Danskuddannelse til voksne udlændinge

Med tilbud om gratis danskuddannelse får du nemmere ved klare dig i job, i uddannelse og som borger i Danmark. Danskuddannelserne lærer dig at forstå, tale, læse og skrive dansk, og samtidig får du viden om kultur, samfunds- og arbejdsmarkedsforhold i Danmark.

Learning danish will make it easier for you to navigate in jobs, education and in the danish society. Denmark offers free danish language courses, which will teach you to read, write and speak danish, and at the same time provide you with knowledge on danish culture, society and labor market conditions.

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

Danskuddannelse kan tilbydes alle nyankomne udlændinge, der er fyldt 18 år og:

  • har opholdstilladelse eller i øvrigt har fast, lovligt ophold i Danmark og er folkeregistreret i en kommune* eller
  • har fast ophold i medfør af EU-reglerne om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed, etablering og udveksling af tjenesteydelser m.v. og bopæl i en kommune.

Flygtninge, familiesammenførte og indvandrere, herunder arbejdstagere og studerende fra både EU-lande og tredjelande, kan alle bruge ordningen.

I-kursister og S-kursister 
Som integrationskursist (I-kursist)** henvises du til danskuddannelse som led i et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram. Som selvforsørgende kursist (S-kursist)** henvises du til danskuddannelse som led i et introduktionsforløb.

Der gælder forskellige betingelser for de to kursistgrupper, men al danskuddannelse starter med en pædagogisk vurdering af dine forudsætninger og mål med uddannelsen. På tværs af uddannelserne (ved indplacering på modul 1-2, se næste side) indledes med begynderundervisning med særlig vægt på mundtlige og beskæftigelsesrettede sprogkundskaber. 

Hvis du er påbegyndt danskuddannelse inden d. 1. juli 2017 gælder særlige overgangsregler. Hør din kommune.

*  Følgende grupper af danske statsborgere sidestilles med udlændinge: Herboende grønlændere og færinger over 18 år, som af særlige grunde ikke behersker det danske sprog i et sådant omfang, at de kan fungere i det danske samfund. Danske statsborgere over 18 år, der på grund af langvarigt ophold i udlandet ikke behersker det danske sprog i et sådant omfang, at de kan fungere i det danske samfund, herunder personer, der er født af danske forældre med bopæl i udlandet.

** Integrationskursister er udlændinge med opholdstilladelse efter integrationslovens § 16, herunder: udlændinge med opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7 eller 8, § 9, stk. 1, nr. 1, § 9 b, § 9 c, stk. 1 eller 2, eller § 9 e. Selvforsørgende kursister er udlændinge med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, § 9 i, jf. dog § 2 b, §§ 9 j-9 l eller 9 p, § 9 c, stk. 4, § 9 d, § 9 f, § 9 c, stk. 1, på grund af en familiemæssig tilknytning til en udlænding, der er omfattet af nr. 3-5, eller med opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 9 m eller 9 n. Udlændinge, som uden at være omfattet af nr. 8 har fast, lovligt ophold her i landet i medfør af udlændingelovens § 1, eller udlændinge, som har ophold her i landet i medfør af EU-reglerne om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed, etablering og udveksling af tjenesteydelser m.v. Selvforsørgende kursister kan også være grænsependlere, der tilbydes danskuddannelse i medfør af § 2 a.

 

Danish language courses is offered to all newly arrived foreigners, who has turned 18 and:

  • has a residence permit or in any other way lives permanently and legally in Denmark, and is registered in the danish population register in one of the municipalities.
  • Has a permanent stay in Denmark as an EU Citizen, and thereby has a right to undertake danish language courses/education in accordance to the EU regulations.

Refugees, reunited families and immigrants, and both employees and students, from the EU and third world countries, all have the right to use the danish education scheme.

  • As a foreign employee, student or au pair, you will be offered up to 250 hours workrelated danish tuition, within an 18 month period.
  • As a refugee or familiereunited person, you can begin an ordinary danish education immediately and for a total of 5 years.

BETINGELSER

  • Danskuddannelse er gratis, dog skal S-kursister betale et depositum på 2.000 kr., som refunderes når 1) du har bestået modultesten for det modul, du er henvist til, 2) du har bestået den afsluttende prøve, 3) du ikke længere er berettiget til danskuddannelse eller 4) du ønsker at ophøre med danskuddannelsen. Au-pair personers værtsfamilier skal betale 19.305 kr. for danskuddannelse for at opnå opholdstilladelse. Beløbet refunderes ikke.
  • Danskuddannelse for begge kategorier, S- og I-kursister, kan gennemsnitligt maksimalt udgøre 15 timer pr. uge beregnet inden for det igangværende modul.
  • Den samlede uddannelsesperiode for I-kursister kan maksimalt vare op til 5 år fra første gang opholdstilladelsen gives (dog med enkelte undtagelser, hvor uddannelsenperioden kan vare lidt længere). For S-kursister kan den samlede uddannelsesperiode maksimalt vare 5 år fra borgeren første gang orienteres om, at sådan et tilbud eksistererer. I særlige tilfælde kan den vare mere end 5 år, hvilket afgøres efter en konkret vurdering af en myndighedsperson fra borgerens bopælskommune.

SÅDAN GØR DU

Din kommune vil automatisk give dig tilbuddet senest en måned efter, at du er ankommet til kommunen. Du kan læse mere om de enkelte uddannelser nedenfor. 

The offer of danish courses will automatically be given to you within one month of your arrival by your home council. You can read more about the different education offers below.

DE TRE DANSKUDDANNELSER

Der er tre selvstændige danskuddannelser, som er tilrettelagt forskelligt, så undervisningen svarer til dit mål og dine forudsætninger: Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3. 

Særlig vægt på beskæftigelsesrettede sprogkundskaber
Undervisning i arbejdsmarkedsforhold – sammen med undervisning i kultur og samfundsforhold – er et gennemgående element på de tre danskuddannelser. Ved indplacering på modul 1 eller 2 på én af uddannelserne indledes med en særlig begynderundervisning, hvor der er speciel fokus på mundtlige og beskæftigelsesrettede sprogkundskaber, så der fra start skabes det bedste fundamentet for integration på arbejdsmarkedet. Vægten på mundtlige færdigheder sigter mod, at du som ny-ankommet udlænding hurtigst muligt kan gøre dig forståelig på mundtlig dansk på en arbejdsplads. Beskæftigelsesrettede sprogkundskaber kan fx være navne på arbejdsredskaber, tiltaleformer og pausesamtaler på en arbejdsplads, sprogbrug knyttet til en ansættelsessamtale og generelt undervisning, der er bygget op omkring beskæftigelsesrelevant viden og kommunikation, fx information om mødekultur, hygiejne på en arbejdsplads m.v. 
 

Danskuddannelse 1 er tilrettelagt for dig, som ikke kan læse og skrive på dit eget modersmål, samt latinske analfabeter, som ikke behersker et europæisk skriftsystem. Målet for undervisningen er grundlæggende færdigheder i mundtlig dansk og læse- skrivefærdigheder, så du kan klare dig på det danske arbejdsmarked og som borger i det danske samfund.

Danskuddannelse 2 er tilrettelagt for dig, som har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet. Målet for undervisningen er at forstå, tale og læse dansk, så du kan klare dig på det danske arbejdsmarked, på en efterfølgende arbejdsmarkedsuddannelse og som borger i det danske samfund.

Danskuddannelse 3 er tilrettelagt for dig, som har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund. Det kan være en erhvervsuddannelse, en gymnasieuddannelse eller en videregående uddannelse. Målet for Danskuddannelse 3 er, at du skal kunne få et job eller tage fortsat uddannelse samt kunne fungere aktivt som borger i det danske samfund.

Modultest
De tre danskuddannelser er inddelt i seks moduler og kan afsluttes med en danskprøve. Ved oprykning til næste modul skal du aflægge en modultest.

Dansktillæg og danskbonus 
Hvis du modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse  (se separat faktaark) har du mulighed for at få et tillæg på 1.652 kr. pr. måned i maksimalt seks sammenhængende måneder, når du har bestået Prøve i Dansk 2, FVU læsning trin 2 eller tilsvarende eller højere prøve i dansk.  

Workrelated danish tuition includes lessons for up to 250 hours within an 18 month period, split between 5 blocks of 50 hours each. Lessons will be adapted, as much as possible, to your job and your workrelated needs for obtaining danish language skills. In completion of work related danish tuitions, you have the right to be accepted on to an ordinary danish education for up to 3 years, where you will be given an opportunity to take a danish examination, if you wish to strenghten you language skills further. 

Danish course 1 is relevant, if you have no reading or writing abilities in your own language and also relevant for Latin illiterates who doesn't master the European writing system. The course is aimed at obtaining basic skills in verbal danish, reading and writing, so you will be able to navigate in danish society and the labor market.

Danish course 2 is relevant, if you only have some schooling and educational background  (8-10 years)from your home country. The aim is to read, speak and understand danish, so you can navigate in danish society and the labor market, or advance further in the educational system.

Danish course 3 is relevant if you have at least 12 years of school, typically bachelor or graduate degrees from your home country, and its expected that you have to learn danish relatively quickly. The aim is to obtain employment, undergo further education and take an active role in danish society.

Module test: There are 6 modules in each of the danish courses, where all modules concludes with a test. Once you pass a module test, you advance to the next module.