Seniorpræmie

Alle medarbejdere og selvstændige har ret til seniorpræmie, hvis de er født efter 1. januar 1954* og opfylder beskæftigelseskravet på mindst 1.560 timer pr. år** / 30 timer pr. uge i de første 12/24 måneder efter folkepensionsalderen. Beskæftigelseskravet kan opfyldes ved hjælp af:
• Løntimer (herunder også ukontrollabel arbejdstid omregnet*** til timer), som i optjeningsperioden er registreret i indkomstregistret.
• Timer som følge af omregning*** af B-indkomst (der betales arbejdsmarkedsbidrag af), og som ikke indgår i opgørelsen af en selvstændig virksomheds overskud eller underskud.
• Timer som følge af omregning*** af det skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster af selvstændig virksomhed og A-indkomst udbetalt til ejeren af et selskab, hvor ejeren har afgørende indflydelse.

Den første præmie udgør et skattefrit engangsbeløb på 46.868 kr., der udbetales, når de 12 måneders ekstra arbejde er leveret. Den anden seniorpræmie udgør et engangsbeløb på 27.898 kr., der udbetales, når der i perioden fra den 13-24 måned efter tidspunktet for opnåelse af folkepensionsalderen er leveret yderligere mindst 1.560 løntimer. Præmien medfører ikke fradrag i ydelser efter anden lovgivning (fx pensionstillæg, boligydelse og ældrecheck og heller ikke i en ægtefælles ydelser) og reguleres årligt med satsreguleringsprocenten. 

* Personer, der er født før 1. januar 1954, kan ikke optjene seniorpræmie, selv om de fortsat er i arbejde og opfylder beskæftigelseskravet. Da folkepensionsalderen er 65,5 år, kan en person, der fx er født 5. januar 1954, optjene seniorpræmie fra 1. august 2019. ** Beskæftigelseskravet udgør 1.040 løntimer for personer, hvis perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med den 30. juni 2020 indgår i personens 12-måneders optjeningsperiode. *** Omregningssatsen er 136,81 kr. pr. time i 2024. Fra 1. juli 2022 gælder nye regler for beregning af seniorpræmie som kan have betydning for dig, der har DIS-indkomst eller et arbejde, hvor din arbejdsgiver ikke har indberettet løntimer. Reglerne har virkning fra den 1. juni 2020 dvs. med tilbagevirkende kraft. Udbetaling Danmark vil derfor gennemgå alle sager om seniorpræmie, for at sikre, at de borgere, der opfylder kravene, automatisk får udbetalt seniorpræmie.

Fordele og eksempel

Fold alle ud

FORDELE

  • Øger udbuddet af erfarne medarbejdere på arbejdsmarkedet
  • Tilskynder selvstændige til at fortsætte driften lidt længere til gavn for dem selv såvel som for samfundsøkonomien

EKSEMPEL

En ingeniør, der er født i februar 1954, vælger at blive på sin arbejdsplads og færdiggøre et stort projekt, efter hun er nået folkepensionsalderen. I perioden fra 1. september 2020 til 30. august 2021 arbejder hun således, hvad der svarer til 32 timer pr. uge eller samlet set 1.664 timer på de 12 måneder. Hendes arbejdsgiver undgår omkostningerne ved at skulle introducere en ny medarbejder til projektet, og kvinden modtager automatisk 44.221 kr. skattefrit efter de 12 måneders ekstra arbejde.

SÅDAN GØR DU

Kontakt jobcentret og hør mere om mulighederne for ansættelse i seniorjob.

Ansøgning om ansættelse i seniorjob skal sendes til ansøgerens bopælskommune tidligst tre måneder før og skal være modtaget senest to måneder efter den dag, hvor dagpengeperioden udløber. I ansøgningen skal vedlægges dokumentation fra A-kassen om, hvornår personen har ret til efterløn, samt hvornår dagpengeperioden udløber