Dagpenge ved adoption og barsel

Adoptions- og barseldagpenge er en økonomisk ydelse til dig, skal adoptere et barn eller have barselsorlov. Du modtager ydelsen af Udbetaling Danmark. Er du i et ansættelsesforhold, når du ønsker barselsorlov, har du sandsynligvis ret til løn under en del af orloven. Spørg din faglige organisation, hvis du er i tvivl. 

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

Adoptions- og barselsdagpenge er til dig, der er lønmodtager og opfylder ét eller flere af disse krav:

 • Du er i beskæftigelse dagen før orloven eller på første dag i orloven og har været i beskæftigelse i 160 timer inden for de sidste fire hele måneder. Heraf skal der være beskæftigelse i mindst 40 timer i tre af de fire måneder*.
 • Du er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge. Se siden om dagpenge. 
 • Du har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed inden for den seneste måned.
 • Du er elev i lønnet praktik under uddannelse.
 • Du er selvstændig eller medhjælpende ægtefælle (hør om reglerne i jobcentret).

*  Hvis beskæftigelseskravet ikke kan opfyldes på baggrund af timer med beskæftigelse i perioden, medregner Udbetaling Danmark fx: Timer med arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet herfor (fx timer vedr. G-dage), midlertidig arbejdsmarkedsydelse, syge- og barselsdagpenge, timer med udbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond og timer med udbetalt feriegodtgørelse mv. Udbetaling Danmark kan også se bort fra en periode, hvor du under orlov kunne have fået barselsdagpenge – men hvor den anden forælder eller dennes arbejdsgiver i stedet har fået udbetalt barselsdagpengene. Her anvendes måneden/månederne inden, når det vurderes, om beskæftigelseskravet er opfyldt. Udbetaling Danmark kan også se bort fra en periode, hvor du har været omfattet af en arbejdskonflikt.

ØKONOMI

Den højeste sats for barselsdagpenge er 4.460 kr. pr. uge. Du skal betale skat af barselsdagpenge, og beløbets størrelse afhænger af din løn og det antal ugentlige arbejdstimer, du har haft inden for de seneste tre hele måneder før barslen/adoptionen (ud fra løndata fra eIndkomst). Du har ret til barselsdagpenge i en periode på 52 uger, der normalt fordeles således:

 • Moderens fire uger før forventet fødsel
 • Adoptanters op til fire uger før adoption
 • Moderens 14 uger efter fødsel eller adoption (barselsorlov)
 • Faderens to uger efter fødslen eller adoptionen (som far kan du tage mere end to ugers barselsorlov med dagpenge i barnets første 14 uger, men så trækkes det fra i de 32 fælles uger)
 • Fælles 32 ugers orlov (forældreorlov).

Der er mulighed for forlængelse af barselsdagpenge og delvis genoptagelse af arbejde. Hør mere om reglerne hos Udbetaling Danmark.

BETINGELSER

 • Du skal anmelde det fravær, du eventuelt har haft fra din arbejdsplads på grund af barsel, graviditet eller adoption i de sidste fire uger før forventet fødsel eller adoption. Anmeldelsen skal tilgå Udbetaling Danmark senest otte uger efter fødslen eller barnets modtagelse 
 • Som kommende adoptant kan du opholde dig i udlandet for at modtage et barn og få barseldagpenge i op til fire uger før adoption - i visse tilfælde længere 
 • Som kommende adoptant kan du få barseldagpenge i op til en uge før modtagelsen af et adoptivbarn i Danmark, hvis barnet ikke allerede opholder sig i hjemmet

SÅDAN GØR DU

Kontakt Udbetaling Danmark, når du vil søge om dagpenge ved adoption og barsel.

Udbetaling Danmark
Barseldagpenge
Tlf: 7012 8064
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød

Læs mere på www.borger.dk