Småjob

Selv få ordinære løntimer kan øge din motivation og give dig fornyet tro på at få et fast arbejde og muligheden for at forsørge dig selv. Småjobs på ned til seks timer om ugen kan også hjælpe med at sikre, at du som kontanthjælps-modtager ikke bliver ramt af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen. 

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

Småjob er typisk henvendt til dig, der modtager kontanthjælp eller ressourceforløbsydelse og ikke er helt klar til et ordinært fuldtidsarbejde. Arbejdsopgaverne kan være inden for alle områder og brancher,men typisk kan det handle om: serviceopgaver, pakke- og lagerarbejde, rengøring og oprydning, mindre håndværksopgaver, kørsel, kantinearbejde eller kundebetjening mv.

Kombinationsforløb og mentorhjælp
Ofte kan kortere ulønnede praktikforløb med fordel anvendes som optakt til eller parallelt med de ordinære løntimer – og altid med henblik på at afklare og opkvalificere dig til nye jobfunktioner. De ordinære løntimer vil således afspejle virksomhedens reelle behov for arbejdskraft, mens de ulønnede praktiktimer vil være din mulighed for yderligere oplæring i arbejdsfunktioner, som på sigt vil kunne blive til ordinære løntimer.

I nogle tilfælde kan det også være muligt at tilknytte en mentor, som både kan introducere dig til opgaverne og hjælpe dig med at falde til på arbejdspladsen.

BETINGELSER

  • Alle ordinære arbejdstimer tæller med i forhold til både kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen (se andre faktaark).

  • Jobcentret kan eventuelt bevilge kompetencegivende aktiviteter, hvis det fremmer din mulighed for at opnå flere ordinært lønnede timer i virksomheden.

  • Det er vigtigt, at du har et opdateret og målrettet CV og selv tager aktivt ansvar for processen og hjælper med at finde virksomheder, der kan bruge din arbejdskraft.

  ØKONOMI

  • Du modtager almindelig løn for de timer, hvor du udfører arbejde på ordinære vilkår. Din optjente løn fratrækkes fra din kontanthjælp krone for krone, bortset fra 30,37 kr. pr. udført arbejdstime.
    
  • Jo flere ordinære arbejdstimer du har, jo mere kan du som kon - tanthjælpsmodtager også få i boligstøtte og særlig støtte, inden du rammer kontanthjælpsloftet (se andet faktaark).
    
  • Hvis du modtager ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb og har lønindtægter, som inkl. pension udgør 16.382 kr., bliver din ressourceforløbsydelse sat ned med 30 pct. af lønnen. Hvis din lønindtægt inkl. pension overstiger 16.382 kr., bliver den del af lønnen inkl. pension og før skat, der overstiger grænsebeløbet på 16.382 kr. nedsat med 55 pct. Andre indtægter, som fx løbende udbetalinger fra en forsikring, bliver trukket fra krone for krone.
    
  • Hvis du modtager ressourceforløbsydelse under ressourceforløb, kan du tjene op til 16.382 kr. inkl. pension pr. måned, uden at det får betydning for din ressourceforløbsydelse. Hvis du har ind - tægter inkl. pension, der overstiger 16.382 kr., bliver din ressour - ceforløbsydelse sat ned med 55 pct. af den del af lønnen inkl. pension og før skat, der overstiger grænsebeløbet på 16.382 kr. Andre indtægter, som fx løbende udbetalinger fra en forsikring, bliver trukket fra krone for krone. Din egen formue og din ægtefælles formue og indtægter har ikke indflydelse på, hvor meget du kan få i ressourceforløbsydelse.

  SÅDAN GØR DU

  Tal med din sagsbehandler eller jobkonsulent om at finde et job, hvor du kan få løn for din indsats og samtidig komme tættere på et fast job og muligheden for at forsørge dig selv. Husk også, at du med fordel selv kan opsøge virksomheder og tilbyde din arbejdskraft i få timer - eller i en kombination med virksomhedspraktik. Det viser, at du både er motiveret og tager ansvar for din egen situation. Begge kvaliteter, der står højt på ønskelisten hos alle arbejdsgivere.