§ 56-aftale (§ 58a-aftale for selvstændige) - refusion fra første fraværsdag ved langvarig eller kronisk sygdom

 

Hvis du lider af en langvarig eller kronisk sygdom, eller har brug for indlæggelse eller ambulant behandling, der giver dig øget sygefravær på dit arbejde, har du mulighed for at få en § 56-aftale (§ 58a-aftale for selvstændige). Aftalen nedsætter din arbejdsgivers udgifter i forbindelse med dit sygefravær, så du kan bevare en tryg og positiv tilknytning til arbejdspladsen.

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

Du og din arbejdsgiver kan søge om en almindelig
§ 56-aftale, hvis:

  • Du lider af kronisk eller langvarig sygdom, som medfører et fravær på mindst 10 dage om året

Du og din arbejdsgiver kan søge om en midlertidig § 56-aftale, hvis:

  • Du skal indlægges eller behandles ambulant på sygehus eller tilsvarende behandlingsinstitution, og indlæggelsen eller behandlingerne var besluttet på ansættelsestids- punktet, eller hvis din arbejdsgiver under det bestående arbejdsforhold har udbetalt sygedagpenge eller løn under sygdom i 21 kalenderdage for samme lidelse inden for de sidste 12 måneder, før indlæggelsen eller behandlingerne påbegyndes

For § 58a-aftale (selvstændige) gælder endvidere, at:

  • Du ikke har tegnet forsikring efter sygedagpengelovens § 45 

ØKONOMI

  • Du får løn eller sygedagpenge under dit sygefravær, uanset om du er privat eller offentlig ansat 
  • Din arbejdsgiver / selvstændige har mulighed for at søge om dagpengerefusion for dit sygefravær fra 1. sygedag mod normalt efter 30 dage

SÅDAN GØR DU

Sammen med din arbejdsgiver skal du udfylde en ansøgning om § 56-aftale (blanket DP 211) og aflevere den til kommunen. Du finder DP 211 på borger.dk

Som selvstændig skal du udfylde en ansøgning om § 58a-aftale (blanket DP 213) og aflevere den til kommunen. Du finder DP 213 på borger.dk

KOMMUNEN / JOBCENTRET

Kommunen indhenter normalt oplysninger om din sygdom og risiko for fravær hos din egen læge. Kommunen indhenter en lægeerklæring som dokumentation for, at din langvarige eller kroniske lidelse i væsentligt omfang forøger den normale fraværsrisiko. Erklæringen betales af kommunen. Aftalen godkendes af din bopælskommune. 

ARBEJDSGIVER

Når aftalen er godkendt af kommunen, skal din arbejdsgiver herefter søge om refusion ved hvert sygefravær via www.virk.dk. De almindelige regler for anmeldelse og indberetning gælder også for fravær under § 56-aftalen. Hvis du har indgået aftalen, mens du er sygemeldt, får din arbejdsgiver / du som selvstændig først refusion fra næste gang, du er sygemeldt.