Elever under 25 år

Hjælp en ung på vej og få samtidig en her-og-nu ressource, som dag for dag bliver en dygtigere medarbejder. Alt for mange unge er sat på stand-by og kan ikke starte eller færdiggøre deres uddannelse, fordi der mangler elevpladser. Find en aftaleform (se nederst i højre spalte), der passer virksomheden og husk, at det er muligt at få den unge i forpraktik (4 uger) uden lønudgift eller i lønnet traineeperiode (3-6 måneder), så I kan se hinanden an fagligt og socialt. 

Justeret Praktikplads-AUB og forhøjet refusion for skoleophold
Praktikplads-AUB skal sikre, at der bliver oprettet flere praktikpladser. Ordningen betyder konkret, at alle virksomheder, der i det forudgående år har indberettet fuldt ATP-bidrag for mere end én fuldtidsansat*, erhvervsuddannet medarbejder, i april måned hvert år modtager en årsopgørelse med et konkret mål for, hvor mange elever, den skal have ansat i indeværende kalenderår. Virksomheder, der ikke lever op til elevmålet, skal betale et bidrag til Praktikplads-AUB**. Virksomheder, der lever op til eller overgår elevmålet, kan derimod få udbetalt et elevtilskud pr. lærling. Måltallet for elever afhænger blandt andet af antallet og sammensætningen af virksomhedens erhvervsuddannede medarbejdere og varierer derfor fra virksomhed til virksomhed.
Lønrefusionssatsen under skoleophold øges med 2,75 pct. for ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler, restuddannelsesaftaler og ny-mesterlæreaftaler for skoleophold i 2024.

Løntilskud ved uforskyldte elever
Virksomheden kan søge om løntilskud til elever, der uforskyldt har mistet deres praktikplads hos en tidligere arbejdsgiver. I kan her få tilskud for praktikperioderne, når eleven har været ansat i 361 dage og frem til afslutningen på uddannelsesaftalen. Tilskuddet pr. uge er på 1.740 kr. for førsteårselever, 1.970 kr. for andetårselever, 2.160 kr. for tredjeårselever, 2.500 kr. for fjerdeårselever og 3.070 for voksenlærlinge. 

* Flere deltidsansatte kan udgøre en fuldtidsansat.** Se AUB bidragssatsen for hver fuldtidsansat medarbejder på: https://virk.dk/vejledning/samlet-betaling/sb-arbejdsgiver/. Der er dog fradrag for den første og hver 50. medarbejder. I skal således ikke betale, hvis I kun har én medarbejder.

Fordele og eksempel

Fold alle ud

FORDELE

  • Allerede om få år kommer der massiv mangel på faglært arbejdskraft. Ved at ansætte en elev investerer virksomheden i såvel den unges som sin egen fremtid. 
  • Virksomheden hjælper med at stoppe uddannelsesfrafaldet og styrker sin egen og Danmarks konkurrenceevne.

EKSEMPEL

Simone på 17 år har afsluttet 10. klasse, men er ikke kommet i gang med en uddannelse. Hun har lyst til at tage en erhvervsuddannelse som tandklinikassistent, men er usikker på, hvad uddannelsen går ud på, og om hun har evnerne. Hun finder derfor en tandlæge, hvor hun kan komme i forpraktik for at prøve kræfter med faget. Forpraktikken viser, at Simone har flair for arbejdet, og tandlægen indgår derfor en uddannelsesaftale med hende, så hun kan starte på grundforløbet på EUC. 

DE FORSKELLIGE UDDANNELSESAFTALER

Den almindelige aftale - EUX-linjen
Her ansættes eleven på helt normale vilkår, og virksomheden påtager sig ansvaret for at uddanne eleven i et helt uddannelsesforløb. EUX-linjen er for særligt motiverede og dedikerede unge, der både modtager svendebrev og studenterbevis, når uddannelsen afsluttes. 

Kombinationsaftale 
Med en kombinationsaftale kan flere virksomheder ansætte én elev og sammen varetage et helt uddannelsesforløb, hvor eleven er hos virksomhederne på skift.

Ny mesterlære 
Denne aftale tilgodeser praktisk orienterede unge og henvender sig til virksomheder, der vil påtage sig et større oplæringsansvar i det første år. Fordelen er, at eleven stort set er i virksomheden hele tiden.

Kort uddannelsesaftale 
Indgå en uddannelsesaftale for kun et år ad gangen, hvis virksomheden er usikker på, om den har arbejde nok i fremtiden. Aftalen kan altid forlænges eller omformes til en almindelig aftale.

SÅDAN GØR DU

Kontakt den lokale erhvervsskole for at blive godkendt som praktiksted. Herefter kan virksomheden indgå en uddannelsesaftale med en elev. Kontakt jobcentret, hvis virksomheden ikke selv har kontakt til en potentiel elev eller vil hjælpe unge på vej med at afklare uddannelsesvalg i en forpraktik eller en traineeperiode.

Læs mere på uvm.dk, hvor uddannelsesaftalerne også kan hentes.
Læs mere om reglerne for Praktikplads-AUB på virk.dk/praktikplads-aub

SE OGSÅ