IGU - IntegrationsGrundUddannelsen

Med IntegrationsGrundUddannelsen (IGU) får du som flygtning (eller familiesammenført) mulighed for midlertidigt (2 år) at blive ansat og opkvalificeret i en virksomhed. 

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

IGU-forløb kan bruges af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i alderen 18 til 50 år, der har haft folkeregisteradresse i Danmark i op til 20 år.

BETINGELSER OG INDHOLD

Hvis du allerede er ordinært ansat i en virksomhed, kan du ikke starte IGU-forløb på samme virksomhed,  før der er gået 3 måneder fra afslutningen af beskæftigelsesperioden til opstarten af IGU-forløbet.

OM UDDANNELSEN

IGU-forløbet varer 24 måneder, hvoraf de 23 uger - i samarbejde med virksomheden - tilrettelægges som skoleundervisning på fuld tid. Formålet er, at du gennem praktisk erfaring, sproglig og faglig opkvalificering (fx via AMU-kurser) får så mange kvalifikationer og kompetencer, at du kan gennemføre en erhvervsuddannelse eller blive ansat på almindelige vilkår.

Den praktiske del af uddannelsen skal give dig:

• Viden og færdigheder i funktioner, der er relevante på arbejdsmarkedet

• Konkrete arbejds- og samarbejdserfaringer, der kan sikre din varige tilknytning til arbejdsmarkedet

• Indsigt i strukturen og arbejdsforholdene på en arbejdsplads.


Skoleundervisningen skal bidrage til at give dig:

• Sproglige færdigheder jf. lov om danskuddannelse

• Erhvervsrettede kvalifikationer og kompetencer

• En bredere forståelse for erhvervede praktiske erfaringer og forudsætningerne for fortsat uddannelse.

IGU-forløb kan påbegyndes til og med 31. december 2027. Forløbet kan i særlige tilfælde forlænges, hvis særlige forhold (fx graviditet eller sygdom) har medført, at det ikke har været muligt at gennemføre skoleforløbet.

ØKONOMI

I praktikdelen af forløbet aflønnes du som IGU-elev efter de lønsatser, der gælder for EGU-elever (ErhvervsGrundUddannelsen), alternativt efter elev-satserne for 1. og 2. år på uddannelsesområdets overenskomst. I skoleperioderne af IGU-forløbet modtager du en uddannelsesgodtgørelse. Godtgørelsen svarer til den sats, du ville have modtaget i integrationsydelse. Du kan også modtage befordringsgodtgørelse efter nærmere aftale. Du skal ansøge om såvel uddannelses- som eventuel befordringsgodtgørelse i den kommune, hvor du bor. Virksomheder, der opretter IGU-forløb, har mulighed for at modtage en bonus på op til 40.000 kr.

SÅDAN GØR DU

IGU-forløbet aftales skriftligt direkte mellem dig og virksomheden. Forløbet startes senest tre måneder efter aftalens indgåelse, og senest en måned efter opstart skal aftalen og undervisningsplan for skoleundervisningen oprettes i VITAS via vitas.bm.dk. Når hele forløbet er gennemført udsteder virksomheden et bevis til dig for gennemførslen af IGU-forløbet. Kontakt jobcentret og hør om muligheden for at blive ansat i et IGU-forløb.

SE OGSÅ