Kommunalbestyrelsen

25-06-2019

Medlemmer

Formand Erik Nielsen (A)
Michel Berg (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Lene Due (A)
Britt Jensen (A)
Jan Kongebro (A)
Pia Hess Larsen (A)
Brian Møller (A)
Steen Skriver Rasmussen (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mogens Brauer (C)
Kim Drejer Nielsen (C)
Anders Torm Nielsen (C)
Kenneth Rasmussen (F)
Kim Hammer (O)
Claus Gisselmann Olsen (UP)
Marianne Christensen (Ø)
Peter Mikkelsen (Ø)

Sager 94 - 117

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 94

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Lokalplan 144 Næsbyvej og Egegårdsvej - endelig vedtagelse
Sag nr. 95

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Lokalplan 144 Næsbyvej og Egegårdsvej med tilhørende designmanual har været i offentlig høring i otte uger i perioden fra den 7. februar 2019 til og med den 8. april 2019. I perioden er der indkommet ni høringssvar.

Der har været afholdt borgermøde i høringsperioden.

På baggrund af de indkomne høringssvar er der foretaget mindre ændringer i den endelige lokalplan i forhold til forslaget.

I forbindelse med lokalplanen ønsker ejerne at indgå en udbygningsaftale vedrørende fortovsarealet langs Næsbyvej og Egegårdsvej.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Lokalplan 144 Næsbyvej og Egegårdsvej inklusiv designmanual vedtages med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen samt
 2. at udbygningsaftalen til Lokalplan 144 vedtages.


Teknik- og Miljøudvalget, 11. juni 2019, pkt. 45:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 19. juni 2019, pkt. 112:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 144 Næsbyvej og Egegårdsvej med tilhørende designmanual blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde tirsdag den 29. januar 2019 (sag nr. 2), hvorefter planforslaget blev sendt i offentlig høring i otte uger.

Lokalplan 144 Næsbyvej og Egegårdsvej skal give mulighed for at opføre en ny karrébebyggelse med boliger og erhverv i overensstemmelse med visionerne i helhedsplanen for Bykernen. Parkering skal foregå i stueplan under et hævet dæk, der anlægges i 1. sals højde og fungerer som gårdmiljø for områdets beboere og brugere. Langs Hovedstrøget gives der mulighed for at etablere caféer, restauranter, serviceerhverv mv. Lokalplanens formål er derfor også at sikre en attraktiv kantzone samt facade mod hovedstrøget.

Høringssvar
Forslag til Lokalplan 144 Næsbyvej og Egegårdsvej med tilhørende designmanual har været i offentlig høring i otte uger. I denne periode indkom ni høringssvar. De indsendte høringssvar er fra borgere i Rødovre, Banedanmark, HOFOR, Rødovre Almene boligselskab, VUC, Agenda 21 gruppen i Rødovre, SF-Rødovre, Naturfredningsforeningen og Seniorrådet.

Alle høringssvarene fremgår af Bilag 3.

Høringssvarene vedrører følgende emner: Parkering, detailhandel, trafikale forhold, arkitektur, tryghed, forsyning, støj, indkigsgener, friarealer, offentlig transport, tilgængelighed, bæredygtig udvikling, skyggeforhold og boligtyper.

Resume af høringssvar samt Teknisk Forvaltnings kommentarer og indstillinger hertil fremgår af Bilag 2. Alle der har indgivet høringssvar vil få tilsendt Bilag 2.

På baggrund af den offentlige høring foreslår Teknisk Forvaltning, at Lokalplan 144 vedtages med følgende to ændringer/tilføjelser (i fed):

 • Følgende tilføjes til afsnittet "Ledningsanlæg" på side 30: "HOFOR har en vandstikledning, der løber gennem lokalplanområdet fra syd mod nord fra Egegårdsvej. Vandledningen forsyner en bygning på nabomatrikel 7eu nord for lokalplanområdet.”
 • Der tilføjes skyggediagrammer for september og december til Bilag 9.

Udbygningsaftale
I forbindelse med lokalplanen ønsker ejerne af ejendommene med matr.nr. 7au, 7bd og 7d at indgå en udbygningsaftale i overensstemmelse med planlovens regler her for, jf. § 21b. Udbygningsaftalen indgås efter ønske fra grundejeren med henblik på at opnå en højere kvalitet af den planlagte infrastruktur i området.

Udbygningsaftalen fremgår af Bilag 4. 

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018, Lov om planlægning.
Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017, Lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Rammer om livet - Rødovre Kommunes arkitekturpolitik.
Kommuneplan 2018.
Bykernen - forundersøgelser og helhedsplan.

Økonomiske konsekvenser

Der indgås en frivillig udbygningsaftale mellem Jan Behrens (bygherre) og Rødovre Kommune.

Tidsplan

Endelig vedtagelse – juni 2019.
Offentliggørelse – juli 2019. 

Bilag

Bilag 1: Lokalplan 144 Næsbyvej og Egegårdsvej
Bilag 2: Personopdelt høringsskema med kommentarer
Bilag 3: Høringsliste uden emails
Bilag 4: Udbygningsaftale Rødovre - Underskrevet af udvikler

Lokalplan 145 Karrébyen - endelig vedtagelse
Sag nr. 96

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Lokalplan 145 har været i offentlig høring i ni uger fra den 7. februar 2019 til den 8. april 2019. I perioden er der kommet høringssvar fra 15 enkeltpersoner, boligforeninger og andre foreninger. Derudover har der været afholdt møde med to grundejere i lokalplanområdet i høringsperioden.

Der har været afholdt borgermøde i høringsperioden.

På baggrund af de indkomne høringssvar er der foretaget mindre ændringer i den endelige lokalplan i forhold til forslaget.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Lokalplan 145 vedtages med de ændringer, der fremgår af sagsfremstillingen.


Teknik- og Miljøudvalget, 11. juni 2019, pkt. 46:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 19. juni 2019, pkt. 113:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Lokalplan 145 Karrébyen skal give mulighed for omdannelse af et større område i det centrale Rødovre.

I overensstemmelse med helhedsplanen for Bykernen skabes der mulighed for omdannelse af det område, der i helhedsplanen benævnes "Karrébyen", til et blandet bolig og erhvervsområde med et centralt offentligt byrum kaldet "Hovedstrøget".

Lokalplanen består af to dele - del 1 med redegørelse og bestemmelser, samt del 2 med designmanual.

Lokalplanen erstatter en del af Lokalplan 27, Lokalplan 58, Lokalplan 131 og en del af Byplanvedtægt 18.

Der er vurderet, at planen ikke vil have væsentlige indvirkninger på miljøet.

Høringssvar og borgermøde
I høringsperioden er der indkommet 18 høringssvar fra enkeltpersoner, boligforeninger og andre foreninger. I høringssvarene udtrykkes der generelt en positiv holdning til den forestående udvikling. I høringssvarene sættes der desuden fokus på spørgsmål omkring byggefelter og bebyggelse, boligtyper, tilgængelighed, tryghed, busforbindelser, klima- og energitiltag, cykelparkering, sol- og skyggeforhold, trafikale forhold, byrum og detailhandel. Høringssvarene er vedlagt sagen i deres fulde længde. Ligeledes er skema med Teknisk Forvaltnings besvarelser af høringssvarene vedlagt sagen.

Rødovre Kommune inviterede til et borgermøde den 1. april 2019. Omkring 200 personer deltog i mødet. Generelt var der en god stemning på mødet og der blev stillet mange gode spørgsmål indenfor emnerne trafik, parkering, boligtyper og bylivet. En opsamling fra borgermødet er vedlagt sagen.

Derudover har to grundejere i lokalplanområdet været til møde i Teknisk Forvaltning i forbindelse med høringen. Referat fra de to møder er vedlagt sagen.

På baggrund af den offentlige høring og de afholdte møder foreslår Teknisk Forvaltning, at lokalplanen vedtages med følgende ændringer:

 • § 3.7 - Andelen af erhverv i facader mod Hovedstrøget foreslås ændret fra 75 til 25 %. Det præciseres, at bestemmelsen gælder etagebebyggelse og der tilføjes ny bestemmelse for tæt-lav bolig: For tæt-lav boliger i delområde A gælder, at der skal placeres publikumsorienterede servicefunktioner på de på kortbilag 3 markerede hjørner. Derudover kan facaden udgøres af bolig alene.

Der tilføjes desuden en ny note til § 3.7: Facaden på erhvervsvirksomheden på et hjørne kan indregnes i beregningen af de 25% af facadelængden. I det tilfælde opmåles den samlede facadelængde inkl. hele erhvervsvirksomhedens facade omkring hjørnet.

 • § 5.4 - Sidste afsnit ændres til ”Der skal reserveres plads til varelevering på egen grund.”
 • § 6.3 - Parkeringsdækning for ladcykler tilføjes med følgende tilføjelse til bestemmelsen ”Min. 1 stk. cykelparkering til ladcykler pr. 10 boliger.”
 • § 7 - Note om bebyggelsesprocent suppleres med en præcisering: ”Arealer udlagt til offentlig vej og -eller stiareal indgår i beregningen af bebyggelsesprocenten.
 • § 7 - Note om karréer suppleres med diagrammer over mulige karrétyper.
 • § 7.1 til 7.5 - Det præciseres, at gennemsnitsstørrelsen på lejligheder er et minimum.
 • §§ 7.2, 7.3 og 7.4 - Her tilføjes: ”Fælles, indendørs opholdsareal kan indgå i beregningen af den gennemsnitlige boligstørrelse ved etablering af f.eks. bofællesskaber. De fælles opholdsarealer må ikke anvendes som selvstændige boliger og skal være tilgængelige for ejendommens beboere (se i øvrigt § 13)”.
 • §§ 7.2 og 7.3 - Delområde E flyttes fra § 7.2 til Ny § 7.3.
 • Ny § 7.3 - "Bebyggelse skal opføres som etagebebyggelse. Inden for delområdet som helhed må bebyggelsesprocenten højst udgøre 160 %.  Bebyggelse må opføres i 2 til 6 etager. Se også § 7.6. Bebyggelsens skal være maks. 3 etager mod vest (Gunnekær) og kan optrappes mod øst til 6 etager mod Hovedstrøget som vist på kortbilag 3. Tættest på Rådhuset må bebyggelse ikke opføres højere end 3 etager. Se desuden respektzone på Kortbilag 3. Boliger skal have en minimumsstørrelse på 65 m2 og skal samlet have en gennemsnitsstørrelse på min. 90 m2. Fælles, indendørs opholdsareal kan indgå i beregningen af den gennemsnitlige boligstørrelse ved etablering af f.eks. bofællesskaber. De fælles opholdsarealer må ikke anvendes som selvstændige boliger og skal være tilgængelige for ejendommens beboere (se i øvrigt § 13)."
 • § 7.3 og 7.4 - Nummerering ændres til henholdsvis 7.4 og 7.5.
 • § 7.5 - Bestemmelsen om byggefelter udgår, så bebyggelsens placering beskrives i § 7.9.
 • § 7.5 – Den gennemsnitlige boligstørrelse ændres til 80 m2.
 • § 7.9 - Første afsnit tilføjes ”og som det er vist på kortbilag 3”. Fjerde afsnit tilføjes”, vej eller stiareal”. Der tilføjes to afsnit: ” Bebyggelse i delområde E skal holdes min. 12 meter fra det nordlige skel mod matrikel nr. 7ff (Daginstitutionen Solen) som det er vist på kortbilag 3.” og ”Bebyggelse skal placeres min. 5 m fra naboskel som vist på kortbilag 3.”
 • § 8.2 - Sidste afsnit om ikonbyggeri ændres til: ” Et ikonbyggeri ved Byhaven (placering vist på kortbilag 3) skal opføres med facader i røde tegl, træ, kobber, zink, glas og/eller stål. De nederste 1-2 etager skal markeres med større detaljering i forbandt end de øvrige etager.”
 • § 8.4 - Det tilføjes, at der kan etableres taghaver.
 • § 9.1 - Begrebet ”friarealer” præciseres så det er tydeligt, at der menes ”opholdsarealer” i 9.1 b-c.
 • § 9.4 - Tilføjes i andet afsnit, at kantzonen kan anvendes til opholdsarealer.
 • § 13 – Tilføjelse til betingelser for ibrugtagning: ”Der kan først gives ibrugtagningstilladelse til boliger når de fælles opholdsarealer er etableret.”

Kortbilag 2 - Delområdeafgrænsningen ændres for delområde E, F og G.

Kortbilag 3 - Der tilføjes byggelinjer som afgrænsning af det område der kan bebygges. Skravering fjernes.

Kortbilag 4 - Konsekvensrettelse efter delområdeændring.

Kortbilag 5 - Illustrationsplanen opdateres for at afspejle de nye delområdeafgrænsninger.

I Designmanualen er der foretaget konsekvensrettelser i illustrationer, hvor illustrationsplanen indgår. Derudover er der udskiftet to billeder på henholdsvis side 38, eksempel på lænestativer til cykelparkering, og 40, nyt eksempel på ikonbyggeri i overensstemmelse med ændringen af § 8.2.

Siden offentliggørelsen af lokalplanforslaget er en ny vejledning omkring ekspropriation i henhold til Planloven trådt i kraft. Det har givet anledning til en præcisering af en del af afsnittet ”Lokalplanens indhold” i lokalplanens redegørelse. Der er ligeledes offentliggjort en ny Fingerplan 2019 og den endelige vejledning til planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion. Disse offentliggørelser giver ikke anledning til ændringer bortset fra opdatering af titel.

Derudover er foretaget mindre redaktionelle rettelser.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning (Planloven).
Lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Landsplandirektivet for Hovedstadsområdets planlægning (Fingerplan 2019).
Kommuneplan 2018.
Rødovre Kommunes arkitekturpolitik "Rammer om livet".
Bykernen - forundersøgelser og helhedsplan.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Lokalplanen har været i høring i ni uger – fra den 7. februar 2019 til den 8. april 2019.
Endelig vedtagelse – juni 2019.
Offentliggørelse – juli 2019. 

Bilag

Bilag 1: Lokalplan 145 - del 1
Bilag 2: Lokalplan 145 - del 2 Designmanual
Bilag 3: Høringssvar til Forslag til Lokalplan 145
Bilag 4: Skema med besvarelser til høringssvarene
Bilag 5: Emner fra borgermøde om udvikling af Karrébyen 1. april 2019
Bilag 6: Møde med Adapter mfl vedrørende Forslag til Lokalplan 145
Bilag 7: Møde med Rådhuskontorerne ApS. vedrørende Forslag til Lokalplan 145

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 145
Sag nr. 97

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Tillæg 1 til Lokalplan 145 - Udvidelse af delområde F og G skal give mulighed for at lokalplanområdet kan udvikles i sammenhæng med de tilstødende arealer inden for Lokalplan 145 - Karrèbyen.

Lokalplantillægget indeholder supplerende bestemmelser til Lokalplan 145 og udvider det samlede lokalplanområde.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 145 fremlægges i offentlig høring i 4 uger samt
 2. at Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 145 ikke miljøvurderes.


Teknik- og Miljøudvalget, 11. juni 2019, pkt. 47:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 19. juni 2019, pkt. 114:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Tillæg 1 til Lokalplan 145 er et supplement til Lokalplan 145 - Karrèbyen. Tillægget skal sikre mulighed for at stiområdet, der ligger mellem Egegårdsvej og Gunnekær og en del af fortovsarealet på Gunnekær, kan udvikles i sammenhæng med den byudvikling, der er planlagt for i Lokalplan 145 - Karrébyen.

Lokalplantillægget udvider det samlede lokalplanområde, så Lokalplan 145's bestemmelser også gælder for det nævnte stiområde og fortovsareal. Lokalplantillægget omfatter et område på ca. 1.200 m2.

Lokalplantillægget indeholder supplerende bestemmelser til følgende bestemmelser i Lokalplan 145:

§ 1 Formål
§ 2 Område og zonestatus
§ 14 Ophævelser af lokalplan og servitutter

Derudover er kortbilag 1-5 justeret med udvidelsen af lokalplanområdet.

Udvidelsen af lokalplan 145 gennemføres som et lokalplantillæg, idet forvaltningen har vurderet, at udvidelsen ikke ville kunne besluttes i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 145.

Lov- og plangrundlag

Planloven.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Vedtagelse af forslag – juni 2019.
Offentliggørelse af forslag – juli 2019.
Høring i fire uger – juli 2019.
Endelig vedtagelse – september 2019.
Offentliggørelse – oktober 2019.  

Bilag

Bilag 1: Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 145
Bilag 2: Miljøscreening af Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 145

Forslag til Lokalplan 147 Dagligvarebutik og boliger på Roskildevej 340 samt Tillæg 4 til Kommuneplan 2018 Roskildevej 340
Sag nr. 98

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Lokalplan 147 skal give mulighed for at opføre en ny bygning på Roskildevej 340 med dagligvarebutik i stueplan og ovenliggende boliger fra 1. til 4. sal.

I tilknytning til Forslag til Lokalplan 147 er der udarbejdet et kommuneplantillæg. Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2018 omfatter bl.a. ændringer i bebyggelsesprocenten for rammeområde 4B18 Valhøjskvarteret.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Forslag til Lokalplan 147 Dagligvarebutik og boliger på Roskildevej 340 fremlægges i offentlig høring i otte uger,
 2. at Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2018 Roskildevej 340 fremlægges i offentlig høring i otte uger,
 3. at Forslag til Lokalplan 147 ikke miljøvurderes samt
 4. at Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2018 ikke miljøvurderes.


Teknik- og Miljøudvalget, 11. juni 2019, pkt. 48:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 19. juni 2019, pkt. 115:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Planernes baggrund
Baggrunden for planerne er et ønske fra grundejeren Lidl samt Rødovre almennyttige Boligselskab (RAB) om at udvikle en ny bolig- og butiksbebyggelse inden for lokalplanområdet med en samlet bebyggelsesprocent på 85 %.

Kommunalbestyrelsen valgte, i forbindelse med høringen af Kommuneplan 2018 på foranledning af et høringssvar fra Lidl og RAB, at imødekomme deres ønske om at udvide lokalcenteret Roskildevej/Tårnvej, så det blev muligt at planlægge for en dagligvarebutik med boliger på Roskildevej 340.

Kombinationen af en dagligvarebutik med ovenliggende boliger vurderes at give området et kvalitetsmæssigt løft, da den tomme grund aktiveres og bidrager til at skabe øget liv og tryghed i området.

Planernes formål
Formålet med planerne er at give mulighed for at opføre en ny bygning med dagligvarebutik i stueplan, ovenliggende boliger fra 1. til 4. sal, en hævet taghave i 1. sals højde, en tagterrasse på 4. sal samt en parkeringskælder til boligerne og parkering på terræn til dagligvarebutikken.

Derudover er det lokalplanens formål, at området udvikles med fokus på forebyggelse af støjgener, tryghed og det arkitektoniske udtryk. Ligeledes er der lagt vægt på sammenhængen med det bagvedliggende rekreative areal samt resten af Bybjerget, som udviklingen skal tage hensyn til og kobles sammen med.

Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at udføre en bygning på ca. 4000 m2, hvoraf ca. 2800 m2 udnyttes til boligtyper i varierende størrelser svarende til i alt ca. 25 boliger.

I stueplan udnyttes ca. 1200 m2 til dagligvarebutik.

Det er et ønske med lokalplanen at skabe et område med moderne og tidssvarende boligtyper og fokus på god tilgængelighed, der primært henvender sig til seniorer. Boligerne forventes at kunne tiltrække ca. 50 beboere.

Bygningens placering giver mulighed for at skabe den ønskede forbindelse til Roskildevej mod syd og Bybjergets grønne areal mod nord samt mulighed for etablering af udendørs vareoplag (blomster, frugt og grønt m.m.) foran dagligvarebutikken. Derudover giver placeringen også mulighed for at etablere et attraktivt torv ved hovedindgangen til dagligvarebutikken, kundevognsskur og affaldsstation.

Parkering foregår i to niveauer, hvor beboerne samt medarbejdere til dagligvarebutikken har parkering i kælderplan, og kunder til dagligvarebutikken parkerer på terræn.

Planen omfatter også en disponering og placering af en fælles og offentlig taghave med tilhørende trampe (mellemting af en trappe og en rampe) samt en fælles tagterrasse og beboerlokale.

Kommuneplantillæggets indhold
Kommuneplantillægget omfatter Rammeområde 4B18 Valhøjskvarteret, som er udlagt til Boligområde.

Kommuneplantillægget muliggør ændring i rammeområdeafgrænsningen for Rammeområde 4B18, samt oprettelse af et nyt rammeområde: Rammeområde 4F03 Roskildevej 340, som udlægges til Blandet bolig- og erhverv.

Matrikel nr. 8ft samt en del af matrikel 8k i ejerlav Rødovre By, Rødovre udgår fra Rammeområde 4B18 Valhøjskvarteret og bliver i stedet til det nye rammeområde 4F03 Roskildevej 340.

Rammeområde 4F03 Roskildevej 340 oprettes med følgende rammebestemmelser:

 • Anvendelse: Etagebolig, Lokalcenter (Roskildevej /Tårnvej), Detailhandel
 • Maks. bebyggelsesprocent: 85 %
 • Maks. antal etager: 5 etager.

Kommuneplantillægget er vedlagt som Bilag 2. 

Planerne skal ikke miljøvurderes
Der er gennemført en screening af planforslagenes indvirkning på miljøet i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer. Rødovre Kommune har vurderet, at planforslagene ikke skal miljøvurderes. Miljøscreeningen er vedlagt som Bilag 3.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018, Lov om planlægning.
Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017, Lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Rammer om livet - Rødovre Kommunes arkitekturpolitik.
Kommuneplan 2018.

Økonomiske konsekvenser

Planerne har ingen økonomiske konsekvenser.

Tidsplan

Vedtagelse af forslag – juni 2019.
Offentliggørelse af forslag – august 2019.
Høring i otte uger – fra august til oktober 2019.
Endelig vedtagelse – december 2019.
Offentliggørelse – januar 2020. 

Bilag

Bilag 1: Forslag til Lokalplan 147 Dagligvarebutik og boliger på Roskildevej 340
Bilag 4: Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2018 Roskildevej 340
Bilag 5: Miljøscreening af Lokalplan 147 og Tillæg 4 til Kommuneplan 2018

Forslag til Lokalplan 149 for Daginstitution på Vårfluevej samt Tillæg 2 til Kommuneplan 2018
Sag nr. 99

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Lokalplan 149 Daginstitution på Vårfluevej har til formål at skabe lokalplangrundlag for udvidelse af daginstitutionen Skibet-styrbord med tilhørende lege- og opholdsareal.

I tilknytning til Lokalplan 149 Daginstitution på Vårfluevej er der udarbejdet et kommuneplantillæg. Forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2018 Vårfluevej syd omfatter en forøgelse af maks. antal etager, som vil skabe kommuneplangrundlag for opførelse af daginstitutionsbebyggelse i maks. to etager.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2018 Vårfluevej syd vedtages og fremlægges i offentlig høring i ni uger,
 2. at Forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2018 ikke miljøvurderes,
 3. at Forslag til Lokalplan 149 Daginstitution på Vårfluevej vedtages til fremlæggelse i offentlig høring i ni uger samt
 4. at Forslag til Lokalplan 149 ikke miljøvurderes.


Teknik- og Miljøudvalget, 11. juni 2019, pkt. 49:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 19. juni 2019, pkt. 116:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 149 har til formål at skabe lokalplangrundlag for den eksisterende daginstitution Skibet-styrbord på Vårfluevej, samt at muliggøre udvidelsen ved en tilbygning i to etager med tilhørende lege- og opholdsarealer. Derudover er formålet at fastholde områdets grønne karakter ved tilpasning af den store institutionsgrund og -bebyggelse i boligområdets skala og miljø.

I forbindelse med udvidelsesprojektet inddrages den ubebyggede grund Vårfluevej 13 og Vårfluevej 15A, hvorpå der er et klubhus for Gymnastik- og idrætsforeningen Orient på ca. 200 m2 som nedrives.

Lokalplanområdet omfatter således ejendommene Vårfluevej 13, 15A og 15B (matr. nr. 93a og 93b Islev By, Islev) som har en samlet grundstørrelse på 5.989 m2.

Eksisterende daginstitution Skibet-styrbord omfatter en bygning i én etage på 737 m2 samt lege- og opholdsarealer og 10 parkeringspladser på terræn. Udvidelsen omfatter en ny bygning i to etager på 1.060 m2 samt lege- og opholdsarealer og otte ekstra parkeringspladser, således at der kan anlægges i alt 18 parkeringspladser på terræn. Lokalplanen fastsætter bebyggelsesprocenten til maks. 30 for lokalplanområdet som helhed.

Lokalplanområdet er beliggende i et veletableret boligområde med en grøn karakter, hvor det er muligt at indpasse en stor daginstitution med en central beliggenhed.

Tilbygningen er placeret i tilknytning til den eksisterende daginstitutionsbygning og forbindes med en ny fælles ankomst for den samlede daginstitution. Lokalplanen sikrer en tilpasning af udvidelsen, både bygnings- og landskabsmæssigt. Tilbygningen får samme arkitektoniske udtryk. Den nye bygning foreslås opført i to etager (maks. 8,5 m høj), for derved at opnå et større udeareal for leg og ophold. For at indpasse udvidelsen skalamæssigt, holdes tilbygningen i stor afstand til nordlige vejskel og østlige naboskel.

I lokalplanen er det sikret, at rønnetræerne langs Vårfluevej samt træer, buske og kratbeplantninger i naboskel bevares mest muligt, samt at der plantes nye vejtræer ud for udvidelsen, så den store daginstitutionsgrund stadig vil indgå i kvarterets eksisterende grønne karakter.

Forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2018 Vårfluevej syd
Rammeområde 1D04 Vårfluevej syd er udlagt til offentligt område for fritids- og institutionsformål med følgende bebyggelsesregulerende bestemmelser: Maks. bebyggelsesprocent 30 og maks. 1½ etage (med maks. bygningshøjde 8,5 m).

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, derfor er der sideløbende med lokalplanforslaget udarbejdet et kommuneplantillæg som danner plangrundlag for at bygge i maks. 2 etager. Maks. bygningshøjde 8,5 og maks. bebyggelsesprocent 30 er uændret.

Planforslagene skal ikke miljøvurderes
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Rødovre Kommune gennemføre en miljøvurdering, hvis planforslagene må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Det er ved indledende miljøscreening vurderet, at de ændringer, som planforslagene giver mulighed for, ikke har væsentlig indvirkning på miljøet, idet der i lokalplanforslaget er sikret støjreducerende foranstaltning i østlige naboskel, som vil mindske støjgener fra daginstitutionen til nabo og fra Motorring 3 til daginstitutionen.

I forbindelse med udvidelsen skal der foretages omlægning af vejprofilet på Vårfluevej, for afvikling af trafikken i spidsbelastninger, hvor mange forældre skal aflevere og hente børn indenfor et kort tidsrum. Afgrænsningen af miljøvurderingen har været fremsendt i stjernehøring hos Kroppedal Museum, HOFOR A/S og Rødovre Kommunes forvaltninger, som er de eneste berørte myndigheder.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Fingerplan 2019 - Landsplandirektivet for hovedstadsområdets planlægning.
Kommuneplan 2018.
Rødovre Kommunes Arkitekturpolitik "Rammer om livet".

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser på nuværende stade.

Tidsplan

Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 149 Daginstitution på Vårfluevej og miljøscreening - juni 2019.
Høring i ni uger - fra juli til september 2019.
Endelig vedtagelse - december 2019.
Offentlig bekendtgørelse - januar 2020.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Lokalplan 149 Daginstitution på Vårfluevej
Bilag 2: Forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2018
Bilag 3: Miljøscreening af Lokalplan 149 - Vårfluevej og Tillæg 2 til Kommuneplan 2018

Nedlæggelse af vejareal ved Viften
Sag nr. 100

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Viften skal udvides med en café og musikskole. Byggeprojektet betinger en nedlæggelse af parkeringspladsen og adgangsvejen ved Viften. Forslaget om nedlæggelse vejarealet, skal efter godkendelse i offentlig høring hos berørte ledningsejere, som har forsyningsledninger i vejarealet.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at parkeringsarealet og adgangsvejen bagved Viften, nedlægges som offentligt vejareal i forbindelse med udvidelsen af Viften.


Teknik- og Miljøudvalget, 11. juni 2019, pkt. 51:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 19. juni 2019, pkt. 117:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 24. april 2018 skitseprojekt af august 2016. Skitseprojektet har dannet grundlag for det videre arbejde med projektering og opførelse af ny musikskole og café.

På sit møde den 18. december 2018 har Kommunalbestyrelsen godkendt et udbudsprojekt vedrørende opførelse af ny musikskole og café i Viften, samt godkendt skitseforslaget vedrørende udearealerne.

I udbudsprojektet kræves det, at parkeringsarealet bagved Viften nedlægges. Arealet indgår i udbudsprojektet som del af den kommende udvidelse af bygningen, som skal huse Viften, musikskole og caféen. Vejarealet er offentligt vejareal og skal derfor nedlægges efter Lov om offentlige veje. Yderligere nedlægges den direkte offentlige vejadgang ind til Rådhuspladsen som offentligt vejareal, for at skabe nødvendigt areal ved den kommende indgang. Se bilag 1 for oversigtskort af ændret matrikelskel.

Det vurderes, at nedlæggelsen af parkeringsarealet og vejadgangen ikke har betydning for trafikafviklingen. Vejnettet påvirkes ikke af nedlæggelsen af parkeringspladsen. I fremtiden skal biltrafik til Viften, musikskolen og caféen med parkeringsbehov benytte sig af parkeringsmulighederne langs Gunnekær eller ved institutionen; Diamanten. Nedlæggelsen af den direkte offentlige vejadgang ind til Rådhuspladsen påvirker ikke trafikken, da strækningen stadig kan fungere som adgang for vareleverancer eller trafik til Rådhuspladsen. Vejstatus vil overgå fra offentlig vej til privat vej, da matrikelskellet flyttes. Vejstrækningen vil overgå fra at være omfattet af Lov om offentlige veje til Bekendtgørelse af lov om private fællesveje. I den bekendtgørelse er arealet defineret som privat vejareal. Kommunen vil derfor ikke længere være vejmyndighed for strækningen. Den vil i stedet være omfattet af privatretslige forhold. Politiet er stadig færdselsmyndighed, da deres myndighedskompetence omfatter alle arealer, hvor der er færdsel.    

Det foreslåede nedlagte vejareal udgør 1.749 m2 af Rødovre Parkvej, vejmatrikel 7000am. Arealet skal efter nedlæggelse ved mageskift indgå i matrikel 6af. Denne matrikel udgør Rødovre Rådhus, Rådhusplænen, Bibliotek og Viften.

Ved nedlæggelse af vejarealet har berørte forsyningsselskaber og øvrige ledningsejere krav på, at Rødovre Kommune lader tinglyse en deklaration til sikring af ledningerne på det nedlagte areal. Kommunen har ligeledes ansvaret for, at de ændrede ejendomsretlige forhold bliver matrikulært berigtiget. 

Lov- og plangrundlag

Lov om offentlige veje m.v. – nr. 1520 af 27. december 2014.

Bekendtgørelse af lov om private fællesveje – nr. 1234 af 4. november 2015 .

Nedlæggelsesforslaget skal offentliggøres og sendes til berørte parter med en frist på minimum 8 uger til bemærkninger. Det følger af § 124, stk. 2, stk. 6 og stk. 7 i lov om offentlige veje m.v.

Nedlægges vejarealet, råder kommunen frit over det nedlagte vejareal. Det følger af § 127 i lov om offentlige veje m.v.

Nedlægges vejarealet, har berørte ledningsejere krav på, at kommunen lader tinglyse en ledningsdeklaration på arealet. Ledningsejeren skal betale de dermed forbundne udgifter. Det følger af § 127, stk. 3 i lov om offentlige veje m.v.

Økonomiske konsekvenser

Parkeringspladsen er belyst. Vejbelysningen skal derfor nedlægges. Det medfører omkostninger til nedlægningen af vejbelysningen, som kommunen skal afholde. Omkostningerne afholdes af byggeriet.

Tidsplan

Nedlæggelse af vejarealet skal i offentlig høring i 8 uger. Efterfølgende skal der tinglyses eventuelle ledningsdeklarationer.

Bilag

Bilag 1: Ændringskort af matrikelskel

Korsdalsvej - Rødovre Parkvej, lyssignal
Sag nr. 101

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I budget 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 3,75 mio. kr. til projektering og udførsel af et signalreguleret kryds, der erstatter rundkørsel, i krydset Korsdalsvej - Rødovre Parkvej.

Der er på Kommunalbestyrelsens møde den 29. januar 2019 (sag nr. 4) givet en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til projektering.

Forvaltningen indstiller nu, at detailprojektet godkendes, og at den resterende anlægsbevilling på 3,25 mio. kr. frigives til selve anlæggelsen af et signalreguleret kryds ved Korsdalsvej - Rødovre Parkvej, hvorefter den samlede anlægsbevilling udgør 3,75 mio. kr. 

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at vedlagte detailprojekt godkendes samt
 2. at der gives en anlægsbevilling på 3,25 mio. kr. som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 3,75 mio. kr. i 2019 til anlæggelse af et nyt signalreguleret kryds ved Korsdalsvej - Rødovre Parkvej. 


Teknik- og Miljøudvalget, 11. juni 2019, pkt. 53:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 19. juni 2019, pkt. 118:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Af Trafikplan 2016 fremgår det, at rundkørslen Korsdalsvej - Rødovre Parkvej er en uheldsbelastet lokalitet. Der er registeret 12 uheld i perioden 2011-2018, hvor cyklister har været involveret i hovedparten af uheldene.

I trafikplanen forslås det i handlingsplanen, at krydset Korsdalsvej - Rødovre Parkvej ombygges, og den eksisterende rundkørsel erstattes med signalreguleret kryds. Ombygningen af rundkørslen til et signalreguleret kryds vil øge trafiksikkerheden for cyklisterne, og trafikafviklingen i myldretidsperioderne bliver forbedret.

En forudgående analyse af trafikstrømme er gennemført, for at opnå den bedste mulige løsning til afvikling af trafikken. Analysen viser, at den dominerende biltrafik kører syd-øst, mens cykeltrafikken primært kører øst-vest.

Projekteringen af det nye lyskryds, har været tilrettelagt med fokus på at øge sikkerheden og fremkommeligheden med afsæt i den forudgående analyse.

Der anlægges en højresvingsbane mod øst på Korsdalsvej, og på Rødovre Parkvej en venstresvingsbane mod syd med egne signalfaser under hensyntagen til fremkommeligheden for hovedstrømmen af køretøjer (Oversigtsplan af det nye kryds fremgår af bilag 1). For cyklister forbedres forholdene særligt vest for krydset. Projektet tager udgangspunkt i at bevare den grønne korridor langs Rødovre Parkvej og de naturlige områder ved Vestvolden. Derfor etableres der nye plantebede ved krydset.

Lov- og plangrundlag

Lov om offentlige veje (LBK nr. 1520 af 27. december 2014), kapitel 2.
Færdselsloven (lovbekentgørelse nr. 1386 af 11. december 2013).
Trafikplan 2016.
Budget 2019.

Økonomiske konsekvenser

Teknisk Forvaltning forventer, at projektering og anlæggelse af det signalregulerede kryds ved Korsdalsvej - Rødovre Parkvej kan gennemføres for en anlægsbevilling på 3,75 mio. kr.

Udgiften på 3,25 mio. kr. vedrører hovedfunktion 2.28 Kommunale veje.

Tidsplan

Med godkendelse af nærværende indstilling om frigivelse af anlægsmidler på baggrund af vedlagte oversigtsplan, forventes anlægsarbejdet gennemført i perioden august - december 2019.

Bilag

Bilag 1: Oversigtsplan Korsdalsvej - Rødovre Parkvej

Hovedstadens Beredskab, Årsberetning og årsregnskab 2018
Sag nr. 102

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Årsberetningen og årsregnskabet for 2018 fremlægges til orientering. Årsberetningen er afrapportering til kommunerne, hvor Hovedstadens Beredskab dokumenterer deres indsats på målsætningerne i ejerstrategien.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Årsberetning og Årsregnskab 2018 tages til efterretning.


Økonomiudvalget, 19. juni 2019, pkt. 119:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen forelægges Hovedstadens Beredskabs Årsberetning for 2018 samt Regnskab 2018 til orientering, jf. hhv. bestemmelser i §60-fællesskabets ejerstrategi samt bestemmelser i Hovedstadens Beredskabs vedtægter.

Årsberetning:
Det følger af Hovedstadens Beredskabs ejerstrategi, at Hovedstadens Beredskab skal udarbejde en årlig redegørelse, hvor selskabet dokumenterer sin indsats på de fem målsætninger i ejerstrategien:

 • Høj beredskabsfaglig kvalitet og tryghed for borgerne
 • Økonomisk effektivitet
 • Serviceniveau og samarbejde med kommunerne
 • Forebyggelse og frivillige
 • Bæredygtig og attraktiv arbejdsplads.

Strukturen i Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2018 fremhæver nogle fokusområder, der alle hænger sammen med målsætningerne i ejerstrategien.

Samarbejdsorganet evaluerede på sit møde den 27. februar 2019 efterlevelsen af gældende Service Level Agreement (SLA) ift. 2018. SLA'en beskriver det serviceniveau, Hovedstadens Beredskab skal levere på myndighedsområdet ift. objektkendskab, kvalitet, kompetencer, sagsbehandlingstider m.v. Konklusionerne fra evalueringen er indarbejdet i årsberetningens afsnit vedr. status på Service Level Agreements.

Årsberetningen blev godkendt på bestyrelsens møde den 3. april 2019 og er vedlagt til orientering jf. bestemmelserne i ejerstrategien.

Regnskab 2018:
Hovedstadens Beredskabs Årsregnskab 2018 er indarbejdet i Årsberetningen for 2018 og skal jævnfør bestemmelserne i Hovedstadens Beredskabs vedtægters § 13 stk. 3 forelægges ejerkommunerne til orientering.

Årsregnskabet for 2018 blev godkendt af Hovedstadens Beredskabs bestyrelse på bestyrelsesmødet den 3. april 2019.

Årets resultat viser et samlet planlagt merforbrug på 5,7 mio. kr. Dette skyldes dels den af bestyrelsen godkendte implementerings- og investeringsstrategi, om disponeringen af mindreforbruget i 2016, som har resulteret i øgede driftsomkostninger på ca. 8,8 mio. kr. i 2018. At det samlede merforbrug ikke er større, skyldes forsinkelser i levering af større materiel. En anden del af årsagsforklaringen hviler på den af bestyrelsen godkendte effektiviseringsstrategi 2018-2020, der ift. budget 2018 indebar effektiviseringer for 11,8 mio. kr. svarende til værdien af en udvidelse af kapaciteten og dermed serviceniveauet ift. byggeteknisk sagsbehandling, massetilskadekomst, klima m.v. Disse aktiviteter har sammen med en stigning i antal ekstravagter og ekstra ambulanceberedskab resulteret i en stigning i lønudgifterne på samlet set 5,5 mio. kr.

Årets økonomiske resultat, herunder sammensætningen af merforbruget i 2018 er uddybet i afsnit vedr. årsregnskab 2018 i Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2018, vedlagt som bilag.  

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 47 af 15. januar 2019 af lov om kommunernes styrelse, §60.
Vedtægter for Hovedstadens Beredskab.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Hovedstadens Beredskabs Årsberetning 2018

Ansøgning om udgiftsneutral tillægsbevilling til Oplevelsescenter Vestvolden
Sag nr. 103

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Oplevelsescenter Vestvolden har fået tilsagn om økonomisk støtte til afvikling af Krigshistorisk Festival 2019 på 42.000 kr. fra Nordeafondens Lokalpulje.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at der i 2019 gives en udgiftsneutral tillægsbevilling på netto 0 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget svarende til en udgift og en tilhørende indtægtsbevilling på 42.000 kr. til Oplevelsescenter Vestvolden.


Kultur- og Fritidsudvalget, 11. juni 2019, pkt. 29:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 19. juni 2019, pkt. 120:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Oplevelsescenter Vestvolden har fået tilsagn om støtte til afholdelse af Krigshistorisk Festival. Der er bevilliget 42.000 fra Nordeafondens Lokalpulje.

Krigshistorisk Festival afholdes for tredje gang på Vestvolden i Rødovre den 15.-16. juni 2019. Krigshistorisk Festival blev afviklet første gang i 2017 af Oplevelsecenter Vestvolden. Det var en stor succes med over 20.000 besøgende i både 2017 og 2018.

Festivalen arrangeres af Oplevelsescenter Vestvolden i samarbejde med frivillige fra historiske grupper, der dækker hele landet og med praktisk hjælp fra lokale frivillige fra Rødovre.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Den godkendte anvendelse af midlerne har ingen økonomiske konsekvenser for Rødovre Kommune. Der betales fondsmoms på 17,5 % af beløbet.

Bevillingen vedrører funktion 03.35 Kulturel virksomhed.

Tidsplan

Ingen.

Anlægsbevilling og forslag til udbygning af Børneinstitutionen Søtorp
Sag nr. 104

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

På grund af et aktuelt behov for udvidelse af den eksisterende pladskapacitet på daginstitutionsområdet, og for at overholde pladsgarantien for det stigende antal børn, er Børneinstitutionen Søtorp i efteråret 2018 udvidet med 40 enheder i et midlertidigt anneks som opstart til en permanent udvidelse med en tilbygning.

Der fremlægges hermed forslag til udbygning af Børneinstitutionen Søtorp med to grupperum samt ansøgning om anlægsbevilling.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at forslag og tidsplan godkendes,
 2. at opgaven udbydes som fagentreprise i underhåndbud,
 3. at Teknisk Forvaltning varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver samt
 4. at der gives en anlægsbevilling på 7 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 7 mio. kr. i 2019.


Børne- og Skoleudvalget, 11. juni 2019, pkt. 43:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 19. juni 2019, pkt. 121:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i august 2018 en midlertidig udvidelse af Børneinstitutionen Søtorp med 40 enheder som opstart til en permanent udvidelse med en tilbygning af institutionen.

Forslaget omfatter, at Børneinstitutionen Søtorp udvides med ny tilbygning mod syd på ca. 260 m2.

Udvidelsen vil bestå af to grupperum med tilhørende toiletter/puslerum, ny hovedindgang, fællesareal/garderobe, udetoilet og handicaptoilet samt kontor til ledelsen.

Endvidere vil der blive opført en uopvarmet liggehal, som placeres mod nord langs eksisterende bygning.

Placeringen af byggeplads under byggeperioden betyder, at flere legeredskaber må fjernes. Disse vil i videst muligt omfang blive genplaceret efter udbygningen i forbindelse med retablering og tilpasning af udearealerne.

Det endelige projekt vil blive udarbejdet af Teknisk Forvaltning i samarbejde med Børne- og Kulturforvaltningen og Børneinstitutionen Søtorp.

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende godkendelse af entreprenører.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten i budget 2019 afsat 7 mio. kr. til en varig udvidelse af Børneinstitutionen Søtorp.

Udgiften vedrører hovedfunktion 05.25 Daginstitutioner.

Der er i driftsbudgettet for 2020 afsat midler til nedtagning af den midlertidige pavillon samt udgifter til bygningsdrift og børnerelaterede udgifter.

Tidsplan

Projektering og udbud:

Juni - september 2019

Udførelse:

Oktober 2019 - juli 2020

Ibrugtagning:

August 2020

Nedtagning pavillon og retablering udearealer:

August - september 2020

 

Bilag

Bilag 1: Teknisk Forvaltnings bevillingsoplæg af 4. juni 2019
Bilag 2: Forslag til udbygning af 5. juni 2019
Bilag 3: Situationsplan
Bilag 4: Byggepladstegning

Anlægsbevilling og forslag til udvidelse af Rødovre Skoles indskoling
Sag nr. 105

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Der fremlægges hermed dispositionsforslag til udvidelse af indskolingen på Rødovre Skole samt ansøgning om anlægsbevilling.

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2019 er der afsat et samlet rådighedsbeløb i alt 13 mio. kr. til projektet.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at dispositionsforslag og tidsplan godkendes,
 2. at opgaven udbydes som fagentreprise i underhåndsbud,
 3. at Teknisk Forvaltning varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver,
 4. at der gives en anlægsbevilling på 13 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget, som finasieres af det afsatte rådighedsbeløb på 7 mio. kr. i 2019 og 6 mio. kr. i 2020 samt
 5. at udgifter til bygningsdrift indarbejdes i budget 2021.


Børne- og Skoleudvalget, 11. juni 2019, pkt. 44:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 19. juni 2019, pkt. 122:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

På Rødovre Skole forventes en øget tilgang på ca. 100 elever inden for de kommende år, og der vil fra skoleåret 2020/21 være behov for fire børnehaveklasser.

For at opfylde behovet for yderligere klasselokaler er der nedsat en projektgruppe til udarbejdelse af forslag til udvidelse af skolen med en tilbygning.

Projektgruppen, bestående af formanden for Børne- og Skoleudvalget og repræsentanter for Børne- og Kulturforvaltningen og Rødovre Skole samt Teknisk Forvaltning, har udarbejdet vedlagte dispositionsforslag til tilbygning på ca. 510 m2 mod vest ved ny vestfløj med fire klasselokaler med birum.

Bygningen 'Havehuset' placeres således, at der mod syd skabes en gårdhave/uderum, der kan benyttes til udeundervisning. Mod nord graver bygningen sig ind i den eksisterende skråning mod boldbanen.

Bygningen foreslås etableret med en fleksibel planløsning mellem klasselokalerne. Endvidere etableres opholdsareal/fællesområder samt garderober, toiletter og birum til rengøring mv.

Det endelige projekt vil blive udarbejdet af Teknisk Forvaltning i samarbejde med den nedsatte projektgruppe.

Der henvises til sag på lukket dagsorden vedrørende godkendelse af entreprenører.

Lov- og plangrundlag

Byggestyringsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Der er i investeringsoversigten i budget 2019 afsat i alt 13 mio. kr. til udvidelse af indskolingen på Rødovre Skole.

Udgiften vedrører hovedfunktion 03.22 Folkeskoler.

Udgifter til bygningsdrift indarbejdes i budget 2021. Udgifterne anslås til 157.400 kr. pr. år, fordelt med 116.160 kr. til Økonomiudvalget og 41.250 kr. til Børne- og Skoleudvalget.

Tidsplan

Projektering og udbud:

Juli - november 2019

Udførelse:

Januar 2020 - juni 2021

Ibrugtagning:

August 2021

 

Bilag

Bilag 1: Teknisk Forvaltnings bevillingsoplæg af 13. maj 2019
Bilag 2: Dispositionsforslag, tilbygning Havehuset af 20. maj 2019

Konsekvenser vedrørende justering af folkeskoleloven
Sag nr. 106

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forliget omkring folkeskolen: ”Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed – justeringer af folkeskolereformen” blev vedtaget ved lov d. 2. maj 2019.

Børne- og Kulturforvaltningen fremsætter hermed de organisatoriske og økonomiske konsekvenser af ændringerne.

Undervisningstiden i indskolingen reduceres fra 1200 timer til 1110 timer svarende til 2,25 timer pr. uge.

En reduktion af skoleugens undervisningstid medfører behov for udvidelse af åbningstiden i SFO I.  

Sagen er en konkretisering af sag nr. 32 i Børne- og Skoleudvalget, april 2019.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at ændringerne vedrørende afkortning af skoledagen i indskolingen og udvidelsen af SFO I tilpasses som beskrevet i sagen samt
 2. at den samlede nettobesparelse på 1,2 mio. kr. ved afkortning af skoleugen og udvidelse af SFO I bliver indarbejdet i budget 2020 og fremefter.  


Børne- og Skoleudvalget, 11. juni 2019, pkt. 47:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 19. juni 2019, pkt. 123:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Aftalen omkring folkeskolen indeholder 13 initiativer, som er beskrevet i sagen vedrørende ”Faglighed, dannelse og frihed, justeringer i folkeskolen” i april 2019. Lovforslaget vedrørende folkeskoleforliget blev hastebehandlet i Folketinget og vedtaget 2. maj 2019. Der er således lovgrundlag for at gennemføre ændringerne med virkning fra skoleåret 2019/2020. I den forbindelse skal Rødovre Kommunes styrelsesvedtægt for skolerne tilrettes og åbningstiden i SFO I udvides. Der skal desuden - som en konsekvens heraf - omplaceres budget fra undervisningsdelen til SFO’erne.

Ændring af minimumstimetal i indskolingen
Det er en central del af forliget, at minimumstimetallet i indskolingen nedjusteres fra 1200 timer til 1110 timer, svarende til 2,25 timer pr. uge, med virkning fra skoleåret 2019/2020. Timerne tages fra den understøttende undervisning. Rødovre Kommune vil efterfølgende ajourføre styrelsesvedtægten for skolerne, så den svarer overens med de nye timetal.   

Ændring af SFO I åbningstid og uændret forældrebetaling
Som følge af den kortere skoleuge skal SFO I åbne tidligere og åbningstiden justeres, så der i skoleåret 2019/2020 åbnes kl. 13.30 i stedet for kl. 14.00. Dette svarer til en udvidelse på 2,5 timer pr. uge.  

Åbningstiden udvides fra 1.401 timer pr. år til 1.501 time pr. år. Omkostningen ved at udvide åbningstiden er 2,6 mio. kr. eksklusiv forældrebetaling. Der er ved beregning af de økonomiske konsekvenser taget udgangspunkt i, at forældrebetalingen i SFO I fastholdes på nuværende niveau og alene pris- og lønfremskrives. 

Samspil mellem lovændring og Rødovre Kommunes serviceniveau herunder indskolingsmodellen
I Rødovre Kommune er der via indskolingsordningen allerede i dag fuld to-voksenordning i børnehaveklasserne. Der er desuden 10 to-voksentimer pr. klasse pr. uge, som kan fordeles mellem 1. og 2. klasse. Rødovre Kommune har således allerede to-voksenordning i et omfang, der ligger ud over, hvad folkeskoleforliget giver finansiering til.

Kombinationen af ovenstående tiltag: Afkortning af undervisningstiden, udvidelse af SFO I åbningstiden og fastholdelse af forældrebetalingen giver en nettobesparelse på 1,2 mio. kr.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.
Faglighed, dannelse og frihed – justering af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole, januar 2019.

Økonomiske konsekvenser

2019:
SFO I budgettet forhøjes med 1,1 mio. kr. svarende til udvidelsen i åbningstiden (5/12 af helårsomkostningen ved udvidelsen).

Besparelsen ved afkortning af skoleugen finansierer udvidelsen af SFO budgettet.

2020:
SFO I budgettet forhøjes med 2,6 mio. kr. til dækning af den udvidede åbningstid.

Forældrebetalingen for SFO I fastholdes på nuværende niveau og bliver alene pris- og lønfremskrevet.

Afkortningen af skoleugen og udvidelsen af SFO I giver samlet en nettobesparelse på 1,2 mio. kr. årligt, som indarbejdes i budget 2020 og fremefter.

Alle udgifter vedrører hovedfunktion 03.22 Folkeskoler, under Børne- og Skoleudvalget.

Tidsplan

Afkortelse af skoledagen i indskolingen og deraf den følgende udvidelse af åbningstiden i SFO I træder i kraft pr. 1. august 2019.

Status på handleplanen for Handicappolitikken 2017-2018
Sag nr. 107

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet status på handleplanen for handicappolitikken 2017 til 2018. Sagen behandles samtidig i Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Status på handleplanen for handicappolitikken 2017 til 2018 godkendes.


Social- og Sundhedsudvalget, 11. juni 2019, pkt. 38:

Anbefales.


Beskæftigelsesudvalget, 11. juni 2019, pkt. 23:

Anbefales.


Teknik- og Miljøudvalget, 11. juni 2019, pkt. 54:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 19. juni 2019, pkt. 124:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 29. juni 2017 (sag nr. 106) handleplanen for handicappolitikken, herunder en status på indsatserne i juni 2019.

I handleplanen er der arbejdet med følgende seks indsatser:

 1. Bedre livskvalitet med sundhedstjek
 2. Bedre overgang fra barn til voksen
 3. Bedre adgang til job og uddannelse
 4. Tilgængelighed i byrummet
 5. Tilgængelighed i offentlige bygninger
 6. Øget synlighed via kvalitetsstandarder

Indsatserne er valgt i dialog med Handicaprådet, og der er løbende givet en status på indsatserne på handicaprådsmøderne. Den skriftlige status i det vedhæftede bilag er drøftet på handicaprådsmødet den 13. marts 2019. Der vil fortsat være indsatser i handleplanen, der skal arbejdes videre med. Disse vil indgå i den nye handleplan, der forelægges til politisk godkendelse i oktober møderækken. 

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes Handicappolitik.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Status på handleplan for handicappolitikken

Udviklingscenter Skiftesporet - renovering af legeplads, frigivelse af anlægsbevilling
Sag nr. 108

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger projektforslag til renovering af legeplads på udviklingscenter Skiftesporet til godkendelse. På anlægsbudgettet (investeringsoversigten) i budget 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 850.000 kr. til renovering af legepladsen. Der ansøges om en frigivelse af anlægsbevilling på 850.000 kr.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at projektforslaget godkendes og udføres som beskrevet i projektforslaget,
 2. at Teknisk Forvaltning varetager opgavens gennemførelse samt
 3. at der gives en anlægsbevilling på 850. 000 kr. til Social- og Sundhedsudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 850.000 kr. i 2019 til renovering af legeplads på Skiftesporet


Social- og Sundhedsudvalget, 11. juni 2019, pkt. 39:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 19. juni 2019, pkt. 125:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der er indhentet tilbud fra tre leverandører. Udfra de fremsendte tilbud, har Social- og Sundhedsforvaltningen i samarbejde med Teknisk forvaltning valgt tilbuddet fra Kompan Danmark, da det er det ud af de tre tilbud, som bedst lever op til de krav, som har været stillet til tilbudsgiverne.

Lov- og plangrundlag

Bygningsreglement 2018, herunder krav til gældende standarder for legepladssikkerhed.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til renovering af legepladsen er anslået til i alt 850.000 kr. Heraf afsættes et mindre beløb til omlægning af fliser m.m. for at skabe de bedste legemuligheder og gennemføre projektforslaget. Det vurderes, at gennemførelse af forslaget ikke vil påvirke driftsudgifterne.

Tidsplan

Projektet forventes færdigt i indeværende år.

Bilag

Bilag 1: Projektforslag fra Kompan

Handleplan for sundhedsindsatsen 2019-2020
Sag nr. 109

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger handleplan for sundhedsindsatsen 2019-2020 til godkendelse.

Sagen behandles i alle udvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at handleplan for sundhedsindsatsen 2019-2020 godkendes.


Alle udvalg, 11. juni 2019:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 19. juni 2019, pkt. 126:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Hvert år udarbejder Social- og Sundhedsforvaltningen en handleplan for sundhedsindsatsen. Handleplanen er en udmøntning af sundhedspolitikkens strategimål. Handleplanen beskriver prioriterede fokusindsatser for det kommende år.

Handleplanen er ikke en fuldstændig beskrivelse af indsatserne på sundhedsområdet. De mange indsatser som gennem årene er gået fra udvikling til drift fortsætter og udvikles løbende. Der vil blive udarbejdet særskilte indsatsbeskrivelser for og evalueringer af disse indsatser.

I handleplanen arbejdes der videre med visionen i sundhedspolitikken om at skabe lige muligheder for borgere i forhold til sundhed og livskvalitet. Indsatserne i handleplanen relaterer til sundhedhedspolitikkens fire strategimål:

 • Vi har sunde, trygge og sikre rammer, der hvor borgerne færdes
 • Vi har gode og relevante sundhedstilbud til borgerne
 • Kommunens tilbud er lettilgængelige og synlige for borgerne
 • Der er sammenhæng og helhed i indsatserne.

Fokusområderne i handleplanen er særligt videreudvikling af "Vores Sunde Hverdag" og indsatsen på tobaksområdet.

I 2019/2020 skal projektet "Vores Sunde Hverdag" videreudvikles. Projektets fokusområde er det sociale og fysisk aktive hverdagsliv i hele kommunen. Derudover skal der laves en lokalsamfundsanalyse i Islev, som omfatter boligområder, institutioner, foreninger, forretninger og erhverv, samt de rekreative områder i bydelen. Projektet skal afprøve metoder som går på mobilisering af ressourcer i lokalområdet, tværfagligt samarbejde, samskabelse, kapacitetopbygning og forankring blandt borgere og professionelle aktører i kommunen. En bred kommunal indsats mod rygning vil også være en del af "Vores Sunde Hverdag". Indsatserne vil blive defineret undervejs i processen. En detaljeret beskrivelse af "Vores Sunde Hverdag" er vedlagt som bilag 1 til handleplan for sundhedsindsatsen.

Der vil i 2019/2020 også fortsat være et stort fokus på udvikling af indsatsen på tobaksområdet. Der vil være indsatser i forhold til unge og rygning, og der vil i 2019 blive udarbejdet en handleplan for implementering af partnerskabsaftalen "Røgfri fremtid", som Rødovre Kommune har indgået med Kræftens Bekæmpelse, som beskrevet i bilag 2 til handleplan for sundhedsindsatsen.

Partnerskabsaftalen "Røgfri Fremtid" er en indsats, hvor organisationer, politikere og borgere står sammen om at skabe en røgfri fremtid for kommende generationer. Visionen er et røgfrit Danmark, hvor ingen ryger eller bliver udsat for røg. Målet er, at der i 2030 ikke er nogen børn og unge under 18 år og færre end 5 % af den voksne befolkning, der ryger.  

Handleplan for sundhedsindsatsen indeholder også indsatser for psykisk sårbare borgere, voksne med overvægt og udvikling af nye løsninger på kræftområdet.

Som bilag til mødesagen er vedlagt en økonomisk oversigt over fordelingen af forebyggelsespuljen i 2019/2020.

Lov- og plangrundlag

Grundlaget for sundhedspolitikken og handleplan for sundhedsindsatsen er sundhedslovens paragraf 119 stk. 1 og 2. Her står, at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne, at skabe rammer for sund levevis, og Kommunalbestyrelsen skal etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Økonomiske konsekvenser

I budgettet er der afsat 532.096 kr. i forebyggelsespuljen. Disse midler er delt ud på indsatsområderne i handleplanen. Der er afsat 25.000 kr. til en pulje til finansiering af nye indsatser, som opstår i forbindelse med "Vores Sunde Hverdag".

Midlerne i forebyggelsespuljen er fortrinsvis fordelt til finansiering af udviklingsprojekter. Undtagelser er indsatserne seksuel sundhed og medlemskab og aktiviteter i Sund By Netværket. De øvrige indsatser er enten udgiftsneutrale eller finansieret inden for andre konti, primært sundhedscenteret.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Budget Handleplan 2019-2020
Bilag 2: Handleplan for sundhedsindsatsen 2019 2020

Godkendelse af forslag til Sundhedsaftale 2019-2023
Sag nr. 110

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller forslag til Sundhedsaftale 2019-2023 til godkendelse efter høring.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til Sundhedsaftale 2019-2023 godkendes.


Social- og Sundhedsudvalget, 11. juni 2019, pkt. 42:

Anbefales.


Økonomiudvalget, 19. juni 2019, pkt. 127:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen er en aftale mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne  i regionen som skal bidrage til sammenhæng og koordinering af patientforløb, der går på tværs af regionens sygehuse, kommuner og almen praksis. Udarbejdelsen af sundhedsaftalen varetages af sundhedskoordinationsudvalget i regionen.

Sundhedskoordinationsudvalget sendte udkast til ny sundhedsaftale i høring i perioden fra den 20. december 2018 til den 28. februar 2019. Social- og Sundhedsudvalget behandlede Rødovre Kommunes høringssvar på møde den 5. februar (sag nr. 7). I Rødovre Kommunes høringssvar blev det vurderet som positivt med en enkel og fokuseret sundhedsaftale. Fokusområderne og principperne for implementeringen af disse blev vurderet som meget relevante og i god overensstemmelse med indsatserne i kommunen.

Generelt viste høringssvarene en stor opbakning til at lave en enkel og fokuseret sundhedsaftale og til de fokusområder og mål, som indgik i udkastet. Der kom naturligvis også forslag til ændringer, hvoraf nogle er indarbejdet i det endelige forslag til sundhedsaftalen, som blev godkendt i sundhedskoordinationsudvalget den 23. april 2019.

Der er blandt andet tilføjet et nyt mål under fokusområdet "Sammen med borgere med psykisk sygdom" om at borgere med psykisk sygdom skal opleve et koordineret udskrivningsforløb.

Sundhedskoordinationsudvalgets endelige forslag til Sundhedsaftalen består derfor af tre fokusområder og seks mål.

Den fælles vision for forslag til Sundhedsaftale er:

 • Mere sammenhæng i borgerens forløb
 • Mere lighed i sundhed
 • Mere samspil med borgeren
 • Mere sundhed for pengene.

De tre fokusområdet og seks mål er:

Sammen om ældre borgere og borgere med kronisk sygdom
Målet er at:

 1. Alle borgere med flere sygdomme oplever en samlet indsats med udgangspunkt i deres behov og ønsker.
 2. Alle ældre borgere opholder sig der, hvor deres behov varetages bedst.

Sammen om borgere med psykisk sygdom
Målet er at:

 1. Alle borgere med psykisk sygdom oplever, at der tages hånd om deres samlede behov - også i forbindelse med anden sygdom.
 2. Alle borgere med psykisk sygdom skal opleve et koordineret udskrivningsforløb.

Sammen om børn og unges sundhed
Målet er at:

 1. Vi udvikler og styrker vores samarbejde om tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier med afsæt i deres behov og ressourcer.
 2. Alle børn og unge, der viser tegn på mental mistrivsel, får den rette hjælp i tide.

De fælles fokusområder skal bidrage til at realisere de otte nationale mål for sundhed, og der skal, hvor det er muligt, følges op på arbejdet med fokusområderne ud fra de indikatorer, der er fastlagt for de otte nationale mål. 

Lov- og plangrundlag

Sundhedsloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Regionsadministrationen skal indsende Sundhedsaftalen til Sundhedsstyrelsen senest mandag den 1. juli 2019. Aftalen skal forinden være politisk godkendt i regionsrådet og i alle 29 kommuner i regionen.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Sundhedsaftale_2019-2023

Revisionsberetning årsregnskabet 2018
Sag nr. 111

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har fremsendt beretning vedrørende årsregnskab 2018.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

 1. at revisionsberetning nr. 5 vedrørende årsregnskab 2018 godkendes samt
 2. at årsregnskab 2018 godkendes.


Økonomiudvalget, 19. juni 2019, pkt. 128:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

BDO Statsaoutoriseret revisionsaktieselskab har fremsendt beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet 2018.

Det er generelt en pæn beretning, som understøtter, at der er godt styr på både den finansielle og den sociale del i Rødovre Kommune.  

Revisionens påtegning på årsregnskabet fremgår af afsnit 1.3.2, hvor der står, at ”Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.”

Administrationen har dog en kommentar til opkrævning af garanitprovision.

AD 6.10 Opkrævning af garantiprovision
Revisionen påpegede i revisionsberetningen for 2017, at kommunens administration af opkrævningen af provision ved garantistillelse vedrørende forsyningsvirksomheder ikke helt lever op til gældende regler på området. Administrationen har udarbejdet retningslinjer for fastsættelse af garantiprovision, som er forevist revisionen.  

Administrationen har ligedeles foretaget beregninger/kreditvurderinger af selskaberne, for at kunne fastsætte de nye garantiprovisionssatser. Garantiprovisionssatserne ændres således fra 0,3 %, så de fremadrettet overholder den nuværende minimumssats på 0,4 %. De ændrede administrative retningslinjer betyder endvidere, at alle forsyningsselskaber fremadrettet vil blive opkrævet garantiprovision.

Lov- og plangrundlag

Økonomi- og Indenrigsministeriet - Bekendgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. (bekendtgørelse nr. 128 af 01/02/2019).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Kommunens årsregnskab sendes inden udgangen af august måned til Ankestyrelsen sammen med revisionsberetningen og de afgørelser, som kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse hermed. Samtidig sendes afgørelsen til revisionen.

Bilag

Bilag 1: Rødovre Kommune årsberetning 2018 - 07.06.2019
Bilag 2: RØDOVRE KOMMUNE - påtegning årsregnskab 2018

Diverse
Sag nr. 112

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Lukket punkt: Frasalg af areal
Sag nr. 113

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Godkendt.

Lukket punkt: Aftaleforhold ved fraflytning af lejemål
Sag nr. 114

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Godkendt.

Lukket punkt: Entreprenørliste og økonomioversigt vedr. udbygning af Børneinstitutionen Søtorp
Sag nr. 115

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Godkendt.

Steen Skriver Rasmussen (A) deltog ikke i behandlingen af dette pkt. p.g.a. inhabilitet.

Lukket punkt: Entreprenørliste og økonomioversigt vedr. udvidelse af indskolingen på Rødovre Skole
Sag nr. 116

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Godkendt.

Steen Skriver Rasmussen (A) deltog ikke i behandlingen af dette pkt. p.g.a. inhabilitet.

Lukket punkt: Diverse
Sag nr. 117

Beslutningskompetence: KB

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 19.05.