Kommunalbestyrelsen

25-01-2022

Medlemmer

Formand Britt Jensen (A)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Lene Due (A)
Birgitte Glifberg (A)
Jan Kongebro (A)
Pia Hess Larsen (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Anette Rachlitz (A)
Flemming Lunde Østergaard (A)
Mogens Brauer (C)
Tina Hippe Hansen (C)
Henriette Hesselmann (C)
Jette Louise Larsen (C)
Kim Drejer Nielsen (C)
Kenneth Rasmussen (F)
Martin Rosenkrantz (F)
Mikkel Molin (V)
Marianne Christensen (Ø)
Peter Mikkelsen (Ø)

Sager 1 - 15

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 1

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Endelig godkendelse af Affaldsplan 2022-2033
Sag nr. 2

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Forslag til Affaldsplan 2022-2033 har været i offentlig høring i perioden 7. september 2021 til 2. november 2021. Der er kommet to høringssvar, som er behandlet af Teknisk Forvaltning. Ingen af de indkomne høringssvar har afstedkommet ændringer i forslag til Affaldsplan 2022-2033.

Affaldsplan 2022-2033 skal nu endelig godkendes af Kommunalbestyrelsen og træde i kraft umiddelbart efter.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Affaldsplan 2022-2033 godkendes.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 11. januar 2022, pkt. 5:

Anbefales med 4 stemmer for (A) og 1 imod (C).


Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. januar 2022, pkt. 3:

Indstilles godkendt med 4 stemmer for (A og Ø) og 1 imod (C).

Beslutning

Godkendt med 13 stemmer for (A, F, og Ø) og 6 imod (C og V).

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 31. august 2021 (sag nr. 129), at sende forslag til Affaldsplan 2022-2033 i otte ugers offentlig høring. Der er kommet to høringssvar, som er behandlet af Teknisk Forvaltning og vedlagt i bilag 1. Forvaltningens kommentarer sendes som besvarelse til høringssvar, i forbindelse med Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af Affaldsplan 2022-2033. Ingen af de indkomne høringssvar har medført ændringer i forslag til Affaldsplan 2022-2033.

Teknisk Forvaltning har foretaget nogle redaktionelle ændringer i forslaget til Affaldsplan 2022-2033. De fremgår af bilag 2. Endelig Affaldsplan 2022-2033 fremgår af bilag 3 og bilag til Affaldsplan af bilag 4.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 2159 af 9. december 2020 om affald.
Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi af 16. juni 2020.
Handlingsplan for cirkulær økonomi. National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032, juli 2021 (national affaldsplan).

Økonomiske konsekvenser

Affaldsområdet er takstfinansieret og finansieres via affaldsgebyrerne. Området skal hvile-i-sig-selv, hvilket betyder, at et eventuelt overskud eller underskud skal indarbejdes i taksterne de efterfølgende år. Over- og underskud vil derfor ikke kunne overføres til det skattefinansierede område.

Implementeringen af aktiviteterne i affaldsplanen indeholdes i budgettet på affaldsområdet. Gennemførelsen af initiativerne forudsætter en løbende omprioritering af ressourcerne. Hvor det er nødvendigt, vil der forud herfor blive forelagt sager til politisk godkendelse.

Tidsplan

Affaldsplan 2022-2033 er gældende umiddelbart efter godkendelse.

Bilag

Bilag 1: Personopdelt høringsskema Affaldsplan 2022-2033
Bilag 2: Redaktionelle rettelser
Bilag 3: Affaldsplan 2022-2033 endelig
Bilag 4: Bilag til Affaldsplan 2022-2033

Legalitetsgodkendelse af takster for vand og spildevand i 2022
Sag nr. 3

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I henhold til vandsektorloven skal HOFOR Vand Rødovre A/S og HOFOR Spildevand Rødovre A/S fastsætte takster under eller lig med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet. Kommunalbestyrelsen skal godkende, at taksterne er fastsat i overensstemmelse med gældende lovgivning. Dette kaldes en legalitetsgodkendelse.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at HOFORs takster for vand og spildevand i 2022 godkendes.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 11. januar 2022, pkt. 6:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. januar 2022, pkt. 4:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I henhold til vandsektorloven skal HOFOR Vand Rødovre A/S og HOFOR Spildevand Rødovre A/S fastsætte takster under eller lig med indtægtsrammen fra Forsyningssekretariatet. Herefter skal Kommunalbestyrelsen legalitetsgodkende taksterne. Indtægtsrammerne meldes ud for 2 år ad gangen.

HOFOR Vand Rødovre A/S fik udmeldt indtægtsrammer for 2021-2022 sidste år og har derfor kun modtaget en statusmeddelelse i år. Forsyningssekretariatets indtægtsramme for HOFOR Spildevand Rødovre A/S for 2022-2023 samt statusmeddelelse for HOFOR Vand Rødovre A/S for 2022 er vedlagt mødesagen som bilag.

HOFOR har den 17. november 2021 anmodet Kommunalbestyrelsen om at legalitetsgodkende følgende takster for 2022:

 • HOFOR Vand Rødovre A/S takst - vandpris - 11,11 kr. ekskl. vandafgift og ekskl. moms.
 • HOFOR Spildevand Rødovre A/S takst - vandafledning - trin 1 jf. trappemodellen 22,46 kr. ekskl. moms.
 • HOFOR Spildevand Rødovre A/S takst - vandafledning - trin 2 jf. trappemodellen 17,97 kr. ekskl. moms.
 • HOFOR Spildevand Rødovre A/S takst - vandafledning - trin 3 jf. trappemodellen 9,98 kr. ekskl. moms.

Hvad angår vandafledningsafgiften er det et lovkrav, at virksomheder med stort vandforbrug skal have rabat. Det er årsagen til, at der eksisterer en "trappemodel" med 3 forskellige takster for vandafledningsafgift. Private husstande, offentlige myndigheder og mindre virksomheder skal alle betale den høje sats, som i 2022 er på 22,46 kr./m3 ekskl. moms.

Takstfastsættelsen for 2022 tager udgangspunkt i udmeldte indtægtsrammer fra Forsyningssekretariatet. Vejbidraget er budgetteret til ca. 0,7 mio. kr. Den samlede pris falder 3,7% i forhold til 2021, hvilket dækker over en lavere takst for både vand og spildevand.

Årsagen til takstfaldet skal findes i reguleringen af vandsektoren, hvor over- og underdækning skal modregnes det følgende år. Dette kan give en "elevatoreffekt" i taksterne, hvor de et enkelt år falder, selvom forsyningens omkostninger og dermed taksterne over tid er stigende. Fra 2023 og frem forventer HOFOR således igen stigende takster.

Yderligere specifikation af budgetterede omkostninger, investeringsbudgetter, nøgletal mv. fremgår af bilag til mødesagen. Det fremgår af bilagsmaterialet, at takstprovenuet overholder indtægtsrammerne fra Forsyningssekretariatet. Taksterne overholder endvidere hvile-i-sig-selv princippet, idet selskaberne løbende afvikler over/underdækning.

På grundlag af det materiale HOFOR har fremsendt, vurderer Teknisk Forvaltning samt Økonomi og Analyse, at taksterne for 2022 er lovlige, og kan legalitetsgodkendes af Kommunalbestyrelsen.

Lov- og plangrundlag

Vandsektorloven, LBK nr. 1693 af 16. august 2021.
Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber, BEK nr. 2291 af 30. december 2020.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede vandpris falder 3,7% fra 2021 til 2022. For en lejlighed med et årsforbrug på 85 m3 medfører dette en besparelse på 164 kr. For et parcelhus med et årsforbrug på 140 m3 medfører det en besparelse på 270 kr.

Tidsplan

Taksterne skulle have været legalitetsgodkendt af Kommunalbestyrelsen senest 31. december 2021 og gælder fra 1. januar 2022 til 31. december 2022. På grund af sen fremsendelse af materialet fra HOFOR var det ikke muligt at behandle sagen på Kommunalbestyrelsens møde i december 2021.

Bilag

Bilag 1: Budgetter og takster 2022 for vand og spildevand
Bilag 2: Takstblad for vand og spildevand i 2022
Bilag 3: Økonomiske rammer 2022-2023 HOFOR Spildevand Rødovre
Bilag 4: Statusmeddelelse 2022 HOFOR Vand Rødovre

Startredegørelse - Lokalplan 155 for en del af Milestedet
Sag nr. 4

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I forbindelse med nedrivningen af to de to højhuse Ruskær og Agerkær i 2012 indgik frasalget af en del af AAB's Afd. 43's jordtilliggende med henblik på at finansiere nedrivningen og sikre den fremtidige drift af den tilbageværende del af Afd. 43. Fremtidigt byggeri i denne forbindelse er lokalplanpligtig.

Kommunalbestyrelsen godkendte i april 2021 (sag nr. 89) AAB's salg af matr. nr. 8eø og 8eæ af Rødovre By, Hendriksholm. AAB og køber har siden da i samarbejde med deres rådgivere arbejdet på et forslag til bebyggelse af de to grunde med nye boliger med tilhørende udearealer, som tilpasses de eksisterende forhold. Forslaget til bebyggelse omfatter etageboliger med en blanding af private familie- og senioregnede boliger samt almene familieboliger og et fælleshus, som vil kunne blive et værdifuldt bidrag til den videre udvikling af området. Der vil i lokalplanprocessen være fokus på at finde løsninger, som kan muliggøre, at en del af de almene boliger etableres som mindre, billige/betalbare boliger.

Startredegørelsen for Lokalplan 155 for en del af Milestedet beskriver i hovedtræk det forventede indhold i planforslaget og planprocessen med udgangspunkt i det udarbejdede forslag til bebyggelse.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Startredegørelsen for Forslag til Lokalplan 155 for en del af Milestedet vedtages med de indholdsmæssige hovedtræk, der er skitseret for arbejdet med Forslag til Lokalplan 155.


Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 11. januar 2022, pkt. 4:

Anbefales med 4 stemmer for (A) og 1 imod (C).


Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. januar 2022, pkt. 5:

Indstilles godkendt med 4 stemmer for (A og Ø) og 1 imod (C).

Beslutning

Godkendt med 13 stemmer for (A, F og Ø) og 6 imod (C og V).

Sagsfremstilling

Den Almene Boligforening (AAB) har solgt grundene (matr. nr. 8eæ og 8eø Rødovre By, Hendriksholm) til privat grundejer/udvikler og fremsendt et forslag til Rødovre Kommune om opførelse af to nye boligbebyggelser, som vil tilføre forskellige boligtyper og ejerformer i området.

Etageboligbebyggelsen etableres som en blanding af private familieboliger, private senioregnede boliger, 22% almene familieboliger og et fælleshus samt tilhørende bolignære fælles opholdsarealer. Der vil i lokalplanprocessen være fokus på at finde løsninger, som kan muliggøre, at en del af de almene boliger etableres som mindre, billige/betalbare boliger.

Bebyggelsen ønskes opført i 2-8 etager. Se Kortbilag 2-7 med skitser af bebyggelsen i vedlagte Startredegørelse.

Der foreligger en Lokalplan 108 af 12. oktober 2005 og Tillæg 1 til Lokalplan 108 af 13. februar 2008 (som fastlægger retningslinjer for nedrivningen af de to højhuse, samt udstykningen af delarealer til nybyggeri). Opførelse af ny bebyggelse er lokalplanpligtig.

Forslag til Kommuneplan 2022
Den planlagte udvikling er i overensstemmelse med Forslag til Kommuneplan 2022, som fastlægger det stationsnære kerneområde; Rammeområde 6F02 Milestedet-Højhusbebyggelsen til blandet bolig og erhverv med følgende rammebestemmelser:

"Boligområde, kontor- og serviceerhverv, uddannelsesinstitutioner, kulturelle institutioner og teknisk anlæg. Maks. bebyggelsesprocent 45% for området som helhed. Maks. 9 etager. Milestedet er udpeget som værdifuldt kulturmiljø".

Se Kortbilag 1 med Rammeområde 6F02 i vedlagte Startredegørelse.

Startredegørelse for lokalplan
Det forventede hovedindhold i et kommende lokalplanforslag vil være følgende:

 • at indpasse de to nye bebyggelser og tilhørende udearealer for ophold og aktiviteter samt parkeringspladser på terræn
 • at koble de nye bebyggelser på eksisterende veje- og stiforbindelser i området
 • at sikre bevaringsværdig beplantning og områdets grønne profil
 • at sikre kvalitet i de udendørs opholdsarealer
 • at sikre arkitektonisk kvalitet i de to bebyggelser med fokus på tilpasning i eksisterende forhold.

Inddragelse
Projektet er udviklet af AAB og den private investor i fællesskab, og afdelingsbestyrelsen har i den forbindelse været inddraget i planlægningen.

I forbindelse med den offentlige høring af lokalplanforslaget foreslås der afholdt et borger-/dialogmøde, der eventuelt kan afholdes udendørs på stedet.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning.
Rammer om livet - Rødovre Kommunes Arkitekturpolitik.
Forslag til Kommuneplan 2022.
Kulturmiljøbeskrivelsen for Milestedet (udpeget værdifuld kulturmiljø i Forslag til Kommuneplan 2022).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Startredegørelse på Teknik- og Miljøudvalget – januar 2022.
Vedtagelse af forslag til lokalplan - juni 2022.
Borgermøde (eventuelt udendørs på stedet) - august 2022.
Høring i 8 uger - juli og august 2022.
Endelig vedtagelse af lokalplanen - november 2022.
Offentliggørelse - december 2022.

Bilag

Bilag 1: Startredegørelse til Lokalplan 155 - For en del af Milestedet

Gartnerbyen - Overdragelse af arealer
Sag nr. 5

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I forbindelse med udviklingen af Gartnerbyen er forvaltningen sammen med udvikleren af den kommende ejendom syd og øst for børneinstitutionen Solen blevet opmærksom på et mindre hensigtsmæssigt byrum mellem den kommende administrationsbygning og den kommende beboelsesejendom.

Uhensigtsmæssigheden kan løses ved at beboelsesejendommens sydlige del drejes ca. 5 graden. Det kræver, at der foretages en mindre overdragelse af arealer mellem kommunen og udvikler. Forvaltningen har på den baggrund forhandlet en betinget aftale med CentrumKontorerne RK 2020 ApS (CK) ved CASA A/S om overdragelse af arealer.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at betinget aftale om arealoverdragelser mellem Rødovre Kommune og CentrumKontorerne RK 2020 ApS godkendes samt
 2. at der gives en anlægsbevilling på 0,164 mio. kr. til Økonomiudvalget, og afsættes et rådighedsbeløb på 0,164 mio. kr. i 2022 til afholdelse af omkostningerne til arealoverdragelser.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. januar 2022, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udviklingen af Gartnerbyen har forvaltningen sammen med udvikleren af den kommende ejendom syd og øst for børneinstitutionen Solen fundet en løsning, som sikrer, at byrummet mellem den kommende beboelsesejendom og den kommende administrationsbygning får en højere kvalitet til glæde for begge parter. Herudover sikrer aftalen bedre plads til nødvendige og lovpligtige funktioner, som skal kunne etableres mellem bygningerne, såsom brandvej og føringsveje for vand, el osv.

En konsekvens af aftalen er en justering af nabobyggefeltet til den kommende administrationsbygning i Gartnerbyen. Centrumkontorene skal foretage en omprojektering af deres oprindelige projekt, således den oprindelige projekterede bygning projekteres til flugte med vinklen på det justerede byggefelt.

For at gennemføre aftalen skal parterne overdrage areal til hinanden, som gennemføres ved et magelæg mellem Centrumkontorenes grund (matr. nr. 7ao), Solen (matr. nr. 7ff) og den kommende administrationsbygning (matr. nr. 7u). Jf. bilag.

Selve overdragelserne håndteres som følger:

 • Centrumkontorene afgiver 118 m2 til Rødovre Kommune (111 m2 mod syd og 7 m2 mod øst).
 • Rødovre Kommune afgiver 118 m2 til Centrumkontorene (106 m2 fra Solen og 12 m2 vejareal).
 • Rødovre Kommune omlægger et areal på 106 m2 fra vejareal til Solen således at Solen samlede areal ikke påvirkes.

Aftalen er betinget af Ankestyrelsens tilsagn. Ankestyrelsen skal på baggrund af ovennævnte scenarie, hvorved Rødovre Kommune overdrager nogle arealer til CentrumKontorerne RK 2020 ApS vurdere, om disse overdragelser kan ske uden offentligt udbud, jf. bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Det er forventningen, at de nævnte overdragelser kan ske uden offentligt udbud.

Overdragelsen og konsekvenserne for børneinstitutionen Solen er koordineret med Børne- og Kulturforvaltningen. Tilretninger på udearealerne ved Solen, grundet areal overdragelsen afholdes inden for forvaltningens økonomiske ramme, således at det ikke belaster institutionen.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Økonomiske konsekvenser

Omkostninger til overdragelse af arealer i forbindelse med udstykning, matrikulering og ting-lysning:
Landinspektør kr. 58.000,00
Geodatastyrelsen kr. 35.000,00
Tinglysning (inkl. udfærdigelse af skøder) kr. 71.000,00
I alt estimere til berigtigelse kr. 164.000,00

Udgiften finansieres via Business Casen for udviklings af bykernen ved at budgettet tilpasse i forbindelse med budgetprocessen for 2023.

Tidsplan

Overdragelse af areal sker efter aftale i 2022.

Bilag

Bilag 1: Oversigt - Delarealer i LP 145
Bilag 2: Forslag til matrikulære ændringer - 12 december 2021

Godkendelse af Rødovre Kommunes Idrætspolitik
Sag nr. 6

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger det endelige forslag til Rødovre Kommunes nye idrætspolitik efter endt høringsperiode.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at forslag til Rødovre Kommunes idrætspolitik godkendes.


Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 11. januar 2022, pkt. 4:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. januar 2022, pkt. 8:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på sit møde den 5. oktober 2021 at sende udkast til Rødovre Kommunes idrætspolitik i høring.

Udkastet til idrætspolitikken har i perioden fra den 6. oktober 2021 til den 8. november 2021 været i høring hos kommunens idrætsforeninger, spejderforeninger, aftenskoler samt relevante råd og organisationer, der har bidraget til udviklingen af idrætspolitikken.

Børne- og Kulturforvaltningen har i høringsperioden modtaget svar fra DGI Storkøbenhavn, Fællesrepræsentationen af idrætsforeninger i Rødovre (FiR), RS Volley, Rødovrespejderne, Handicaprådet, Integrationsrådet og Udsatterådet.

Høringssvar
DGI Storkøbenhavn skriver i deres høringssvar, at de ønsker at kvittere både politikere og forvaltningen for dels en god, åben og inddragende proces samt et ambitiøst politikudkast. DGI Storkøbenhavn opfordrer til, at der i arbejdet med den generelle byudvikling løbende medtænkes og finansieres idrætsfaciliteter, der tilgodeser både foreningsbaserede og selvorganiserede idrætsaktiviteter, så kommunen også i fremtiden har en social bæredygtig by med gode muligheder for idræt og fællesskaber for byens borgere. DGI Storkøbenhavn ønsker ligeledes, at der i politikken skrives to nulpunktsmålinger ind, så det bliver muligt at følge medlemsudviklingen over tid, samt at politikken suppleres af en konkret handlingsplan, der skal realiseres i de kommende år. Desuden opfordrer DGI Storkøbenhavn til, at kommunen fokuserer på aktuelle idrætstrends samt på at understøtte foreningernes digitale medlemsdemokrati, så det bliver nemmere og mere tilgængeligt at bidrage til foreningens fremtid og udviklingsarbejde.

FiR ønsker, at Rødovre Kommune afsætter flere midler til etablering af idrætsfaciliteter. FiR vurderer ikke, at 10 mio. kr. over de næste 10 år er en væsentlig forøgelse af de midler, der tidligere er afsat på området, i og med at rensning og fjernelse af forurenet jord samt prisstigninger potentielt set kommer til at udgøre en stor del af investeringsrammen. FiR ønsker, at Rødovre Kommune afsætter flere ressourcer til arbejdet med anlægsinvesteringer bl.a. i forhold til identifikation af nye og moderne idrætsanlæg, der kan lægge til grund for etablering af kommende idrætsanlæg i kommunen.

RS Volley opfordrer til, at Rødovre Kommune fremadrettet arbejder for at udnytte de eksisterende faciliteter bedre og at kapaciteten udvides ved at bygge nyt eller ved at leje sig ind hos eksempelvis Rødovre Gymnasium. Foreningen er samtidig bekymret for om 10 mio. kr. over de næste 10 år til nye idrætsanlæg er nok i forhold til den befolkningstilvækst, som Rødovre Kommune vil opleve de kommende år.

Rødovrespejderne roser det fornyede fokus på idræts- og foreningslivet, som vil være med til at sætte skub i udviklingen og medlemsvæksten i kommunens foreningsliv. Rødovrespejderne ønsker dog, at spejderlivet fremover inkluderes i idrætspolitikkens midler og tiltag, således at det kan komme alle børn og unge i Rødovre til gavn.

Handicaprådet udtrykker, at idrætspolitikken er god og rummer potentiale til at udvikle løsninger, der vil gøre det nemmere at blive idræts- og foreningsaktiv for borgere med særlige behov. Handicaprådet ønsker, at ordet "handicap" skal fremgå mere direkte i idrætspolitikken, og at foreningerne i højere grad skal prioritere denne målgruppe i deres indsatser.

Integrationsrådet udtrykker ønske om, at Rødovre Kommune skal arbejde for et mangfoldigt idrætsbillede med mulighed for at dyrke de idrætsgrene, som præger nutidens og fremtidens idrætskulturer, herunder at unge idrætsudøvere bliver rollemodeller for andre unge, og at tiltrækning og udvikling af disse styrkes.

Udsatterådet anerkender og tilslutter sig udkastet til idrætspolitikken, herunder i særlig grad strategimål 5.

Tilretninger i politikken
De skriftlige høringssvar har givet anledning til følgende større tilretninger i idrætspolitikken:

 • Under strategimål 1 er det specificeret, at Rødovre Kommune ønsker at udvikle nye aktiviter, der tager udgangspunkt i nutidens og fremtidens idrætskulturer, og at igangsættelsen af disse skal baseres på lokale behov eller med udgangspunkt i dokumenteret viden og metoder på området.
 • Under strategi mål 1 er det tilføjet, at Rødovre Kommune fremover vil understøtte foreningernes digitale medlemsdemokrati, så det bliver nemmere og mere tilgængeligt at bidrage til foreningens fremtid og udviklingsarbejde.
 • Under strategimål 3 er det tilføjet, at nye byudviklingsområder skal indrettes med fokus på flere idrætsfaciliteter og rekreative områder, så Rødovre også i fremtiden er en social bærdygtig by med gode muligheder for idræt og fællesskab.
 • Under strategimål 5 er ordet "handicap" indarbejdet i teksten, så det fremgår tydeligt, at idrætspolitikken også inkluderer denne målgruppe.

De øvrige input fra høringssvarene vil blive taget med i det videre arbejde med konkrete indsatser og handleplaner. Såfremt idrætspolitikken godkendes, vil Børne- og Kulturforvaltningen henover foråret 2022 udarbejde en handleplan for hvert af de fem strategimål, som vil udgøre fundamentet for det kommende års arbejde med idrætspolitikken. Handleplanen vil blive behandlet politisk af Kultur- og Fritidsudvalget inden sommerferien 2022.

Udkast til Rødovre Kommunes Idrætspolitik vil efter den politiske godkendelse blive sat op med layout af tekst og billeder, trykt samt lagt på Rødovre Kommunes hjemmeside.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Den 11. januar 2022: Forelæggelse af endeligt udkast til idrætspolitikken hos Kultur- og Fritidsudvalget.
Den 19. januar 2022: Forelæggelse af endeligt udkast til idrætspolitikken hos Økonomiudvalget.
Den 25. januar 2022: Forelæggelse af endeligt udkast til idrætspolitikken hos Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1: Rødovre Kommunes Idrætspolitik
Bilag 2: Rødovre Kommunes Idrætspolitik inkl. rettelser
Bilag 3: Høringssvar - DGI Storkøbenhavn
Bilag 4: Høringssvar - FIRs bestyrelse
Bilag 5: Høringssvar - RS Volley
Bilag 6: Høringssvar - Handicaprådet
Bilag 7: Høringssvar - Integrationsrådet
Bilag 8: Høringssvar - DDS Rødovrespejderne
Bilag 9: Høringssvar - Udsatterådet

Budgetresolution - Islev Taekwondo
Sag nr. 7

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Sagen omhandler en tilbagemelding på budgetresolutionen omkring Islev Taekwondo Klub, som Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budget 2021. Budgetresolutionen omhandler belysning af mulighederne for opførelse og fondsfinansiering af en tilbygning Ved Sportspladsen 14 med henblik på samling af alle Islev Taekwondo Klubs aktiviteter i bygningen.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at orienteringen om mulighederne for opførelse af en tilbygning samt mulighederne for ekstern finansiering via fondsmidler tages til efterretning.


Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 11. januar 2022, pkt. 6:

Taget til efterretning.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. januar 2022, pkt. 9:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetresolution:
Islev Taekwondo Klub har oplevet stor medlemstilgang. Klubbens rammer på Islev Skole er derfor ikke længere tilstrækkelige. Rødovre Kommune har tidligere afsat midler til indretning af Ved Sportspladsen 14, så klubben kan gennemføre en del af sine aktiviteter i klubben, hvor der dog ikke er plads til alle klubbens aktiviteter.

Klubben har derfor et stort ønske om at kunne samle alle aktiviteter ét sted, der er fælles for alle medlemmer, og har på baggrund af dette foreslået, at der opføres en tilbygning som en del af den allerede besluttede byggesag Ved Sportspladsen. Dette frigiver samtidig klubbens lokaler i kælderen under Islev Skole til andre formål, da hele klubben således flytter op til Ved Sportspladsen.

Budgetparterne ønskede, som en del af budget 2021, mulighederne for opførelse af en tilbygning via ekstern finansiering belyst, herunder om klubben selv kan medvirke til at tilvejebringe finansieringsbidrag gennem fondsmidler.

Islev Taekwondo Klub har derfor – i samarbejde med forvaltningen – undersøgt mulighederne for fondsfinansiering og taget kontakt til en række af de fonde, som har som en del af deres fundats at støtte aktiviteter på fritids- og foreningsområdet. De fonde, klubben herefter tog kontakt til, vurderede ikke, at en udvidelse af en igangværende kommunal byggesag på idrætsområdet lå inden for rammen af, hvad man kunne forvente at få støtte til.

I mellemtiden opstod der en mulighed for at søge midler til tilbygningen via en pulje afsat i budget 2022  på 100 mio. kr. til anlægsinvesteringer på idrætsområdet over de næste 10 år, hvor Islev Taekwondo Klub indsendte en ansøgning, blev udvalgt af en komité med repræsentation fra FIR - sammen med to andre projekter – som dem, der foreslås støtte til i 2022. De tre indstillede projektforslag blev godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet den 14. december 2021.

En nærmere beskrivelse af projektforslag, økonomi og tidsplan for de tre udvalgte idrætsinvesteringer forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen på februar-møderækken 2022.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Der forventes en udgift på 7,5 mio. kr. Der vil blive redegjort nærmere for økonomien, når projektforslaget bliver fremlagt på februar-møderækken 2022.

Tidsplan

Kultur- og Fritidsudvalget: 1. februar 2022.
Økonomiudvalget: 9. februar 2022.
Kommunalbestyrelsen: 15. februar 2022.

Forskudte skolebestyrelsesvalg
Sag nr. 8

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler at indføre forskudte valg til skolebestyrelserne for forældrerepræsentanter med start i valgperioden, der påbegynder 1. august 2022.

Tidsplanen for skolebestyrelsesvalg 2022 forlægges til orientering.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at indføre forskudte valg til skolebestyrelserne for forældrerepræsentanterne, således at skiftevis tre og fire forældrerepræsentanter vælges for en 4-årig periode hvert andet år,
 2. at tre af forældrerepræsentanterne vælges for en 2-årig valgperiode i en overgangsordning,
 3. at bestyrelsernes endelige sammensætning, hvad angår hvilke medlemmer der sidder for henholdsvis to og fire år, fremlægges for Kommunalbestyrelsen senest i august 2022 samt
 4. at tidsplanen for skolebestyrelsesvalg 2022 tages til efterretning.


Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 11. januar 2022, pkt. 4:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. januar 2022, pkt. 10:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Der skal afholdes skolebestyrelsesvalg i 2022. Skolebestyrelserne har ydret ønske om forskudte valgperioder for forældrerepræsentanterne. Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler derfor, at der indføres forskudte valg for henholdsvis tre og fire af forældrerepræsentanterne. Fremadrettet afvikles valg til skolebestyrelserne hvert andet år (i lige årstal). Valget i 2022 vil blive det første valg til skolebestyrelserne, hvor forældrerepræsentanterne vælges forskudt.

Ændringen har til formål at sikre progression og stabilitet i skolebestyrelsernes arbejde. I dag vælger skolerne nye skolebestyrelser hvert fjerde år, og oftest er alle forældrerepræsentanter nyvalgte. Det betyder først og fremmest, at vigtig viden og erfaringer på baggrund af de seneste år arbejde i skolebestyrelserne kan gå tabt. Det har også den konsekvens, at fokus for en periode flytter sig fra selve kerneopgaven i skolebestyrelserne, da de nyvalgte - af naturlige årsager - skal sættes ind i skolebestyrelsernes arbejde, rammer og beføjelser. Hvis de forskudte valg indføres, vil der være et overlap på to år, hvor tre nye forældrerepræsentanter vil sidde i skolebestyrelserne sammen med fire forældrerepræsentanter, der allerede har siddet i bestyrelserne i to år. Erfarne kræfter vil således være bidragende til at sikre stabilitet i bestyrelsesarbejdet gennem vidensdeling og erfaringsudveksling.

De forskudte valg implementeres igennem en overgangsordning, hvor tre medlemmer vælges for to år. Ved konstitueringen laver skolebestyrelserne en indstilling om, hvem der sidder i skolebestyrelselserne i henholdsvis to år og fire år. Indstillingen afgøres ved lodtrækning, hvis forældrerepræsentanterne ikke kan blive enige på anden vis, jf. bekendtgørelsens §4. På baggrund af beslutningen udarbejder Børne- og Kulturforvaltningen en indstilling til Kommunalbestyrelsen om bestyrelsernes endelige sammensætning i forhold til, hvilke forældrerepræsentanter, der sidder i to og fire år.

Valghandlingen afholdes i marts 2022. Dette sker på ønske fra skolebestyrelsesformændene og giver mulighed for, at den nye bestyrelse kan nå at deltage i bestyrelsesmøder sammen med den nuværende bestyrelse i maj og juni.

Lov- og plangrundlag

Lov om Folkeskolen nr. 509 af 30. juni 1993.

Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolenBekendtgørelse nr. 1074 af 14. september 2017.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Se bilag 1: tidsplan for skolebestyrelsesvalg 2022.

Bilag

Bilag 1: Tidsplan for skolebestyrelsesvalg 2022

Godkendelse af kvalitetsstandarder 2022 for ældre- og handicapområdet
Sag nr. 9

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger kvalitetsstandarder 2022 for personlig pleje og praktisk hjælp m.v. til godkendelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at høringssvar tages til efterretning.
 2. at kvalitetsstandarder godkendes.


Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 11. januar 2022, pkt. 4:

 1. Indstilles taget til efterretning.
 2. Anbefales med 3 stemmer for (A+Ø) og 2 stemmer imod (C), idet C ønsker en gennemskrivning af kvalitetsstandarderne til en mere brugervenlig version og med opstilling af mere operationelle mål mhp. målopfyldning i forhold til udfører niveauet.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. januar 2022, pkt. 11:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger kvalitetsstandarderne en gang årligt. Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som Kommunalbestyrelsen har fastlagt i forhold til personlig pleje og praktisk hjælp m.v. Serviceniveauet er fastlagt på baggrund af budgetaftalen for 2022.

Kvalitetsstandarderne blev drøftet på møde i Social- og Sundhedsudvalget den 30. november 2021 (sag nr. 80) og har herefter været til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Seniorrådet bemærker borgernes mulighed for selv at vælge, hvorledes den ekstra rengøring kan tilrettelægges. Derudover bemærker de, at kvalitetsstandarderne er meget omfattende og komplicerede at læse på grund af lovhenvisninger. Social- og Sundhedsforvaltningen vil i 2022 arbejde på at gøre kvalitetsstandarderne mere enkle og mere læsevenlige.

Handicaprådet bemærker, at den ekstra rengøring er en positiv og nødvendig indsats. Derudover bemærker de udfordringerne ved at fastholde personale til at tage sig af ældre og handicappede borgere, samt ventetider ved borgernes henvendelser om hjælp i det daglige. Forvaltningen kan iværksætte hjælp fra dag til dag eller inden for seks dage ved eksempelvis praktisk hjælp.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service.
Lov om specialundervisning.
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Økonomiske konsekvenser

Budget 2022.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Kvalitetsstandarder 2022 for praktisk hjælp, personlig pleje og træning
Bilag 2: Kvalitetsstandarder 2022 for aflastningsophold
Bilag 3: Kvalitetsstandarder for borgerstyret personlig assistance
Bilag 4: Hørringssvar vedr. kvalitetsstandarder 2021 2-12-21
Bilag 5: Høringssvar fra Handicaprådet

Kommunalt tilsyn på plejehjem 2021 efter høring
Sag nr. 10

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har foretaget tilsyn på de fire plejehjem i Rødovre i august og september 2021. Tilsynsrapporterne blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget i november 2021 (sag nr. 73). Herefter blev rapporterne sendt til høring i plejehjemmenes bruger- og pårørenderåd samt i Seniorrådet, Integrationsrådet, Handicaprådet og Udsatterådet. Der er indkommet fem høringssvar.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at de indkomne høringssvar tages til efterretning.


Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 11. januar 2022, pkt. 5:

Indstilles taget til efterretning.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. januar 2022, pkt. 12:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Tilsynsrapporterne har været i høring fra den 3. til den 30. november 2021. Høringsberettigede er de fire plejehjems bruger- og pårørenderåd samt Seniorrådet, Integrationsrådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

Der er kommet høringssvar fra bruger- og pårørenderådet på Ørbygård og Broparken, samt fra Integrationsrådet, Udsatterådet og Seniorrådet. Bruger- og pårørenderådet fra Engskrænten og Dorthe Mariehjemmet har telefonisk angivet til ældrechefen, at de er tilfredse med tilsynsrapporten, og at de ikke har yderligere kommentarer. Handicaprådet har ikke ønsket at indgive høringssvar.

De indsendte høringssvar giver anledning til følgende bemærkninger:

 • Beboere med psykiatriske udfordringer: Som på landsplan er der i Rødovre en udvikling, hvor flere plejehjemsbeboere har psykiatriske problematikker og kognitive udfordringer såsom erhvervet hjerneskade og udviklingshæmning. På Ældrecenter Broparken er der en psykiatrisk afdeling, hvor der siden tilsynet er ansat en afdelingssygeplejerske med erfaring fra psykiatrien med stor specialiseret viden om dette felt. Denne medarbejder vidensdeler med plejehjemmets øvrige afdelinger og de andre plejehjem efter behov. Alle plejehjem får desuden faglig støtte i forhold til denne beboergruppe fra samarbejdspartnere i regionens psykiatri ved behov.
 • Beboere med demens, herunder yngre beboere med demens: 80-90 % af beboerne på kommunens plejehjem har enten en demensdiagnose eller demenslignende symptomer. På hvert plejehjem er der ansat en demensressourceperson med særlig viden på området, der har til opgave at understøtte fagligheden i arbejdet med de demente beboere. På alle plejehjem er der løbende undervisning i demens, og de fleste medarbejdere deltager på forskellige interne og eksterne læringsforløb og kurser inden for demens, for eksempel kursus i "Nænsom nødværge". Under tiden med coronarestriktioner har kursusaktiviteter været på vågeblus, men dette genoptages, da både ledelse og medarbejdere efterspørger mere viden på området.
 • Personalesituationen: Rekruttering af især assistenter, men også sygeplejersker, kan i perioder være vanskelig, og der arbejdes både lokalt på plejehjemmene og centralt i Rødovre Kommune med at forbedre rekrutteringen og fastholdelsen af disse medarbejdergrupper. Når der opstår vakante stillinger eller ved langtidssygdom, vurderer den lokale ledelse, evt. i samråd med ældrechefen, hvordan man bedst i en midlertidig periode kan dække stillingen med medarbejdere fra andre afdelinger. Ud over brug af vikarer kan det for eksempel være ved, at medarbejdere fra afdelinger uden fravær dækker vagter i den ramte afdeling, eller ved at en afdelingsleder i perioder er leder på to afdelinger, samtidig med at forstanderen støtter op om ledelsen. I tiden med coronarestriktioner varetog medarbejdere fra Dagcentret opgaver på Ørbygård, som var ramt af personalemangel.
 • Journalisering: Der er opmærksomhed på problematikken med, at uuddannede vikarer ikke har adgang til journaliseringssystemet Cura. Der arbejdes på at udvikle arbejdsgange, som gør det muligt.
 • Personalesituationen på Ørbygård: Ved større problematikker på plejehjemmene bliver ældrechefen orienteret øjeblikkeligt og agerer på problematikken sammen med den lokale ledelse. I forbindelse med personalesituationen på Ørbygård og den kritiske periode, plejehjemmet har været igennem, har den centrale ledelse i forvaltningen været orienteret og involveret under forløbet. Hvis tilsynet oplever alvorlige problematikker, orienteres den lokale leder og ældrechefen samme dag, så der kan tages hånd om problemet. Personalesager beskrives ikke i tilsynsrapporterne.
 • Polyfarmaci (brug af mange medikamenter på samme tid): Kommunens tilsyn kommer ikke ind på dette, da tilsyn, der vedrører Sundhedsloven (medicin og sundhedsfaglig dokumentation), foretages af Styrelsen for Patientsikkerhed.
 • Beboere med anden etnisk baggrund: Der er ikke under tilsyn oplevet, at beboere med anden etnisk baggrund udfordrer fællesskabet på plejehjemmene, men der er en opmærksomhed fra tilsynets side om, at det kan opstå fremover.
 • Tilrettelæggelse og udførelse af tilsyn: Seniorrådet og bruger-og pårørenderådet på Ørbygård inviteres til et møde, hvor Rødovre Kommunes procedure for tilrettelæggelse og udførelse af tilsyn bliver gennemgået. Seniorrådet og bruger- og pårørenderåd er ikke myndigheder, men sparringspartnere på ældreområdet og skal ikke deltage i tilsynet. I 2022 skal der arbejdes med en ny model for tilsynet, og her vil forslag fra høringssvarene blive inddraget.

Lov- og plangrundlag

Lov om social service.
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Broparkens høringssvar
Bilag 2: Høringssvar fra Ørbygårds bruger- og pårørenderåd
Bilag 3: Høringssvar Integrationsrådet
Bilag 4: Høringssvar Seniorrådet
Bilag 5: Tilsynsrapport Ørbygård 2021
Bilag 6: Tilsynsrapport Engskrænten 2021
Bilag 7: Tilsynsrapport Broparken 2021
Bilag 8: Tilsynsrapport Dorthe Mariehjemmet 2021
Bilag 9: Udsatterådets høringssvar

Projekt om etablering af faste teams i ældreplejen
Sag nr. 11

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har søgt og fået tilsagn om 7.522.630 kr. fra Socialstyrelsens pulje om faste teams i hjemmeplejen til at gennemføre et projekt om faste, tværfaglige teams i hjemmeplejen. Forvaltningen orienterer om projektet og søger en udgiftsneutral bevilling i 2022 og 2023.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

 1. at orienteringen om projektet tages til efterretning,
 2. at der i 2022 gives en tillægsbevilling på netto 0 kr. svarende til en udgift på 3.726.370 kr. og en tilsvarende indtægt til Social- og Sundhedsudvalget samt
 3. at der i budget 2023 indarbejdes en bevilling på netto 0 kr. svarende til en udgift på 3.796.260 kr. og en tilsvarende indtægt til Social- og Sundhedsudvalget.


Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 11. januar 2022, pkt. 7:

Anbefales.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. januar 2022, pkt. 13:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen har i november 2021 udarbejdet en projektansøgning til Socialstyrelsens ansøgningspulje til faste teams i ældreplejen. Den 16. december 2021 blev ansøgningen imødekommet for hele det ansøgte beløb på 7.522.630,00 kr.

Socialstyrelsen har modtaget 69 ansøgninger. Der ydes tilskud til 25 projekter med et samlet tilsagnsbeløb på 191,6 mio. kr.

Ud over projektmidlerne rummer projektet egenfinansiering til medarbejdertimer i projektet, hvilket afholdes inden for forvaltningens budget. I kommunens kompetenceudviklingspulje er der desuden bevilget midler til at understøtte et kompetenceudviklingskursus for de involverede medarbejdere.

Projektet løber over to år med start 31. december 2021 og afsluttes 31. december 2023. Projektpuljen og -ansøgningen er inspireret af- og indeholder elementer fra den hollandske Buurtzorgmodel.

Projektet gennemføres i samarbejde med konsulentgruppen Implement, og der ansættes en fuldtids projektleder i hjemmeplejen i hele perioden for at sikre projektets fremdrift og forankring.

Projektets formål
Formålet med projektet er at udvikle faste teams, som kan øge kontinuiteten og stabiliteten for borgere, medarbejdere og pårørende i hjemmeplejen. Projektet understøttes af, at Social- og Sundhedsforvaltningen i de seneste fire år har arbejdet med tiltaget "Sammen med Borgeren", som blandt andet har til formål at styrke samarbejdet og relationen mellem borger og kommune. Projektet, der involverer hjemmeplejen og visitationen, vil udvikle rammer for at skabe et kendt og fast team omkring borgeren, som giver borgeren en sammenhængende og inddragende indsats.

Projektet starter i en udvalgt hjemmeplejegruppe og bliver herefter trinvist udbredt til de øvrige hjemmeplejegrupper.

Projektets fire faser
Fase 1: Forstå (december 2021 til marts 2022)
Denne fase består blandt andet af etablering af projektorganisation, kommunikation om projektet, inddragelse af interessenter: Borgere, ledere og medarbejdere samt inddragelse af viden fra andre kommuner, der har arbejdet med området.

Fase 2: Skab (marts 2022 til oktober 2022)
Denne fase udvikler konceptet og gør klar til konkrete prøvehandlinger og udvikling af kompetencerne i de faste teams.

Fasen består af tre spor:

a) Faglig og brugeroplevet kvalitet
b) Attraktiv arbejdsplads
c) Økonomi og gennemsigtighed.

Fase 3: Virk (oktober 2022 til december 2022)
Prøvehandlinger og træning af nye kompetencer i den udvalgte hjemmeplejegruppe.

Fase 4: Udrulning (januar 2023 til december 2023)
På baggrund af erfaringerne fra projektet etableres et udrulningskoncept, hvor hjemmeplejegrupperne trinvist gennemgår et udrulningsforløb.

Tidsplanen kan blive påvirket af covid-19 situationen.

Lov- og plangrundlag

Lov om Social Service.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til projektet vedrører funktion 5.30 (Tilbud til ældre). Bevillingen dækker blandt andet projektledelse, ekstern konsulentbistand og undervisning, samt frikøb af medarbejdere i Ældre- og Handicapafdelingen i løbet af projektperioden.

Tidsplan

December 2021: Projektet starter.
December 2023: Projektet afsluttes.
Senest 31. marts 2024: Slutevaluering indsendes til Socialstyrelsen.

Bilag

Bilag 1: ansogningsskema-til-ansogningspuljen-til-faste-teams-i-aeldreplejen_Rødovre Kommune_0
Bilag 2: Budgetskema for faste teams Rødovre Kommune

VIBO, afd. Kleintoften-Smedetoften, status helhedsplan
Sag nr. 12

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsens betingede godkendelse af helhedsplanen for VIBO, afd. 109, Kleintoften/Smedetoften, beliggende Tårnvej 101-121 er borfaldet, da helhedsplanen ikke har opnået tilslutning fra beboerne.

Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

at afstemningsresultatet i VIBO, afd 109 Kleintoften/Smedetoften tages til efterretning, med den konsekvens at den af Kommunalbestyrelsen meddelte godkendelse af helhedsplanen bortfalder.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. januar 2022, pkt. 14:

Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Helhedsplanen for VIBO, afd. 109 Kleinoiften/Smedetoften har stået på Landsbyggefondens venteliste til renoveringsstøtte i flere år. Sagen blev fremrykket af Landsbyggefonden i forbindelse med boligaftalen ”Grøn boligaftale 2020: Landsbyggefondens rammer 2021-2026 og fremrykket indsats i 2020 af 19. maj 2020”, som Regeringen og partier i folketinget indgik i maj 2020.

Helhedsplanen skulle godkendes af Kommunalbestyrelsen og Landsbyggefonden i 2020 for at bevare muligheden for at opnå støttetilsagn i 2020-2021. På grund af tidspresset kunne boligorganisationen ikke nå at forelægge helhedsplanen til afdelingsmødets godkendelse før fremsendelse af ansøgningen til Kommunalbestyrelsen, hvilket er den sædvanlige procedure.

Kommunalbestyrelsen behandlede skema A-ansøgningen for helhedsplanen på sit møde den 16. december 2020. Kommunalbestyrelsen godkendte helhedsplanen på betingelse af, at afdelingsmødet godkendte projektet og dets økonomiske konsekvenser, herunder huslejeniveauet inden den 1. april 2021. Denne frist er blevet forlænget til 1. marts 2022.

Helhedsplanen blev forelagt afdelingsmødet den 3. november 2021 og herefter sendt i urafstemning. VIBO havde delt afstemningstemaet op i 2 forslag:
Forslag 1, den støttede sag via Landsbyggefonden, hvortil 59 stemte ja og 89 nej.
Forslag 2, den ustøttede del af sagen, hvortil 61 stemte ja og 87 nej.

Ingen dele af helhedsplanen opnåede således tilslutning fra afdelingens beboere. Den af Kommunalbestyrelsen stillede betingelse for godkendelsen af helhedsplanen er dermed ikke opfyldt med den konsekvens, at godkendelsen er bortfaldet.

VIBO har oplyst, at man forventer at arbejde videre med en revideret helhedsplan, hvor de elementer, som har mødt særlig modstand blandt beboerne, tages ud. En revideret helhedsplan vil dog skulle godkendes af kommunen. Det betyder, at helhedsplanen kommer ind under de nye regler om udskydelse af renoveringsprojekter, som herefter tidligst vil kunne påbegyndes den 1.10.2023.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger §§ 91,92 og 95 m.fl. (støtte fra Landsbyggefonden).
Landsbyggefondens regulativ om støtte fra Landsbyggefonden, af marts 2015.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: afdelingspræsentationsmateriale afd. 109

Udpegning af repræsentant til bestyrelsen i FGU Vestegnen
Sag nr. 13

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Valg af ét medlem til FGU Vestegnens bestyrelse.

Valget er gældende for Kommunalbestyrelsens valgperiode.

Indstilling

A+C+F+V+Ø:

Næstformand i Børne- og Skoleudvalget Anette Rachlitz (A).

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Opgaver
Bestyrelsen fastlægger institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt samt godkender budget og regnskab.

Mødeaktivitet
Der afholdes mindst fire bestyrelsesmøder årligt.

Sekretariatsbetjening
Ledelsen af FGU Vestegnen varetager sekretariatsbetjening af bestyrelsen.

Lov- og plangrundlag

Vedtægter for FGU Vestegnen af 30. september 2019.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Vedtægter for FGU Vestegnen

Forslag til revideret styrelsesvedtægt i Rødovre Kommune
Sag nr. 14

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

I konstitueringen for 2022 - 2025 er der indgået politisk aftale om nedsættelse af et Klima- og Naturudvalg. Det betyder, at Rødovre Kommunes styrelsesvedtægt skal revideres. Ændringer af styrelsesvedtægt skal i følge styrelseslovens § 2, stk. 2 undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum.

Indstilling

Staben for Politik og Kommunikation indstiller,

 1. at forslag til revideret styrelsesvedtægt oversendes til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen den 15. februar 2022, herunder,
 2. at vederlaget til formand for Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Klima- og Naturudvalget fastsættes til 19 pct. af borgmestervederlaget,
 3. at vederlaget til formanden for Folkeoplysningsudvalget fastsættes til 3,5 % af borgmesterens vederlag samt
 4. at vederlaget til udvalgsmedlemmer fastsættes som beskrevet i sagsfremstillingen og bilag til sagsfremstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Oversendes til Kommunalbestyrelsens 2. behandling.

Sagsfremstilling

Klima- og Naturudvalget har i henhold til udkast til styrelsesvedtægt ansvaret for at varetage opgaverne vedr. kommunens klimaplanlægning og CO2-håndtering. En af de centrale opgaver for udvalget er klimasamarbejdet DK2020. DK2020 er et nationalt klimasamarbejde, hvor kommunerne med støtte fra Realdania og Concito udarbejder lokale klimahandlingsplaner, der skal medvirke til at opfylde det nationale mål om 70 procents reduktion af drivhusgasser i 2030 - og et helt klimaneutralt Danmark i 2050. Rødovre Kommune har i en lang årrække arbejdet med at reducere CO2-udledningen for kommunen som virksomhed. Denne indsats fremgår bl.a. af den årlige bæredygtighedsindsats samt kommunens grønne regnskab. Hertil kommer, at kommunen har forpligtet sig til årligt at reducere CO2- udledningen med mindst 2% ved at være Klimakommune. Det grønne regnskab foreslås også henlagt til Klima- og Naturudvalget.

Rødovre kommunes arbejde med affald og fjernvarme er helt central for, at kommunen kan nå sit klimamål, hvorfor indsatserne på disse området også fastlægges i DK2020-planen. Det er dog fortsat Teknik- og Miljøudvalget, som har ansvaret for implementeringen, herunder drift og vedligeholdelse af kommunale forsyningsvirksomheder og fjernvarmeforsyning.

Den nærmere opgavedeling mellem Klima- og Naturudvalget og Teknik- og Miljøudvalget fremgår af vedlagte bilag.

Udover nedsættelse af Klima- og Naturudvalget er der i styrelsesvedtægten foretaget mindre redaktionelle ændringer. Alle ændringer af styrelsesvedtægten er markeret med rødt i vedhæftede bilag.

Regulering af vederlag
Ud over at regulere opgaverne mellem de stående udvalg, reguleres vederlag for varetagelse af hvervet som formand for stående udvalg i styrelsesvedtægten. I forslag til revideret styrelsesvedtægt er der indarbejdet et vederlag til formanden for Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Klima- og Naturudvalg på 19 pct. af borgmesterens vederlag. Vederlaget til formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Skoleudvalget er uændret 25 pct. af borgmesterens vederlag, og vederlag til formanden for Børne- og Ungeudvalget ligeledes uændret 10 % af borgmesterens vederlag. Vederlaget til formanden for Folkeoplysningsudvalget er fastsat til 3,5 pct. af borgmesterens vederlag. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der i forbindelse med konstitueringen er indgået politisk aftale om gradvis udfasning af formandsvederlaget for Folkeoplysningsudvalget.

Udvalgsvederlag til medlemmerne af Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Klima- og Naturudvalget er fastsat til 19 pct. jf. bilag til vederlag for Kommunalbestyrelsen. Øvrige vederlag er uændrede.

Med de foreslåede ændringer vil vederlagene udgøre i alt 305 pct. af borgmesterens vederlag, heraf udgør udvalgsvederlagene 159,5 pct. og formandsvederlagene 145,5 pct.

Lov- og plangrundlag

Styrelsesloven § 2, stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Forhøjelse af den samlede ramme for vederlag indarbejdes i budget 2023.

Tidsplan

2. behandling af forslag til revideret styrelsesvedtægt foretages på mødet i Kommunalbestyrelsen den 15. februar 2022 med henblik på ikrafttrædelse den 1. marts 2022. Udpegning af medlemmer til det nye Klima- og Naturudvalg sker i umiddelbar forlængelse heraf. Valg af formand og næstformand til Klima- og Naturudvalget sker på udvalgets konstituerende møde.

Bilag

Bilag 1: Forslag til revideret styrelsesvedtægt (ændringer med rød - bilag KB 15. februar)
Bilag 2: Vederlag til Kommunalbestyrelsesmedlemmer pr. 1. marts 2022 (bilag KB 15. februar 2022)

Diverse
Sag nr. 15

Beslutningskompetence: KB

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 19.20.