Repatriering - frivillig tilbagevenden til hjemlandet eller tidligere opholdsland

Som flygtning, familiesammenført udlænding eller indvandrer kan du få rådgivning og økonomisk hjælp til at genbosætte dig i dit hjemland eller tidligere opholdsland.

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

Du kan modtage rådgivning og økonomisk hjælp til at genbosætte dig i dit hjemland eller tidligere opholdsland, hvis du har opholdstilladelse i Danmark på baggrund af din status som: 

 • Flygtning
 • Familiesammenført til flygtning
 • Anden familiesammenført udlænding, som har haft opholdstilladelse i Danmark i 5 år
 • Udlænding, som har opholdstilladelse i Danmark efter regler, som gjaldt før udlændingeloven af 1983, eller som er født i Danmark som efterkommere af disse
 • Dansk statsborger med dobbelt statsborgerskab

BETINGELSER

 • Du kan kun få hjælp til repatriering, hvis du ikke selv har midler til det og kun, hvis du ønsker at genbosætte dig varigt i dit hjemland eller tidligere opholdsland
 • Du kan kun få hjælp til repatriering én gang
 • Som familiesammenført kan du kun få hjælp til repatriering, når du vender tilbage til hjemlandet eller tidligere opholdsland med den, du oprindeligt er familiesammenført med (referencen). Der gælder dog en række undtagelser fra denne betingelse*
 • Du kan ikke få hjælp til repatriering, hvis du bevidst unddrager dig strafforfølgning eller straffuldbyrdelse

* Hvis du er blevet skilt fra referencen. Hvis referencen er død. Hvis du som barn er blevet familiesammenført og efter dit fyldte 18 år ønsker at repatriere. Hvis du har opholdstilladelse på grundlag af en familiemæssig tilknytning til en herboende søn eller datter og på repatrieringstidspunktet er fyldt 55 år og opfylder betingelserne for at modtage førtidspension, eller hvis du er fyldt 50 år og på grund af din helbredstilstand eller lign. ikke formodes at kunne skaffe dit et forsørgelsesgrundlag i dit hjemland eller tidligere opholdsland.

ØKONOMI

Hjælp til repatriering omfatter et engangsbeløb på:

 • 150.598 kr. for voksne og 45.931 kr. for børn. Pengene udbetales i to portioner – første del ved udrejsen og anden del (op til 90.360 kr. til voksne, op til 27.559 kr. til børn) udbetales efter ét år i hjemlandet / tidligere opholdsland.

Derudover kan der ydes økonomisk støtte til: 

 • Rejseudgifter
 • Transport af ejendele, eller til udgifter til køb af personlige bohave
 • Erhvervsudstyr
 • Sygeforsikring i fire år
 • Medicin til ét års forbrug
 • Nødvendige hjælpemidler
 • Udgifter til skolegang i 4 år for børn mellem (5-16) år
 • Støtte til anskaffelse af rejsedokumenter

Tag dit forsørgelsesgrundlag med i kortere perioder
Hvis du modtager hjælp til forsørgelse (fx kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, sygedagpenge eller dagpenge mv.) kan du ansøge om at tage ydelsen med, hvis du vil deltage i praktik- eller uddannelsesforløb eller i rekognosceringsrejser til hjemlandet / det tidligere opholdsland for at kunne træffe beslutning omkring repatriering.

Reintegrationsbistand 
Hvis du er omfattet af repatrieringsloven, kan du, hvis du opfylder en række betingelser**, modtage reintegrationsbistand i op til fem år. Reintegrationsbistand er en slags pensionslignende, månedlig ydelse, bistandens størrelse afhænger af leveomkostningerne i det land, du repatrierer til (typisk vil bistanden ligge på 2.800-5.500 kr. pr. måned). Du kan også vælge at modtage reintegrationsbistanden som en livslang ydelse på 80% af den oprindelige reintegrationsbistand.

Fortrydelsesret 
Som flygtning har du ret til at fortryde beslutningen om at vende hjem og komme tilbage til Danmark indenfor typisk ét år. På den måde kan du igen opnå rettigheder i Danmark, men du skal dog tilbagebetale hele repatrieringsstøtten, hvis du fortryder. Som indvandrer har du ikke nogen fortrydelsesret, når du er rejst og har fået støtte til at vende tilbage til hjemlandet. 

 

** Du er omfattet af ordningen, hvis du: Ikke har midler, som kan dække behovet for reintegrationsbistand. Ønsker at vende permanent tilbage til dit hjemland eller tidligere opholdsland. Har haft opholdstilladelse i Danmark i 5 år og på tidspunktet for repatrieringen er fyldt 55 år. Opfylder betingelserne for at modtage førtidspension eller er fyldt 50 år og på grund af din helbredstilstand eller lignende forhold må antages ikke at kunne skaffe dig et forsørgelsesgrundlag i dit hjemland eller tidligere opholdsland

SÅDAN GØR DU

Dansk Flygtningehjælp yder rådgivning til udlændinge (også med tolkebistand), der ønsker at vende hjem. Ring på: 3373 5000 eller skriv til atvendehjem@drc.dk. Læs mere og kom videre på: www.atvendehjem.dk 

SE OGSÅ