Personlig assistance - op til 20 timer pr. uge

Personlig assistance kan anvendes til medarbejdere og selvstændig erhvervsdrivende som har behov for støtte til konkrete arbejdsopgaver (ikke selve indholdet i arbejdet), de ikke kan udføre på grund af en betydelig og varig funktionsnedsættelse. Personlig assistance kan også ydes i form af tegnsprogs-eller skrivetolkning. Den personlige assistent kan hjælpe medarbejderen eller den selvstændig erhvervsdrivende i op til 20 timer pr. uge i gennemsnit pr. kvartal, når medarbejderen eller den selvstændig erhvervsdrivende arbejder 37 timer om ugen. Ved færre arbejdstimer beregnes tilskuddet forholdsmæssigt. I særlige tilfælde op til 37 timer pr. uge.

Virksomheden kan enten vælge at ansætte en udefrakommende person eller frikøbe en eller flere kollegaer til at fungere som personlig assistent. Virksomheden aflønner den personlige assistent og modtager herefter løntilskud fra jobcentret.

Løntilskuddet svarer til studentertimelønssatsen, trin 3, stedtillægssats IV i overenskomsten mellem HK og staten. I tilfælde, hvor der er behov for særlige kvalifikationer hos den personlige assistent, kan der ydes et tilskud, der svarer til den ordinære sats for det pågældende arbejde. Til assistance i form af tegnsprogs- og skrivetolkning ydes et tilskud svarende til den ordinære sats for tegnsprogstolkning.

Målgruppen for personlig assistance omfatter ansatte i ordinære job, løntilskudsjob, fleksjob, virksomhedspraktik, seniorjob samt selvstændige. Ledige personer kan få tilskud til personlig assistance under efteruddannelse forud for påbegyndelse af et konkret ansættelsesforhold. Lønmodtagere, som deltager i kurser, der er et led i arbejdet og betales af arbejdsgiveren samt afvikles i arbejdstiden, kan søge om tilskud til personlig assistance under deltagelsen i kurset.

Fordele og eksempel

Fold alle ud

FORDELE

  • Virksomheden kan ansætte eller fastholde en medarbejder i et job på trods af nedsat funktionsevne og dermed have gavn af vedkommendes kompetencer. 

EKSEMPEL

En 56-årig skolepedel får kroniske smerter i ryggen og har derfor svært ved at klare de fysisk krævende opgaver i sit arbejde. Skolen ønsker at beholde pedellen og tager derfor kontakt til jobcentret, som bevilger økonomisk støtte til en personlig assistent. Assistenten hjælper herefter med de opgaver, som pedellen ikke kan klare. Aftalen betyder, at skolen kan beholde en dygtig pedel.

SÅDAN GØR DU

Kontakt jobcentret og hør mere om muligheden for personlig assistance.

Se også www.star.dk/handicap, hvor du kan finde eksempler på personlig assistance og anden støtte til en lang række handicapgrupper.

Ansøgning om personlig assistance sker via jobcentret.