Jobafklaringsforløb - fem måneders revurdering

Hvis dine sygedagpenge efter fem måneder ikke kan forlænges efter de gældende forlængelsesregler (se nedenfor), vil du blive tilbudt et jobafklaringsforløb. I et jobafklaringsforløb bliver der kigget på alle kommunens tilbud og aktiviteter - på tværs af forvaltninger og afdelinger - og sammensat aktiviteter, der udvikler din arbejdsevne, så du kan komme tilbage på arbejdsmarkedet igen. 

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

Tilbud om jobafklaringsforløb gælder for dig*, der efter fem måneders sygemelding stadig er uarbejdsdygtig som følge af din sygdom men ikke kan få forlænget dine sygedagpengene efter én af følgende forlængelsesregler:

1. Det er overvejende sandsynligt, at der kan iværksættes en revalidering, herunder virksomhedspraktik, der kan føre til, at du kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked

2. Det er nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge din arbejdsevne. Sygedagpengeperioden kan forlænges i op til 69 uger

3. Du er i gang med eller venter på lægebehandling, og der er sikker lægelig forventning om, at du kan være fuldt arbejdsdygtig inden for 134 uger regnet fra revurderings - tidspunktet. Der ses bort fra den periode, hvor du venter på behandling på et offentligt sygehus

4. Kommunen har vurderet, at din sag skal behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på, at kommunen hurtigst muligt kan træffe afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension

5. Du har en livstruende alvorlig sygdom, som skal dokumenteres af en læge

6. Der er rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejds - skadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade

7. Der er modtaget en ansøgning om førtidspension

* Jobafklaring kan også tilbydes personer, der på første fraværsdag ville have haft ret til sygedagpenge fra kommunen, men er omfattet af tidsbegrænsningen jf. sygedagpengelovens § 24 a. Hør mere i jobcentret

ØKONOMI

I et jobafklaringsforløb modtager du ressourceforløbsydelse efter følgende satser:

Forsørgere 16.382 kr. pr. md.
Ikke-forsørgere 12.326 kr. pr. md.
Under 25 år hjemmeboende 3.834 kr. pr. md.
Under 25 år hjemmeboende forsørger 16.382 kr. pr. md. Ressourceforløbsydelse (højeste sygedagpengebeløb) 4.695 kr. pr. uge
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse 89%) 4.185 kr. pr. uge
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp forsørger) 16.382 kr. pr. md.
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp ikke-forsørger) 12.326 kr. pr. md.

SÅDAN FOREGÅR DET

Senest fire uger efter et tilbud om jobafklaringsforløb, skal du mødes med kommunens rehabiliteringsteam (se faktaark). Rehabiliteringsteamet kommer fra kommunens forskellige afdelinger og byder ind med hver deres faglige viden og forslag til indsatser, der kan få dig tilbage i arbejde. Før mødet skal du sammen med din sagsbehandler beskrive alt det, du kan i forhold til job og uddannelse, og hvad du eventuelt mangler, herunder:

• Dine erfaringer, ressourcer og ønsker i forhold til job og uddannelse.
• Dine arbejdsmæssige udfordringer i forhold til job eller uddannelse.
• Dine personlige ressourcer og hvilke netværk, du kan trække på.
• Din helbredsmæssige- og hidtidige forsørgelsessituation.
• Erfaringerne med den hidtidige indsats. 

Rehabiliteringsteamet vil tale med dig om dine udfordringer, muligheder og mål. Herefter vil teamet komme med sine forslag til, hvad du skal gøre, og hvilke aktiviteter der skal sættes i gang. Det hele beskrives i rehabiliteringsplanens indsatsdel, som også vil fremgå af Min Plan på Jobnet (se faktaark).

Din koordinerende sagsbehandler hjælper dig med at planlægge og gennemføre jobafklaringsforløbet og sikrer hele tiden, at du udvikler din arbejdsevne frem mod at komme tilbage i arbejde. 


Jobafklaringsforløb varer som udgangspunkt så kort tid som muligt og kan maksimalt løbe i op til to år ad gangen. Forløbet kan blandt andet bestå af: 

• Virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud eller værkstedsaktiviteter i kommunale projekter

• Hjælp til at skabe overblik og struktur i dagligdagen, opretholde netværk og styre egen økonomi og boligforhold (fx via mentorstøtte)

• Personlig støtte ved opstart på uddannelse og arbejdsplads eller som opbakning til socialpædagogiske tilbud (fx via mentorstøtte)

• Ledsagerordning ved nedsat funktionsevne

• Personlig udvikling, mindfulness, stresshåndtering og afspændingsterapi

• Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

• Coaching i livsstil (motion, kost og rygeafvænning)

• Fysisk træning for KOL-, kræft- og hjertepatienter

• Lær-at-tackle kurser - fx håndtering af smerter i forbindelse med arbejde

• IT-, engelsk-, dansk-, matematik- og ordblindeundervisning og individuel praktik og uddannelsesvejledning

MERE INFORMATION

Kontakt jobcentret, hvis du vil vide mere om fem måneders revurdering og jobafklaringsforløb.