Fleksjob

Fastholdelsesfleksjob giver dig mulighed for at blive ansat på din nuværende arbejdsplads, selv om du har en varig begrænsning i din arbejdsevne. I et fastholdelsesfleksjob er arbejdsopgaver og tempo tilpasset din formåen, og arbejdstiden kan være helt ned til få timer om ugen. 

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

Du kan få bevilget et fastholdelsesfleksjob, hvis følgende betingelser er opfyldt:

• Kommunen vurderer, at din arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat, så du ikke kan arbejde på almindelige vilkår. 

• Alle muligheder for omplacering og genoptræning er undersøgt.

• Du er ikke berettiget til førtidspension.

• Du er under folkepensionsalderen.

• Du har været ansat efter overenskomstens sociale kapitler* i mindst 12 måneder** forud for fleksjobbet. Her skal du og din arbejdsgiver have lavet en skriftlig aftale, der viser hvilke funktioner, du har svært ved at udføre, og hvilke skånehensyn der er aftalt. Den skriftlige aftale dokumenterer, hvornår 12 måneders perioden er startet.

 

* Et socialt kapitel er en del af en overenskomst, og har ikke noget med den sociale lovgivning eller beskæftigelseslovgivningen at gøre. Det grundlæggende indhold i de sociale kapitler er, at virksomhederne kan fravige overenskomsternes ordinære aftaler om løn og arbejdsforhold med henblik på at integrere personer, der har svært ved at få eller bibeholde en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Arbejdsgiver og lønmodtager kan også indgå aftale om ansættelse på særlige vilkår, f.eks. hvis arbejdsgiveren ikke er omfattet af en overenskomst. Du kan kontakte din fagforening angående de sociale kapitler på dit arbejdsområde.

** Undtagelse fra 12 måneders kravet: Hvis du har været udsat for akut opstået skade, og det er åbenbart formålsløst at forsøge fastholdelse på ordinære vilkår, kan der ses bort fra 12 måneders kravet. Det samme gælder, hvis du har en alvorlig og fremadskridende sygdom. Nedslidning eller sygdom regnes ikke som akut opstået skade, mens ”glidende nedslidning” netop kan føre til aftale om fastholdelse efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår. Du er også undtaget fra 12 måneders dokumentationskravet, hvis du har mindre end seks år til folkepensionsalderen.

BETINGELSER

  • Kommunen kan bevilge dig et fleksjob for en periode på maksimalt fem år ad gangen. Inden de fem år er gået, skal kommunen vurdere, om du fortsat har ret til et fleksjob.
  • Hvis du er over 40 år kan du efter det første fleksjob få bevilliget et permanent fleksjob. Det gælder, hvis kommunen vurderer, at du aldrig bliver i stand til at varetage et almindeligt arbejde på ordinære vilkår.
  • Som selvstændig kan du søge om tilskud, hvis du har varige og væsentlige begrænsninger i din arbejdsevne i forhold til arbejdet i din virksomhed. Din virksomhed skal være din hovedbeskæftigelse, og du skal inden for de seneste 24 måneder have arbejdet i din virksomhed i mindst 30 timer om ugen i sammenlagt 12 måneder. Tilskuddet afhænger af indkomsten i virksomheden. 

ØKONOMI

Når du er tilkendt fastholdelsesfleksjob, skal jobcentret hurtigst muligt vurdere din arbejdsevne i forhold til antal timer og arbejdsintensitet. Vurderingen er grundlaget for din aftale med arbejdspladsen. Hvis du er dækket af en overenskomst, er det de kollektive overenskomster, der fastsætter løn og arbejdsvilkår, herunder sociale kapitler, lokalaftaler mm. Det samme gælder, hvis der findes en relevant, sammenlignelig overenskomst.Du får løn for den arbejdsindsats, du reelt yder (timer og intensitet), af din arbejdsgiver. Derudover får du et tilskud til lønnen fra kommunen, som udregnes på baggrund af din timeløn, og som maksimalt kan udgøre 98 pct. af højeste dagpengesats. 

SÅDAN GØR DU

For at få bevilget et fastholdelsesfleksjob skal jobcentret vurdere din arbejdsevne og afgøre, om der er dokumentation for forsøget på fastholdelse via de sociale kapitler i 12 måneder forud for tilkendelsen af fleksjob (bemærk undtagelser fra dokumentationskrav ovenfor). Kontakt derfor jobcentret tidligt i din sygeperiode, hvis din sygdom er varig.