SVU - Statens voksenuddannelsesstøtte

Medarbejdere kan få Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Der kan være krav til forudgående beskæftigelse afhængig af uddannelsen, der vælges - se mere på www.svu.dk. Forudsætningen er, at medarbejderne deltager i forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning (OBU), almen voksenuddannelse (AVU), gymnasial uddannelse eller videregående uddannelse* i arbejdstiden. SVU kan alternativt udbetales til virksomheden som refusion, hvis virksomheden udbetaler den sædvanlige løn til sin medarbejder under uddannelsen.

SVU-satserne** er i 2024: 

4.700 kr. pr. uge ved 37 timer til FVU og OBU for voksne.
3.760 kr. pr. uge ved 37 timer til uddannelse på folkeskole eller gymnasialt niveau.
2.820 kr. pr. uge ved 37 timer til uddannelse på videregående niveau. 


Det er Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, der vejleder om SVU. 

* Videregående uddannelser, der udbydes som åben uddannelse. ** Den fulde SVU-sats er baseret på, at medarbejderen har 37 timers arbejde pr. uge (vurderes ud fra de sidste 10 ugers gennemsnit) og har aftalt fravær i alle 37 timer. Ansøges om SVU til undervisning på folkeskole- og gymnasialt niveau, skal undervisningen være fuldtids. Er nogle af disse timetal lavere, tildeles SVU forholdsmæssigt. Tildeles medarbejderen SVU for et mindre timetal pr. uge, reduceres beløbet forholdsmæssigt. En tildeling på 20 timers undervisning (20/37) vil eksempelvis udgøre 2.032 kr. pr. uge (2024-tal) før skat til uddannelse på folkeskole og gymnasialt niveau, mens den samme tildeling til videregående uddannelse vil udgøre 1.524 kr. pr. uge (2024-tal) før skat.

Fordele og eksempel

Fold alle ud

FORDELE

Mulighed for kompensation for tabt arbejdsfortjeneste gør det muligt for den bogligt svageste del af medarbejderne at opkvalificere sig på det almene område.

EKSEMPEL

En montør i en televirksomhed ønsker at uddanne sig til projektleder. Medarbejderen har imidlertid kun et uddannelsesniveau, der svarer til 9. klasse og vil derfor få svært ved at klare de matematiske dele af opkvalificeringen. Medarbejderen tilbydes derfor matematik som enkeltfag på HF-niveau og modtager SVU for de timer, hun er fraværende i arbejdstiden.

SÅDAN GØR DU

Det er medarbejderen, der enten digitalt (med NemID) eller via papirblanket skal ansøge om SVU. Inden ansøgningen skal medarbejderen være optaget - eller have fået tilsagn om optagelse - på en uddannelse og have en orlovsaftale med dig som arbejdsgiver. Ansøgningen sendes først til uddannelsesstedet, som udfylder og returnerer deres del af ansøgningen. Herefter sendes den til dig som arbejdsgiver, og du har 10 dage til at udfylde virksomhedens del af ansøgningen. Herefter sendes den samlede ansøgning til en SVU-administrator.

Alle vejledninger, ansøgningsblanketter og links til digital ansøgning er samlet på www.svu.dk

SE OGSÅ