Dagpenge ved uddannelse

Hvis du er ledig og modtager dagpenge, har du mulighed for at deltage i en række uddannelser og kurser, mens du er ledig.

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

Hvis du modtager dagpenge*, har du mulighed for at deltage i følgende uddannelser:

Undervisning med ubegrænset timetal
Traditionel aftenskoleundervisning under folkeoplysningsloven
Folkeskolens 8.-10. klassetrin (fx avu, fvu og obu)
Kurser ligestillet med aftenskoleundervisning i op til 2 uger

Hvis du er under 30 år uden erhvervskompetencegivende uddannelse og samtidig enten har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn eller har opbrugt din ret til SU til videregående uddannelse, så kan du tage en studie- og erhvervskompetencegivende uddannelse på dagpenge**.

Under 20 timers undervisning om ugen
Uddannelser, der ikke berettiger til SU, når de udbydes som heltidsuddannelse (fx akademiuddannelser, ED og HD, diplom- og masteruddannelser, voksenunderviser og it-administrator)
Enkeltfagsundervisning på gymnasialt niveau
Undervisning arrangeret af fagforbund og a-kasser, som varer mindre end 20 timer om ugen
Andre uddannelser, fx private uddannelser, kompenserende specialundervisning og undervisning ved Folkeuniversitetet

Op til 6 timers undervisning om ugen***
Du kan deltage i op til 6 timer om ugen (eller 1/3 studenterårsværk) - svarende til 20 ECTS - i åben uddannelse eller deltidsuddannelser efter § 5 i lov om universiteter, der også udbydes som heltidsundervisning med adgang til SU

Erhvervsuddannelse via uddannelsesløft
Hvis du er fyldt 30 år, får dagpenge og er ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse (en uddannelse som ikke er brugt de seneste fem år), kan du uddannelsesløft blive faglært ved at tage en erhvervsuddannelse eller et trin i en erhvervsuddannelse (se også siden om Uddannelsesløft).


* Særligt for ledige under 25 år: Du kan deltage i kurser på folkehøjskoler og daghøjskoler inden for de første 6 måneders ledighed, og du må ikke fylde 25 år under skoleforløbet. Særligt for ledige over 25 år: Du kan fortsætte din uddannelse i op til 444 timer (360 timer som deltidsforsikret), hvis du som fuldtidsforsikret har uddannet dig og samtidig gennemsnitligt har arbejdet mindst 30 timer om ugen i mindst 2 år (mindst 20 timer om ugen for deltidsforsikrede). Undervisningen skal foregå efter kl. 16 eller på lørdage og søn- og helligdage. Du må ikke selv være skyld i din ledighed.

** Uddannelsen går maksimalt op til professionsbachelorniveau og skal tages inden for områder med mangel på arbejdskraft. 

*** Ved undervisning på mere end 6 timer om ugen skal du dokumentere, at undervisningen pr. uge højst svarer til 1/3 studenterårsværk. Du skal desuden have en erhvervsmæssig uddannelse på mindst 18 måneder og vælge en uddannelse, der har tilknytning til dit faglige område eller din hidtidige uddannelse. Du kan deltage i uddannelsen, indtil du får et beskæftigelsestilbud. Det betyder, at hvis du er under 30 år, kan du deltage i uddannelsen inden for de første 13 ugers ledighed. Hvis du er mellem 30 og 59 år, kan du deltage i uddannel - sen inden for de første 9 måneders ledighed. Hvis du er fyldt 60 år, kan du deltage i uddannelsen inden for de første 6 måneders ledighed. 

BETINGELSER

  • Du skal aktivt søge arbejde, tage imod et anvist job og deltage i beskæftigelsestilbud 
  • Du kan ikke få dagpenge, hvis du siger dit arbejde op for at begynde på en uddannelse 
  • Du kan ikke få udbetalt SU, SVU, VEU-godtgørelse eller løn samtidig med, at du får udbetalt dagpenge, når du tager et kursus eller en uddannelse

ØKONOMI

Dine dagpenge under uddannelse modsvarer den dagpengesats, du er berettiget til. 
Ved aftale om uddannelsesløft (se siden om uddannelsesløft) kan du modtage op til 110% af dine dagpenge.

SÅDAN GØR DU

Hør mere om dine uddannelses- og opkvalificeringsmuligheder i din a-kasse eller i jobcentret og se også ”Uddannelsesløft” og ”Seks ugers jobrettet uddannelse” (for dig der ikke har en videregående uddannelse).

Husk altid at kontakte din a-kasse og jobcentret, inden du starter på et kursus eller en uddannelse.