Dagpenge

Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids - eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder for uddannelse og supplerende arbejde.

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

Du kan få dagpenge, hvis du er registreret som jobsøgende i dit lokale jobcenter, og opfylder én af følgende betingelser:

 • Du har været fuldtidsforsikret medlem af en a-kasse i mindst ét år og har haft en indkomst på minimum 254.328 kr. inden for de sidste tre år. 
 • Du har været deltidsforsikret medlem af en a-kasse i mindst ét år og har haft en indkomst på minimum 169.548 kr. inden for de sidste tre år.
 • Du er blevet ledig, men har allerede en dagpengeret, der ikke er udløbet. Her optjener du ret til en ny dagpengeperiode på baggrund af nye løntimer (ikke indtægt): 1924 timer inden for tre år for fuldtidsforsikrede og 1258 timer inden for tre år for deltidsforsikrede.
 • Hvis du har været medlem af en a-kasse i mindst ét år og har udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed, været freelancer / honorarmodtager eller har kombineret forskellige indkomster, skal du se afsnittet ”Dagpenge for selvstændige”.
 • Du har afsluttet en uddannelse* med en varighed på mindst 18 måneder** og søger om optagelse i en a-kasse senest to uger efter du har afsluttet uddannelsen. 


Du kan højst medregne løn for 21.194 kr. pr. måned, hvis du er fuldtidsforsikret og højst 14.129 kr. pr. måned, hvis du er deltidsforsikret. Du kan kun medtage indtægt for perioder, hvor du har været medlem af en a-kasse. Du skal altså have denne indtægt i mindst 12 måneder for at opfylde kravet. 

Har du en lavere indkomst, vil du være længere tid om at optjene ret til dagpenge.

Husk, at du i nogle tilfælde har mulighed for at tage 6 ugers jobrettet uddannelse i begyndelsen af din ledighedsperiode eller bruge puljen til uddannelsesløft samt den regionale uddannelsespulje (se andet afsnit).

* Uddannelsen skal berettige til støtte inden for klippekortet efter lov om Statens Uddannelsesstøtte eller være omfattet af lov om erhvervsuddannelser. For at få dagpengeret på baggrund af uddannelse skal du enten kunne dansk på et niveau, der svarer til Prøve i Dansk 2 / 6. klassetrin - eller opfylde et tilknytningskrav, hvor der er indberettet mindst 600 løntimer (400 for deltidsforsikrede) til SKAT i løbet af 12 måneder indenfor en 24 måneders periode. Du kan også bruge løntimer fra et andet EØS-land, Schweiz eller Storbritannien til at opfylde tilknytningskravet, så længe den sidste løntime er optjent i Danmark og mindst 150 af de 600 løntimer (100 af de 400 løntimer, hvis du er deltidsforsikret) er udført i Danmark. ** Hvis uddannelsen som fuldtidsstudium har haft en faktisk varighed på mindre end 18 måneder, er det en betingelse, at uddannelsen er gennemført efter den almindelige studieplan for uddannelsen. En uddannelse, der er gennemført som fuldtidsstudium på mindst 3 halvårlige semestre, anses for at være gennemført efter den almindelige studieplan for uddannelsen. En uddannelse, der er gennemført på kortere tid end 18 måneder, kan tidligst anses for afsluttet 18 måneder efter påbegyndelse af uddannelsen.

BETINGELSER

For at få dagpenge skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

 • Du skal aktivt søge fuldtids - eller deltidsarbejde 
 • Du skal være tilmeldt som ledig og have kontakt til dit jobcenter* 
 • Du skal oprette et cv på jobnet.dk, som skal godkendes senest tre uger efter tilmelding på jobcentret. I cv’et skal du huske at skrive jobønsker, som matcher de brancher / områder, der mangler arbejdskraft. 
 • Du skal have bopæl og opholde dig i Danmark**
 • Du skal kunne overtage arbejde med én dags varsel 
 • Du skal kunne møde til samtaler og tilbud med én dags varsel* 
 • Du skal deltage i kurser / tilbud, der øger dine muligheder for at få arbejde

* Efter seks måneders sammenlagt ledighed kan du vælge, om samtalerne med A-kassen skal afholdes ved personligt fremmøde, telefonisk eller digitalt. 

**Efter repatrieringslovens § 6 kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til at du får udbetalt dagpenge i hjemlandet eller tidligere opholdsland, hvis det er i forbindelse med praktik- eller uddannelsesforløb - eller rekognosceringsrejser til hjemlandet eller det tidligere opholdsland med henblik på at træffe beslutning om repatriering. 

ØKONOMI

Højeste dagpengesats som fuldtidsforsikret er 19.728 kr. pr. måned. Højeste dagpengesats for deltidsforsikrede er 13.152 kr. pr. måned. Din dagpengesats (som er et månedsbeløb) skal som udgangspunkt beregnes på baggrund af de 12 måneder, inden for de seneste 24 måneder, hvor du har haft din største lønindkomst*. Når du har fået beregnet en dagpengesats, kan du ikke få beregnet en ny sats, før du har optjent ny ret til dagpenge.

Dagpengene er skattepligtige og udbetales månedsvis bagud af din a-kasse med op til 160,33 timer pr. måned** som fuldtidsforsikret og op til 130 timer pr. måned** som deltidsforsikret. Der indbetales bidrag til den obligatoriske pensionsordning til Arbejdsmarkedets Tillægspension. Udbetalingen før eventuelle modregninger vil være den samme, uanset om det er en kort måned (som fx februar eller en lang måned som fx juli). Du skal indsende dit udbetalingskort tidligst én uge før månedens udløb og senest én måned og 10 dage efter udløbet af den måned kortet dækker, og som noget nyt skal du oplyse om de aktiviteter, du forventer at have i resten af måneden.

Tillægssats ved ny dagpengeret efter 1. maj 2023 
Hvis du får en ny dagpengeret efter den 1. maj 2023, kan du måske*** få en forhøjet dagpengesats de første 481 timer, du får dagpenge (tre måneder) på op til 23.449 kr. pr. måned. Den forhøjede sats for deltidsforsikret er på til 15.632 kr./måned de første 390 timer.

Økonomi for nyuddannede 
Første gang du får dagpenge, bliver du indplaceret med en dagpengeret fra den 1. i måneden, hvor du beder om og kan få dagpenge. Hvis din indplaceringsdato ligger før 1. maj 2023, kan du som fuldtidsforsikret få dagpenge i 3.848 timer (svarende til to års ledighed) med gyldighed i 36 måneder (tre år). Som deltidsforsikret kan du få dagpenge i 3.120 timer. Er du forsørger beholder du den sats, du har nu – som fuldtidsforsikret vil den være 16.177 kr./måned. Som deltidsforsikret er den 10.785 kr./måned. Er du ikke-forsørger bliver din dagpengesats fra og med 1. maj 2023 afhængig af din alder og af, hvor mange timer, du har fået dagpenge: Er du 30 år eller derover vil din dagpengesats som fuldtidsforsikret være 14.106 kr./måned indtil du har fået udbetalt 481 timer (tre måneder) i dagpenge. Herefter vil din dagpengesats være 12.253 kr./måned. Som deltidsforsikret vil din dagpengesats være 9.404 kr./måned, indtil du har fået udbetalt 390 timer i dagpenge. Herefter vil din sats være 8.169 kr./måned. Er du under 30 år vil din dagpengesats som fuldtidsforsikret være 14.106 kr./måned indtil du har fået udbetalt 481 timer (tre måneder) i dagpenge. Herefter vil du dog få 9.404 kr./måned. Som deltidsforsikret vil din dagpengesats være 9.404 kr./måned. indtil du har fået udbetalt 390 timer i dagpenge. Herefter vil du få udbetalt 6.467 kr./måned. Hvis du får barn, skifter din sats til forsørgersatsen den 1. i måneden efter fødslen.

Får du en dagpengeret efter den 1. maj 2023, vil du som nyuddannet få en dagpengeret på ét år indenfor to år. Det vil sige, at du som fuldtidsforsikret kan få dagpenge i 1.924 timer (svarende til ét års ledighed) indenfor 24 måneder (to år). Som deltidsforsikret kan du få dagpenge i 1.560 timer. Satserne er de samme som ovenfor. Hvis du har haft arbejde, efter du blev færdig med din uddannelse, kan du få dagpengeret i to år indenfor tre år på baggrund af en kombination af løntimer og din uddannelse. Den såkaldte sammenlægningsregel (hør mere i din a-kasse).

Særlige regler for dig under 25 år 
Hvis du er dagpengeberettiget og under 25 år har du ret og pligt til at starte på et tilbud senest efter 6 måneders sammenlagt ledighed. Det er i den forbindelse afgørende for dine dagpenge, om du har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse - eller om du har arbejdet. Du har som udgangspunkt ret til din individuelle dagpengesats i de første 26 uger af din ledighed (dog 50% af satsen, hvis du deltager i højskole- eller daghøjskole forløb). Herefter afhænger din dagpengesats af, om du har en erhvervskompetencegivende uddannelse, har arbejdet i minimum 3.848 timer (2.265 timer som deltidsforsikret) inden for de sidste 3 år samt om du deltager i et tilbud eller vejledning og opkvalificering. Hør mere i jobcentret og din a-kasse. 

Forlængelse af perioden med dagpenge - fleksibel genoptjening
Du har som udgangspunkt ret til dagpenge i to år inden for en periode på tre år, hvis du opfylder betingelserne, men du har også mulighed for at forlænge din ret til dagpenge ud over de to år. De lønarbejdstimer, du har haft, efter du begyndte at modtage dagpenge (efter din seneste indplacering) kan du veksle til forlænget dagpengeret i forholdet 1:2. Din dagpengeret forlænges altså med 2 timer for hver times arbejde, du har haft. Du kan forlænge dagpengeperioden med op til 1 år. 

Supplerende dagpenge og dagpenge under uddannelse (se også separat faktaark)
Du kan få supplerende dagpenge****, hvis du arbejder på nedsat tid og i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage dagpenge. Beløbet afhænger af arbejdstiden, og din arbejdsgiver skal udstede en frigørelsesattest. Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger. Du kan også deltage i visse former for kurser eller uddannelse, når du modtager dagpenge (se separat faktaark).

Dagpenge og ferie (se også separat faktaark)
Hvis du er dagpengeberettiget medlem af en a-kasse, har du ret til at holde op til 25 dages ferie om året med feriedagpenge. Det er din a-kasse, der vejleder om reglerne, og det er i a-kassen, du henter ansøgningsblanketten til feriedagpenge. 

Karantæne, karens og afkortning af dagpengeperioden
Hvis din ledighed er selvforskyldt, får du en karantæne på 111 timer som fuldtidsforsikret / 90 timer som deltidsforsikret. Bliver du selvforskyldt ledig to gange inden for ét år, mister du retten til dagpenge, indtil du som fuldtidsforsikret har haft mere end 300 timers arbejde inden for tre måneder (276 løntimer i en sammenhængende periode der dækker 12 uger ved uge- eller 14-dages indberetninger), eller som deltidsforsikret har haft mere end 150 timers arbejde inden for tre måneder (138 løntimer i en sammenhængende periode der dækker 12 uger ved uge- eller 14-dages indberetninger). Der er en karensdag efter hver 4. måned, som betyder, at du hver 4. måned mister én dags dagpenge, hvis du ikke i perioden har indberettet minimum 148 timers lønarbejde eller 97 timer for deltidsforsikrede til SKAT. Din dagpengeperiode afkortes med 160,33 timer (130 timer for deltidsforsikrede), hvis du sammenlagt har fået dagpenge eller deltaget i aktivering i 4 år inden for en periode på 8 år.

 

* I indtægtsgrundlaget indgår: 1) A- og B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, jf. lov om arbejdsmarkedsbidrag, indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, tillagt eget pensionsbidrag og fratrukket arbejdsmarkedsbidrag samt tillagt eget ATP-bidrag. 2) B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke er indberetningspligtig til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister.

** Dit forbrug af dagpengeretten sker i timer. To års dagpengeret svarer til 3.848 timer, som du kan bruge inden for tre år. For deltidsforsikrede er antallet 3.120 timer. 

*** For at få forhøjede dagpengesats (tillægssatsen) skal du desuden: Have været uafbrudt medlem af a-kassen de seneste fire år før ledighed. Kunne opfylde et dobbelt indkomst- eller beskæftigelseskrav. Er du fuldtidsforsikret, vil det sige, at du skal have tjent 508.656 kr. (ved ny indplacering) eller have arbejdet 3.848 timer (ved genindplacering) inden for de seneste 3 år. Som deltidsforsikret vil det sige, at du skal have tjent 339.096 kr. eller arbejdet 3.120 timer inden for de seneste 3 år. Kunne få beregnet en dagpengesats, som er højere end 100%-satsen. Beregning af din dagpengesats sker på baggrund af din indkomst i de 12 måneder med højest indkomst indenfor de seneste 24 måneder. Når du har fået dagpenge i 481 timer (390 timer, hvis du er deltidsforsikret) med tillægssatsen, vil du derefter få din beregnede dagpengesats på 19.728 kr./måned (13.152 kr./måned, hvis du er deltidsforsikret).

**** Du kan ikke få udbetalt dagpenge for en måned, hvis det antal timer, du skal have udbetalt for, er mindre end 14,8 timer som fuldtidsforsikret og 12 timer som deltidsforsikret.

SÅDAN GØR DU

Kontakt din a-kasse, når du vil anmode eller høre mere om dagpenge.