udkast til revideret frivillighedspolitik godkendes.


Social- og Sundhedsudvalget, 04. december 2018, pkt. 74:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 11. december 2018, pkt. 227:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

På mødet den 12. juni 2018 (sag nr. 42) godkendte Social- og Sundhedsudvalget forslag til proces for opdatering af politikken på det frivillige sociale område. Det blev godkendt, at opdateringen primært indebærer mindre tilretninger, herunder en layoutmæssig opdatering, så politikken kommer til at ligne Social- og Sundhedsforvaltningens øvrige politikker. Med henblik på at få input til opdateringen har Rødovre Frivilligcenters bestyrelse drøftet politikken. Dette input er indarbejdet i opdateringen.

Social- og Sundhedsudvalget godkendte også forvaltningens forslag om, at der om minimum fire år gennemføres en større proces, hvor de frivillige inddrages med henblik på at revidere vision, værdigrundlag og strategimål for det frivillige, sociale område.

Da der ved politikkens udarbejdelse i 2014 var en bred involvering af de frivillige, er det Social- og Sundhedsforvaltningens vurdering, at politikkens vision, strategimål og værdigrundlag efter fire år grundlæggende stadigvæk er relevante. I politikken er visionen fortsat, at Rødovre Kommune skal være en af de bedste kommuner at være frivillig i. For at realisere denne vision arbejder vi med fire strategimål:

 1. Vi skaber gode rammer for den frivillige sociale indsats.
 2. Vi skaber synlighed og netværk på frivilligområdet.
 3. Nye alliancer - Rødovre Kommune vil indgå partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder.
 4. Vi støtter det frivillige sociale arbejde økonomisk.   

 

Forvaltningens forslag til opdateringer

Generelt er politikkens indhold omstruktureret, så den ligner Social- og Sundhedsforvaltningens øvrige politikker i forhold til rækkefølgen på elementer som værdier, vision og strategimål. Politikken har også fået en sproglig opdatering med nye informationer, f.eks. at Udsatterådets formand nu er en del af komitéen til Årets Ildsjæl.

 • Forordet er opdateret med vægt på anerkendelsen af de frivilliges bidrag til fællesskabet og kommunens vision ’Sammen om Rødovre’, samt fokus på strategimål 3 om social ansvarlighed.
 • "Hvad er frivilligt socialt arbejde" er rykket frem i politikken som en del af omstruktureringen og for at præcisere, at politikken alene omfatter indsatserne på det frivillige sociale område.
 • Det oprindelige værdigrundlag er omstruktureret til fire værdier for samarbejdet mellem de frivillige sociale foreninger og Rødovre Kommune, så værdierne ligner forvaltningens øvrige politikker. Værdierne handler fortsat om, at vi løser opgaverne i fællesskab med udgangspunkt i ’Sammen om Rødovre’, skaber gode rammer for aktivt medborgerskab, sikrer ligeværd og mangfoldighed, samt har et respektfuldt samarbejde. ”Vi giver tilbud om kompetenceudvikling” er udgået, da det nu er en opgave i Rødovre Frivilligcenters regi og ikke kommunens.
 • Visionen er uændret. ’Sammen om Rødovre’ og relationel velfærd er skrevet ind sammen med en sproglig opdatering af, at det frivillige sociale arbejde er det kit, der er med til at binde Rødovre sammen. Der er indsat teksten ’Fra vision til virkelighed’ om, hvordan frivilligpolitikken omsættes til handlinger. Det manglede i den seneste version og således får politikken samme ordlyd som de øvrige politikker.
 • Strategimål 1’s beskrivelse af Rødovre Frivilligcenters tilbud er komprimeret efter ønske fra Frivilligcentret selv, da aktuelle tilbud kan læses på Frivilligcentrets hjemmeside. Frivilligcentret har også tilført politikken en ny sætning om at have fokus på udvikling af samskabelsesprojekter sammen med kommunen.
 • Strategimål 2 har fået en sproglig opdatering i forhold til Årets Ildsjæl. Dialogmøde udgår, da aktiviteten ikke længere er aktuel.
 • Strategimål 3 om nye alliancer har fået en bredere formulering, så målet handler om at styrke den sociale ansvarlighed hos virksomheder og foreninger, der kan medvirke til at skabe mening og livskvalitet for borgere med særlige behov. Rødovre Kommune vil fortsat understøtte socialøkonomiske virksomheder.
 • Strategimål 4 er blevet opdateret med den aktuelle ansøgningsproces for støtte til det frivillige arbejde.

Efter Social- og Sundhedsudvalgets godkendelse af opdateringen af frivillighedspolitikken, arbejder Social- og Sundhedsforvaltningen videre med den layoutmæssige opdatering af politikken.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes politik på det frivillige sociale område.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Politikkens layoutmæssige opdatering påbegyndes januar 2019.

Bilag

Bilag 1: Udkast til revideret politik på det frivillige sociale område

Forslag fra liste F og Ø om charter for skattelyfri kommune
Sag nr. 199

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Socialistisk Folkeparti (F) og Enhedslisten (Ø) har ved mail af 4. december 2018 til borgmesteren fremsendt forslag til optagelse på dagsordenen. Forslaget er vedlagt som bilag.

Indstilling

Staben for Politik og Kommunikation indstiller,

at sagen forelægges til drøftelse.


Økonomiudvalget, 11. december 2018, pkt. 228:

Borgmesteren satte følgende forslag til afstemning:

Da Rødovre Kommune juridisk, skattemæssigt og i vores finansielle strategi overholder de punkter – både lovgivningsmæssigt og etisk – der er beskrevet i chartret indstilles forslaget fra liste F og Ø afvist i Kommunalbestyrelsen.

Borgmesterens forslag indstilles godkendt i Kommunalbestyrelsen med 3 stemmer for (A) og 1 imod (Ø).

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godkendt med 16 stemmer for (A, C, O, V) og 3 imod (F, Ø)

Sagsfremstilling

"Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten foreslår, at Rødovre Kommune skriver under på OXFAM IBIS ”Charter for skattelyfri kommune.

Rødovre Kommune erklærer hermed at arbejde aktivt for at blive skattelyfri kommune”. 

Lov- og plangrundlag

-

Økonomiske konsekvenser

-

Tidsplan

-

Bilag

Bilag 1: Forslag fra liste F og Ø om charter for skattelyfri kommune
Bilag 2: Notat fra RSF om rammerne for inddragelse af skattemæssige forhold og etiske hensyn i udbud

Revisionsberetning nr. 4. Løbende revision vedrørende 2018.
Sag nr. 200

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har fremsendt revisionsberetning nr. 4. Løbende revision vedrørende 2018.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

at revisionsberetning nr. 4 tages til efterretning.


Økonomiudvalget, 11. december 2018, pkt. 229:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har fremsendt revisionsberetning nr. 4 vedrørende den løbende revision.

Den løbende revisionsberetning indeholder afrapportering af den revision, som er udført indtil november 2018. I juni-møderækken fremlægges den afsluttende revisionsberetning vedrørende regnskab 2018.

Det fremgår af revisionsberetningen, at den udførte løbende revision ikke har givet anledning til bemærkninger.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
(BEK. nr. 1007 af 27/06/2018). 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Revisionsberetningen og Kommunalbestyrelsens afgørelse herom indsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder efter modtagelsen af revisionsberetningen - samtidig sendes afgørelsen til revisionen.

Bilag

Bilag 1: Rødovre Kommune delberetning 2018 30.11.2018

Diverse
Sag nr. 201

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Lukket punkt: Opførelse af ny Musikskole og Café - entreprenørliste og økonomioversigt
Sag nr. 202

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Godkendt.

Lukket punkt: Diverse
Sag nr. 203

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 19.15.