Job med løntilskud til førtidspensionister (tidligere skånejob)

Det er muligt at ansætte en førtidspensionist med løntilskud i en individuelt aftalt periode. Løn- og arbejdsvilkår samt arbejdstid aftales mellem arbejdsgiveren, førtidspensionisten og den faglige organisation. Virksomheden udbetaler lønnen og modtager herefter et løntilskud, der fastsættes ud fra den enkeltes evner og forudsætninger for at deltage i arbejdet.

Som udgangspunkt er løntilskuddet på 30,88 kr. pr. time*, men kan i særlige tilfælde være op til 54,07 kr. pr. time (2023 satser).

Løntilskudsansatte må ikke erstatte almindeligt ansatte medarbejdere, og der skal være et rimeligt forhold** imellem antallet af fastansatte og personer ansat i løntilskud eller virksomhedspraktik. Man kan ikke komme i løntilskud i den virksomhed, man senest har været ansat i, eller i virksomheder, der fx er ejet af ens ægtefælle. 

* Bruttostøtteintensiteten til private arbejdsgivere må over en periode på et år efter ansættelsen ikke overstige 75%. Hvis det sker, er arbejdsgiver forpligtet til at tilbagebetale et evt. overstigende beløb. Hvis arbejdsgiveren – ud over løntilskuddet – modta-ger anden offentligt støtte i tilknytning til ansættelsen, skal denne støtte medtages ved beregning af støtteintensiteten (dog ikke støtte til hjælpemidler, personlig assistance eller mentor efter LAB eller BAB). Beregning af bruttostøtteintensitet foretages ved at gange det samlede løntilskud og anden støtte for hele perioden med 100 og herefter dividere med de samlede lønomkostninger for hele perioden. Fx (tilskud på 30,88 kr. pr. time x 160,33 timer pr. måned x 3 måneder x 100) divideret med (20.500 kr. løn pr. mdr. x 3 mdr.) = 24,15% bruttostøtteintensitet. I dette tilfælde er arbejdsgiver således inden for grænsen på 75%. . ** Antallet af personer i løntilskud eller virksomhedspraktik kan maksimalt udgøre 1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har mellem 0 og 50 ansatte (dog altid 1 person). Herudover kan der ansættes 1 person for hver 10 ordinært ansatte. 

Fordele og eksempel

Fold alle ud

FORDELE

  • Virksomheden får en motiveret medarbejder på økonomisk fordelagtige vilkår. 
  • Giver førtidspensionister mulighed for at bevare et aktivt arbejdsliv. 
  • Løntilskudsforløbet planlægges i tæt samarbejde med virksomheden og den ledige. 
  • Jobcentret yder støtte og vejledning og følger løbende op på løntilskudsjobbet.

EKSEMPEL

En 42-årig håndværker kommer ud for en alvorlig arbejdsulykke og tilkendes førtidspension. En virksomhed i håndværkerens netværk vil dog gerne have ham som deltidsmedarbejder på opgaver, der ikke er fysisk krævende. Virksomheden indgår derfor en aftale med jobcentret om job med løntilskud for førtidspensionist som betyder, at der bliver udbetalt løntilskud til virksomheden for de timer, hvor håndværkeren er ansat. 

SÅDAN GØR DU

Kontakt jobcentret og hør mere om mulighederne for ansættelse af førtidspensionister med løntilskud. På jobnet.dk’s cv-bank kan du under ”detaljeret søgning/ansættelsesvilkår” søge specifikt efter medarbejdere, der ønsker et job på særlige vilkår.

Blanket AB 201 til ansøgning om løntilskud kan findes på: www.jobnet.dk/blanketter

Læs også