Tilskud til selvstændige med nedsat arbejdsevne

Hvis du driver selvstændig virksomhed, kan du søge om tilskud, hvis du har en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne i forhold til arbejdet i virksomheden. Derudover er det et krav, at du skal:

• udnytte din arbejdsevne fuldt ud i virksomheden, 
• drive virksomheden som hovedbeskæftigelse her i landet i hele tilskudsperioden,
• være under folkepensionsalderen,
• have drevet den selvstændige virksomhed i mindst 30 timer om ugen i mindst 12 måneder indenfor de seneste 24 måneder,
• ikke modtage førtidspension, støtte til selvstændig virksomhed i medfør af § 65 i lov om aktiv socialpolitik, delpension, efterløn eller fleksydelse.

Tilskuddet skal primært anvendes til at kompensere for den ekstra udgift, du har ved at udføre de opgaver, du ikke selv kan klare, eller til at kompensere for den indtægtsnedgang, som din nedsatte arbejdsevne måtte være skyld i. Tilskuddet udgør et grundbeløb på 156.953 kr. pr. år, som nedsættes med 30% af en beregnet årsindtægt i virksomheden og af anden arbejdsindkomst i beregningsperioden.

Årsindtægten opgøres på grundlag af din virksomheds skattemæssige overskud/underskud før renter og andre finansielle poster. Kommunen udbetaler månedligt 1/12 af tilskuddet direkte til dig uden om virksomhedens regnskab. For ægtefæller, der driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, udgør beregningsgrundlaget for hver af ægtefællerne 50% af den samlede årsindtægt.

Fordele og eksempel

Fold alle ud

FORDELE

  • Giver selvstændige bedre muligheder for at drive virksomhed på trods af nedsat arbejdsevne.
  • Styrker beskæftigelsen i et bredt perspektiv, da virksomhedens ansatte får flere muligheder for at beholde deres job.

EKSEMPEL

En 52-årig arkitekt kommer til skade med sin arm og kan herefter ikke længere lave tegninger på sin PC. Arkitekten har imidlertid et stort kundegrundlag og er en dygtig rådgiver og byggeleder, så efter godkendelse af tilskuddet hos kommunen kan arkitekten bruge midlerne til at hyre ekstern bistand til den konkrete udførsel af tegneopgaverne.

SÅDAN GØR DU

Forud for en tilkendelse af tilskud skal kommunen forelægge din sag for rehabiliteringsteamet. I fald rehabiliteringsteamet godkender indstillingen, kan kommunen herefter tilkende dig tilskud i op til fem år ad gangen. Herefter kan tilskuddet fornys ved at kommunen revurderer din sag inden udløbet af den femårige periode. Kontakt jobcentret og hør mere om dine mulighederne for tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende.

Læs også