Dagpenge for selvstændige, freelancere, honorarlønnede og kombinerede indkomster

Der gælder specielle regler for dig, der er selvstændig, freelancer, honorarlønnet eller kombinerer flere forskellige indkomster. For at få ret til dagpenge skal du opfylde et indkomstkrav, og du kan i nogle tilfælde drive selvstændig virksomhed med supplerende dagpenge.

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

Du har ret til dagpenge, hvis du er ophørt med din virksomhed, er registreret som jobsøg­ende i jobcentret, og opfylder én af følgende betingelser:

  • Du har været fuldtidsforsikret medlem af en a-kasse i mindst ét år og har haft en samlet indkomst* på minimum 254.328 kr. inden for de sidste tre år. 
  • Du har været deltidsforsikret medlem af en a-kasse i mindst ét år og har haft en samlet indkomst* på minimum 169.548 kr. inden for de sidste tre år.
  • Hvis din indtægt udelukkende kommer fra overskuddet af selvstændig virksomhed, og du ikke kan opfylde indkomstkravet inden for de sidste tre år, kan du optjene ret til dagpenge, hvis du samlet set har haft et skattemæssigt overskud på minimum 254.328 kr. inden for de sidste fem år. 
  • Hvis du allerede har en dagpengeret, der ikke er udløbet, optjener du ret til en ny dagpengeperiode på baggrund af nye løntimer: 1924 timer inden for tre år for fuldtidsforsikrede og 1258 timer inden for tre år for deltidsforsikrede. Overskud fra virksomhed / B-indkomst kan omregnes til timer med en omregningssats på 132,18 kr. 

Du kan højst medregne indkomst for 21.194 kr. pr. måned, hvis du er fuldtidsforsikret og højst 14.129 kr. pr. måned, hvis du er deltidsforsikret. Du kan kun medtage indtægt for perioder, hvor du har været medlem af en a-kasse. 
 

* I indtægtsgrundlaget indgår: 1) A- og B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, jf. lov om arbejdsmarkedsbidrag, indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, tillagt eget pensionsbidrag og fratrukket arbejdsmarkedsbidrag samt tillagt eget ATP-bidrag. 2) B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke er indberetningspligtig til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister. 3) En selvstændig virksomheds skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster samt A-indkomst, som er udbetalt til ejeren af et selskab, hvor ejeren har afgørende indflydelse, og som fremgår af årsopgørelsen. Virksomhedens skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster omregnes til måneder ved at dividere overskuddet med det antal måneder, som virksomhedens regnskabsår dækker (dog maks. 21.194 kr. pr. måned). Der tages udgangspunkt i årsopgørelsen og ejeren skal have afgørende indflydelse på selskabet. For yderligere information om beregningsgrundlaget kontakt din a-kasse.

** Hvis du samtidig med driften af din selvstændige virksomhed har haft lønmodtagerbeskæftigelse inden din ledighed, kan din virksomhed defineres som bibeskæftigelse. Det er en betingelse, at du har:

Mindst 80 indberettede løntimer i gennemsnit pr. måned i de seneste seks måneder, inden din ledighed. Ved ukontrollabel arbejdstid omregnes din indkomst til arbejdstimer med den omregningssats, som anvendes ved genoptjening af dagpengeret. Mindst én løntime i fem af de seneste seks måneder inden din ledighed.

BETINGELSER

For at få dagpenge skal du:

  • være ophørt med din virksomhed som hovedbeskæftigelse, være tilmeldt jobcentret som ledig og aktivt søge fuldtids- eller deltidsarbejde (jf. din forsikring)*.
  • have bopæl og opholde dig i Danmark. 
  • kunne overtage arbejde og møde til samtaler / tilbud med dags varsel.

* Efter seks måneders sammenlagt ledighed kan du vælge, om samtalerne med A-kassen skal afholdes ved personligt fremmøde, telefonisk eller digitalt.

Supplerende dagpenge i op til 30 uger inden for 104 uger ved selvstændig bibeskæftigelse

Du har ret til supplerende dagpenge samtidigt med at du driver selvstændig virksomhed i to situationer. Dels hvis du har drevet en virksomhed ved siden af dit lønmodtagerjob (inden du blev ledig) og dermed driver virksomheden som din bibeskæftigelse*. Og dels hvis du starter en selvstændig virksomhed op, efter du er blevet indplaceret i en dagpengeperiode. De timer, du bruger på at arbejde i virksomheden, bliver modregnet i dine dagpenge. Det overskud, din virk­somhed laver, kan du bruge til at genoptje­ne din dagpengeret. Det er også muligt at drive selvstændig virksomhed i begrænset omfang i en efterlønsperiode. Hør mere i din a-kasse.

* B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke er indberetningspligtig til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister. 

ØKONOMI

Udregningen af din dagpengesats sker på baggrund af dine 12 bedste indtjeningsmåneder inden for de seneste 24 måneder. Hvis du har opfyldt indkomstkravet på baggrund af selvstændig virksomhed i de seneste fem år, bliver din dagpengesats beregnet som et gennemsnit af de to år med det højeste skattemæssige overskud inden for de seneste fem afsluttede regnskabsår. Du kan få op til 90% af din hidtidige indtægt i dagpenge, dog maks. 19.728 kr. pr. måned (2023 tal).

Dagpengene er skattepligtige og udbetales månedsvis bagud af din a-kasse med op til 160,33 timer pr. måned som fuldtidsforsikret og op til 130 timer pr. måned som deltidsforsikret. Der indbetales bidrag til den obligatoriske pensionsordning til Arbejdsmarkedets Tillægspension. Udbetalingen før eventuelle modregninger vil være den samme, uanset om det er en kort måned (som fx februar eller en lang måned som fx juli). Du skal indsende dit udbetalingskort tidligst én uge før månedens udløb og senest én måned og 10 dage efter udløbet af den måned kortet dækker, og du skal oplyse om de aktiviteter, du forventer at have i resten af måneden.


Beregningseksempel - deltidsbibliotekar med honorar for rejseforedrag 
En deltidsbibliotekar, der supplerer indtægten med honorar for rejse - foredrag har sine bedste indtjeningsmåneder i oktober - december i 2021 og januar-september i 2022. Her har hans samlede A- og B-indkomst været været 238.737 kr. svarende til 19.895 kr. pr. måned (238.737 kr. / 12 måneder). Da dagpengesatsen udregnes som 90% af gennemsnittet af de 12 bedste måneder, fratrukket 8% am-bidrag, giver det en dagpengesats på 16.473 kr. pr. måned (90% af (19.895 kr. - 8% am-bidrag)). Den maksimale dagpengesats udgør 19.728 kr. pr. måned.
 

Beregningseksempel - selvstændig møbelsnedker med overskud fra virksomhed 
Da møbelsnedkeren opfylder indkomstkravet på baggrund af de tre seneste afsluttede årsopgørelser, beregnes hendes dagpengesats ud fra de bedste 12 indtjeningsmåneder inden for de sidste 24 måneder. Da årsopgørelse for 2022 ikke foreligger før medio 2023, kan 2022 indkomsten ikke anvendes til beregningen. Det betyder, at møbelsnedkeren kun kan anvende overskuddet fra 2021 samt december måned i 2020 til at få be - regnet sin dagpengesats. I 2021 havde virksomheden sit største overskud på 330.000 kr. svarende til 27.500 kr. pr. måned, og derfor bruges de 12 måneder i 2021 til beregningen. Da dagpengesatsen udregnes som 90% af gennemsnittet af de 12 bedste måneder, fratrukket 8% am-bi - drag, giver det dagpengesats på 22.770 kr. pr. måned (90% af 27.500 kr. - 8% am-bidrag ). Dagpengesatsen kan dog maksimalt udgøre 19.728 kr. pr. måned, så de 19.728 kr. pr. måned bliver møbelsnedkerens dagpengesats.

Tillægssats ved ny dagpengeret efter 1. maj 2023
Hvis du får en ny dagpengeret efter den 1. maj 2023, kan du måske* få en forhøjet dagpengesats de første 481 timer, du får dagpenge (tre måneder) på op til 23.449 kr. pr. måned. Den forhøjede sats for deltidsforsikret er på til 15.632 kr./måned de første 390 timer.

Forlængelse af perioden med dagpenge - fleksibel genoptjening
Du har som udgangspunkt ret til dagpenge i to år** inden for en periode på tre år, hvis du opfylder betingelserne, men du har også mulighed for at forlænge din ret til dagpenge ud over de to år. De lønarbejdstimer, du har haft, efter du begyndte at modtage dagpenge (efter din seneste indplacering) kan du veksle til forlænget dagpengeret i forholdet 1:2. Din dagpengeret forlænges altså med 2 timer for hver times arbejde, du har haft. Du kan forlænge dagpengeperioden med op til 1 år. 

Dagpenge under uddannelse 
Du kan deltage i visse former for kurser eller uddannelse, når du modtager dagpenge. Læs mere her.

Dagpenge og ferie 
Hvis du er dagpengeberettiget medlem af en a-kasse, har du ret til at holde op til 25 dages ferie om året med feriedagpenge. 
Det er din a-kasse, der vejleder om reglerne, og det er i a-kassen, du henter ansøgningsblanketten til feriedagpenge. 

Jobsøgnings- og venteperioder 
​​​​​​​Når du ophører med din virksomhed som hovedbeskæftigelse, får du en såkaldt jobsøgningsperiode på seks måneder. Her må du ikke starte selvstændig virksomhed eller indtræde i en virksomhed eller selskab ved siden af dagpengene. Hvis du er medarbejdende eller medejende ægtefælle, kan du også først genindtræde i virksomheden efter jobsøgningsperioden. Hvis du går konkurs eller ophører med virksomhed som bibeskæftigelse, gælder jobsøgningsperioden ikke. 

Når du ophører med en virksomhed, får du som udgangspunkt en venteperiode på tre uger fra den dag, hvor du er ophørt. I venteperioden kan du ikke modtage dagpenge. Hvis du går konkurs, får du kun én uges venteperiode. Hvis du ikke umiddelbart kan ophøre med virksomheden i CVR-registret, kan du udfylde en tro og love erklæring om, at virksomheden er ophørt. Herefter har du seks måneder til at lukke virksomheden endeligt. Her får du en venteperiode på to måneder, men det giver dig mulighed for at afvikle din virksomhed sideløbende med dagpenge i op til fire måneder (når venteperioden på to måneder er fratrukket). De timer, du bruger på afviklingen, bliver modregnet i dine dagpenge.

Der er ingen venteperiode, hvis du ophører med selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. Heller ikke hvis du allerede er indplaceret i en dagpengeperiode og efter en periode uden dagpenge, igen søger om at få dagpenge.

* For at få forhøjede dagpengesats (tillægssatsen) skal du desuden: Have været uafbrudt medlem af a-kassen de seneste fire år før ledighed. Kunne opfylde et dobbelt indkomst- eller beskæftigelseskrav. Er du fuldtidsforsikret, vil det sige, at du skal have tjent 508.656 kr. (ved ny indplacering) eller have arbejdet 3.848 timer (ved genindplacering) inden for de seneste 3 år. Som deltidsforsikret vil det sige, at du skal have tjent 339.096 kr. eller arbejdet 3.120 timer inden for de seneste 3 år. Kunne få beregnet en dagpengesats, som er højere end 100%-satsen. Beregning af din dagpengesats sker på baggrund af din indkomst i de 12 måneder med højest indkomst indenfor de seneste 24 måneder. Når du har fået dagpenge i 481 timer (390 timer, hvis du er deltidsforsikret) med tillægssatsen, vil du derefter få din beregnede dagpengesats på 19.728 kr./ måned (13.152 kr./måned, hvis du er deltidsforsikret).

** Dit forbrug af dagpengeretten sker i timer. To års dagpengeret svarer således til 3.848 timer, som du kan bruge inden for tre år. For deltidsforsikrede er antallet 3.120 timer.

SÅDAN GØR DU

Kontakt din a-kasse, når du vil anmode eller høre mere om dagpenge for selvstændige, freelancere, honorarmodtagere og kombinerede indkomster.