Selvforsørgelses- og hjemrejse eller overgangsydelse

Selvforsørgelses- og hjemrejse eller overgangsydelse er en økonomisk ydelse til dig, der ikke har boet i Danmark (eller Grønland og Færøerne) i mindst 9 ud af de sidste 10 år og ikke kan forsørge dig selv eller din familie. 

Selvbetjening

Fold alle ud

Ansøgning om hjælp til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse eller hjælp til høje boligudgifter)

Husk at have din NemId klar.

Du skal vedhæfte følgende dokumentation de steder, hvor det er nævnt

 • Dokumentation for dine indtægter for den seneste måned. 

Er du gift, skal du også vedhæfte dokumentation for din ægtefælles indtægter for den seneste måned.

 • Dokumentation for dine formueforhold for de seneste 3 måneder. 

Er du gift, skal du også vedhæfte dokumentation for din ægtefælles formueforhold for de seneste 3 måneder.

 • Har du opbrugt din ret til arbejdsløshedsdagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, skal du vedhæfte oplysninger om ydelsesperioder fra din a-kasse.
 • Søger du om hjælp til forsørgelse som følge af barsel, skal du vedhæfte kopi af vandrejournalens oplysning om forventet fødselstidspunkt.
 • Ønsker du at ansøge om dansktillæg, skal du vedhæfte dokumentation i form af prøve- eller eksamensbevis.
 • Søger du hjælp til høje boligudgifter, skal du vedhæfte dokumentation for dine boligudgifter.
Start selvbetjening

Ansøgning om enkeltydelser (lov om aktiv socialpolitik, kapitel 10 og lov om integration, kapitel 6)

Husk at have din NemId klar.

Du skal vedhæfte følgende dokumentation de steder, hvor det er nævnt

 • Dokumentation for formueforhold - herunder kontoudskrifter – for de seneste 3 måneder fra ansøgningstidspunktet. Er du gift eller har du en samlever, skal din ægtefælle/samlever gøre det samme.
 • Dokumentation for indtægter. Er du gift eller har du en samlever, skal din ægtefælle/samlever gøre det samme.
 • Dokumentation for udgifter. Er du gift eller har du en samlever, skal din ægtefælle/samlever gøre det samme.
 • Dokumentation for, hvad du ansøger om, i form af prisoverslag, tilbud e.l.
Start selvbetjening

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

Du kan modtage selvforsørgelses- og hjemrejse eller overgangsydelse, hvis du ikke har boet i Danmark (eller Grønland og Færøerne) i mindst 9 ud af de sidste 10 år*.

Job-, uddannelses- eller aktivitetsparat? Når jobcentret godkender dig til 

selvforsørgelses- og hjemrejse eller overgangsydelse, vil du blive placeret i gruppen af job-, uddannelses- eller aktivitetsparate.

 • Som jobparat skal du søge job intensivt og bredt, og hvis du ikke er kommet i job efter tre måneder, vil du skulle arbejde for din integrationsydelse - fx i et nyttejob
 • Som uddannelsesparat skal du vælge og starte på en uddannelse hurtigst muligt og op til uddannelsesstart udnytte dine arbejdsmuligheder. 
 • Som aktivitetsparat får du en tværfaglig indsats, der skal bringe dig tættere på job. Det kan fx være hjælp til at få dagligdagen til at fungere i kombination med en aktivitet, der forbereder dig til job.

 

* Når din opholdstid skal beregnes, medregner kommunen de perioder, hvor du har haft folkeregisteradresse i Danmark, Færøerne og Grønland, medmindre særlige grunde fører til et andet resultat, fx hvis du ikke har frameldt dig en adresse, du ikke bor på længere. Du må højst have opholdt dig sammenlagt to måneder på et år (fra 1. januar til 31. december) i udlandet i forbindelse med ferie, studierejser, tjeneste- og forretningsrejser m.v., for at dit ophold medregnes som ophold i Danmark, Færøerne eller Grønland. Det er dog et krav i den forbindelse, at du har beholdt din bopæl i Danmark, Færøerne eller Grønland. Har du været på militær mission for den danske stat under instruktion af forsvaret, regnes den periode også som ophold her i riget (Danmark, Færøerne eller Grønland). Det samme gælder ophold i udlandet, hvor du af den danske stat er stillet til rådighed for militær mission under instruktion af udenlandsk eller international myndighed. Undtagelser fra opholdskravet: Kravet om, at du skal have opholdt dig lovligt i Danmark, Færøerne eller Grønland i sammenlagt 9 år inden for de seneste 10 år (for at være berettiget til kontanthjælp eller uddannelseshjælp), gælder ikke, hvis du er EU-/EØS-borger, i det omfang du efter EU-retten er berettiget til hjælpen. Er du dansk statsborger, som har opholdt dig i et andet EU/EØS-land i mere end et år, og får du behov for hjælp fra det offentlige ved hjemkomsten, kan du i et orienteringsbrev til kommunerne af 24. november 2016 læse om de regler, der gælder. Den nye fortolkning af reglerne for danske statsborgere, der har haft ophold i et andet EU/EØS-land i mere end et år og får behov for hjælp fra det offentlige, fremgår af dette brev. Se venligst link nedenfor. Du skal selv give kommunen de oplysninger, der er nødvendige for, at kommunen kan afgøre, hvilken hjælp du har ret til. uim.dk/filer/nyheder-2016/orienteringsbrev-til-kommunerne-om-integrationsydelse-og-eu-ret.pdf. 

BETINGELSER

For at modtage selvforsørgelses- og hjemrejse eller overgangsydelse skal du:

 • stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktivt jobsøgende (med CV på Jobnet), hvis du ikke har andre problemer end ledighed 
 • være klar til at tage et arbejde med dags varsel 
 • tage imod rimelige tilbud om aktivering 
 • vælge og påbegynde en uddannelse, hvis du er uddannelsesparat 
 • deltage i de møder, samtaler og aktiviteter (herunder også sprogundervisning), du indkaldes til. Du risikerer at få nedsat din selvforsørgelses- og hjemrejse eller overgangsydelse, hvis du ikke deltager.
 • deltage i selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram (se faktaark). Du risikerer at få nedsat din selvforsørgelses- og hjemrejse eller overgangsydelse, hvis du ikke deltager.
 • for at kunne overgå til uddannelses- eller kontanthjælp skal du have opholdt dig i Danmark, Færøerne eller Grønland i mindst 9 ud af de seneste 10 år, samt have haft et fuldtidsarbejde i sammenlagt 2,5 år inden for de seneste 10 år.

ØKONOMI

Satsen (2024 satser) for selvforsørgelses- og hjemrejse eller overgangsydelse, som der skal betales skat af, er:

Enlige forsørgere* 13.105 kr.

Gifte eller samboende forsørgere* 9.170 kr. 

Personer, der er fyldt 30 år 6.553 kr.

Personer under 30 år, udeboende 6.553 kr. 

Personer under 30 år, hjemmeboende 2.823 kr.

* Ydelsen for forsørgere nedsættes, når man har optjent ret til halve børne- og ungeydelser efter 3 års ophold i Danmark. 


Dansktillæg og danskbonus 
Du har mulighed for at få et tillæg på 1.652 kr. pr. måned i maksimalt seks sammenhængende måneder, når du har bestået Prøve i Dansk 2, FVU læsning trin 2 eller tilsvarende eller højere prøve i dansk. 

SÅDAN GØR DU

Kontakt din kommune for at ansøge om selvforsørgelses- og hjemrejse eller overgangsydelse . Hvis du er flygtning og overgår fra asylcentersystemet, vil din integrationsansvarlige kommune automatisk tildele dig selvforsørgelses- og hjemrejse eller overgangsydelse efter gældende regler.