Kontanthjælp

Kontanthjælp er en økonomisk hjælp i perioder, hvor du på grund af ledighed eller sygdom ikke kan forsørge dig selv eller din familie. 

Selvbetjening

Fold alle ud

Ansøgning om hjælp til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse eller hjælp til høje boligudgifter)

Husk at have din NemId klar.

Du skal vedhæfte følgende dokumentation de steder, hvor det er nævnt

 • Dokumentation for dine indtægter for den seneste måned. 

Er du gift, skal du også vedhæfte dokumentation for din ægtefælles indtægter for den seneste måned.

 • Dokumentation for dine formueforhold for de seneste 3 måneder. 

Er du gift, skal du også vedhæfte dokumentation for din ægtefælles formueforhold for de seneste 3 måneder.

 • Har du opbrugt din ret til arbejdsløshedsdagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, skal du vedhæfte oplysninger om ydelsesperioder fra din a-kasse.
 • Søger du om hjælp til forsørgelse som følge af barsel, skal du vedhæfte kopi af vandrejournalens oplysning om forventet fødselstidspunkt.
 • Ønsker du at ansøge om dansktillæg, skal du vedhæfte dokumentation i form af prøve- eller eksamensbevis.
 • Søger du hjælp til høje boligudgifter, skal du vedhæfte dokumentation for dine boligudgifter.
Start selvbetjening

Ansøgning om enkeltydelser (lov om aktiv socialpolitik, kapitel 10 og lov om integration, kapitel 6)

Husk at have din NemId klar.

Du skal vedhæfte følgende dokumentation de steder, hvor det er nævnt

 • Dokumentation for formueforhold - herunder kontoudskrifter – for de seneste 3 måneder fra ansøgningstidspunktet. Er du gift eller har du en samlever, skal din ægtefælle/samlever gøre det samme.
 • Dokumentation for indtægter. Er du gift eller har du en samlever, skal din ægtefælle/samlever gøre det samme.
 • Dokumentation for udgifter. Er du gift eller har du en samlever, skal din ægtefælle/samlever gøre det samme.
 • Dokumentation for, hvad du ansøger om, i form af prisoverslag, tilbud e.l.
Start selvbetjening

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

Du kan søge om kontanthjælp, hvis du enten har en erhvervskompetencegivende uddannelse eller er over 30 år. Derudover skal følgende betingelser være opfyldt:

 • Du er registreret som arbejdssøgende i jobcentret 
 • Du eller din ægtefælle har ikke formue på over 10.000 kr. pr. person 
 • Din ægtefælle kan ikke forsørge dig 
 • Dit behov for forsørgelse kan ikke dækkes af andre ydelser, fx dagpenge eller pension mv.

Hvis du er under 30 år og uden uddannelse, kan du ikke få kontanthjælp. I stedet kan du søge om uddannelseshjælp

BETINGELSER

For at modtage kontanthjælp skal du:

 • stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktivt jobsøgende, hvis du ikke har andre problemer end ledighed
 • have et fyldestgørende cv på Jobnet (søgbart for jobparate)
 • være klar til at tage et arbejde med dags varsel og tage imod rimelige tilbud om aktivering
 • deltage i de møder, samtaler og aktiviteter, du indkaldes til. Du risikerer at få nedsat din kontanthjælp eller at skulle tilbagebetale den (se separat faktaark), hvis du ikke deltager
 • tage en læse-skrivetest, hvis det vurderes at være relevant. 

JOB- ELLER AKTIVITETSPARAT?

Når jobcentret godkender dig til kontanthjælp, vil du blive placeret i gruppen af job- eller aktivitetsparate. Som jobparat skal du søge job intensivt og bredt og senest tre uger efter tilmeldingen som arbejdssøgende i jobcentret have et fyldestgørende og søgbart cv på Jobnet. Hvis du ikke er kommet i job efter tre måneder, vil du skulle arbejde for din kontanthjælp - fx i et nyttejob (se separat faktaark), og du vil skulle kunne overtage arbejde med en daglig samlet transporttid på mere end tre timer. Som aktivitetsparat skal du også udarbejde et cv på Jobnet (det vurderes med din sagsbehandler, om det skal være søgbart), og du vil få en tværfaglig indsats, der skal bringe dig tættere på job. Det kan fx være hjælp til at få dagligdagen til at fungere i kombination med en aktivitet, der forbereder dig til job.

ØKONOMI

Kontanthjælpssatserne er:

Fyldt 30 år, forsørger børn 16.382 kr. pr. md.
Fyldt 30 år, andre 12.326 kr. pr. md.
Enlige forsørgere under 30 år 15.658 kr. pr. md.
Forsørgere under 30 år uden ret til ekstra børnetilskud 10.955 kr. pr. md. Under 30 år, gravid (passeret 12 uge). 12.326 kr. pr. md.
Under 30 år, forsørger psykisk syg 16.382 kr. pr. md.
Under 30 år, udeboende psykisk syg 12.326 kr. pr. md.
25-29 år, udeboende 7.945 kr. pr. md.
25-29 år, hjemmeboende 3.834 kr. pr. md.
Under 25 år, udeboende 7.945 kr. pr. md.
Under 25 år, hjemmeboende 3.834 kr. pr. md.
Under 30 år, bidragspligt, maks. hjælp inkl. tillæg 16.382 kr. pr. md.

Du skal altid betale skat af din kontanthjælp.

SÅDAN GØR DU

Du skal møde personligt op på jobcentret for at melde dig ledig, før du søger om kontanthjælp. Det er vigtigt, at du melder dig ledig med det samme, for at du kan få udbetalt kontanthjælp med det samme. Du skal have følgende papirer klar som dokumentation, når du ansøger om kontanthjælp:

1. Er du blevet opsagt, eller har du selv sagt op, skal du bruge:
A. opsigelse
B. kontoudtog for de sidste tre måneder på samtlige bankkonti
C. samtykkeerklæring

2. Hvis du er gift/samlevende, skal du desuden bruge din ægtefælles/samlevers kontoudtog for de seneste tre måneder på samtlige konti

3. Er du gravid og under 29 år, skal du desuden bruge din vandrejournal (den journal, som læge og jordemoder kommunikerer med hinanden igennem)

4. Er du ophørt med uddannelse, skal du desuden bruge skrivelse om stop af uddannelse fra uddannelsessted

5. Er du udlænding, skal du desuden bruge din registreringskontrakt/kontrakt.