Sygedagpenge til selvstændige

Sygedagpenge er en midlertidig ydelse til dig, der ikke har mulighed for at passe din virksomhed på grund af egen sygdom. Du kan tegne en forsikring, der giver dig ret til sygedagpenge allerede efter 1. eller 3. fraværsdag.

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

Som selvstændig eller medarbejdende ægtefælle kan du få sygedagpenge fra kommunen efter to ugers sygdom, hvis du er fuldt eller delvist uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom.

BETINGELSER

  • Du skal inden for de seneste 12 måneder have drevet selvstændig virksomhed eller været medarbejdende ægtefælle i mindst seks måneder med en gennemsnitlig arbejdstid på mindst 18 timer om ugen. Af de seks måneder skal den ene måned være måneden før sygefraværets begyndelse 
  • Du har pligt til at samarbejde med kommunen om sygedagpengeopfølgningen* 
  • Du kan få udbetalt sygedagpenge i op til 22 uger** inden for en ni-måneders periode. Inden de 22 uger er gået, skal kommunen revurdere din ret til sygedagpenge og tage stilling til, om der er mulighed for at forlænge din sygedagpengeperiode efter en af de syv forlængelsesregler (se også jobafklaringsforløb
  • Hvis kommunen vurderer, at dine sygedagpenge ikke kan forlænges, og du fortsat er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, vil du blive tilbudt et jobafklaringsforløb på en nedsat ydelse 
  • Udbetalingen af sygedagpenge ophører den dag, du er arbejdsdygtig igen, også selv om du ikke raskmelder dig.

* Standby-ordning: Sygemeldte, der har en alvorlig sygdom (fx kræft eller svært hjertesvigt), som gør det uhensigtsmæssigt eller umuligt at være i kontakt med kommunen, behøver hverken af have samtaler eller deltage i tilbud.

** Din ret til sygedagpenge kan være midlertidigt forlænget som følge af COVID-19. Hør mere i kommunen. 

ØKONOMI

Det er kommunen, som udbetaler sygedagpenge efter to ugers fravær. Hvor meget du kan få i sygedagpenge, afhænger af overskuddet i din virksomhed. Sygedagpengene kan dog maksimalt udgøre 4.695 kr. pr. uge. 

FORSIKRING

Du kan også tegne en sygedagpengeforsikring i Statens Administration, så du kan få udbetalt sygedagpenge for sygefravær allerede efter 1. eller 3. fraværsdag.

  • Hvis du har basisforsikring, er du dækket med 2/3 af højeste dagpengesats fra 3. fraværsdag 
  • Hvis du har udvidet forsikring (forhøjet præmie), er du berettiget til 2/3 af højeste dagpengesats i hele sygeperioden. Hvis din indtægt berettiger til det, vil du modtage et højere beløb, dog max den højeste dagpengesats

SÅDAN GØR DU

Du skal sygemelde dig online på www.virk.dk inden for følgende frister:

  • Hvis du ikke er forsikret: - Senest 3 uger efter første fraværsdag 
  • Hvis du er forsikret fra 3. fraværsdag: - Senest en uge efter 3. fraværsdag 
  • Hvis du er forsikret fra 1. fraværsdag: - Senest en uge efter første fraværsdag

Når kommunen har fået besked om dit fravær, får du tilsendt et oplysningsskema via den digitale løsning Mit Sygefravær, hvor du skal angive, hvor lang tid du forventer at være sygemeldt. Hvis du oplyser, at du forventer at være sygemeldt mere end otte uger, vil kommunen sende dig et brev med en anmodning om at konsultere din egen læge. Herefter får du en indkaldelse til opfølgningssamtalen i kommunen - senest otte uger efter din første fraværsdag (se også forløb og opfølgning).

Fast track - hurtig opfølgning
Husk, at du også inden for de første fem ugers fravær har mulighed for at anmode kommunen om Fast track behandling af din sygemelding (opfølgning efter maksimalt to uger). Det kan være en god ide, hvis du allerede på et tidligt tidspunkt kan se, at du står foran en svær og / eller langvarig sygemelding. Du kan anmode om Fast track, når du anmelder fraværet på virk.dk.

Raskmelding
Når du ikke længere er uarbejdsdygtig som følge af egen sygdom - helt eller delvist, skal du raskmelde dig i kommunen. Husk, at du også har mulighed for at være delvis rask- eller sygemeldt.