Ressourceforløb

I et ressourceforløb får du en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der med fokus på dine ressourcer kan udvikle din arbejdsevne og på sigt bringe dig i arbejde eller i gang med en uddannelse.

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

Ressourceforløb er til dig, der har komplekse problemer, som kræver en ekstra indsats for, at du kan komme i arbejde eller uddannelse. Det kan være dit fysiske eller psykiske helbred, din personlige situation eller måske noget helt andet. Formålet med ressourceforløbet er at udvikle din arbejdsevne, så du kan komme i et job eller uddannelse, der passer til netop din arbejdsevne. Forløbet tager altid udgangspunkt i din individuelle situation og kan fx bestå af aktiviteter som udredning og behandling, motion, støtte fra psykolog, coach eller mentor, virksomhedspraktik, kurser og socialpædagogisk bistand.

Hvor mange ressourceforløb, du kan få, afhænger af din alder:
• Hvis du er under 40 år, kan du få tilbudt et eller flere ressourceforløb. Du kan ikke få tilkendt førtidspension, med mindre det er helt åbenlyst, at du aldrig kan komme ud på arbejdsmarkedet igen.
• Hvis du er mellem 40 og 50 år, skal du som udgangspunkt deltage i et eller flere ressourceforløb, før du kan få førtidspension. Du kan maksimalt deltage i ressourceforløb i en samlet periode på fem år.
• Hvis du er over 50 år, skal du kun deltage i ét ressourceforløb af maksimalt tre års varighed.
• Hvis du har under seks år til folkepensionsalderen, skal du kun deltage i et ressourceforløb, hvis du selv ønsker det.

ØKONOMI

Under ressourceforløb modtager du ressourceforløbsydelse, der er på samme niveau, som den ydelse du modtog forud for ressour - ceforløbet. Ydelsen kan blive justeret undervejs i forløbet. Hvis du fx er på kontanthjælp og får et barn undervejs i forløbet, bliver ressourceforløbsydelsen hævet til kontanthjælpsniveau på forsør - gersats. Ressourceforløbsydelsen er uafhængig af din egen formue og en eventuel ægtefælles indtægts- og formueforhold, og du kan tjene op til 16.323 kr. om måneden (2024), uden det får betydning for din ressourceforløbsydelse. Hvis du har indtægter inkl. pension, der overstiger 16.323 kr., bliver din ressourceforløbsydelse sat ned med 55 pct. af den del af lønnen inkl. pension og før skat, der overstiger grænsebeløbet på 16.323 kr. 

Når du har fået udbetalt ressourceforløbsydelse i 12 sammenhængende måneder, har du ret til fem ugers ferie, hvor du samtidig får udbetalt ressourceforløbsydelse. Du skal holde ferien inden for de 12 efterfølgende måneder. Stopper du i dit ressourceforløb, kan du ikke holde ferie med ydelsen, og har du optjent feriegodtgørelse hos en arbejdsgiver, skal du holde den ferie først. Du kan dog højest holde fem ugers ferie i alt, som altid skal aftales med jobcentret.

BETINGELSER

• Det er kommunens rehabiliteringsteam, der skal anbefale, at kommunen giver dig et ressourceforløb. Hvis kommunen vurderer, at et ressourceforløb kan være den rigtige hjælp til dig, bliver du sammen med din sagsbehandler indkaldt til møde med rehabiliteringsteamet (se også info om rehabiliteringsteamet).
• Du skal deltage aktivt i det individuelt tilrettelagte ressourceforløb, som det fremgår af rehabiliteringsplanens indsatsdel. Du kan altid finde planen og beskrivelserne på Min Plan på Jobnet.
• Du skal deltage i alle samtaler i kommunen eller hos anden aktør, og du skal altid give besked til kommunen eller arbejdsgiver i tilfælde af sygdom.
• Et ressourceforløb varer mindst ét og højst tre år.
• Du får en koordinerende sagsbehandler igennem hele forløbet.
• Du kan få en personlig jobformidler, der kender det lokale arbejdsmarked og kan hjælpe dig med kontakten til en arbejdsgiver – uanset om der er tale om en virksomhedspraktik eller en ansættelse på nogle få timer om ugen.
• Du har ret til en samtale med en sundhedskoordinator fra regionens kliniske funktion, hvis du mener, at et tilbud – fx en virksomhedspraktik – ikke tager nok hensyn til dine skånebehov. Sundhedskoordinatoren kan rådgive jobcentret, om tilbuddet kan tilpasses dine skånehensyn, eller om du skal have et andet tilbud.
• Du har ret til en hurtig indsats, og det betyder, at rehabiliteringsteamet skal vurdere din sag igen, hvis du ikke er kommet i gang med dit ressourceforløb inden for seks måneder. 

SÅDAN GØR DU

Kontakt jobcentret, hvis du vil vide mere eller ønsker at komme i betragtning til et ressourceforløb.