Kommunalbestyrelsen

24-02-2015

Medlemmer

Erik Nielsen (A)
Peter Mikkelsen(Ø)
Svend Erik Pedersen (F)
Michel Berg (A)
Kim Drejer Nielsen (C)
Henrik Kalat Pedersen (O)
Pia Hess Larsen(A)
Kim Hammer (O)
Ahmed H. Dhaqane (A)
Claus Gisselmann Olsen (V)
Britt Jensen (A)
Annie Arnoldsen Petersen (A)
Peter Michael Jensen(V)
Chris Lassen Jensen(C)
Niels Spittau (O)
Hans Houmøller(Ø)
Jan Kongebro (A)
Lene Due (A)
Flemming Lunde Østergaard Hansen (A)

Sager 22 - 41

Fold alle ud

Spørgetid
Sag nr. 22

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Garanti for byggekreditter og lån i KommuneKredit til BIOFOS
Sag nr. 23

Sagens kerne

BIOFOS har søgt om kommunal garantistillelse for byggekreditter og lån i KommuneKredit til finansiering af anlægsinvesteringer på 55 mio. kr. i 2014 og 85 mio. kr. i 2015. Rødovre Kommunes andel udgør 2,49% af det samlede beløb svarende til 1.369.500 kr. i 2014 og 2.116.500 kr. i 2015.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Rødovre Kommune indtræder som garant for byggekreditter og efterfølgende lån i KommuneKredit på op til 3.486.000 kr. til anlægsinvesteringer i årene 2014-2015 i BIOFOS Lynettefællesskabet A/S, samt
 2. at Rødovre Kommune opkræver 0,3% årligt af restgælden i garantiprovision fra BIOFOS Lynettefællesskabet A/S.


Teknik- og Miljøudvalget 10-02-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 18-02-2015
Indstilles godkendt.

Erik Nielsen blev erklæret inhabil.

Beslutning

Godkendt.

Erik Nielsen blev erklæret inhabil.

Sagsfremstilling

BIOFOS A/S har med brev af 05.12.2014 anmodet de 8 ejerkommuner i BIOFOS Lynettefællesskabet A/S´s opland om at stille garanti for byggekreditter, som efterfølgende konverteres til lån i KommuneKredit.

Baggrunden for BIOFOS anmodning er, at bestyrelsen i BIOFOS Lynettefællesskabet A/S den 11.04.2014 og 21.11.2014 har godkendt anlægsinvesteringer på henholdsvis 150 mio. kr. i 2014 og 242,8 mio. kr. i 2015.

Af vandsektorloven fremgår, at investeringer, der ikke kan indeholdes i investeringsprisloftet, skal lånefinansieres. BIOFOS Lynettefællesskabet A/S har af den årsag behov for en ramme for byggekreditter, der efterfølgende konverteres til lån, for et beløb på 55 mio. kr. for 2014 og 85 mio. kr. for 2015. Byggekreditter og lån ønskes optaget i KommuneKredit med kommunal garanti for at sikre en billig finansiering.

Rødovre Kommunes andel udgør 2,49% svarende til kommunens ejerandel i selskabet. Rødovre Kommune skal dermed stille garanti for 1.369.500 kr. i 2014 og 2.116.500 kr. i 2015, svarende til et samlet beløb på 3.486.000 kr. fordelt over de to år. Garantibeløbene fremgår af BIOFOS brev af 05.12.2014, der er vedlagt mødesagen som bilag 1.

Principperne for kommunal garantistillelse fremgår af ejeraftalens punkt 8.3, der lyder som følger:

"Garantier for lån, der optages af et Renseselskab, stilles af de kommuner, hvor det enkelte Renseselskab har sit primære forsyningsområde og i overensstemmelse med deres indbyrdes ejerandele. Beslutning om at stille garanti træffes ved enstemmighed mellem de kommuner, der skal stille garantien."

Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med dannelsen af BIOFOS A/S ved fusion af de tidligere fælleskommunale interessentselskaber Spildevandscenter Avedøre I/S og Lynettefællesskabet I/S, at indtræde som garant for sin del af disse selskabers gæld. Beslutningen blev truffet på Kommunalbestyrelsens møde 26.11.2013 (sag nr. 187).

Det er Teknisk Forvaltnings vurdering, at BIOFOS anmodning om garantistillelse for lån til finansiering af nye anlægsinvesteringer i 2014 og 2015 bør imødekommes for at sikre den billigst mulige finansiering til gavn for vandforbrugerne i Rødovre.

Teknisk Forvaltning foreslår, at Rødovre Kommune opkræver 0,3% af restgælden i årlig garantiprovision. Dette svarer til den garantiprovision, som det blev besluttet at opkræve af de eksisterende lån i BIOFOS A/S på Kommunalbestyrelsens møde 26.11.2013 (sag nr. 187).

Principperne for beregning af garantiprovision for lån til både BIOFOS A/S samt selskaberne i HOFOR A/S koncernen blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde 26.11.2013 (sag nr. 185).

Lov- og plangrundlag

 • Selskabsloven, Lovbekendtgørelse nr. 322 af 11.04.2011.
 • Vandsektorloven, Lov nr. 469 af 12.06.2009.
 • Lov om KommuneKredit, Lov nr. 383 af 03.05.2006.
 • Lånebekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 1580 af 17.12.2013.

Økonomiske konsekvenser

Rødovre Kommunes årlige indtægt ved at stille den ansøgte garanti ved fuld udnyttelse af lånegarantierne for årene 2014-2015 på ialt 3.486.000 kr., samt den foreslåede garantiprovision på 0,3% vil udgøre 10.458 kr. i 2015. Herefter vil indtægten blive mindre år efter år, fordi der betales af på lånene.

Tidsplan

Teknisk Forvaltning har efter anmodning i brevet af 05.12.2014 meddelt BIOFOS A/S, at sagen forventes behandlet på Kommunalbestyrelsens møde 24.02.2015.

Bilag

Bilag 1: Anmodning om garanti for byggekreditter og lån i KommuneKredit af 05.12.2014

Energitiltag 2010-2012 - anlægsregnskab
Sag nr. 24

Sagens kerne

Godkendelse af regnskab for anlægsbevillingen til gennemførelse af energiforbedrende tiltag i de kommunale ejendomme i perioden 2010-2012.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at anlægsregnskabet godkendes, samt
 2. at mindreforbruget tilgår kassebeholdningen.

Økonomiudvalget 18-02-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har givet en samlet anlægsbevilling på 2.438.800 kr. til finansiering af energibesparende tiltag i de kommunale bygninger i perioden 2010-2012.

 

Bevilling 27.04.2010

470.000 kr.

Bevilling 29.03.2011

1.091.500 kr.

Bevilling 20.12.2011

877.300 kr.

Bevilling i alt

2.438.800 kr.

Forbrug

2.431.855 kr.

Mindreforbrug

6.945 kr.


Der er i perioden gennemført en række enkelttiltag fordelt på 32 adresser jf, vedlagte oversigt (Bilag 1). Rammen har været at gennemføre energiforbedringer med en simpel tilbagebetalingstid under 7 år, udvalgt på grundlag af energimærkningen af de kommunale bygninger.

De gennemførte forbedringer har medført en samlet beregnet reduktion af det årlige varmeforbrug med 241 MWh, det årlige elforbrug med 359 MWh, og det årlige vandforbrug med 113 m3. Dette indebærer en reduktion af den årlige CO2-udledning med 220 tons, svarende til ca. 2,8 % af den samlede udledning fra de kommunale bygninger på dette tidspunkt.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.
Aftale mellem KL og Energiministeren om realisering af energibesparelser i kommunerne.

Økonomiske konsekvenser

Mindreforbruget på 6.945 kr. tilgår kassebeholdningen.

Tidsplan

Opgaverne er udført i 2010-2012.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab for energiforbedrende tiltag 2010-2012

Forslag til Lokalplan 133 IrmaByen med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport
Sag nr. 25

Sagens kerne

Med Forslag til Lokalplan 133 IrmaByen skabes der mulighed for en omdannelse af COOPs areal ved Korsdalsvej til en ny bydel med ca. 1000 nye boliger. I planen er der fokus på at skabe en levende by med en bred vifte af boligtyper, og varierede og attraktive byrum, hvor sociale, kulturelle og sportslige aktiviteter naturligt udspilles.

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal Forslag til Lokalplan 133 IrmaByen miljøvurderes. Udarbejdelsen af lokalplanforslag og miljørapport er foregået sideløbende.

Projektet IrmaByen er endvidere omfattet af VVM-reglerne, og derfor er der udarbejdet en VVM-redegørelse for projektet.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Forslag til Lokalplan 133 IrmaByen med VVM-redegørelse og miljørapport vedtages, og derefter fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Teknik- og Miljøudvalget 10-02-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 18-02-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

I samarbejde med Teknisk Forvaltning har ELF Development A/S og deres rådgiver Gröning Arkitekter ApS udarbejdet forslag til en lokalplan for COOPs nuværende arealer ved Korsdalsvej.

Lokalplanforslaget åbner mulighed for at realisere en ny bydel – IrmaByen – med ca. 1.000 nye boliger og ca. 3.500 nye indbyggere, når området er udbygget. Forslaget er i overensstemmelse med intentionerne og rammerne i kommuneplanen, dog er muligheden for at etablere institutioner i området ikke medtaget i lokalplanforslaget.

Lokalplanforslaget kræver en rammeændring i kommuneplanen. Der er tidligere gennemført en forhøring om rammeændringen, jf. Kommunalbestyrelsens mødesager nr. 168 og 169 af 26.08.2014 / Høringssvar, jf. Kommunalbestyrelsens mødesag nr. 224 af 25.11.2014.

Der fremlægges på samme møderække som nærværende sag en selvstændig sag om Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2014, der realiserer rammeændringen og dermed giver mulighed for at godkende Forslag til Lokalplan 133 IrmaByen.

Lokalplanområdet er 136.172 m². Der er fastsat en bebyggelsesprocent på 85 svarende til, at der kan opføres i alt 115.800 m² bruttoetageareal. Kaffetårnet udgør 1.991 m², som er inkluderet i det totale bruttoetageareal.

Lokalplanområdet er opdelt i 24 delområder med forskellige bebyggelsestypologier, anvendelser og bestemmelser. For de enkelte delområder er der fastsat et maksimalt bruttoetageareal i m², der kan opføres.

Lokalplanforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med Rødovre Kommunes arkitekturpolitik ”Rammer om Livet” og består af 2 dele. 1. del indeholder redegørelse og bestemmelser, og 2. del indeholder en designmanual med nærmere anvisninger, der skal sikre variationen og kvaliteten i den nye bydel.

Planen for IrmaByen bygger desuden på væsentlige værdier inden for bæredygtighed, som tager afsæt i principperne fra ”Nordic Built Charter´s” 10 punkter for bebyggede omgivelser, der skal sikre et design med bæredygtige løsninger i et helhedskoncept.

Parkering udlægges i henhold til p-pladsnormen i kommuneplanen.

VVM og miljøvurdering

Der er udarbejdet en VVM-redegørelse for projektet IrmaByen og en miljøvurdering af Forslag til Lokalplan 133 IrmaByen. Da der er et stort sammenfald mellem kravene til en VVM-redegørelse og en miljøvurdering, er der lavet en samlet VVM-redegørelse og miljørapport for projektet og planen.

I VVM-redegørelsen og miljørapporten for IrmaByen er det vurderet, hvordan og i hvilket omfang IrmaByen kan medføre indvirkninger på omgivelserne i forhold til den nuværende planlægning og miljøstandard.

Miljøvurderingen følger kun planforslaget. Når Kommunalbestyrelsen skal vedtage den endelige lokalplan vil miljøvurderingen blive afløst af en sammenfattende redegørelse. Her skal der redegøres for, hvordan der i den endelige plan er taget hensyn til eventuelle bemærkninger, der er indkommet i den offentlige høring, og hvordan miljørapportens resultat er indarbejdet i planen.

Når VVM-redegørelsen har været i høring træffer Kommunalbestyrelsen afgørelse om, hvorvidt projektet kan tillades. Hvis projektet tillades skal der gives en såkaldt VVM-tilladelse.

Tilflytningsanalyse

I forbindelse med sagen er der udarbejdet en tilflytningsanalyse til IrmaByen.

Tilflytningen til IrmaByen får væsentlig betydning for Rødovre Kommunes indtægter og driftsudgifter. Desuden vil en befolkningsstigning på 3.000-4.000 borgere have en række afledte positive effekter for Rødovre. De nye borgere skaber blandt andet mulighed for øget omsætning og mere socialt liv i byen.

I forhold til investeringsbehov forventes det, at der skal etableres en ny daginstitution inden for en kortere årrække i forlængelse af tilflytningen til IrmaByen. Derimod vurderes det, at stigningen i antallet af børn i skolealderen kan håndteres inden for den eksisterende skolestruktur.

De økonomiske konsekvenser i forhold til indtægter og driftsudgifter afhænger af, hvilke familietyper, der flytter til kommunen. I dag er hovedparten af Rødovres tilflyttere unge singler og unge børnefamilier fra det øvrige hovedstadsområde. Tilflytningen til IrmaByen vil sandsynligvis også primært bestå af yngre familier, men den nærmere sammensætning afhænger af boligtyper og boligstørrelser i de nye boliger i IrmaByen.

Det er ikke nødvendigvis familier med de høje indtægter, der samlet har den mest gunstige effekt på kommunens økonomi. Det skyldes tilskuds- og udligningssystemet og forskelle i driftsudgifter i forbindelse med de enkelte familietyper. Derfor anbefales det, at der er fokus på tiltag, der kan sikre et mix af befolkningsgrupper i IrmaByen.

Det antages, at udbygningen af IrmaByen vil ske i etaper. I takt med at udbygningsplanerne bliver mere konkrete, vil der løbende blive udarbejdet detaljerede vurderinger af de økonomiske konsekvenser.

Frivillig udbygningsaftale

ELF Development A/S har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget opfordret Rødovre Kommune til, at der indgås en udbygningsaftale, jf. Planlovens § 21 b. Der er derfor udarbejdet et udkast til udbygningsaftale mellem ELF Development A/S og Rødovre Kommune om infrastrukturudbygning, der omfatter etablering af belysning i området, ombygning af trafikkrydset ved Korsdalsvej/Fjeldhammervej med signalanlæg, justering af krydset og cykelsti på Fjeldhammervej samt flytning af busstopsteder ved IrmaByen. Vedtagelse af udbygningsaftalen sker samtidig med endelig vedtagelse af lokalplanen. Lokalplan og udbygningsaftale bekendtgøres jf. Planlovens §§ 30 og 31.

Borgermøde

I høringsperioden afholdes et borgermøde, hvor borgere og andre interessenter indbydes til at høre om lokalplanforslaget og VVM-redegørelsen og miljørapporten.

Borgermødet afholdes i Loen på Rødovregaard, onsdag den 15.04.2015, kl. 19.00 – 21.00.

Lov- og plangrundlag

Lov om Planlægning (LBK. nr. 587 af 27.05.2013).

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK. nr. 939 af 03.07.2013).

Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (BEK. nr. 1184 af 06.11.2014).

Rødovre Kommunes Arkitekturpolitik ”Rammer om Livet”.

Rødovre Kommunes registrant ”Arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter i Rødovre”.

Økonomiske konsekvenser

Det forventes, at det stigende antal borgere på sigt vil bidrage positivt til den kommunale driftsøkonomi. Der henvises endvidere til ”Tilflytningsanalysen”.

Der vil være kommunale anlægsinvesteringer og driftsudgifter på sigt til bl.a. en forventet ny børneinstitution, en tilpasning indenfor den eksisterende skolestruktur og en sammenbinding af det kommunale stisystem med IrmaByens.

Der indgås en frivillig udbygningsaftale mellem ELF Development A/S og Rødovre Kommune om infrastrukturudbygning: Ombygning af trafikkrydset ved Korsdalsvej / Fjeldhammervej og flytning af busstopsteder ved IrmaByen.

Tidsplan

Vedtagelse af lokalplanforslag og VVM-redegørelse og miljørapport – februar 2015.

Offentliggørelse af forslag, VVM-redegørelse og miljørapport – fra marts 2015.

Høring i 8 uger – fra marts til april 2015.

Endelig vedtagelse af Lokalplan 133 IrmaByen – juni 2015.

VVM tilladelse – juni 2015.

Offentliggørelse – juni/juli 2015.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Lokalplan 133 IrmaByen - del 1
Bilag 2: Designmanual - del 2 til Lokalplan 133 IrmaByen
Bilag 3: Tilflytningsanalyse - Økonomiske konsekvenser af tilflytning til IrmaByen
Bilag 4: VVM-redegørelse og miljørapport - baggrundsrapporter hertil findes som bilag 5-23
Bilag 5: Detailhandel - kapitel 8
Bilag 6: Trafikanalyse for udvikling af boligområder - kapitel 9
Bilag 7: Tilgængelighedsrevision - kapitel 9
Bilag 8: Trafiksikkerhedsrevision - kapitel 9
Bilag 9: Trafikstøj på Irmagrunden - Orienterende støjberegninger - kapitel 11
Bilag 10: Støjundersøgelse ved Korsdalskvarteret - kapitel 11
Bilag 11: Luftforurening - kapitel 12
Bilag 12: Jordforurening og Grundvand - kapitel 13 og 14
Bilag 13: Grundvand - kapitel 14
Bilag 14: Overfladevand og spildevand - kapitel 15
Bilag 15: Vådeområder og Myg - kapitel 15
Bilag 16: Miljøsanering og nedrivning - kapitel 16
Bilag 17: Flora og fauna og kort vedr. beskyttede arealer
Bilag 18: Flagermus -revirsyngende skimmelflagermus - kapitel 17
Bilag 19: Flagermus - mulige yngle-og efterårsrastesteder - kapitel 17
Bilag 20: Vindanalyse VIND VIND - kapitel 18
Bilag 21: Skyggediagrammer - kapitel 18
Bilag 22: Kaffetårnet før og efter Irma Byen - kapitel 19
Bilag 23: Fredning og kulturarv - Museal udtalelse fra Kroppedal Museum - kapitel 19

Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2014 med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport
Sag nr. 26

Sagens kerne

Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2014 indeholder forslag til ændring af kommuneplanens rammer i byudviklingsområde 3, Korsdalskvarteret.

Kommuneplantillægget er udarbejdet på foranledning af et ønske om en omdannelse af COOPs areal ved Korsdalsvej til en ny bydel for et blandet bolig- og erhvervsområde.

Ændringen er nødvendig for at kunne realisere den i Forslag til Lokalplan 133 IrmaByen ønskede bebyggelse.

I henhold til Planlovens § 23c og Kommunalbestyrelsens beslutning, jf. mødesag nr. 168 af 26.08. 2014, er der gennemført en fire ugers forhøring af de ønskede ændringer til Kommuneplan 2014.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2014 med VVM-redegørelse og miljørapport vedtages, og derefter fremlægges i offentlig høring i 8 uger.

Teknik- og Miljøudvalget 10-02-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 18-02-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Den i Forslag til Lokalplan 133 IrmaByen planlagte bebyggelsesplan tilgodeser både en landskabelig åbenhed, en urban tæthed samt mulighed for etablering af en del fællesfaciliteter. Planen følger imidlertid ikke kommuneplanens rammeområdeafgrænsning mellem rammeområde 4F01 (Blandet bolig- og erhvervsområder) og rammeområde 4D02 (Offentlige områder).

Forslag til Lokalplan 133 IrmaByen fremlægges på samme møderække som nærværende sag.

Kommuneplantillægget ændrer rammeområdeafgrænsningen mellem rammeområde 4F01 og 4D02, således at den del af matrikel 10o Rødovre By, Rødovre, der er beliggende i rammeområde 4D02, overføres til rammeområde 4F01 for blandet bolig- og erhvervsområde med en bebyggelsesprocent på 85. Hovedparten af det overførte areal vil stadig i Forslag til Lokalplan 133 IrmaByen være sikret som et offentligt tilgængeligt areal for rekreative- og kulturelle formål.

Kommuneplantillægget tilføjer og uddyber desuden rammebestemmelserne vedrørende den fremtidige anvendelse i rammeområde 4F01: Der tilføjes mulighed for villabebyggelse og bebyggelse med store rækkehuse (Townhouses), liberalt erhverv uddybes til også at omfatte mindre håndværksvirksomheder, og kulturelle formål uddybes til at omfatte idræt, kunst, caféer/restauranter, samt rekreative anvendelser.

Ændringen er nødvendig for at kunne realisere den i Forslag til Lokalplan 133 IrmaByen ønskede bebyggelse.

Miljøvurdering af planforslaget

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer er det vurderet, at Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2014 skal miljøvurderes. Udarbejdelsen af kommuneplantillægget og miljørapport er foregået sideløbende.

Miljøvurderingen er en vurdering af planens indvirkning på miljøet. En miljøvurdering følger kun planforslaget. Når Kommunalbestyrelsen skal vedtage det endelige kommuneplantillæg, vil miljøvurderingen blive afløst af en sammenfattende redegørelse. Her skal der redegøres for, hvordan der i det endelige kommuneplantillæg er taget hensyn til eventuelle bemærkninger, der er indkommet i den offentlige høring, og hvordan miljørapportens resultater er indarbejdet i planen.

Lov- og plangrundlag

Lov om planlægning (LBK. nr. 587 af 27.05.2013).

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK. nr. 939 af 03.07.2013).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Vedtagelse af Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2014 – februar 2014.

Offentliggørelse af Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2014 – fra marts 2015.

Høring i 8 uger – fra marts til april 2015.

Endelig vedtagelse af Tillæg 3 til Kommuneplan 2014 – juni 2015.

Offentliggørelse – juni/juli 2015.

Bilag

Bilag 1: Forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2014
Bilag 2: VVM-redegørelse og miljørapport - baggrundsrapporter hertil findes som bilag 5-23 til sag om Forslag til Lokalplan 133 IrmaByen

Handlingsplan for omstilling til Elbiler i Rødovre Kommune
Sag nr. 27

Sagens kerne

”Handlingsplan for omstilling til Elbiler i Rødovre Kommune” er udarbejdet i et samarbejde mellem Copenhagen Electric, det regionale elbilsekretariats Elbilrejsehold, og Rødovre Kommunes projektgruppe.

Planen omhandler omstillingen af biler til elbiler i Rødovre Kommune, dog undtaget Teknisk Forvaltning på Tæbyvej, der fik udarbejdet en tilsvarende handlingsplan i efteråret 2013.

Handlingsplanen indeholder en kortlægning og analyse af den samlede bilpark i kommunen og giver et overblik over de økonomiske, klimamæssige og praktiske konsekvenser af omstillingen til elbiler. Handlingsplanen er samtidig et middel til at igangsætte omstillingsprocessen, idet den leverer væsentlige bidrag til den videre beslutningsproces om introduktionen af flere elbiler i kommunen.

Der er 61 biler under 3.500 kilo i Rødovre Kommunes bilflåde. Heraf kan 21 biler teknisk set udskiftes til elbiler. Dette svarer samlet til, at ca. 34 % af bilerne sandsynligvis kan udskiftes med elbiler.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at det besluttes, at Rødovre Kommune skal arbejde på at realisere det udgiftsneutrale scenarie.

Teknik- og Miljøudvalget 10-02-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 18-02-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Direktionen besluttede i starten af 2014 at gennemføre en kortlægning og analyse af kommunens bilpark, med henblik på at vurdere hvilke af kommunens køretøjer, der med fordel kan omstilles til elbiler. Der blev nedsat en projektgruppe med deltagelse af samtlige forvaltninger, og hvor Teknisk Forvaltning skulle stå for projektledelsen.

På direktionsmødet 05.01.2015 blev det anbefalet/godkendt, at Rødovre Kommune skal arbejde på at realisere det udgiftsneutrale scenarie samt at udlægge udskiftning af køretøjer og etablering af lade-faciliteter til de enkelte forvaltninger/områder. Endvidere blev det godkendt, at indkøbskontoret tilmelder Rødovre Kommune til et nyt Elbilpartnerskab - hvis og når et sådant etableres.

”Handlingsplan for omstilling til Elbiler i Rødovre Kommune” er udarbejdet i et samarbejde mellem Copenhagen Electric, det regionale elbilsekretariats Elbilrejsehold, og Rødovre Kommunes projektgruppe.

Planen omhandler omstillingen af biler til elbiler i Rødovre Kommune, dog undtaget Teknisk Forvaltning på Tæbyvej, der fik udarbejdet en tilsvarende handlingsplan i efteråret 2013.

Handlingsplanen indeholder en kortlægning og analyse af den samlede bilpark i kommunen og giver et overblik over de økonomiske, klimamæssige og praktiske konsekvenser af omstillingen til elbiler. Handlingsplanen er samtidig et middel til at igangsætte omstillingsprocessen, idet den leverer væsentlige bidrag til den videre beslutningsproces om introduktionen af flere elbiler i kommunen.

Resultater og anbefalinger i ”Handlingsplan for omstilling til Elbiler i Rødovre Kommune”

Der er 61 biler under 3.500 kg i Rødovre Kommunes bilflåde. Heraf kan 21 biler teknisk set udskiftes til elbiler. Dette svarer samlet til, at ca. 34 % af bilerne sandsynligvis kan udskiftes med elbiler.

Økonomisk set kan fire ud af de 21 teknisk egnede biler omstilles med besparelser, ud fra en en-til-en sammenligning mellem nye elbiler og nye konventionelle biler. Hvis alene de fire nævnte biler, med direkte en-til-en besparelser, udskiftes til elbiler, vil Rødovre Kommune kunne spare ca. 46.000 kr. årligt. De fire biler svarer til 7 % af bilflåden.

Tabel 1 fra rapporten viser de fire scenarier, som er analyseret i forhold til økonomi og CO?-besparelser. Af tabellen ses, at Rødovre Kommune ikke vil have en årlig merudgift ved omstilling af hele den teknisk egnede bilflåde på 21 biler.

Ved omstilling af de "billigere biler" vil man kunne spare ca. 6 tons CO?årligt, mens man ved en omstilling af alle 21 teknisk egnede biler vil kunne spare godt 36 tons CO?om året.

I 2014 har Elbilsekretariatet haft etableret et par Elbilpartnerskaber, bestående af kommuner i Region Hovedstaden og disse kommuner har opnået støtte i forbindelse med køb og leasing af elbiler.

Hvis der etableres et nyt Elbilpartnerskab, og Rødovre Kommune tilmelder sig dette, vil der kunne opnås en besparelse på ca. 20.000,- kr. pr. indkøbt elbil samt besparelser på lade-faciliteter og på de leasingaftaler der indgås. Partnerskaberne er uforpligtende og indgås af en række kommuner, for hvilke Elbilsekretariatet søger støtte hos Energistyrelsen.

Baggrund

Region Hovedstaden og regionens kommuner har i fællesskab udarbejdet en vision om, at mindst 25 % af de offentlige bilflåder er omstillet til elbiler i 2015. Regionen ønsker at være en af de førende elbilregioner i Europa. Det overordnede mål er et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile brændstoffer. Rødovre Kommune vil være et vigtigt led i at realisere denne vision.

Desuden blev Rødovre Kommune i februar 2013 klimakommune, hvilket betyder, at vi skal spare 2 % pr. år frem til 2017 på vores CO?-udledning fra kommunens aktiviteter. En af mulighederne for at reducere udledningen fra vores kørsel er en gradvis udskiftning til elbiler, når vores bilpark løbende udskiftes.

Som et led i realiseringen af visionen har Region Hovedstaden oprettet Copenhagen Electric – det regionale elbilsekretariat. Elbilsekretariatet har tilknyttet et elbilrejsehold, der bistår kommuner og hospitaler i regionen med flådeanalyser. Ydelsen er indkøbt hos et konsortium bestående af COWI, EV-test og Designskolen Kolding. Flådeanalysen skal danne grundlag for en omstilling til flere elbiler på et kvalificeret grundlag. I analysen skal alene indgå biler under 3.500 kg.

Rejseholdet har i samarbejde med Rødovre Kommune gennemført en kortlægning og analyse af potentialet for flere elbiler i kommunens forvaltninger. Resultaterne præsenteres i "Handlingsplan for omstilling til elbiler i Rødovre Kommune", der er vedlagt mødesagen som bilag 1.

Kortlægningen og analysen har taget udgangspunkt i kommunens nuværende bilflåde og anvendelsen af den.

Teknisk Forvaltning har tidligere fået udarbejdet en tilsvarende handlingsplan. Her viste analysen, at 10 biler ud af 36 kan omstilles til elbiler, dette svarer til 28% af bilflåden. Kortlægningen og flådeanalysen i Teknisk Forvaltning har fungeret som et pilotprojekt forud for arbejdet med "Handlingsplan for omstilling til elbiler i Rødovre Kommune". I Teknisk Forvaltning er 5 biler udskiftet til elbiler og nummer 6 er bestilt.

Lov- og plangrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Det udlægges til de enkelte forvaltninger/områder at udskifte de relevante køretøjer samt at etablere de nødvendige lade-faciliteter, således at det besluttede scenarie realiseres.

Tidsplan

Omstilling til Elbiler påbegyndes i 2015 med udskiftning af ca.12 biler.

Bilag

Bilag 1: Handlingsplan for omstilling til elbiler i Rødovre Kommune

Behandling af høringssvar og endelig projektgodkendelse - projektforslag Islevdalvej
Sag nr. 28

Sagens kerne

Projektforslag for fjernvarmekonvertering af erhvervsområde ved Islevdalvej, har i forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning den 28.10.2014 været sendt i høring til den 02.12.2014.

Projektforslaget søges sat i bero af Rødovre Kommune, grundet manglende positiv økonomi for såvel brugere som Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at endelig godkendelse af projektforslaget for fjernvarme ved erhvervsområde Islevdalvej sættes i bero.

Teknik- og Miljøudvalget 10-02-2015
Anbefales.

Bestyrelsen for RKF 10-02-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 18-02-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Behandling af høringssvar:

Det udsendte høringsbrev er vedlagt som bilag 1.

Høringsmateriale blev sendt til HMN Naturgas I/S, VEKS I/S, Rødovre Seniorråd og Handicapråd.

Der er modtaget høringssvar fra HMN Naturgas I/S, VEKS I/S og Rødovre Seniorråd. Vedlagt som bilag 2, 3 og 4.

Udkast til replik til høringssvar af kommunens rådgiver Rambøll ved Anders Dyrelund, er vedlagt som bilag 5.

I det oprindelige projektforslag var der positive samfundsmæssige og brugerøkonomiske gevinster ved en fjernvarmekonvertering.

På baggrund af høringssvarene og de stærkt faldende priser på naturgas og fyringsolie, har Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning (RKF) genberegnet de samfundsøkonomiske, selskabsøkonomiske og brugerøkonomiske gevinster ved en konvertering. Beregningen viser nu negativ nutidsværdi af investeringen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning og den samlede brugerøkonomi.

RKF har beregnet udvalgte brugeres forventede gevinster ved fjernvarme kontra naturgas og fyringsolie. Både for de små og de store forbrugere, viser den brugte brugerøkonomimodel, at gevinsten er negativ eller tæt på nul. RKF har derfor vurderet, at potentielle forbrugere i erhvervsområdet ved Islevdalvej p.t. ikke kan overbevises til at skifte til fjernvarme.

Fjernvarmeforsyningen, som beskrevet i projektforslaget, er stadig miljømæssigt og samfundsmæssigt fordelagtigt.

På den baggrund søges projektforslaget sat i bero.

Lov- og plangrundlag

Varmeplan Rødovre 2010 for Rødovre Kommune. Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 21.12.2010 (sag nr. 263).
Udbygningsplan 2010 for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 25.01.2011 (sag nr. 2).
Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning. LBK 1184 af 14.12.2011.
Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. LBK 1295 af 13.12.2005.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Når energipriser til opvarmning igen gør fjernvarmen økonomisk attraktiv for konverteringen, vil projektforslaget blive genfremsendt med henblik på fornyet høring og godkendelse.

Bilag

Bilag 1: Udsendt høringsbrev
Bilag 2: Høringssvar fra HMN Naturgas
Bilag 3: Høringssvar fra VEKS
Bilag 4: Høringssvar fra SeniorRådet
Bilag 5: Notat om kommentarer til høringssvar

Ny organisering af beredskabsområdet
Sag nr. 29

Sagens kerne

Efter et længere udrednings- og forhandlingsforløb mellem kommunerne i Storkøbenhavn er 9 kommuner nu enige om en principaftale for etableringen. Det indstilles at principaftalen godkendes.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

 1. at Rødovre Kommune indgår i etableringen af et fælles beredskab mellem 9 kommuner i hovedstadsområdet,
 2. at principaftalen for etablering af et fælles beredskab i Københavnsområdet godkendes, samt
 3. at Rødovre Kommunes andel (208.333 kr.) af de forberedende implementeringsomkostninger finansieres af kassen i 2015.

Beredskabskommissionen 16-02-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 18-02-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Efter et længere udrednings- og forhandlingsforløb mellem kommunerne i Storkøbenhavn er 9 kommuner (Albertslund, Hvidovre, Rødovre, Brøndby, Glostrup, Tårnby, Dragør, Frederiksberg og Københavns kommuner) kommet frem til en fælles forståelse om rammerne for et samarbejde. Borgmestrene fra de 9 kommuner har forhandlet en principaftale for etableringen, jf. bilag 1, og det indstilles at denne godkendes. Et beredskabssamarbejde mellem de 9 kommuner vil omfatte godt 900.000 borgere og dække en væsentlig del af Storkøbenhavn. Det nye fælles beredskab vil blive Danmarks største.

Organisering

Det nye beredskab skal organiseres som §60-selskab. Beredskabslovens §10 giver hjemmel til, at to eller flere kommunalbestyrelser kan vælge at samordne deres redningsberedskab. Her skal de involverede kommuner nedsætte en fælles beredskabskommission til at varetage de opgaver vedrørende redningsberedskabet, som kommunalbestyrelserne henlægger til denne. De nærmere vilkår for samordningen skal fastsættes i en aftale eller vedtægt og denne skal godkendes af Statsforvaltningen.

Opgaver

Alle de kommunale opgaver på området, dvs. opgaver efter Beredskabsloven, Fyrværkeriloven og Beskyttelsesloven overdrages til selskabet. Derudover kan det fælles beredskab levere tilgrænsende opgaver til de enkelte kommuner eller andre offentlige myndigheder, såfremt det godkendes af bestyrelsen. Det forudsættes dog, at disse opgaver er omkostningsmæssigt klart adskilt fra den fælles finansierede del af beredskabet og er fuldt ud indtægtsfinansierede.

Myndighedsbehandling

Det nye beredskab skal etablere en myndighedsfunktion med ansvar for at varetage myndig­heds­opgaver i henhold til de lovgivninger, der henføres til det fælles beredskab. Myndig­heds­­funktionen har endvidere ansvar for konsulentbistand til erhvervsservice og byggesags­behandling i kommunerne i det omfang, opgaverne vedrører beredskabsforhold. Det skal være muligt for den enkelte kommune at tilkøbe et højere serviceniveau.

Beredskabskommissionen/bestyrelse

Der etableres en beredskabskommission for det nye beredskab. Såfremt der gives lovgivnings­mæssigt hjemmel hertil, etableres der en bestyrelse for selskabet. Til bestyrelsen/kommis­sionen udpeger hver kommune et medlem pr. påbegyndte 100.000 indbyggere, således at alle kommuner er sikret én plads i bestyrelsen, mens Frederiksberg Kommune tildeles 2 pladser og Københavns Kommune 6 pladser. Der vælges en formand og 2 næstformænd for bestyrelsen og formandsposten skifter mellem København/Frederiksberg og de 7 øvrige kommuner. Formandsposten besættes i perioden frem til den kommunale valgperiode 2018-2021 fra de 7 kommuner, herefter af enten København eller Frederiksberg og i efterfølgende perioder på skift.

Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindeligt flertal bortset fra følgende beslutninger, som kræver mindst 75 pct. tilslutning (12 ud af 15 medlemmers stemme):

 • Væsentlige ændringer af den i principaftalen omtalte entreprisestrategi.
 • Godkendelse af større investeringer, indgåelse af lejekontrakter m.v.

Følgende beslutninger kræver enstemmig vedtagelse i bestyrelsen:

 • Nedlæggelse af brandstationer.
 • Forhøjelse af en kommunes bidrag til beredskabet med mere end, hvad der følger af pris- og lønregulering og udefrakommende forhold som følge af lovændringer, ændrede myndighedskrav m.m.
 • Ændringer af principaftalens fastlagte rammer for beredskabet.

Der udpeges 5 medlemmer af bestyrelsen til et arbejdsudvalg, hvor bestyrelsens formand og næstformænd er født formand og næstformænd for arbejdsudvalget. Arbejdsudvalget skal støtte beredskabschefen i det strategiske arbejde med udviklingen af beredskabet.

Serviceniveau

Det nye fælles beredskab skal kunne levere forebyggende og afhjælpende beredskabsopgaver på et højt kvalitetsniveau sammen med en kvalificeret og troværdig myndighedsbehandling. De deltagende kommuner indtræder i den fælles beredskabsenhed med den økonomi og det serviceniveau, som er gældende i kommunerne i 2014. Serviceniveauet i de enkelte kommuner skal hertil afdækkes, og der skal opstilles et mindre antal indikatorer for serviceniveau målt i forhold til de kommunale beredskabsopgaver (det operative/afhjælpende, det myndighedsmæssige og forebyggende beredskab). Udgangspunktet er, at der ikke må ske forringelser i det gældende serviceniveau for den enkelte kommune. Samtidig skal indikato­rerne beregnes og følges op på ved en metode, der ikke virker begrænsende for en hensigts­mæssig fleksibilitet og udvikling af selskabets ydelser og en harmonisering over tid af service­niveauerne. Derudover gælder det, at kommunerne ikke kan pålægges en stigning i bidraget (ud over tekniske korrektioner som følge af pris- og lønudvikling og lovgivnings­mæssige ændringer).

Det nye fælles beredskab skal udarbejde en ny risikobaseret dimensionering for det nye beredskabsområde, som skal godkendes i de enkelte kommunalbestyrelser og af Beredskabsstyrelsen. En ny risikobaseret dimensionering er en forudsætning for, at omstrukturere beredskabsindsatsen i den nye enheds område og herunder for en del af de effektiviseringer, som skal opnås af det fælles beredskab.

Det nye beredskab skal være omkostningseffektivt, herunder skal den nye organisation kunne håndtere konkurrenceudsættelse og have andre leverandører til at varetage dele af opgaveporteføljen. Dette kan på den organisatorisk del dels ske ved, at organisationen opdeles i en bestiller og udføredel. Dels kan det ske ved en underopdeling af udføredelen i enheder, der kan markedsafprøves. Der lægges op til, at der skal udvikles en entreprisestrategi, der skal fastlægge vilkår og retning i arbejdet med andre leverandører. Strategien skal blandt andet indeholde, at der skal udarbejdes en langsigtet beskrivelse af organisationens udvikling med henblik på markedsafprøvning af selskabets aktiviteter med henblik på, at kunne rumme tjenestemandsspørgsmålet samt ønsket om en delvis fastholdelse af et kommunal beredskab.
Entreprisestrategien skal også adressere principperne for konkurrenceudsættelse og der tages udgangspunkt i, at beredskabsorganisationens udføredel skal have mulighed for selv at byde på opgaven, med mindre der er helt særlige forhold, der taler imod. Entreprisestrategien skal endvidere indeholde en tidsplan for konkurrenceudsættelse af de første områder.

Det nye beredskabs bestyrelse pålægges at udarbejde, udover rationaliseringsgevinster forudsat i Økonomiaftalen, en langsigtet økonomisk politik og effektiviseringsstrategi for hele selskabets opgave portefølje.

Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere

Såfremt dele af det nye beredskabs opgaver i forbindelse med udbud overdrages til en anden leverandør skal det være indeholdt i udbuddet, at reglerne om virksomhedsoverdragelse af medarbejderne træder i kraft, således, at de kommunalt ansatte medarbejdere, der bliver omfattet af udbuddet, har mulighed for at følge med over hos en ny leverandør. I forhold til tjenestemænd, skal der udformes en udlånsordning, som er økonomisk neutral for selskabet, og som gør det muligt for en kommunalt ansat tjenestemand at bevare sin kommunale tjenestemandsstilling, samtidig med at den ansatte forretter tjeneste hos en anden leverandør.

Lov- og plangrundlag

Beredskabslovens §10 om samordning af beredskaber.
Styrelseslovens §60 om kommunale selskaber.

Økonomiske konsekvenser

I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 er KL og Regeringen blevet enige om, at bered­skabssamordningerne vil kunne give udslag i effektiviseringer på 150 mio. kr. i 2015 og 175 mio. kr. i 2016 og frem på landsplan. Dette svarer til, at det nye beredskab bestående af de 9 kommuner skal tilvejebringe effektiviseringer for ca. 28 mio. kr.

Selskabet skal inden for en kort årrække realisere de effektiviseringsgevinster, der er forudsat i økonomiaftalen. Den enkelte kommunes betaling i 2016 og frem beregnes med udgangspunkt i den initiale betaling fratrukket den forholdsmæssige andel af de effektiviseringer, der opnås i selskabet.

Kommunerne afsætter et samlet rådighedsbeløb på 5 mio. kr., der kan gå til at dække udgifter i forbindelse med eventuelle tilkøb af konsulentydelser og til frikøb af medarbejdere og løn til medarbejdere i selskabet under dannelsen af det fælles beredskab. De 5 mio. kr. fordeles ud fra indbyggertal. Rødovre Kommunes andel svarer til 208.333 kr. Dækning af Rødovre Kommunes andel af implementeringsomkostningerne vil blive finansieret af kassen i 2015.

Tidsplan

Aftalen skal godkendes politisk i de øvrige 8 kommuner. Dette forventes at ske i løbet af februar og marts måned.
Godkendes indstillingen vil det konkrete arbejde med at danne det fælles beredskab påbegyndes.

Kommunerne vil aftale de nærmere vilkår for selskabets effektiviseringsbidrag i 2016-2018.
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vil få forelagt vedtægterne og rammerne for budget 2016 for det nye beredskab til godkendelse på et senere møde i 2015.

Selskabet og bestyrelsen for selskabet etableres 01.01.2016, og den fælles Beredskabs­kommission træder samtidig i kraft.

Bilag

Bilag 1: Principaftale mellem 9 kommuner om fælles beredskab

Vestbad, renovering og ombygning - organisering , udbuds- og entrepriseform, ansøgning om projekteringsbevilling
Sag nr. 30

Sagens kerne

Godkendelse af projektets organisering samt udbuds- og entrepriseforhold til brug for udarbejdelse af projektforslag til renovering og ombygning af 50 m bassin og omklædning mv.

På anlægsbudgettet (Investeringsoversigten) i budget 2015 er der afsat rådighedsbeløb på 2.400.000 kr. til projektering mv., hvoraf Brøndby Kommune afholder 1.200.000 kr., svarende til halvdelen af beløbet.

Beløbet er afsat på grundlag af programoplæg udarbejdet oktober 2012.

Der søges om en projekteringsbevilling på 2.400.000 kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til ovennævnte projekt samt en indtægt på 1.200.000 kr. fra Brøndby Kommune.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

 1. at organisering og tidsplan godkendes,
 2. at udbuds- og entrepriseformer godkendes,
 3. at Teknisk Forvaltning varetager opgavens gennemførelse med bistand fra ekstern rådgiver,
 4. at der gives en anlægsbevilling til frigivelse af rådighedsbeløb på 2.400.000 kr. til projektering mv. og
 5. at der gives en anlægsbevilling på -1.200.000 kr. (indtægt) til frigivelse af rådighedsbeløb til tilskud fra Brøndby Kommune

Kultur- og Fritidsudvalget 10-02-2015
Anbefales, idet notat om forventninger til den fremtidige driftsøkonomi udarbejdes til den videre politiske behandling.

Økonomiudvalget 18-02-2015
Indstilles godkendt, idet gruppe V tog forbehold.

Beslutning

Godkendt med 15 stemmer for (A, O, F, Ø) og 4 stemmer imod (V, C).

Sagsfremstilling

Vestbad, der er et fælles kommunalt samarbejde mellem Brøndby Kommune og Rødovre Kommune, blev etableret i 1958 som et af Danmarks allerførste friluftsbade med to bassiner, vandlegeområde til små børn og et stort kuperet terræn til solbadning og leg.

I 1970 blev anlægget suppleret med et stort indendørs 50 m bassin, nye omklædningsrum og cafeteria samt motionscenter.

I 2006 blev seneste etape taget i brug med en leg- og morskabsafdeling, varmtvandsbassin og wellnessafsnit med kurbad.

Det oprindelige indendørs svømmeanlæg er efter mere end 40 års drift udtjent, og der er behov for en gennemgribende renovering af bassinkonstruktionerne, vandbehandlingsanlæggene og bad-/omklædningsområdet.

De to kommunalbestyrelser besluttede derfor i 2012 at gennemføre en renovering og ombygning af den oprindelige svømmehal, og på baggrund af det udarbejdede programoplæg af oktober 2012 blev det besluttet at arbejde videre med programoplæggets model B samt at nytænke det udendørs anlæg.

Illustreret programoplæg af oktober 2012 vedlagt sagen som bilag.

Udendørs areal
Forslag til nytænkning af udendørs areal er under udarbejdelse og vil blive fremlagt senere.

Dialog med brugergrupper
Der har været afholdt dialogmøde den 3.11.2014 med repræsentanter fra foreninger og brugergrupper om den kommende renovering og ombygning af 50 m bassin og omklædning mv. samt alternative løsningsforslag fra nogle af brugerne, bl.a. ønske om bevarelse af 50 m bassinet.

De alternative forslag fra brugerne er efterfølgende blevet undersøgt nærmere, herunder konsekvenserne af at opfylde ønske om bevarelse af 50 m bassinet.

På baggrund heraf har man i bestyrelsen for Vestbad besluttet, at der arbejdes videre med den oprindeligt vedtagne model B, da denne model bedst tilgodeser den ønskede kapacitet og kvalitet samt mulighederne for tilbud til en bred vifte af brugergrupper.

Projektet
Programoplæggets model B.
Udover en gennemgribende renovering af betonkonstruktioner, vandbehandlingsanlæg og bade-/omklædningsfaciliteter omfatter projektet i hovedtræk:

 • Nedlæggelse af det eksisterende 50 m svømmebassin
 • Nyt 25 m svømmebassin, 15 m bredt med 6 konkurrencebaner
 • Nyt varmtvandsbassin, ca. 12,5 x 7,5 m til genoptræning, babysvømning mv.
 • Nyt dybvandsbassin med udspring og klatrevæg til brug for bl.a. svømmetræning, dykkertræning, undervandsrugby mv.
 • Udvidelse af omklædningsområdet og
 • Udvidelse af fitnessområdet.

Hele projektet udføres inden for de givne bygningsmæssige rammer.

Projektets organisering
Til gennemførelse af renovering og ombygning samt nytænkning af udendørs anlæg foreslås nedsat en styregruppe og et tilknyttet sekretariat samt en projektgruppe.

Styregruppen sammensættes af:

 • Eva Roed, Formand for bestyrelsen for Vestbad, Brøndby Kommune,
 • Kent Magelund, Formand for Idræts- og Fritidsudvalget, Brøndby Kommune,
 • Henrik Rademacher, Medlem af bestyrelsen for Vestbad, Brøndby Kommune,
 • Lene Due, Næstformand for bestyrelsen for Vestbad, Rødovre Kommune,
 • Niels Spittau, Medlem af bestyrelsen for Vestbad, Rødovre Kommune,
 • Jan Kongebro, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Rødovre Kommune.
 • Styregruppen er ansvarlig bygherre for projektet.

Der nedsættes en Projektgruppe med følgende sammensætning:

 • Anders Lou, Kommunaldirektør, Brøndby Kommune,
 • Søren Hamberg, Fagchef for Idræt-Fritid-Bevægelse, Brøndby Kommune,
 • Jette Egholm, Børne- og Kulturdirektør, Rødovre Kommune,
 • Henning Elmelund, Kultur- og Fritidschef, Rødovre Kommune,
 • Claus Madsen, Inspektør, Vestbad,
 • Pia Nielsen, Sikkerhedsrepræsentant, Vestbad,
 • Bjarne Rieckmann, Stadsarkitekt, Rødovre Kommune,
 • Jens Førby, Afdelingsleder Bygningsafdelingen, Rødovre Kommune,
 • Lise Rørbæk Barsøe, Afdelingsleder Park- og Naturafdelingen, Rødovre Kommune,
 • Merethe Hansen, Projektkoordinator Børne- og Kulturforvaltningen, Rødovre Kommune.

Projektgruppen kan suppleres med ad-hoc deltagere, når det findes hensigtsmæssigt.
Projektgruppen er forum for projektets funktionelle indhold og indstiller beslutninger til Styregruppen.
Projektorganisationen i Teknisk Forvaltning, Rødovre Kommune er ansvarlig for projektets byggefaglige indhold, herunder byggeteknik, byggestyring, økonomi, udbudsjura og kontrakter.

Der nedsættes endvidere et Projektsekretariat med følgende sammensætning:

 • Søren Hamberg, Fagchef Idræt-Fritid-Bevægelse, Brøndby Kommune,
 • Claus Madsen, Inspektør, Vestbad,
 • Henning Elmelund, Kultur og Fritidschef, Rødovre Kommune,
 • Merethe Hansen, Projektkoordinator Børne- og Kulturforvaltningen, Rødovre Kommune.

Projektsekretariatet betjener Styregruppen og Projektgruppen med mødeafholdelse, referater, sagsfremlæggelser mv. og formidler i øvrigt projektet i forhold til brugerne, de kommunale forvaltninger og de politiske niveauer.

Udbuds- og entrepriseforhold
Projektet forudsættes gennemført som en totalentreprise udbudt på grundlag af et gennemarbejdet projektforslag.

Når projektforslaget er politisk godkendt udbydes projektet i totalentreprise.

På grund af projektets samlede omfang skal såvel den tekniske rådgivning som udførelsen jf. gældende lovgivning udbydes efter EU’s udbudsdirektiver.

Det forudsættes, at begge dele udbydes til en begrænset kreds af bydende efter en prækvalifikationsrunde.

Rådgiver
Det foreslås, at rådgiverydelserne (forundersøgelser, projektforslag, tilsyn, byggeledelse mv) udbydes til 5 rådgiverteams (arkitekt og ingeniør) efter prækvalifikation.

Ved prækvalifikationen tænkes de 5 teams primært udvalgt efter relevante referencer fra projektering af svømmebade og fra ombygning og renovering af svømmebade eller byggerier af tilsvarende kompleksitet.

Efter udbud til de prækvalificerede forudsættes rådgiverydelsen tildelt efter kriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud med følgende underkriterier:

 • Tilbudt økonomi (honorarprocent),
 • Organisering af opgaven, herunder CV’er for nøglemedarbejdere,
 • Procesbeskrivelse for opgavens gennemførelse.

Entreprise
Tilsvarende foreslås det, at udførelsen (entreprisen) udbydes til 5-6 entreprenørfirmaer efter prækvalifikation.

Ved prækvalifikationen tænkes de bydende primært udvalgt efter relevante referencer fra udførelse af svømmebade samt ombygning og renovering af svømmebade eller byggerier af tilsvarende karakter for såvel entreprenøren selv som for hans tilknyttede rådgivere og underleverandører.

Efter udbud til de prækvalificerede entreprenører forudsættes entreprisen tildelt efter kriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud med følgende underkriterier:

 • Den tilbudte økonomi for det samlede projekt fordelt på nettohåndværkerudgifter, dækningsbidrag, styringsomkostninger og teknikerhonorarer,
 • Projektets ydeevne, fx energiforbrug og miljøbelastning i driftsfasen, driftsomkostninger (totaløkonomi), driftsvenlighed/driftssikkerhed,
 • Beskrivelse af afleveringsproces (afprøvning, idriftsætning, ibrugtagning),
 • Organisering af opgaven, herunder CV’er for nøglemedarbejdere,
 • Procesbeskrivelse for opgavens gennemførelse, herunder beskrivelse af kvalitetssikring.

Bygherrerådgiver
Svømmebadsprojekter er teknisk komplicerede og væsentligt mere sårbare over for fejl end andre byggeprojekter.

Det forudsættes derfor, at der gennem hele processen samarbejdes med en egentlig bygherrerådgiver, der dels har særlige kompetencer i udbuds- og kontraktforhold, og dels har faglig baggrund for kontrol af det tekniske niveau i arbejdet fra de rådgivere og entreprenører, der indgås kontrakter med.

Honorar til bygherrerådgiver har et begrænset omfang, så der er ikke krav om, at denne ydelse udbydes.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse 623 af 13.06.2012 om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet, der regulerer kvalitetskravene og de hygiejniske forhold i svømmebadsanlæg.

Som kommunalt byggeri over 10 mill. kr er projektet omfattet af krav om sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i udbud.

Bekendtgørelse 118 af 06.02.2103 om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i offentligt byggeri der indebærer, at der ved kommunalt byggeri over 20 mill. kr. skal ske en koordinering af den samlede IKT-anvendelse mellem alle involverede parter.

Økonomiske konsekvenser

De to kommuner har i årene 2015-2017 tilsammen afsat rådighedsbeløb på i alt 68,5 mill. kr. til projektet (2012-prisniveau), hvoraf gennemførelse af renovering og ombygning vedrørende 50 m bassin og omklædning udgør anslået 65,4 mill. kr., og bortskaffelse af udendørs bassin samt Hønen udgør anslået 3,1 mill. kr.

Der ansøges om en projekteringsbevilling i 2015 på i alt 2.400.000 kr., hvoraf halvdelen afholdes af Brøndby Kommune.

Tidsplan

Renovering og ombygning gennemføres med opstart af projektet i februar 2015 og med forventet udførelse i perioden december 2016 - april 2018.

Der arbejdes hen imod, at wellness-området kan holdes åbent under byggeriet.
Der vil dog forekomme perioder med støjende aktiviteter, ligesom midlertidig lukning kan komme på tale.

Kultur- og Fritidsudvalget, Rødovre

10. februar 2015

Økonomiudvalget, Rødovre

18. februar 2015

Kommunalbestyrelsen, Rødovre

24. februar 2015

Idræts- og Fritidsudvalget, Brøndby 18. februar 2015
Økonomiudvalget, Brøndby 4. marts 2015
Kommunalbestyrelsen, Brøndby 11. marts 2015
EU-udbud rådgiver marts - august 2015
Udarbejdelse af projektforslag september - december 2015
Godkendelse af projektforslag, ansøgning om bevilling februar - marts 2016
EU-udbud entreprise april - juni 2016
Detailprojektering og myndighedsbehandling juli - november 2016
Udførelse start december 2016
Ibrugtagning, forventet april 2018

Bilag

Bilag 1: Teknisk Forvaltnings bevillingsoplæg af 23. januar 2015
Bilag 2: Illustreret programoplæg, oktober 2012
Bilag 3: Oplæg til tids- og aktivitetsplan af 9. januar 2015
Bilag 4: Børne- og Kulturforvaltningens notat af 12. februar 2015 vedrørende forventninger til fremtidig driftsøkonomi for Vestbad, udarbejdet på baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i møde den 10. februar 2015, sag nr. 5

Uddelegering af Kommunalbestyrelsens beslutningskompetence i forbindelse med standsning af børneydelse
Sag nr. 31

Sagens kerne

Uddelegering af Kommunalbestyrelsens kompetence til at standse børneydelsen ved forældres tilsidesættelse af pligten til at lade deres børn deltage i sprogvurderingen eller i en eventuel sprogstimulering, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves af den sprogstimulering, som kommunen tilbyder.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at Kommunalbestyrelsens beslutningskompetence til - efter Dagtilbudslovens § 12, stk. 1-3 - at standse børneydelsen ved forældres tilsidesættelse af pligten til sprogvurdering og sprogstimulering af deres barn uddelegeres til Børne- og Kulturforvaltningen, og at uddelegeringen optages i Rødovre Kommunes delegationsregler.

Børne- og Skoleudvalget 10-02-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 18-02-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Efter Dagtilbudslovens § 11 har Kommunalbestyrelsen ansvaret for, at der gennemføres sprogvurdering af børn omkring 3 års alderen og sprogstimulering af børn, som på baggrund af en sprogvurdering vurderes at have behov for sprogundersstøttende aktiviteter.

Det fremgår endvidere af samme lov § 12, stk. 1og 2, at kommunen skal træffe afgørelse om standsning af børneydelsen, hvis forældrene ikke overholder deres pligt til at lade deres børn deltage i sprogvurderingen og en eventuel sprogstimulering eller i en sprogstimulering, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves af den sprogstimulering, som kommunen tilbyder.

Endelig er det oplyst i § 12, stk. 3, at kommunen skal oplyse barnets forældre om, at manglende overholdelse af pligten i forbindelse med barnets deltagelse i sprogvurdering og eventuel sprogstimulering kan medføre, at Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om standsning af børneydelsen.

Den foreslåede uddelegering af Kommunalbestyrelsens kompetence er blevet aktuel på baggrund af en konkret sag, hvor forældre har nægtet at gennemføre en sprogvurdering af et barn, som personalet i en af kommunens daginstitutioner formoder har behov for sprogstimulering.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven §§ 11 og 12.

Økonomiske konsekvenser

Der er tale om en statsfinansieret ydelse, som ved standsning vil få konsekvenser for den enkelte familie.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag 1: Dagtilbudslovens §§ 11 og 12.

Midlertidig udflytning af Tjørneparkens vuggestuebørn til lokaler på Islev Bibliotek
Sag nr. 32

Sagens kerne

I forbindelse med en større renovering af Børneinstitutionen Tjørneparken foreslår Børne- og Kulturforvaltningen, at institutionens vuggestuebørn midlertidigt flytter til lokaler på Islev Bibliotek i perioden 1. maj til 15. august 2015.

Sagen behandles samtidig i Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

at den foreslåede midlertidige udflytning af vuggestuebørnene godkendes.

Børne- og Skoleudvalget 10-02-2015
Anbefales.

Kultur- og Fritidsudvalget 10-02-2015
Anbefales

Økonomiudvalget 18-02-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Børneinstitutionen Tjørneparken er normeret til max. 100 børnehavebørn og 32 vuggestuebørn. Institutionen er beliggende på Rådmand Billes Vej i en ejendom, som Rødovre Kommune lejer af Boligselskabet Lejerbo.

Der har gennem længere tid været planlagt en udskiftning af institutionens tag og vinduer på 1. sal samt eventuel udskiftning af ventilationen. Det er aftalt med Lejerbo, at byggeperioden kommer til at ligge fra den 1. maj til den 15. august 2015, hvor der påregnes at være færrest børn i institutionen.

For børnehavebørnenes vedkommende vil der i den omhandlende periode som udgangspunkt være lukket for indskrivninger, det vil sige, at der påregnes at være ca. 30 ledige børnehavepladser. De børn, der er tilbage i institutionen, vil i størst muligt omfang blive tilbudt aktiviteter uden for institutionens område, da byggeriet bl.a. vil betyde opstilling af stilladser rundt om bygningen. Institutionen vil bl.a. blive tilbudt daginstitutionsområdets minibus.

På grund af ombygningens omfang er det ikke muligt for vuggestuebørnene at blive i institutionen, mens renoveringen finder sted.

Det har imidlertid vist sig vanskeligt at finde egnede lokaler i nærheden til de 30 vuggestuebørn, der vil være indskrevet i Tjørneparken. Forvaltningen foreslår, at vuggestuebørnene flytter ind i lokaler på Islev Bibliotek under ombygningen.

For borgerne vil det fortsat være muligt at benytte biblioteksfaciliteterne i forbindelse med udlån samt brug af computere m.v., idet vuggestuebørnene alene vil komme til at befinde sig i arrangementslokalet og depotrum samt en del af børnebibliotekets areal.

Institutionens børn og forældre vil få adgang til lokalerne ad "bagindgangen", og der vil blive placeret nogle letvogne med pusle- og toiletfaciliteter på bagsiden af biblioteksbygningen.

Forvaltningen vil kontakte de omkringliggende boligselskaber med henblik på lån af legepladsområder.

I forbindelse med sagens behandling er der indhentet supplerende oplysninger fra bibliotekets sekretariat, hvoraf det bl.a. fremgår, at arrangementslokalet i 2014 var benyttet i alt 16 gange til arrangementer i perioden 5. maj til 1. september.

Det er endvidere oplyst, at Musikskolen kontinuerligt anvender arrangementslokalet til rytmik for småbørn. Musikskolens undervisning følger skoleåret, og skolen er blevet varskoet om muligheden for at Tjørneparken skulle flytte på Islev Bibliotek i en periode.

Bibliotekets sekretariat har afslutningsvis oplyst, at renoveringen af Hovedbiblioteket forventes afsluttet februar/marts 2015, hvor der igen vil blive åbnet for bookinger af Lille og Store Sal, ligesom det fortsat er muligt for en forening af booke sig ind på Rødovregård.

Forslaget har været forelagt Tjørneparkens forældrebestyrelse, og bestyrelsens bemærkninger vedlægges som bilag.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne i forbindelse med udflytningen vil blive afholdt indenfor forvaltningens samlede ramme.

Tidsplan

Den 1. maj til 15. august 2015.

Bilag

Bilag 1: Tjørneparkens forældrebestyrelses kommentarer.

Puljen til øget livskvalitet til de svageste hjemmehjælpsmodtagere-
Sag nr. 33

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger forslag til udmøntning af puljen til øget livskvalitet til de svageste hjemmehjælpsmodtagere (klippekortmodellen).

I forbindelse med aftale om Finanslov for 2015 er der afsat 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en klippekortmodel. Ministeriet har den 16. januar 2015 udsendt vejledningen til ansøgning om støtte fra puljen til kommunerne med ansøgningsfrist den 18. februar 2015.

Midlerne fordeles til kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftbehovet på ældreområdet. Rødovre Kommunes andel af midlerne er 558.000 kr. i 2015 og 1.115.000 kr. i 2016. De afsatte midler udmøntes til kommunerne som en samlet pulje for 2015 og 2016, men fra 2017 overgår midlerne til kommunernes bloktilskud.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

at forslag til udmøntning af puljen godkendes.

Social- og Sundhedsudvalget 10-02-2015
Anbefales.

Økonomiudvalget 18-02-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet forslag til udmøntning af midlerne med et forslag til afgrænsning af målgruppen og med udgangspunkt i den afsatte ramme.

Målgruppen er de hjemmehjælpsmodtagere, der modtager omfattende støtte til personlig pleje i hverdagen eller får moderat støtte til personlig pleje i hverdagen og samtidig har indkøbsordning og tøjvask. I uge 4 var der 71 borgere, der modtog mere end 15 timers hjemmehjælp om ugen, hvilket primært vil være målgruppen for klippekortordningen.

Den ekstra tid, der tildeles borgerne, skal have et socialt og aktiverende sigte og indhold. Den enkelte borger planlægger indholdet og tidspunkt for aktiviteten.Der ydes 30 minutter om ugen, og der er mulighed for at opspare tid (dog maksimalt 3 timer).

Aktiviteterne kan foregå både i og udenfor hjemmet. Det kan eksempelvis være højtlæsning, en gåtur, en tur på kirkegård, indkøb af tøj, sko og gaver, en tur til frisør, besøg hos venner og familie samt kulturelle aktiviteter.

SeniorRådet er på sit møde den 29. januar 2015 orienteret om forslaget og er positive overfor foreliggende forslag.

Ansøgningen vil blive udarbejdet og afsendt med forbehold for Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Klippekortordningen vil indgå i kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp, der forventes forelagt til godkendelse i maj 2015.

Lov- og plangrundlag

Finanslovsaftalen for 2015.

Økonomiske konsekvenser

Klippekortordningen er udgiftsneutral for Rødovre Kommune, idet den finansieres af puljemidlerne på 558.000 kr. i 2015 og 1.115.000 kr. i 2016.

Udgifterne til klippekortordningen vil blive bogført på en separat konto, så det kan dokumenteres, at puljemidlerne bliver anvendt til ovennævnte formål.

Tidsplan

18. februar 2015: Ansøgningsfrist
Marts 2015: Tilsagn på ansøgningen
Medio 2015: Klippekortordningen starter

Bilag

Bilag 1: Brev til kommunerne

Indsats mod social dumping
Sag nr. 34

Sagens kerne

Forslag om indgåelse af samarbejdsaftale med LO Hovedstaden, omkring indsatsen mod social dumping.

Indstilling

Fællesforvaltningen indstiller,

 1. at Rødovre Kommune indgår en samarbejdsaftale med LO Hovedstaden omkring indsatsen mod social dumping,
 2. at Beskæftigelsesministeriets cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter implementeres i Rødovre Kommunes interne vejledning i anvendelse af sociale klausuler,
 3. at anvendelse af arbejdsklausuler i Rødovre Kommune finder sted i relevante udbud af bygge- og anlægsopgaver,
 4. at kontrolopgaven i forbindelse med anvendelse af arbejdsklausuler, i størst muligt omfang løses ved intern skrivebordskontrol,
 5. at den uanmeldte besøgskontrol udføres af et eksternt firma, på baggrund af resultatet af den interne skrivebordskontrol,
 6. at udgifter i forbindelse med kontrolopgaven afholdes som en del af bygge- og/eller anlægsopgavens samlede pris, samt
 7. at Teknisk Forvaltning 1 gang årligt fremsender en redegørelse til Økonomiudvalget, med opgjort anvendelse af antallet af udbud med arbejdsklausuler og efterfølgende kontrol.

Økonomiudvalget 18-02-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

LO Hovedstaden har i skrivelse af 25. februar 2014 henvendt sig til borgmesteren, omkring indgåelse af en samarbejdsaftale vedrørende indsatsen mod social dumping.

Det fremgår af LO Hovedstadens henvendelse, at grundlaget for aftalen bl.a. bygger på at arbejdsklausuler skal søges udbredt til alle Rødovre Kommunes udbudskontrakter inden for bygge- og anlægsarbejde samt øvrige udbudskontrakter, hvor det er hensigtsmæssigt. Det vil styrke indsatsen mod social dumping og sikre arbejdsvilkår på overenskomstmæssige vilkår.

Begrebet social dumping bruges normalt om forhold, hvor udenlandske lønmodtagere har løn- og arbejdsvilkår, som ligger under det sædvanlige danske niveau.

Ifølge Beskæftigelsesministeriet, betyder det bl.a. dårlige arbejdsvilkår og unfair konkurrence for det danske erhvervsliv.

LO Hovedstaden oplyser at man indtil videre har indgået samarbejdsaftaler med Gladsaxe, Hillerød, Hvidovre, Ishøj og København.

Kontrolopgaven
I de løbende drøftelser med LO Hovedstaden er det konkluderet, at forudsætningen for en effektiv kontrol er et grundlæggende fagligt kendskab til det løn og ansættelsesretlige område.

LO Hovedstaden og de faglige organisationer stiller sig i den sammenhæng til rådighed med oplysninger om løn- og arbejdsvilkår inden for de udbudte opgaver. Øvrig myndighedskontrol løses af Rødovre Kommune i samarbejde med Arbejdstilsyn, Skat og politi.

Kontrolopgaven kan kort defineres som 2 typer kontrol, nemlig en såkaldt skrivebordskontrol, hvor kommunikation med leverandøren foregår skriftligt/via telefon eller ved uanmeldt besøgskontrol, hvor bygherre, eller en repræsentant for denne, fysisk møder op på byggepladsen. Kontrollen omfatter generelt tjek af ansættelsesbeviser og ansættelses- og opholdskontrakter, der skal sikre at arbejdsklausulen bliver overholdt.

Hvor det måtte være relevant, vurderes det at en del af skrivebordskontrollen kan udføres i forbindelse med de almindelige bygherremøder, og at den uanmeldte besøgskontrol kan udføres af kommunens revisionsfirma, evt. ved at bruge den optionsmulighed som ligger i Rødovre Kommunes revisionskontrakt med PwC, vedr. tilkøb af særlig økonomisk konsulentbistand. En anden aktør der kan anvendes til kontrolopgaven er Bureau Veritas, som bl.a. samarbejder med Københavns Kommune.

Beskæftigelsesministeriets cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter
Beskæftigelsesministeriet har d. 2. juli 2014 (CIR1H nr. 9471 af 30/06/2014) offentliggjort ”Cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter”. Her fremgår det, at samtlige statslige myndigheder (ministerier, styrelser mv.) skal anvende arbejdsklausuler i alle kontraktforhold om bygge- og anlægsarbejder, fabrikation og udførelse eller ydelse af tjenester uanset kontraktens størrelse, og at dette sker ved at ordregiver i udbudsbekendtgørelsen eller udbudsbetingelserne informerer om kravet om brug af arbejdsklausul. Efter cirkulærets § 8 opfordres kommuner (og regioner) til at bruge arbejdsklausuler i alle udbudskontrakter inden for bygge- og anlægsarbejde samt øvrige udbudskontrakter, hvor det er hensigtsmæssigt.

Det er således op til den enkelte kommunalbestyrelse, om og i hvilket omfang der skal anvendes arbejdsklausuler i udbudskontrakter. Hvis den enkelte kommunalbestyrelse beslutter sig for at bruge arbejdsklausuler, skal kommunalbestyrelsen ifølge udbudsreglerne informere om kravet om brug af arbejdsklausuler i udbudsbekendtgørelsen eller i udbudsbetingelserne, jf. i øvrigt cirkulærets § 4.

Eftersom det er op til kommunalbestyrelsen at tage stilling til anvendelsen af arbejdsklausuler i den enkelte kommune, beror det også på kommunalbestyrelsens beslutning, i hvilket omfang cirkulærets øvrige regler skal anvendes. Hvis den enkelte kommunalbestyrelse beslutter sig for at anvende arbejdsklausuler i overensstemmelse med det, der gælder på det statslige område, vil anvendelse af cirkulærets øvrige regler dog kunne sikre, at kommunalbestyrelsens beslutning herom efterleves.

Hvis kommunalbestyrelsen beslutter sig for at bruge arbejdsklausuler, skal kommunalbestyrelsen desuden sikre, at lovgivningen, herunder EU-retten, overholdes. En kommune må fx ikke stille et generelt krav om, at private leverandører, der skal udføre opgaver for kommunen, skal have indgået en dansk overenskomst. Dette ville være i strid med principper om ligebehandling i dansk forvaltningsret, EU-udbudsreglerne og på EU-traktatsniveau.

Rødovre Kommunes anvendelse af arbejdsklausuler til dato
Rødovre Kommune har siden marts 2013 betinget sig i specifikke entreprisekontrakter, at arbejdstagere ved udførelsen af den pågældende entreprise, er sikret løn- og arbejdsvilkår der ikke er mindre gunstige end dem der i øvrigt gælder i lokalområdet. Anvendelse af arbejdsklausuler sker i praksis ved alle licitationer, men ikke ved mindre underhåndsbud.

Lov- og plangrundlag

Beskæftigelsesministeriets cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter (CIR1H nr. 9471 af 30/06/2014).

Økonomiske konsekvenser

Overslagsmæssigt koster det mellem 2.500-3.500 kr. pr. medarbejder der indgår i en stikprøvekontrol (Bureau Veritas - januar 2015). Evt. udgifter i forbindelse med kontrolopgaven afholdes som en del af bygge- og/eller anlægsopgavens samlede pris.

Bilag

Bilag 1: Brev fra LO Hovedstaden vedr. samarbejdsaftale omkring indsatsen mod social dumping

KAB - Aftale om frikøb af tilbagekøbsrettigheder - Godkendelse af låneoptagelse
Sag nr. 35

Sagens kerne

KAB har i forlængelse af Rødovre Kommunes godkendelse af aftalen med Boligselskabernes Landsforening om frikøb af tilbagekøbsrettigheder fremsendt meddelelse om, at repræsentantskabet i møder, der for AKB's vedkommende afholdes den 17. februar og for RKE's vedkommende den 5. marts 2015, har godkendelse af aftalen på dagsordenen. KAB finansierer frikøbsbeløbene ved optagelse af realkreditlån og anmoder om kommunalbestyrelsens godkendelse af låneoptagelse og tinglysning af pantebreve.

Indstilling

Fællesforvaltningen indstiller,

 1. at kommunalbestyrelsen godkender optagelse af 30-årige realkreditlån med hovedstol på i alt 47.640.000 kr. samt tinglysning af pantebreve,
 2. at kommunalbestyrelsen giver en indtægtsbevilling på Rødovre Kommunes andel af frikøbsbeløbene 32.562.071 kr., som tilfalder kassebeholdningen,
 3. at kommunalbestyrelsen giver tilsagn om 100 % garantistillelse for den del af lånet til AKB 21.526.491 kr., der udgør frikøbsbeløbet til Rødovre Kommune.

  Økonomiudvalget 18-02-2015
  Indstilles godkendt.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  KAB har i forlængelse af Rødovre Kommunes godkendelse af aftalen med Boligselskabernes Landsforening om frikøb af tilbagekøbsrettigheder fremsendt meddelelse om, at repræsentantskabet i møder, der for AKB's vedkommende afholdes den 17. februar og for RKE's vedkommende den 5. marts 2015, har godkendelse af aftalen på dagsordenen.

  KAB finansierer frikøbsbeløbene, der er opgjort af Deloitte svarende til Landsbyggefondens opgørelse på i alt 46.913.065 kr. ved optagelse af 30-årige realkreditlån med hovedstol på i alt 47.640.000 kr. inkl. omkostninger til optagelse af lån og anmoder om kommunalbestyrelsens godkendelse af låneoptagelse og tinglysning af pantebrev.

  Frikøbsbeløbet for RKE, afd. Horsevænget er opgjort til 7.740.747 kr.

  Frikøbsbeløbet for RKE, afdeling Krogsbæk er opgjort til 1.543.111 kr.

  Frikøbsbeløbet for RKE, afdeling Torbenhuse er opgjort til 1.751.722 kr.

  Frikøbsbeløbet for AKB 35.877.485 kr. deles mellem Rødovre Kommune og Københavns Kommune i forholdet 60/40 med 21.526.491 kr. til Rødovre Kommune og 14.350.994 kr. til Københavns Kommune.

  Optagelse af lån til AKB, afdeling Milestedet forudsætter kommunal garantistillelse på 100 %. Københavns Kommune forudsættes at stille garanti for sin del af frikøbsbeløbet/lånet.

  Frikøbsbeløbet 46.913.065 kr. forudsættes indbetalt ultimo marts 2015, Rødovre Kommunes andel af frikøbsbeløbet i alt 32.562.071 kr. tilfalder kassebeholdningen.

  Lov- og plangrundlag

  Almenboliglovens § 29

  Økonomiske konsekvenser

  Kassebeholdningen forøges med 32.562.071 kr. ultimo marts 2015.

Bilag

Bilag 1: Lånetilbud RKE, afd. Krogsbæk
Bilag 2: Lånetilbud AKB, afd. Milestedet
Bilag 3: Lånetilbud RKE, afd. Torbenhuse
Bilag 4: Lånetilbud RKE, RKE, afd. Horsevænget
Bilag 5: Anmodning om godkendelse af optagelse af realkreditlån
Bilag 6: Revisorerklæring for RKE, afd. Torbenhuse
Bilag 7: Revisorerklæring AKB Rødovre, afd. Ved Milestedet
Bilag 8: Revisorerklæring RKE, afd. Horsevænget
Bilag 9: Revisorerklæring RKE, afdeling Krogsbæk
Bilag 10: Repræsentantskabsmøde afholdes først 16. februar 2015

AAB - Aftale om frikøb af tilbagekøbsrettigheder - Godkendelse af låneoptagelse
Sag nr. 36

Sagens kerne

AAB har i forlængelse af Rødovre Kommunes godkendelse af aftalen med Boligselskabernes Landsforening om frikøb af tilbagekøbsrettigheder fremsendt bekræftelse på, at repræsentantskabet i møde den 16. februar har godkendelse aftalen på dagsordenen. AAB finansierer frikøbsbeløbet ved optagelse af realkreditlån og anmoder om kommunalbestyrelsens godkendelse af låneoptagelse og tinglysning af pantebrev.

Indstilling

Fællesforvaltningen indstiller,

 1. at kommunalbestyrelsen godkender optagelse af 30-årigt realkreditlån i BRFkredit med hovedstol 19.010.000 kr. samt tinglysning af pantebrev,
 2. at kommunalbestyrelsen giver en indtægtsbevilling på den del af frikøbsbeløbet 11.233.800 kr., der tilfalder kassebeholdningen,
 3. at kommunalbestyrelsen giver tilsagn om 100 % garantistillelse for den del af lånet 11.233.800 kr., der udgør frikøbsbeløbet til Rødovre Kommune.

Økonomiudvalget 18-02-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

AAB har i forlængelse af Rødovre Kommunes godkendelse af aftalen med Boligselskabernes Landsforening om frikøb af tilbagekøbsrettigheder fremsendt meddelelse om, at repræsentantskabet i møde den 16. februar 2015 har godkendelse af aftalen på dagsordenen.

AAB finansierer frikøbsbeløbet, der er opgjort af PricewaterhouseCoopers svarende til Landsbyggefondens opgørelse på 18.723.000 kr. ved optagelse af et 30-årigt realkreditlån i BRFkredit A/S med hovedstol på 19.010.000 kr. inkl. omkostninger til optagelse af lån og anmoder om kommunalbestyrelsens godkendelse af låneoptagelse og tinglysning af pantebrev.

Frikøbsbeløbet deles mellem Rødovre Kommune og Københavns Kommune i forholdet 60/40 med 11.233.800 kr. til Rødovre Kommune og 7.489.200 kr. til Københavns Kommune.

Optagelse af lån forudsætter kommunal garantistillelse på 100 %. Københavns Kommune forudsættes at stille garanti for sin del af frikøbsbeløbet/lånet.

Frikøbsbeløbet 11.233.800 kr. forudsættes indbetalt ultimo marts 2015 og tilfalder kassebeholdningen.

Lov- og plangrundlag

Almenboliglovens § 29

Økonomiske konsekvenser

Kassebeholdningen forøges med 11.233.800 kr. ultimo marts 2015.

Bilag

Bilag 1: Revisionserklæring, hjemfald AAB afd. 43
Bilag 2: Hjemfaldsansøgning til LBF, AAB afd. 43
Bilag 3: Hjemfaldsbrev

FSB - Aftale om frikøb af tilbagekøbsrettigheder - Godkendelse af låneoptagelse
Sag nr. 37

Sagens kerne

FSB har i forlængelse af Rødovre Kommunes godkendelse af aftalen med Boligselskabernes Landsforening om frikøb af tilbagekøbsrettigheder fremsendt bekræftelse på, at repræsentantskabet i møde den 26. januar 2015 ligeledes har godkendt aftalen. FSB finansierer frikøbsbeløbet ved optagelse af realkreditlån og anmoder om kommunalbestyrelsens godkendelse af låneoptagelse og tinglysning af pantebrev.

Indstilling

Fællesforvaltningen indstiller,

 1. at kommunalbestyrelsen godkender optagelse af 30-årigt realkreditlån i BRFkredit A/S med hovedstol på 2.014.000 kr. samt tinglysning af pantebrev,
 2. at kommunalbestyrelsen giver en indtægtsbevilling på frikøbsbeløbet 1.971.350 kr., som tilfalder kassebeholdningen.

Økonomiudvalget 18-02-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

FSB har i forlængelse af Rødovre Kommunes godkendelse af aftalen med Boligselskabernes Landsforening om frikøb af tilbagekøbsrettigheder fremsendt bekræftelse på, at repræsentantskabet i møde den 26. januar 2015 ligeledes har godkendt aftalen.

FSB, afdeling 1 - 26 Damstokkene finansierer frikøbsbeløbet, der er opgjort af Ernst & Young svarende til Landsbyggefondens opgørelse på 1.971.350 kr. ved optagelse af et 30-årigt realkreditlån i BRFkredit A/S med hovedstol på 2.014.000 kr. inkl. omkostninger til optagelse af lån og revisorhonorar og anmoder om kommunalbestyrelsens godkendelse af låneoptagelse og tinglysning af pantebrev.

Frikøbsbeløbet 1.971.350 kr. forudsættes indbetalt ultimo marts 2015 og tilfalder kassebeholdningen.

Lov- og plangrundlag

Almenboliglovens § 29

Økonomiske konsekvenser

Kassebeholdningen forøges med 1.971.350 kr. ultimo marts 2015.

Bilag

Bilag 1: Referat af repræsentantskabsmøde samt lånetilbud
Bilag 2: Revisorerklæring FSB, afdeling 1 - 26 Damstokkene
Bilag 3: Anmodning om godkendelse af låneoptagelse
Bilag 4: BRFkredit bilag låneaftale
Bilag 5: Referat ekstraordinært repæsentanskabsmøde
Bilag 6: Hovedstol nedsættes

DAB/RAB, afdeling Sibeliusparken afsnit 1 og 2 Godkendelse af aftale om frikøb af tilbagekøbsrettigheder
Sag nr. 38

Sagens kerne

DAB/RAB har i forlængelse af Rødovre Kommunes godkendelse af aftalen med Boligselskabernes Landsforening om frikøb af tilbagekøbsrettigheder fremsendt bekræftelse på, at repræsentantskabet for Rødovre almennyttige Boligselskab i ekstraordinært møde den 12. januar 2015 ligeledes har godkendt aftalen.

RAB betaler udgiften til frikøb i alt 1.874.977 kr. via selskabets dispositionsfond.

Indstilling

Fællesforvaltningen indstiller,

 1. at kommunalbestyrelsen tager til efterretning, at RAB, afdeling Sibeliusparken afsnit 1 og 2 har godkendt aftalen om frikøb og finansierer frikøbet via selskabets dispositionsfond,
 2. at kommunalbestyrelsen giver en indtægtsbevilling på frikøbsbeløbet i alt 1.874.977 kr., som tilfalder kassebeholdningen.

Økonomiudvalget 18-02-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

DAB/RAB har i forlængelse af Rødovre Kommunes godkendelse af aftalen med Boligselskabernes Landsforening om frikøb af tilbagekøbsrettigheder fremsendt bekræftelse på, at repræsentantskabet for Rødovre almennyttige Boligselskab i ekstraordinært møde den 12. januar 2015 ligeledes har godkendt aftalen.

RAB finansierer frikøbsbeløbet, der er opgjort af Deloitte svarende til landsbyggefonden opgørelse på i alt 1.874.977 kr. med 1.305.217 kr. vedrørende Sibeliusparken, afsnit 1 og 569.760 kr. vedrørende Sibeliusparken, afsnit 2.

Frikøbsbeløbet 1.874.977 kr. forudsættes indbetalt ultimo marts 2015 og tilfalder kassebeholdningen.

Økonomiske konsekvenser

Kassebeholdningen forøges med 1.874.977 kr. ultimo marts 2015.

Bilag

Bilag 1: Frikøb af tilbagekøbsdeklarationer
Bilag 2: Revisorerklæring - Sibeliusparken, afsnit 2
Bilag 3: Revisorerklæring - Sibeliusparken, afsnit 1
Bilag 4: Orientering om RAB's godkendelse af aftale med frikøb

Lejerbo Rødovre, Arbejdernes Boligselskab i Rødovre - Aftale om frikøb af tilbagekøbsrettigheder - Godkendelse af låneoptagelse
Sag nr. 39

Sagens kerne

Lejerbo har i forlængelse af Rødovre Kommunes godkendelse af aftalen med Boligselskabernes Landsforening om frikøb af tilbagekøbsrettigheder fremsendt bekræftelse på, at repræsentantskabet i Lejerbo Rødovre og Arbejdernes Boligselskab i Rødovre i møder den 3. februar 2015 ligeledes har godkendt aftalen. Lejerbo Rødovre og Arbejdernes Boligselskab i Rødovre finansierer frikøbsbeløbet ved optagelse af realkreditlån og anmoder om kommunalbestyrelsens godkendelse af låneoptagelse og tinglysning af pantebrev.

Indstilling

Fællesforvaltningen indstiller,

 1. at kommunalbestyrelsen godkender optagelse af 30-årige realkreditlån med hovedstol ca. 24,1 mio. kr. samt tinglysning af pantebrev,
 2. at kommunalbestyrelsen giver en indtægtsbevilling på Rødovre Kommunes andel af frikøbsbeløbet 14.476.414 kr., som tilfalder kassebeholdningen.

Økonomiudvalget 18-02-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Lejerbo har i forlængelse af Rødovre Kommunes godkendelse af aftalen med Boligselskabernes Landsforening om frikøb af tilbagekøbsrettigheder fremsendt bekræftelse på, at repræsentantskabet i Lejerbo Rødovre og Arbejdernes Boligselskab i Rødovre i møder den 3. februar 2015 ligeledes har godkendt aftalen.

Lejerbo Rødovre, afdeling Maglekær/Milestedet og afdeling Ulkær og Arbejdernes Boligselskab i Rødovre finansierer frikøbsbeløbene, der er opgjort af Ernst & Young svarende til Landsbyggefondens opgørelse på i alt 23.774.727 kr. ved optagelse af et 30-årigt realkreditlån med hovedstol på ca. 24,1 mio. kr. inkl. omkostninger til optagelse af lån og anmoder om kommunalbestyrelsens godkendelse af låneoptagelse og tinglysning af pantebrev.

Frikøbsbeløbet deles for så vidt angår Lejerbo Rødovre, afdeling Maglekær/Milestedet og afdeling Ulkær mellem Rødovre Kommune og Københavns Kommune i forholdet 60/40 med 13.947.469 kr. til Rødovre Kommune og 9.298.313 kr. til Københavns Kommune.

Frikøbsbeløbet 528.945 kr. for Arbejdernes Boligselskab i Rødovre, afdeling Islelund tilfalder alene Rødovre Kommune.

Frikøbsbeløbet 23.774.727 kr. forudsættes indbetalt ultimo marts 2015, og Rødovre Kommunes andel af frikøbsbeløbet 14.476.414 kr. tilfalder kassebeholdningen.

Lov- og plangrundlag

Almenboliglovens § 29

Økonomiske konsekvenser

Kassebeholdningen forøges med 14.476.414 kr. ultimo marts 2015.

Bilag

Bilag 1: Fremsendelse af revisorerklæringer
Bilag 2: Revisorerklæring afd. 060-0, Maglekær
Bilag 3: Revisorerklæring afd. 064-0, Islelund.
Bilag 4: Revisorerklæring afd. 331-0, Ulkær
Bilag 5: Godkendelse af repræsentantskabet
Bilag 6: Anmodning om godkendelse af låneoptagelse

Rødovre Boligselskab - Aftale om frikøb af tilbagekøbsrettigheder - Godkendelse af låneoptagelse
Sag nr. 40

Sagens kerne

Rødovre Boligselskab, afdelingerne 1, 2, 5 og 17 har i forlængelse af Rødovre Kommunes godkendelse af aftalen med Boligselskabernes Landsforening om frikøb af tilbagekøbsrettigheder fremsendt bekræftelse på, at repræsentantskabet i møde den 29. januar 2015 ligeledes har godkendt aftalen. Rødovre Boligselskab finansierer frikøbsbeløbet ved optagelse af realkreditlån og anmoder om kommunalbestyrelsens godkendelse af låneoptagelse og tinglysning af pantebrev.

Indstilling

Fællesforvaltningen indstiller,

 1. at kommunalbestyrelsen godkender optagelse af 30-årige realkreditlån i BRFkredit A/S med hovedstol på ca. 6,6 mio. kr. samt tinglysning af pantebrev,
 2. at kommunalbestyrelsen giver en indtægtsbevilling på frikøbsbeløbet i alt. 6.486.834 kr., som tilfalder kassebeholdningen.

Økonomiudvalget 18-02-2015
Indstilles godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Boligselskab har i forlængelse af Rødovre Kommunes godkendelse af aftalen med Boligselskabernes Landsforening om frikøb af tilbagekøbsrettigheder fremsendt bekræftelse på, at repræsentantskabet i møde den 29. januar 2015 ligeledes har godkendt aftalen.

Rødovre Boligselskab, afdeling 1, 2, 5 og 17 finansierer frikøbsbeløbene, der er opgjort af Ernst & Young svarende til Landsbyggefondens opgørelse på i alt 6.486.834 kr. ved optagelse af 30-årige realkreditlån i BRFkredit A/S mod hovedstol på 6.629.000 kr. inkl. omkostninger til optagelse af lån og anmoder om kommunalbestyrelsens godkendelse af låneoptagelse og tinglysning af pantebrev.

Frikøbsbeløbet udgør for afdeling 1, Rødovrevej 1.325.220 kr., for afdeling 2, Roskildevej 1.388.968 kr., for afdeling 5, Skoleparken 2.841.731 kr. og for afdeling 17, Ørbygård 930.915 kr.

Frikøbsbeløbet i alt 6.486.834 kr. forudsættes indbetalt ultimo marts 2015 og tilfalder kassebeholdningen.

Lov- og plangrundlag

Almenboliglovens § 29

Økonomiske konsekvenser

Kassebeholdningen forøges med 6.486.834 kr. ultimo marts 2015

Bilag

Bilag 1: Revisorerklæring afd. 17 Ørbygård
Bilag 2: Rødovre Boligselskab - Hjemfald Frikøb
Bilag 3: Revisorerklæring afd. 1 Rødovrevej
Bilag 4: Revisorerklæring afd. 2 Roskildevej
Bilag 5: Revisorerklæring afd.5 Skoleparken
Bilag 6: Anmodning om godkendelse af låneoptagelse

Diverse
Sag nr. 41

Sagens kerne

Beslutning

Taget til efterretning.

Protokollen oplæst. Mødet afsluttet kl. 20.40