Revurdering af sygedagpengesager

Sygedagpenge er en midlertidig ydelse. Derfor skal alle sygedagpengesager revurderes efter 22 uger (eksklusiv arbejdsgiverperioden på 30 kalenderdage*).

Her kan sygedagpengene enten forlænges efter en af de syv forlængelsesregler (se højre afsnit), eller også kan den sygemeldte tilbydes et jobafklaringsforløb på en nedsat ydelse/tilsvarende nedsat refusion til dig som arbejdsgiver (se faktaark om Jobafklaring).

Med den kortere tidsfrist - og nedsatte refusion ved jobafklaringsforløb - er det derfor helt afgørende, at du som arbejdsgiver ikke venter med at anmelde sygdom, men i stedet kommer hurtigt på banen og spiller ind med forslag og muligheder for fastholdelse - specielt for de medarbejdere, som risikerer langvarige og komplekse sygemeldinger (se også faktaark om Fast track). 

* For lønmodtagere. For selvstændige er arbejdsgiverperioden 14 dage. 

Detaljer

Fold alle ud

DE 7 FORLÆNGELSESREGLER

Udbetalingen af sygedagpenge (og refusion til arbejdsgiver) kan forlænges, hvis:

  1. Det er overvejende sandsynligt, at der kan iværksættes en revalidering, herunder virksomhedspraktik, der kan føre til, at den sygemeldte kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked. 
  2. Det er nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge den sygemeldtes arbejdsevne. Sygedagpengeperioden kan forlænges i op til 69 uger. 
  3. Den sygemeldte er i gang med eller venter på lægebehandling, og der er sikker lægelig forventning om, at den sygemeldte kan være fuldt arbejdsdygtig inden for 134 uger regnet fra revurderingstidspunktet. Der ses bort fra den periode, hvor den sygemeldte venter på behandling på et offentligt sygehus. 
  4. Den sygemeldtes sag skal behandles i rehabiliteringsteamet, så kommunen hurtigst muligt kan træffe afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. 
  5. Den sygemeldte har en livstruende alvorlig sygdom, som kan dokumenteres lægeligt. 
  6. Der er rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade. 
  7. Den sygemeldte har ansøgt om førtidspension.

SÅDAN GØR DU

Kontakt jobcentret, hvis du ønsker mere information om fem måneders revurdering af medarbejderes sygemelding - og betydningen for refusion til arbejdsgiver.

Læs mere på www.star.dk

SE OGSÅ