Børne- og Skoleudvalget

14-04-2015

Medlemmer

Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)
Kim Drejer Nielsen (C)
Kim Hammer (O)
Hans Houmøller(Ø)
Annie Arnoldsen Petersen (A)

Sager 34 - 41

Fold alle ud

Meddelelser
Sag nr. 34

Sagens kerne

  1. Oversigt over indkomne love og bekendtgørelser.
  2. Midlertidig udflytning af Tjørneparkens vuggestuebørn til lokaler på Islev Bibliotek.

Indstilling

Meddelelsespunkterne forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Nyhedsliste for Undervisning for perioden 27.02.-2015 til 26.03- 2015.
Bilag 2: Midlertidig udflytning af Tjørneparkens vuggestuebørn.

Forventet behov for daginstitutionspladser - april 2015
Sag nr. 35

Sagens kerne

Sagen omhandler det forventede behov for daginstitutionspladser fra april 2015 og de kommende 12 måneder.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet den månedlige opgørelse over behovet for daginstitutionspladser for april 2015 – marts 2016.

Det bemærkes, at der fra november 2015 er mangel på vuggestuepladser. Der er dog en del ledige børnehavepladser, således at antallet af enheder passer med den samlede kapacitet. Denne udvikling vil forvaltningen løbende følge op på.

Der er i marts 2015 indhentet en prognose fra Dynasoft, hvoraf uddrag vedlægges som bilag.

Det fremgår af prognosen, at antallet af nyfødte er steget mere end forventet. Det forventes, at der fødes 432 børn i 2015, hvilket er på niveau med 2014. Derudover er der en meget stor tilflytning af småbørn til kommunen. Tilflytningen er størst i midt og nord, mens der fortsat ses en lille fraflytning i syd.

Dækningsgraden er faldet en smule for vuggestuebørn, således at den nu er på 88 %, hvor den i 2014 var på 91 %. Dækningsgraden for børnehavebørn er stabil på 96 %.

Lov- og plangrundlag

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Forventet behov for daginstitutionspladser april 2015 - generelle beetragtninger og konklusion samt uddrag af prognosen.

Godkendelse af privatinstitutionen Børnehuset ved Damhussøen
Sag nr. 36

Sagens kerne

Ansøgning om godkendelse af privatinstitutionen Børnehuset ved Damhussøen med virkning fra 1. juni 2015. Børnehuset søges oprettet i den nuværende selvejende børnehave Barnets Hus' lokaler, Annexgårdsvej 5 B, 2610 Rødovre.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  1. at Børnehuset ved Damhussøen godkendes som privatinstitution pr. 1. juni 2015,
  2. at de afsatte midler dækker den kommunale udgift til betaling for børn indmeldt i den private institution fra 1. juni til 31. december 2015, og
  3. at eventuelle overskydende midler overføres til dækning af merindskrivninger i kommunens øvrige institutioner i 2015.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Ansøgningen

En forældregruppe blandt de nuværende forældre til børn i Børnehaven Barnets Hus søger om godkendelse af en privatinstitution - Børnehuset ved Damhussøen - efter dagtilbudslovens § 19, stk. 5 med plads til 12 småbørn og 36 børnehavebørn (i alt 60 enheder), hvilket bygningerne hidtil har været godkendt til. Landsforeningen Danske Daginstitutioner har medvirket ved udformning af ansøgningen, som lever op til kommunens godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner.

Det fremgår af ansøgningen, at institutionens åbningstid som minimum vil være som i kommunale dagtilbud, og at institutionen vil have åbent alle hverdage.

Det fremgår endvidere, at Børnehuset ved Damhussøen vil overholde gældende lovgivning, Rødovre Kommunes regler for etablering af drift af daginstitution samt de mål, politikker og pædagogiske principper, der er gældende i kommunens dagtilbud.

I ansøgningen er godkendelsesdatoen angivet til 1. maj 2015. Dette er senere ændret til 1. juni 2015.

Formål og pædagogisk kvalitet

Der er fremsendt forslag til styrelsesvedtægt, optagelseskriterier samt uddybning af formål og retningslinjer for pædagogisk kvalitet, Rødovre Kommunes kvalitetskrav, pædagogisk læreplan, børnemiljøvurdering, sprogstimulering, sundhed og frokostordning.

Personale

Det fremgår af ansøgningen, at børnehuset vil ansætte en leder, der er uddannet pædagog. Pågældende er angiveligt endnu ikke ansat, men bestyrelsen vil ved lederens tiltrædelse kunne dokumentere, at pågældende opfylder kommunens rekrutteringskrav. Institutionen vil desuden overholde de krav, som kommunens øvrige institutioner overholder i forhold til personalenormering. Det fremgår af kommunens godkendelseskriterier at "privatinstitutionen skal følge den til en hver tid gældende personalenormering og personalesammensætning (p.t. 70 % pædagoger og 30 % pædagogmedhjælpere), der eksisterer for Rødovre Kommunes øvrige institutioner, med børn i samme aldersgruppe". Privatinstitutionen bemærker hertil, at det forudsættes "at dette også rent faktisk sker i kommunens egne dagtilbud og dagtilbud kommunen har driftsaftale med, og at kommunen kan dokumentere dette".

Privatinstitutionen angiver endvidere at ville efterleve arbejdsmiljøloven, herunder udarbejdelse af arbejdspladsvurdering (APV), trivselsundersøgelse m.v. Af ansøgningen fremgår endvidere, at personalet vil blive aflønnet og ansat på vilkår i henhold til overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og relevante faglige organisationer.

Depositum

Privatinstitutionen har indbetalt et depositum på 30.000 kr. Beløbet tilbagebetales, når kommunen har truffet afgørelse i sagen.

Driftsgaranti

Det fremgår af ansøgningen, at der via Landsorganisationen Danske Daginstitutioner kan stilles en driftsgaranti på anfordringsvilkår svarende til 3 måneders driftsudgifter til det børnetal, der fremgår af ansøgningen, senest i forbindelse med institutionens opstart.

Afvikling af samarbejdet med Barnets Hus

Rødovre Kommune har den 27. marts 2015 modtaget en mail fra Barnets Hus' forretningsfører, hvoraf det blandt andet fremgår, at lokalbestyrelsen (Børnehaven Barnets Hus) har accepteret en fremskyndelse af driftsoverenskomstens ophør (med Rødovre Kommune) til den 1. juni 2015, såfremt privatinstitutionen godkendes af kommunen med virkning fra samme dato.

Det oplyses endvidere i mailen, at Hovedbestyrelsen for Barnets Hus har besluttet at give Rødovre Kommune tilsagn om ophør af den nuværende lejekontrakt mellem parterne med overgang af lejemålet til privatinstitutionen pr. 1. juni 2015, betinget af at privatinstitutionen efterfølgende godkendes af kommunen.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudslovens § 19, stk. 5.
Rødovre Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner - godkendt af Kommunalbestyrelsen i december 2014.

Økonomiske konsekvenser

Driftsoverenskomsten mellem Rødovre Kommune og Børnehaven Barnets Hus var oprindeligt opsagt til ophør med udgangen af august 2015. Såfremt der oprettes en privatinstitution, vil opsigelsen af driftsoverenskomsten blive fremskyndet til udgangen af maj 2015, ligesom oprettelse af privatinstitutionen forudsætter, at lejemålet ændrer lejer fra Rødovre Kommune til privatinstitutionen.

De afsatte midler til drift af Barnets Hus dækker den kommunale udgift til betaling af børn indmeldt i den private institution fra 1. juni til 31. december 2015.

Eventuelle overskydende midler foreslås overført til dækning af merindskrivninger i kommunens øvrige institutioner i 2015.

Tidsplan

1. juni 2015.

Bilag

Bilag 1: Samlet ansøgning om oprettelse af privat institution (Barnets Hus).
Bilag 2: Ændring til ansøgning.
Bilag 3: Dagtilbudslovens § 19, stk. 5.

Anmodning om udtrædelse af skolebestyrelsen Tinderhøj Skole
Sag nr. 37

Sagens kerne

Anmodning om udtrædelse af skolebestyrelsen på Tinderhøj Skole.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  1. at Anita Fjeldsted gives tilladelse til at udtræde af skolebestyrelsen, og
  2. at 1. suppleant Lisa Capion indkaldes med fast plads for resten af perioden.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Anita Fjelsted har anmodet om udtrædelse af skolebestyrelsen, da hun grundet hendes søns skoleskift pr. 3. marts 2015 fra Tinderhøj Skole til Rødovre Skole, ikke længere har børn på skolen.

Lov- og plangrundlag

Lov om folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

For resten af skoleåret 2014/2015.

Bilag

Bilag 1: Anmodning om udtrædelse af skolebestyrelsen på Tinderhøj Skole - Anita Fjeldsted.

Udviklingsaftaler for skoleområdet 2015-2016
Sag nr. 38

Sagens kerne

Sagen omhandler de udviklingsaftaler, der er indgået mellem direktionen og de budgetansvarlige enheder på skoleområdet. Sagen giver en overordnet gennemgang af indholdet i aftalerne for 2015-2016.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indhold i aftalerne

Aftalerne indeholder fokusområder, der er opstillet af henholdsvis Direktionen, Børne- og Kulturforvaltningen og de budgetansvarlige enheder. Aftalerne repræsenterer de områder, som institutionerne vil have særligt fokus på i perioden 2015-2016, men er ikke en fyldestgørende liste over institutionens opgaver. Der lægges særlig vægt på, at institutionerne opstiller handleplaner for, hvordan de vil realisere deres mål, samt hvordan det måles, om succeskriterierne er opfyldt. Aftalerne er udarbejdet i samarbejde mellem institutionens ledelse og personale og er endvidere forelagt forældrebestyrelserne samt MED-udvalg.

Opfølgning på aftalerne

Der følges op på aftalerne årligt, og der udarbejdes en status på aftalerne ultimo 2015 og 2016.

Indgåede aftaler

Der er indgået 12 aftaler på skoleområdet og 1 på tandplejen.

1. Direktionens fokusområde - sundhedstiltag og effektmåling
Flere institutioner har valgt at fokusere på synliggørelse af sygefraværet hos medarbejderne, og herved kombinere direktionens nye fokusområder med en fortsættelse af det tidligere indsatsområde "Nedbringelse af sygefravær".

Ungecenter2610, Byggelegepladsen Broparken, Rødovre Byggelegeplads samt Rønneholm Byggelegeplads har valgt at fokusere på nedsættelse af sygefravær samt at øge trivslen på arbejdspladsen.

Ungecenter2610 beskriver deres arbejde med nedsættelse af sygefraværet således:
"Sygefraværet skal i 2015-2016 halveres, og målet er nået, hvis sygefraværet ender på 6 % i 2015 og 4 % i 2016."

Byggelegepladsen Broparken skriver følgende:
"Løbende drøftelse af sygefraværet på MED- og personalemøder ud fra Opus' sygefraværsrapport. Vi ønsker at arbejde hen imod at alle medarbejdere figurerer på fraværsstatistikken også selvom de intet fravær har. Det vil give et positivt afsæt. Vi vil fejre og honorere når personalet intet sygefravær har. I første omgang i et halvt år ad gangen."

Rødovre Byggelegeplads skriver følgende:
"Gennemførelse af sundhedstjek blandt alle medarbejdere med opfølgning efter 6 måneder. 12 måneder."

Tandplejen ønsker at sætte fokus på et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø samt øget arbejdsglæde. De ønsker at sætte fokus på klinikassistenternes faglige kompetenceudvikling. Endvidere sættes der fokus på fortsat bedre tandsundhed, effektivisering af deres ressourcer samt nedbringelse af antallet af udeblivelser.

2. Børne- og Kulturforvaltningens fokusområde
Børne- og Kulturforvaltningen har valgt at have fokus på begreberne "læring" og "trivsel" i udviklingsaftalerne for 2015-2016. Rødovre Kommunes nye Børne- og Ungepolitik, vedtaget i december 2014, indeholder disse begreber, og visionen for institutionerne i Rødovre Kommune er;

Rødovre Kommunes børn og unge skal blive så dygtige de kan, og deres lyst til at lære skal bevares gennem deres opvækst.

Institutioner og skoler skal møde børn og unge med et positivt livssyn, og hver enkelt skal udfordres og motiveres til at udfolde sig og udnytte sine potentialer.

Vores børn og unge skal opleve respekt, tryghed, tillid og nærvær i deres hverdag, og forældre og fagprofessionelle skal i fællesskab tage ansvaret for deres udvikling og trivsel.

Der er indgået aftale med de syv folkeskoler om, at fokusområderne først beskrives i løbet af efteråret 2015 samt 2016.

3. Enhedernes fokusområder
Institutionerne har overordnet set forskellige indsatsområder på lokalt niveau, dog tager alle afsæt i den nye folkeskolereform. Eksempelvis skriver Islev Skole:
"Innovation og entreprenørskab skal, i henhold til skolereformen, implementeres i grundskolen på flere områder. Blandt andet vil der være mulighed for at oprette valgfag i udskolingen med innovation og entreprenørskab som omdrejningspunkt eller have andre valgfag, hvor dette indgår som et element."

Derudover er der flere institutioner, der har valgt at have fokus på samarbejde og faglig kompetenceudvikling hos medarbejderne.

Valhøj Skole skriver følgende:
"At gøre skolens ressourcepersoner til et aktiv i forhold til at udvikle skolens vidensdelingskultur og understøtte læringsmålstyret undervisning m.h.p. at øge elevernes læring."

Helhedstilbuddet Skovmoseskolen skriver følgende:
"Et centralt fokusområde på Helhedstilbuddet Skovmoseskolen er, at have de bedste og dygtigste fagprofessionelle voksne omkring eleverne, som overhovedet muligt. (...) Der skal arbejdes med interne feedbackstrukturer, tillidsskabende aktiviteter og en eksplicit professionsforståelse og accept af hinandens forskellige faglige udgangspunkt."

Tandplejen skriver følgende:
"Det professionelle samarbejde skal udvikles ved medarbejdernes fælles forståelse af kerneopgaven og forståelse af de fagprofessionelles roller. En øget uddelegering af de tandplejefaglige og de administrative opgaver skal reducere faggruppeopdeling."

Endelig er sundhed, krop og bevægelse, social dannelse, nedsættelse af elevfravær samt udvikling af praksisfællesskaber valgt af enkelte institutioner.

Pædagogisk Udviklingscenter har valgt at beskæftige sig med sidstnævnte, udvikling af praksisfællesskaber, og skriver således:
"Kvaliteten af det tværfaglige samarbejde om udvikling af inkluderende læringsmiljøer tænkes kvalificeret gennem udvikling af praksisfællesskaber.(...) Praksisfællesskaber udvikles igennem fælles opgaveløsning, og tænkes at skabe læring på tværs af faggrupper. På denne måde tænkes det at højne fagligheden i de enkelte faggrupper igennem tværfagligt samarbejde."

Der henvises i øvrigt til de enkelte udviklingsaftaler, som er vedlagt sagen som bilag.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Byggelegepladsen Broparken.
Bilag 2: Helhedstilbuddet Skovmoseskolen.
Bilag 3: Hendriksholm Skole.
Bilag 4: Islev Skole.
Bilag 5: Nyager Skole.
Bilag 6: Pædagogisk Udviklingscenter.
Bilag 7: Rødovre Byggelegeplads.
Bilag 8: Rødovre Skole.
Bilag 9: Rønneholm Byggelegeplads.
Bilag 10: Tandplejen.
Bilag 11: Tinderhøj Skole.
Bilag 12: Ungecenter 2610.
Bilag 13: Valhøj Skole.

Forældretilfredshedsundersøgelse på daginstitutionsområdet 2015
Sag nr. 39

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har behandlet resultatet af forældretilfredshedsundersøgelsen. Undersøgelsen er afviklet i perioden 9. februar 2015 til 1. marts 2015. Den gennemsnitlige svarprocent blandt forældrene blev på 74 %, hvilket er en høj svarprocent og gør undersøgelsen repræsentativ. Resultaterne giver derfor et validt grundlag at arbejde ud fra.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

  1. at forældretilfredshedsundersøgelsen på daginstitutionsområdet tages til efterretning,
  2. at forældretilfredshedsundersøgelsen danner baggrund for videreudvikling af det enkelte dagtilbud i Rødovre Kommune, og
  3. at det enkelte dagtilbud arbejder videre med relevante emner på baggrund af resultaterne for egen institution eller dagpleje.

Beslutning

Anbefales.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Det er anden gang at Rødovre Kommune afvikler en tilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet. Første gang var i 2012, hvor den integrerede institution Slottet havde den højeste svarprocent. I år var det igen Slottet som endte med den højeste svarprocent på 95 %.
Ingen af institutionerne havde en svarprocent under 62 %.

Den gennemsnitlige svarprocent for kommunen blev på 74 %. Det er et tilfredsstillende resultat, selvom det er et fald på ca. 4 % fra undersøgelsen i 2012.

Nedenfor gennemgås de væsentligste resultater for kommunen samlet set angivet i hele tal.

For uddybende oplysninger henvises til bilagene, hvor der er en oversigt over resultaterne for de enkelte institutioner.

Der henvises desuden til sag nr. 6 fra møderækken januar 2015 og til sag nr. 43 fra møderækken i april 2012, som omhandler resultaterne fra undersøgelsen i 2012.

Den samlede tilfredshed

Den overordnede samlede tilfredshed med dagtilbuddene ligger på 86 % positive besvarelser og 5 % negative besvarelser. Det er meget tæt på resultatet i 2012, hvor de samlede positive besvarelser lå på 86% og 4 % svarede negativt. Der er stort set ingen sammenhæng mellem prioritet af det dagtilbud, den enkelte forælder har fået tildelt, og den overordnede samlede tilfredshed med det pågældende tilbud.

Den pædagogiske indsats, samarbejdet med personalet og børnene imellem

Samlet set er der i kommunen stor tilfredshed med den pædagogiske indsats. Fordelt på emner er vurderingerne således:

84 % svarer positivt på spørgsmålet omkring aktiviteterne i hverdagen og 5 % negativt.

81 % svarer positivt i bedømmelsen af personalets indsats for at få børnene til at føle sig trygge og glade, mens 7 % svarer negativt.

Ligeledes er der stor tilfredshed med samarbejdet med personalet idet 80 % svarer positivt på spørgsmålet omkring dialogen og samarbejdet mellem forældre og personale. Kun 7 % svarer negativt.

Særligt at bemærke til spørgsmålet omkring personalets indsats for at begrænse drillerier er, at 17 % svarer hverken tilfreds/utilfreds, 77 % svarer positivt og 6 % svarer negativt. Det kunne tyde på, at forældrene ikke har et særligt kendskab til indsatsen mod drillerier, eller at spørgsmålet burde omformuleres, så forældrene i stedet skal svare på i hvilken grad, de oplever deres barn bliver drillet/ikke drillet.

Samlet set svarer 70 % positivt vedrørende stabiliteten på stuen, 15 % svarer negativt og 15 % svarer hverken eller. Da der er forholdsvis få personaler pr. stue, medfører dette i sagens natur en ekstra sårbarhed i forbindelse med personaleudskiftninger. Dette vil kunne imødegås med en øget fokusering på arbejdet på tværs af de enkelte institutioner.

De fysiske rammer

Tilfredsheden med de fysiske rammer indendørs og de udendørs faciliteter ligger på ca. 77 % positive besvarelser og ca. 9 % er negative. 69 % svarer positivt på spørgsmålet omkring indeklimaet,11 % svarer negativt og 20 % svarer hverken eller.

Frokostmåltid

Udover vuggestuer og dagpleje er der 3 børnehaver der serverer frokostmåltid for børnehavebørnene: Rønneholm, Græshoppen og Regnbuen. I de øvrige børnehaver er det forældrene selv, der sørger for frokostmåltidet. Samlet set er der stor tilfredshed med frokostmåltidet. Hele 84 % svarer positivt og blot 3 % svarer negativt.

Science og natur

I spørgeskemaet ved undersøgelsen i 2012 blev det valgt særligt at stille spørgsmål til arbejdet med natur. Dengang svarede 62 % positivt og 11 % negativt, hvilket har dannet grundlag for øget fokus på emnet i den efterfølgende tid. Denne gang afgav 75 % af forældrene positive tilbagemeldinger, mens de negative svar lå på 7 %.
I den nuværende undersøgelse er spørgeskemaet suppleret med to spørgsmål omkring science, hvor gennemsnitlig 77 % af forældrene svarer positivt og 4 % negativt i forhold til det pædagogiske arbejde med science. Der er således samlet set pæn tilfredshed med disse aktiviteter.

Fleksibilitet og valgmuligheder

67 % er samlet set positive omkring den digitale pladsanvisning og 15 % er negative. 59 % er positive omkring børneintra og 22 % er negative. P.t. bliver der i Rødovre Kommune arbejdet på at forbedre brugen af de digitale løsninger.

Valg af institutionsplads

Langt størstedelen af forældrene er godt tilfredse med det dagtilbud, de har fået tilbudt - uanset om det var deres 1., 2., 3. prioritet, ingen særlige ønsker havde, eller om det var en uønsket plads. Særligt at bemærke er, at i de tilfælde hvor pladsen var uønsket, svarer hele 92 % positivt i bedømmelserne. 79 % overvejer slet ikke at skifte dagtilbud og kun 4 % overvejer i høj grad at skifte.

Det videre forløb

Det generelle billede er overordnet meget positivt, hvilket giver et godt grundlag for den efterfølgende dialog og videreudvikling af det enkelte dagtilbud.

Institutionerne og dagplejen har fået tilsendt egne resultater 20. marts 2015, så de kan nå at videreformidle resultatet til forældrene inden 1. maj, hvor mange af børnene overgår til SFO. I materialet til institutionerne sammenholdes den enkelte institution med gennemsnittet af spørgsmålene for Rødovre Kommune som helhed. Forældrebestyrelserne, personalet og Børne- og Kulturforvaltningen arbejder videre med resultaterne med henblik på at videreudvikle det enkelte dagtilbud.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Forældretilfredshedsundersøgelsen er afholdt indenfor eksisterende økonomiske rammer i Børne- og Kulturforvaltningen.

Tidsplan

Opstart i styregruppe:
November 2014

Mødesag forelagt politisk møderække:
Januar 2015

Afvikling af brugerundersøgelse:
09.02.2015 - 01.03.2015

Efterbehandling af resultater:
02.03.2015 - 25.03.2015

Fremsendelse af egne resultater til det enkelte dagtilbud:
20.03.2015

Forelæggelse af resultater på politisk møderække:
April 2015

Bilag

Bilag 1: Resultater tilfredshedsundersøgelse 2015.
Bilag 2: Spørgeskema 2015
Bilag 3: Svarprocent institutionerne 2015

Oprettelse af samtalegrupper for børn med psykisk syge forældre
Sag nr. 40

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har sammen med Social- og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Familieafdelingen, indgået et 3-årigt samarbejde med Psykiatrifonden om oprettelse af samtalegrupper for børn med psykisk syge forældre.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.
(Til Økonomiudvalget).

Sagsfremstilling

Psykiatrifonden og Rødovre Kommune har i et samarbejde ansøgt om midler i Socialstyrelsens pulje "Tidlig indsats - livslang effekt" til etablering af samtalegrupper for børn med psykisk syge forældre på alle Rødovre Kommunes grundskoler og special- og ungdomsskoler. Parterne har fået tilsagn om midler for en 3-årig periode fra 1. januar 2015 til 1. januar 2018.

Projektets mål er at rekruttere 400 børn med psykisk syge forældre til samtalegrupper, samt at uddanne relevante medarbejdere i Rødovre Kommune til gruppeledere. Indsatsen skal efter projektets udløb være et forankret tilbud i kommunen.

Formålet med samtalegrupperne er, at børnene kan hjælpe og inspirere hinanden, da de alle kender til de følelser og bekymringer, der knytter sig til at have forældre med en psykisk sygdom. Formålet er ligeledes, at mindske stigmatisering, ensomhed og risikoen for at udvikle psykosociale problemer senere i livet som følge af forældrenes sygdom. Sekundært er formålet at støtte hele familien. I projektet udvikles en kommunebaseret model for børn med psykisk syge forældre til udbredelse på landsplan.

Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra Psykiatrifonden, Børne- og Kulturforvaltningen og Børne- og Familieafdelingen.

Socialstyrelsen har indgået et samarbejde med Rambøll i forhold til evaluering og dokumentation af de forskellige indsatser, som er en del af den samlede pulje under Socialstyrelsen.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service.

Økonomiske konsekvenser

Projektet er udgiftsfrit for Rødovre Kommune, da Socialstyrelsen dækker alle udgifter.

Tidsplan

Projektet løber fra 1. januar 2015 til 1. januar 2018.

Diverse
Sag nr. 41

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst og godkendt. Mødet afsluttet kl.: 16:55