Oplysning om behandling af personoplysninger og dine rettigheder

Når Rødovre Jobcenter behandler personoplysninger om dig, skal du som udgangspunkt have besked om det. Du skal bl.a. oplyses om formålet med behandlingen og hvilke rettigheder du har. Derfor opfordres du til at læse dette dokument med de informationer, som du har krav på jf. Persondataforordningen.

Oplysning om behandling af personoplysninger

Fold alle ud

Sagsbehandling

Vi arbejder ud fra en række lovbestemmelser og interne retningslinjer i jobcentret, der skal sikre, at dine personoplysninger bliver behandlet på den mest forsvarlige måde. Vi behandler alene de personoplysninger, der er nødvendige for, at vi lever op til vore forpligtigelser som jobcenter, medmindre vi forinden har indhentet udtrykkeligt samtykke til at behandle personoplysninger i videre omfang.

Formål og retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger

Rødovre Jobcenter kan behandle oplysninger om dig jf. Databeskyttelsesforordningen 2016/679 artikel 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger), artikel 9, stk.. 2, litra a (følsomme oplysninger), forvaltningsloven § 29, samt relevante lovgivninger inden for beskæftigelsesområdet.

Kategori af personoplysninger

Til brug for behandling af din ansøgning/henvendelse, vil kommunen behandle almindelige personoplysninger som fx navn, adresse tlf., cpr. nr., evt. væsentlige sociale problemer mm, evt. følsomme oplysninger som fx helbredsforhold, strafbare forhold, politisk og religiøs overbevisning, race/etnisk oprindelse mm, hvis dette er nødvendigt.

Hvor stammer dine personoplysninger fra

Vi indsamler normalt kun oplysninger, som vi har modtaget fra dig. Hvis det er relevant for sagsbehandlingen, kan vi indhente øvrige oplysninger fra andre forvaltninger, myndigheder eller lign., hvis vi har lovhjemmel til det eller du har givet udtrykkeligt samtykke.  

Videregivelse af dine/jeres oplysninger

Jobcentret videregiver oplysninger til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der lovmæssigt har krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen eller du har givet samtykke.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer personoplysninger i henhold til de kriterier, som er fastsat ved lov og så længere oplysninger er nødvendige for sagsbehandlingen. Sager underlagt beskæftigelsesloven skal opbevares 5 år fra den dag, sagen bliver passiv. Der er dog enkelte undtagelser, som du kan få oplyst ved at kontakte din sagsbehandler.

Rettigheder

Ifølge Persondataforordningen (GDPR) har du ret til at:

  • Blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse af dine personoplysninger.
  • Få indsigt i de personoplysninger, kommunen behandler om dig.
  • Få forkerte eller vildende personoplysninger om dig rettet.
  • Gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger.
  • I særlige tilfælde bede om, at få dine oplysninger slettet eller at få begrænset behandlingen heraf.
  • Blive oplyst om, hvis personoplysninger bruges til andre formål end dem, hvortil de er indsamlet.
  • Trække dit samtykke om behandling af dine personoplysninger tilbage.
  • I visse tilfælde, at få dine personoplysninger i en struktureret og maskinlæsbar form.
  • Modsætte dig automatiske afgørelser, som alene træffes, fordi du tilhører en bestemt gruppe.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på Datatilsynets hjemmeside.  

Klage

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Kontaktoplysninger på Rødovre Kommunes databeskyttelsesrådgivere

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine/jeres personoplysninger, kan du kontakte den forvaltning som behandler dine oplysninger – i dette tilfælde Socialforvaltningen. Rødovre Kommunes databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes her, denne løsning kræver NemId eller ringe til telefonnummer 51 58 78 88.

Privatlivspolitik

Hvis du/I ønsker mere information om Rødovre Kommunes generelle privatlivspolitik, kan du finde mere information på vores hjemmeside <link privatlivspolitik>www.rk.dk/privatlivspolitik/