Kombinationsforløb

Med et kombinationsforløb er det muligt at kombinere ulønnet virksomhedspraktik med timer med løntilskud eller ordinære løntimer*. At få en reel løn for dele af arbejdsindsatsen skaber et stærkt personligt incitament hos borgeren, og samtidig giver det mulighed for gradvist at udvikle ansættelsesforholdet i takt med, at borgeren mestrer de tillærte arbejdsopgaver.

I et kombinationsforløb skal arbejdsopgaver og formål være adskilte i henholdsvis virksomhedspraktik, timer med løntilskud og ordinære løntimer. I virksomhedspraktikken løser borgeren de opgaver, der bidrager til at afklare jobmål, mens timerne med løntilskud typisk bruges til at finpudse eller udvikle kompetencerne. De ordinære løntimer afspejler, at borgeren løser reelle arbejdsopgaver på ordinære vilkår. Borgeren kan fx arbejde selvstændigt med opfyldning af varer i de ordinære løntimer, mens kassebetjening og oplæring i kundeservice typisk placeres i praktikken og timerne med løntilskud. Adskillelsen hjælper med at synliggøre borgerens udvikling i forløbet, da praktik- og løntilskudstimerne løbende kan konverteres til ordinære timer, efterhånden som borgeren mestrer opgaverne.

Det er vigtigt, at muligheden for ordinære timer er til stede og italesat fra starten af forløbet, som typisk kan begynde med en virksomhedspraktik på deltid. Målsætningen kan i udgangspunktet være 5-6 ordinære timer pr. uge, men det er vigtigt, at alle parter (borger, virksomhed og jobcenter) hele tiden har fokus på at øge antallet af ordinære timer.

Under kombinationsforløbet modtager borgeren kontanthjælp, som bliver fratrukket lønindtægten for de ordinære timer, dog med fradrag for 30,37 kr. pr. arbejdstime. Som følge af 225-timers reglen kan blot 5-6 ordinære løntimer pr. uge betyde, at borgeren undgår reduktion i sine ydelser. 

* Bemærk, at der ved ordinære løntimer ((også i kombination med ulønnede praktiktimer eller timer med løntilskud) stilles krav om, at arbejdsgiver har en lovpligtig arbejdsskadeforsikring 

Fordele og eksempel

Fold alle ud

FORDELE

  • Jobcentret udvælger de bedst egnede borgere til virksomheden.
  • Kombinationen af praktik og løn skaber fremdrift og udvikling i forløbet til gavn for alle parter.
  • Virksomheden får udvidet sit rekrutteringsgrundlag.
  • Borgeren får mulighed for at bevise sit værd, modtager en anerkendelse for sin indsats og kan samtidig undgå reduktion i sine ydelser. 

EKSEMPEL

En 38-årig kvinde starter et kombinationsforløb i en kantine med en virksomhedspraktik på 8 timer pr. uge, hvor hun oplæres i at klargøre og opsætte buffet og andre praktiske opgaver. Efter 8 uger konverteres en del af praktikken til 5 ordinære timer pr. uge, hvor hun selvstændigt anretter buffet. Praktikdelen øges samtidig til 10 timer pr. uge, som nu bruges til oplæring i tilberedning af smørrebrød og kassebetjening. Efter 12 uger konverteres yderligere 3 timer til ordinære timer, hvor hun selvstændigt står for tilberedningen af hovedparten af smørrebrøddet. Efter tre måneder har kvinden således 8 lønnede timer og 7 praktiktimer i kantinen, som fortsat bruges på at udvikle hendes kompetencer. 

SÅDAN GØR DU

Kontakt jobcentret og hør nærmere om muligheden for kombinationsforløb. Inden du kontakter jobcentret, kan du med fordel overveje forløbets arbejdsmæssige indhold. Jobcentret hjælper med at udforme alle aftaler omkring forløbet og følger løbende op på borgerens progression i forløbet. 

SE OGSÅ