Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Hvis du driver selvstændig virksomhed, kan du søge om tilskud, hvis du har en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne i forhold til arbejdet i virksomheden.

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

For at få ret til støtte - i form af tilskud som selvstændig - skal du:

 • have en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne i forhold til arbejdet i virksomheden,
 • udnytte din arbejdsevne fuldt ud i virksomheden,
 • drive virksomheden som hovedbeskæftigelse her i landet i hele tilskudsperioden,
 • udnytte din arbejdsevne fuldt ud i virksomheden,
 • være under folkepensionsalderen, 
 • have drevet den selvstændige virksomhed i mindst 30 timer om ugen i mindst 12 måneder indenfor de seneste 24 måneder, og 
 • ikke modtage førtidspension, støtte til selvstændig virksomhed i medfør af § 65 i lov om aktiv socialpolitik, delpension, efterløn eller fleksydelse. 

 

BETINGELSER OG ØKONOMI

 • Tilskuddet udgør et grundbeløb på 156.953 kr. pr. år, som nedsættes med 30 % af en beregnet årsindtægt i virksomheden og af anden arbejdsindkomst i beregningsperioden. 
 • Tilskuddet beregnes én gang om året og er som udgangspunkt gældende for et år ad gangen.  
 • Årsindtægten opgøres på grundlag af din virksomheds skattemæssige overskud/underskud før renter og andre finansielle poster.
 • Kommunen udbetaler månedligt 1/12 af tilskuddet direkte til dig uden om virksomhedens regnskab. 
 • Tilskuddet skal primært anvendes til at kompensere for den ekstra udgift, du har ved at udføre de opgaver, du ikke selv kan klare, eller til at kompensere for den indtægtsnedgang, som din nedsatte arbejdsevne måtte være skyld i.
 • For ægtefæller, der driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, udgør beregningsgrundlaget for hver af ægtefællerne 50 % af den samlede årsindtægt.

SÅDAN GØR DU

Kommunen skal forud for en tilkendelse af tilskud forelægge din sag for rehabiliteringsteamet. I fald rehabiliteringsteamet godkender indstillingen, kan kommunen herefter tilkende dig tilskud i op til fem år ad gangen. Herefter kan tilskuddet fornys ved at kommunen revurderer din sag inden udløbet af den femårige periode.

Hør din sagsbehandler om mulighederne for tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende.