Skoleområdet i Rødovre Kommune

Skoledistrikter

Vær opmærksom på, at de seks almene folkeskoler fra næste skoleår overgår til fælles skoledistrikt. Derfor er skoledistrikterne beskrevet for hhv. skoleåret 2023/2024 og 2024/2025.

Gældende til og med skoleåret 2023/2024:

Rødovre Kommune har seks almene folkeskoler med hver sit distrikt. Du kan se, hvordan skoledistrikterne er placeret ved at følge dette link. Indtast din adresse, og se din distriktsskole: Klik her for at se skoledistrikterne
 

Gældende fra skoleåret 2024/2025 og frem til og med skoleåret 2027/2028:

De seks folkeskoler overgår til fælles skoledistrikt fra skoleåret 2024/2025. Ved tilflytning til Rødovre og ved indskrivning til børnehaveklasse har man ret til en skole, der ligger max 2 km fra bopælsadressen: Klik her for at se opmålinger fra din adresse og til skolerne

Herunder kan du læse om baggrunden for forslaget om det fælles skoledistrikt og finde relevante spørgsmål og svar.

Baggrund - Fra seks skoledistrikter til et fælles skoledistrikt

Fold alle ud

Baggrund

Over de kommende år skal skolerne i Rødovre rumme op mod 1.000 flere børn og unge. De mange nye borgere fordeler sig skævt i kommunen, og det kan ikke forudses helt præcist, hvor væksten i skolebørn rent geografisk kommer til at ske. Konsekvensen er, at nogle af kommunens skoler vil få flere elever, end der er plads til, mens andre skoler vil have langt færre elever.

Hvis modellen med seks skoledistrikter skulle fortsætte ville det blive nødvendigt at ændre distrikterne flere gange frem mod 2030. Det vil være til stor gene og skabe usikkerhed for både elever og forældre. Derfor foreslog Børne- og Kulturforvaltningen i foråret 2023, at skolerne skal indgå i et fælles skoledistrikt.

Med forslaget til et fælles skoledistrikt har der været fokus på, hvordan der kan skabes seks attraktive skoler for alle børn og unge i Rødovre Kommune. Her er der bl.a. lagt vægt på, at familier med flere børn ikke skal rammes af hyppige distriktsændringer, som kan betyde, at søskende bliver optaget på forskellige skoler. Der er også lagt vægt på den faglige kvalitet i undervisningen, og betydningen af at kunne bevare stabile klasser.

Samlet set vurderes modellen med et fælles skoledistrikt at være den mest optimale, fordi den skaber stabilitet for elever, forældre og medarbejdere, og fordi den gør det muligt for skolerne at fastholde både den faglige og pædagogiske kvalitet. Desuden gør modellen det muligt at indføre en søskendegaranti, hvilket ellers ikke ville være muligt.

Godkendelse fra Børne- og Undervisningsministeriet

Børne- og Kulturforvaltningen fremsatte i april 2023 et forslag til kommunalbestyrelsen om at ændre de nuværende seks skoledistrikter i Rødovre Kommune til et fælles skoledistrikt. Forslaget blev efterfølgende sendt i høring i de seks skolebestyrelser, og med deres opbakning blev der efter høringsperioden sendt en dispensationsansøgning til Børne- og Undervisningsministeriet i sommeren 2023.

I oktober 2023 godkendte Børne- og Undervisningsministeriet en 4-årig forsøgsperiode med et fælles skoledistrikt i Rødovre Kommune.

Det fælles skoledistrikt træder i kraft til skoleåret 2024/2025.

Indførelse af søskendegaranti

Som noget nyt i Rødovre Kommune er der sammen med det fælles skoledistrikt indført en søskendegaranti ved indskrivning til børnehaveklasse fra skoleåret 2024/2025. Garantien sikrer, at børn, der skal starte i børnehaveklasse, kan få plads på samme skole, som deres ældre søskende.

Til og med skoleåret 2023/2024, hvor der har været seks skoledistrikter, har der blot været søskendefordel. Det har betydet, at familier med flere børn ikke er garanteret at kunne få yngre søskende på samme skole som ældre søskende. 

Fokus på trivsel og faglighed

Et fælles skoledistrikt vil skabe mulighed for en bedre styring af elevfordelingen, og det betyder blandt andet, at børnene undgår pludselige klassedelinger- og sammenlægninger. Både på de årgange, hvor der kan være op til 28 elever pr. klasse og ikke mindst på de årgange, hvor der er indført klasseloft på 24 elever. Klasseloftet implementeres løbende over de kommende år og skal efter planen gælde alle klasser fra 2031.  

En stabil elevfordeling er gavnlig på mange måder, bl.a. kan skolerne i højere grad undgå ikke-planlagte klassedelinger, som ellers kan skabe uro og usikkerhed, hvor både sociale fællesskaber og faglige forløb risikerer at blive brudt.

Fire nye fordelingskriterier

I forbindelse med et fælles skoledistrikt er der formuleret fire nye fordelingskriterier, som vil være gældende for de kommende skolebørn:

  1. Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner
  2. Søskende til elever på skolen har ved indskrivning til 0. klasse ret til optagelse på den samme skole. Søskendegarantien omfatter børn med bopæl i Rødovre Kommune. 
  3. Alle børn er sikret plads på en skole indenfor 2 km.
  4. Det tilstræbes, at den samlede skolevej er kortest mulig 

De fire fordelingskriterier er tilpasset i forhold til det oprindelige forslag efter skolebestyrelsernes høringssvar, idet det blev besluttet at sænke afstandskriteriet fra 2,5 km til 2 km. 

Det kan du læse om i sag nr. 47 på dagsordenen fra mødet i Børne- og Skoleudvalget d. 6/6-2023

Du kan også læse den oprindelige sag om forslag om fælles skoledistrikt, som Kommunalbestyrelsen har godkendt på deres møde i april 2023 (sag nr. 77). 

 

Få svar på dine spørgsmål her - Proces og baggrund om beslutning

Fold alle ud

Hvorfor har Rødovre Kommune valgt at lave ét fælles skoledistrikt?

Rødovre Kommune vil opleve en markant befolkningstilvækst de kommende år. Det betyder, at der kommer flere børn i kommunen og dermed også flere skoleelever, som der skal være plads til på skolerne. De nye boligbyggerier og deres placering i kommunen gør, at befolknings- og elevtilvæksten er ujævnt fordelt. Det betyder, at det enten vil være nødvendigt at ændre skoledistrikterne flere gange de kommende år eller lave et fælles skoledistrikt.

Børne- og Kulturforvaltningens vurdering er, at den sidste løsning er den bedste, da et fælles skoledistrikt kan skabe stabilitet og mindske usikkerhed om søskendeoptag hos både elever, forældre og medarbejdere.

Hvor længe gælder det fælles skoledistrikt?

Børne- og Undervisningsministeriet har godkendt det fælles skoledistrikt for en 4-årig forsøgsperiode fra skoleåret 2024/2025.

Er ’socialt bæredygtige skoler’ baseret på socioøkonomi?

Nej, fordelingen af elever vil ikke være baseret på fx socioøkonomi. Ved fordelingen er der ikke besluttet et egentligt fordelingskriterie, der handler om dette, da det ikke er en mulighed at fordele børn på baggrund af fx socioøkonomiske forhold, medmindre man bor i et område, der er optaget på den såkaldte ’ghetto-liste’. Sådanne områder eksisterer ikke i Rødovre Kommune. Rødovre Kommunes kommunalbestyrelse har dog med ændringen til et fælles skoledistrikt udtrykt, at de ønsker, at alle skoler skal afspejle Rødovre Kommunes befolkningssammensætning.

Hvad vil indgå i en evaluering?

Erfaringerne med det fælles skoledistrikt skal evalueres. Det er både et krav fra Børne- og Undervisningsministeriet og et lokalt ønske i Rødovre Kommune.

Rammen for evaluering er ikke endeligt fastsat, men vil formodentlig indeholde en evaluering af intentionerne med kriterierne og forældretilfredshed. Derudover er der etableret en følgegruppe med forældrerepræsentanter fra skolerne, så der løbende er dialog om det fælles skoledistrikt. Der vil desuden være en evaluering efter det første år. Skolebestyrelserne vil blive inddraget i tilrettelæggelsen af denne.

Kræver håndteringen af et fælles skoledistrikt flere administrative ressourcer?

Ja, det er forventningen, at det vil være en større administrativ opgave at løfte administrationen af elevfordelingen til et fælles skoledistrikt. Forvaltningen har været i dialog med Gentofte Kommune om konkret sparring og den administrative opgave. Der er dog ingen planer om, at skolerne skal bruge flere ressourcer i forbindelse med skoleindskrivning med et fælles distrikt. Skolerne løfter i dag en række opgaver vedr. indskrivning til skole. Det skal de fortsat gøre blot i et andet format.

Kan ventetid på renovering af en skole betyde, at det bliver en fysisk B-skole?

Der er stor opmærksomhed på, at alle skolerne skal udbygges og/eller renoveres. I første omgang er fokus på de skoler, som oplever den største elevtilvækst.

Få svar på dine spørgsmål her - Indskrivning og fordeling

Fold alle ud

Hvordan bliver eleverne fordelt i det fælles distrikt?

Fordelingen til børnehaveklasse vil tage udgangspunkt i de fire nye fordelingskriterier:

  1. Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner
  2. Søskende til elever på skolen har ved indskrivning i 0. klasse ret til optagelse på den samme skole. Søskendegarantien omfatter børn med bopæl i Rødovre Kommune.
  3. Alle børn er sikret plads på en skole indenfor 2 km
  4. Det tilstræbes, at den samlede skolevej er kortest mulig
     

Når alle søskende er fordelt på skoler, hvor søskendegarantien er trådt i kraft, fordeles de resterende pladser til alle andre børn med afsæt i den enkelte families ønske. Hvorvidt en familie får sit ønske imødekommet, afhænger dog også af de øvrige familiers ønsker og deres afstand til skolerne. Fordelingen tager med andre ord afsæt i familiernes ønsker med et samlet blik for, at alle børn maksimalt må have 2 km til skole.

Hvordan vil søskendegarantien fungere?

Ved indskrivning til børnehaveklasse har søskende med bopæl i Rødovre Kommune ret til en plads på den samme skole som deres ældre søskende. Søskendegarantien forudsætter, at børnene vil have skolegang samtidig.

Vil fordelingen af elever være gennemsigtig, fx hvis der er børn på samme vej, der tildeles forskellige skoler, samt hvorfor det er den ene skole frem for en anden?

Ønsket om tydelighed og åbenhed er helt forståeligt, om end det kan være vanskeligt på forhånd at sige, hvorfor børnene fordeles, som de gør. Det er vanskeligt, fordi fordelingen tager udgangspunkt i ønsker fra den enkelte familie, samtidig med, at der samlet set skal tilbydes skoler til alle børn inden for max 2 km. Skoleplacering afhænger derfor af den enkelte familie, men også af de øvrige familiers ønsker og afstand til skolerne.

Kan jeg søge om en plads til mit barn på en skole længere væk end 2 km?

Ja. Der er frit skolevalg, så du har altid mulighed for at søge plads på den skole, du gerne vil have, at dit barn skal gå på – også hvis skolen ligger mere end 2 km væk fra dit barns bopæl. Der skal dog være en ledig plads på skolen, før dit barn kan blive tilbudt en plads, og man kan ikke tilbydes befordring.

Hvordan sikres det frie skolevalg i et fælles skoledistrikt?

Det frie skolevalg sikres på samme måde ved et fælles distrikt som ved seks skoledistrikter: Hvis den ønskede skole har plads, skal skolen tilbyde pladsen. Ved indskrivning til børnehaveklasse fordeles alle ud fra fordelingskriterierne.

Hvordan sikres et godt samarbejde med dagtilbuddene?

Dagtilbuddene er ikke distriktsopdelt. Det betyder, at de fleste dagtilbud også med seks skoledistrikter leverer børn til alle seks skoler. Det forventes derfor ikke, at samarbejdet mellem skolerne og dagtilbuddene bliver vanskeliggjort af et fælles skoledistrikt. Børne- og Kulturforvaltningen er meget opmærksom på, at alle dagtilbud bliver godt klædt på, til den nye model for skoledistrikter.

Vil et fælles skoledistrikt føre til konkurrence mellem skolerne, så den enkelte skole skal bruge ressourcer til forbedring af deres image blandt borgerne?

Da der er frit skolevalg, så længe den ønskede skole har plads – både med opdelte distrikter og fælles distrikt, forventer Børne- og Kulturforvaltningen ikke, at der vil ske en mærkbar ændring mht. øget konkurrence mellem skolerne. Det er intentionen, at alle skoler på sigt skal være 4-sporede.

Vil det være muligt at få tidligere besked om tildeling af skole, nu hvor man ikke har en fast distriktsskole?

Alle familier får som udgangspunkt besked om skoleplacering på samme tidspunkt af året som hidtil. Skoleindskrivningen foregår i efteråret, hvorefter børnene fordeles. Familier kan ikke lang tid i forvejen være helt sikre på, hvilken skole deres barn får plads på. Det gælder for en model med seks distrikter, da distrikterne løbende kan ændre sig, såvel som det gælder en model med fælles skoledistrikt.

Hvordan sikres et ensartet niveau på alle skoler?

Det ensartede høje niveau er netop en del af pejlemærkerne for udbygningen af kommunens skoler. Med fokus på dette er det ambitionen, at der ikke skabes A og B-skoler. Du kan læse mere om pejlemærkerne i Kommunalbestyrelsens sag nr. 57 i marts 2023.

Kan der være stabile områder/virtuelle skoledistriktsgrænser, som kan forventes at høre til bestemte skoler, så færre familier bliver overrasket over skoletildelingen?

Nej. Ideen er dog fin, og samtidig kan det være svært at udføre i praksis, da fordelingen tager udgangspunkt i forældrenes skoleønsker sammen med antallet af børn, der bor i de forskellige områder.

Kan forældre ønske en skole til deres barn?

Når det er tid til skoleindskrivning, vil forældre med kommende skolebørn modtage et brev i e-boks fra Rødovre Kommune. Brevet indeholder alle nødvendige informationer og vejledning til indskrivningen, bl.a. hvordan skoleønsker skal afgives i den digitale skoleindskrivning. Forældre har mulighed for at afgive tre skoleønsker ved skoleindskrivning. De skal ikke begrundes.

Når alle søskende er optaget på skoler, hvor søskendegarantien er trådt i kraft, fordeles de resterende pladser til alle andre børn med afsæt i den enkelte families ønske. Hvorvidt en familie får sit ønske imødekommet, afhænger dog også af de øvrige familiers ønsker og deres afstand til skolerne. Fordelingen tager med andre ord afsæt i familiernes ønsker med et samlet blik for, at alle børn maksimalt må have 2 km til skole.

Kan børn fra nabokommuner blive optaget på skolerne i Rødovre?

Der er frit skolevalg i Danmark. Det betyder, at hvis skolerne har ledig plads, skal de tilbyde pladser til elever, der ønsker skolen – uanset hvilken kommune, de bor i.

Når der i fordelingskriterierne tages højde for, at egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner, betyder det, at alle Rødovre-borgere skal tilbydes evt. ledige pladser, før pladserne bliver tilbudt borgere fra andre kommuner.

Det gør mig utryg ikke at vide på forhånd, hvilken skole mit barn skal gå på.

Børne- og Kulturforvaltningen vil gøre sig umage for at kommunikere tydeligt og præcist til alle forældre. Vilkårene ville have været de samme i en model med seks skoledistrikter, da der på samme måde vil være usikkerhed om skoleplacering, da distrikterne ville forventes at ændre sig flere gange over de kommende år.

Få svar på dine spørgsmål her - Skolevej

Fold alle ud

Får mit barn lang vej til skole?

Der er ingen, der har interesse i, at børn skal gå i skole i den modsatte ende af, hvor de bor. Børne- og Kulturforvaltningen har imødekommet skolebestyrelsernes forslag om at nedsætte den maksimale skolevej. Det er derfor besluttet, at afstanden nedsættes til 2 km. Afstandskriteriet vil indgå i evalueringen. Der er ligeledes fokus på trygge skoleveje, og der er derfor igangsat et større projekt på tværs af Børne- og Kulturforvaltningen og Teknisk Forvaltning, som handler om sikre skoleveje. Politiet bidrager også til dette arbejde.

Kan den maksimale skolevej nedsættes til 1,5 km?

Det er desværre ikke muligt at sætte skolevejen ned til max 1,5 km, da det vil betyde, at der er adresser, som ikke kan garanteres en skole inden for denne afstand pga. skolernes placering.

Få svar på dine spørgsmål her - Tilflyttere og skoleskift

Fold alle ud

Vil tilflyttere have søskendegaranti?

Ja, søskendegarantien gælder for alle både nuværende borgere og tilflyttere i forbindelse med indskrivning til børnehaveklasse. Tilflyttere vil blive indskrevet på en skole med afsæt i fordelingskriterierne. Hvis der er mindre søskende, som er i før-skole-alderen, vil de ved skoleindskrivning til børnehaveklasse være garanteret optag på samme skole, som deres større søskende.

Hvad gør man som tilflytter, hvis den skole, man flytter tættest på, er fyldt op?

Hvis man flytter tæt på en skole, som er fyldt op, vil man blive tilbudt plads på en anden skole inden for max 2 km og ud fra familiens øvrige skoleønsker.

Hvad er retningslinjerne for skoleskift?

Til skoleåret 2024/2025 vil retninglinjerne for skoleskift blive tilpasset.

Retningslinjerne vil lægge sig op af dem, der er i dag, og de vil tage udgangspunkt i det frie skolevalg, hvor enhver har ret til optag på en skole, hvis den ønskede skole har plads, samt kommunens planlægningstal.