Voksenlærling - elever med erhvervserfaring over 25 år

Med voksenlærlingeordningen kan I oprette lærlingepladser med tilskud til personer over 25 år, der er ledige, ikke-faglærte ansatte samt ansatte med forældede uddannelser (ikke brugt i 5 år). Brug ordningen til at uddanne fremtidens arbejdskraft og få samtidig en voksen medarbejder, der ofte har en del erhvervserfaring og er klar til et større ansvar fra første færd.

Voksenlærlinge, som kommer fra ledighed
Virksomheden kan få 45 kr. pr. time i tilskud i hele uddannelsesperioden:

 • Hvis voksenlærlingen er ufaglært eller har en faglært men forældet uddannelse gives tilskuddet fra første ledighedsdag.
 • Hvis voksenlærlingen er faglært (uden forældet uddannelse) og har været ledig
  i mere end 6 måneder. 
 • Den ledige må ikke have været ansat i virksomheden de sidste 6 måneder med mindre personen samtidig med ansættelsen har modtaget offentlig hjælp til forsørgelse.

Voksenlærlinge, som kommer fra beskæftigelse
Virksomheden kan også få tilskud til at ansætte en ufaglært medarbejder som voksenlærling. Tilskuddet er på 30 kr. i timen, og virksomheden kan få tilskud i op til 2 år fra uddannelsens påbegyndelse. Tilskuddet er betinget af, at ansættelsen er inden for et område med mangel på arbejdskraft. Find den landsdækkende positivliste på www.star.dk

Der findes en række forskellige uddannelsesaftaler (se nedenfor), så I altid kan finde den aftaleform, der passer bedst (se højre afsnit og læs mere om aftalerne på www.uvm.dk). Voksenlærlinge tæller også med i Praktikplads-AUB ordningen, der giver tilskud til virksomheder, der uddanner elever, mens virksomheder, der ikke uddanner nok elever, skal betale et bidrag (se mere på www.virk.dk/aub).

I skoleperioderne kan virksomheden få lønrefusion fra AUB (find satsen på: Introduktion - Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Lønrefusion fra AUB ved skoleophold vil i 2024 være 2,75% højere for lærlinge i ordinære uddannelsesaftaler, kombinations- rest- og ny-mesterlæreaftaler, og det er også muligt at få løntilskud til elever, der uforskyldt har mistet deres praktikplads hos en tidligere arbejdsgiver. 

Typer af uddannelsesaftaler
Den almindelige aftale: Virksomheden ansætter og uddanner lærlingen i et fuldt uddannelsesforløb. Kombinationsaftale: Flere virksomheder ansætter én voksenlærling og varetager sammen et helt uddannelsesforløb. Ny mesterlære: Tilgodeser praktisk orienterede voksenlærlinge og har mere oplæring i virksomheden. Kort uddannelsesaftale: Aftale, der gælder for ét år ad gangen. 

Tidsfrist på ansøgning om tilskud
Ansøgning om tilskud skal indgives senest 1 måned efter uddannelsesaftalens påbegyndelse. Hvis ansøgningen indgives på et senere tidspunkt, træffes afgørelse om tilskud på baggrund af, om betingelserne var opfyldt på det tidspunkt, hvor ansøgningen skulle have været indgivet. Tilskud kan herefter ydes fra ansøgningstidspunktet og i en resterende periode.

Detaljer

Fold alle ud

FORDELE

 • Virksomheden kan tiltrække og fastholde fagligt kompetente medarbejdere ved at tilbyde dem en kompetencegivende uddannelse. 
 • Virksomheden er med til at sikre et fortsat højt fagligt niveau på arbejdsmarkedet, når den uddanner voksenlærlinge.

DE FORSKELLIGE UDDANNELSESAFTALER

Den almindelige aftale: Virksomheden ansætter og uddanner lærlingen i et fuldt uddannelsesforløb.
Kombinationsaftale: Flere virksomheder ansætter én voksenlærling og varetager sammen et helt uddannelsesforløb.
Ny mesterlære: Tilgodeser praktisk orienterede voksenlærlinge og har mere oplæring i virksomheden.
Kort uddannelsesaftale: Aftale, der gælder for ét år ad gangen. 

SÅDAN GØR DU

 • Kontakt jobcentret, som kan hjælpe med at finde en voksenlærling. 
 • Kontakt den relevante erhvervsskole for at få din virksomhed godkendt som praktiksted og for at afklare, hvor lang tid den kommende voksenlærling skal være under uddannelse. 
 • Indgå en uddannelsesaftale med den pågældende. 
 • Ansøg om tilskud til voksenlærlingens løn via selvbetjeningsløsningen på https://vitas.bm.dk. Skemaet returneres senest en måned efter voksenlærlingens start. 


Få mere information på www.virk.dk/aub (tidligere hos atp.dk), hvor du også kan hente ansøgningsskema til elevrefusion

SE OGSÅ