Merudgiftsgodtgørelse

Formålet medudgiftsgodtgørelse er at kompensere dig for udgifter til for eksempel transport, når du er i virksomhedspraktik, tilbud om nytteindsats eller i tilbud om vejledning og opkvalificering. Reglen om merudgiftsgodtgørelse findes i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik § 176.

Du skal være opmærksom på, at:
•    Merudgiftsgodtgørelsen er skattepligtig.
•    Beløbet er før skat.
•    Merudgiftsgodtgørelsen kan højst udgøre kr. 1.000 før skat om måneden. 

Klagemulighed
Du har mulighed for at klage over afgørelsen om merudgiftsgodtgørelse. Du kan klage over, at retningslinjerne ikke er overholdt. Ankestyrelsen kan også tage stilling til, om retningslinjerne er lovlige og saglige. Klagevejledning vil fremgå af den afgørelse, du får tilsendt.

Ikrafttræden
Retningslinjerne træder i kraft fra og med den dato, de er offentliggjort på Rødovre Kommunes hjemmeside. Der kan ikke ansøges med tilbagevirkende kraft, det vil sige for transportudgifter og arbejdstøj forud for ovennævnte dato.

Har du spørgsmål
Ønsker du yderligere oplysninger, kan du henvende dig til din sagsbehandler eller virksomhedskonsulent.

De detaljerede retningslinjer for Rødovre Kommunes udbetaling af merudgiftsgodtgørelse finder du nedenfor.

Detaljer

Fold alle ud

HVEM KAN SØGE?

  • Kontanthjælpsmodtagere
  • Modtagere af overgangsydelse, der ikke er omfattet af introduktionsprogrammet efter Integrationsloven
  • Uddannelseshjælpsmodtagere
  • Personer i jobafklaringsforløb
  • Personer i ressourceforløb
  • Ledige selvforsørgere
  • Personer under 18 år, med behov for en uddannelses- og beskæftigelsesfremmende indsats

HVORNÅR KAN DU SØGE?

Du kan søge om merudgiftsgodtgørelse, hvis du er i

  • Virksomhedspraktik (tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 11)
  • Tilbud om nytteindsats (tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 13)
  • Tilbud om vejledning og opkvalificering (tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 14)

HVAD KAN DU SØGE OM TILSKUD TIL?

Transportudgifter
Merudgiftsgodtgørelsen efter § 176 skal ses i sammenhæng med befordringsgodtgørelse efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 175. Efter § 175 udbetales der befordringsgodtgørelse for de kilometer, der ligger ud over de første 24 km. pr. dag mellem bopæl og beskæftigelsestilbud (tur/retur).

 

Antal km. mellem bopæl og arbejdssted (tur/retur) § 176-merudgiftsgodtgørelse § 175-befordringsgodtgørelse

Under 2,0 km

0 kr.

0 kr.

2,0 km. - 23,9 km.

Her svarer beløbet til et zonekort til det antal zoner der er mellem bopæl og beskæftigelsestilbud dog max. 1.000 kr.

0 kr.

24,0 km. - 39,9 km.

Her svarer beløbet til et zonekort til det antal zoner der er mellem bopæl og beskæftigelsestilbud dog max. 1.000 kr.

+ Antal km. over de første 24 km x 1,12 kr.

40,0 - 59,9 km.

Her svarer beløbet til et zonekort til det antal zoner der er mellem bopæl og beskæftigelsestilbud dog max. 1.000 kr.

+ Antal km. over de første 24 km x 1,12 kr.

Over 60 km.

1.000 kr.

Antal km. over de første 24 km x 1,12 kr.


§ 176-merudgiftsgodtgørelsen gives ikke til personer, der har lønindtægt, mens de deltager i beskæftigelsestilbud under sygdom.

Merudgiftsgodtgørelsen udbetales bagudrettet.

Der kan i undtagelsessituationer gives støtte til den faktiske udgift mellem bopæl og beskæftigelsestilbuddet. Denne mulighed findes i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 175, stk. 4. Forudsætningen for at få denne støtte er, at der er tale om en udgift som følge af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og at transporten er nødvendig for at deltage i tilbuddet. Du kan få mere information om dette, hvis du kontakter din sagsbehandler.

Når du er visiteret til at skulle i virksomhedspraktik, tilbud om nytteindsats eller et tilbud om vejledning og opkvalificering, og i den forbindelse inviteres til et virksomhedsbesøg, er der mulighed for at få dækket dokumenterede udgifter til offentlig befordringsmidler mellem din bopæl og virksomheden.

Arbejdstøj
Du kan også søge om tilskud til arbejdstøj og fodtøj, som du skal bruge i forbindelse med tilbuddet, hvis det ikke er muligt at få det udleveret af ”Huset”.

Søges om godtgørelse til arbejdstøj og fodtøj skal du først komme med et tilbud på arbejdstøj eller fodtøj og når tilbuddet er godkendt, kan du få udbetalt støtte til den faktiske udgift på baggrund af tilbuddet til arbejdstøj og/eller fodtøj.

SÅDAN GØR DU

Hvis du ikke allerede har fået besked fra jobcentret om, at du er bevilget merudgiftsgodtgørelse, kan du rette henvendelse til din sagsbehandler. Ofte vil du få besked om merudgiftsgodtgørelse til transport i forbindelse med bevillingsbrevet om tilbuddet, som du får i din digitale postkasse. 

Ønsker du yderligere oplysninger, kan du altid henvende dig til din sagsbehandler eller virksomhedskonsulent.