Virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik er et kortere forløb uden lønudgift for virksomheden. Med virksomhedspraktik giver virksomheden en ledig mulighed for at afprøve kompetencer eller opnå nye kompetencer og vise sit værd i forhold til virksomhedens konkrete opgaver.

Hvis der er kemi, og den ledige har flair for arbejdet, kan virksomhedspraktikken med fordel bruges som afsæt til et ordinært job, et job med løntilskud eller til at indgå en uddannelsesaftale (fx voksenlærling). Forud for starten, skal der aftales et præcist formål med forløbet, så den ledige får mest muligt udbytte af opholdet. Hvis det er muligt, skal det aftales, at praktikken kombineres med eller efterfølges af timer, hvor personen er ansat som lønmodtager. Find de steder i virksomheden, hvor I med ekstra ressourcer kan sætte en udvikling i gang. De fleste virksomheder har mange opgaver og arbejdsfunktioner, hvor det er oplagt, at ledige træder ind og er med til at udvikle nye forretningsområder, der på sigt kan skabe flere ordinære arbejdspladser.

Virksomhedspraktikken varer op til fire uger. For ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og personer med begrænsninger i arbejdsevnen m.fl. kan virksomhedspraktikken vare op til 13 uger med mulighed for forlængelse efter konkret vurdering. Inden praktikperioden afsluttes, bør praktikanten få en tilbagemelding på mulighederne for almindelig ansættelse, kombinationsforløb eller ansættelse med løntilskud i virksomheden - eller en vurdering af praktikantens muligheder for uddannelse inden for området.

Fordele og eksempel

Fold alle ud

FORDELE

  • Jobcentret udvælger de bedst egnede praktikanter til virksomheden. 
  • Virksomheden, der får den ledige i praktik, skal hverken betale løn eller forsikring i praktikperioden.
  • Virksomheden får mulighed for at vurdere, om den ledige kan ansættes i et fast job eller i et job med løntilskud umiddelbart efter praktikken.

EKSEMPEL

En 32-årig tømrer har været sygemeldt i en længere periode pga. en diskusprolaps. Han vil fremover ikke kunne klare sit sædvanlige arbejde. Der indgås aftale med en entreprenørvirksomhed om virksomhedspraktik som bygningskonstruktør. Her skal tømreren i en periode afklare, hvorvidt den type arbejde kan være et relevant alternativ for hans fremtidige arbejdsliv, samt om der i givet fald skal iværksættes uddannelse/opkvalificering til bygningskonstruktør.

ØVRIGE BETINGELSER OG FORSIKRINGSFORHOLD

Der kan ikke oprettes en virksomhedspraktik i den virksomhed, hvor den ledige senest har været ansat. Dette gælder dog ikke personer, der vurderes at være langt fra at kunne opnå ordinær beskæftigelse. Det er dog her et krav, at virksomhedspraktikken ligger inden for en ny arbejdsfunktion, og forskellen fra den tidligere arbejdsfunktion skal således beskrives i praktikaftalen.

Antallet af personer i virksomhedspraktik kan maksimalt udgøre 1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har mellem 0 og 50 ansatte (dog altid 1 person). Herudover kan der være 1 person i virksomhedspraktik for hver 10 ordinært ansatte. Opgørelsen af ansatte og personer i støttet beskæftigelse opgøres altid i fuldtidspersoner. Fx kan en virksomhed med 12 halvtidsansatte medarbejdere således have 1 ledig i virksomhedspraktik på fuld tid eller 2 ledige i virksomhedspraktik på halv tid.


Den ledige ansættes ikke af virksomheden under en virksomhedspraktik. Der skal således ikke udstedes et ansættelsesbevis. Under praktikopholdet modtager den ledige forsørgelsesydelse fra A-kassen eller kommunen. Den ledige er ikke omfattet af de for lønmodtagere gældende regler (lovgivning, overenskomster m.v.) med undtagelse af arbejdsmiljølovgivningen og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Under praktikforløbet yder jobcentret erstatning efter reglerne i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. beskæftigelseslovens § 113. Jobcentret yder ligeledes erstatning for skader tilbudsmodtageren forvolder på andre personer eller andres ejendele efter dansk rets almindelige regler, jf. Bek. om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 12. Det følger heraf, at der normalt ikke ydes erstatning i det omfang en skade er dækket af en arbejdsskadeforsikring, tingsforsikring eller en driftstabsforsikring.

SÅDAN GØR DU

Kontakt jobcentret og hør nærmere om muligheden for virksomhedspraktik Inden du kontakter jobcentret, kan du med fordel overveje praktikkens arbejdsmæssige indhold. Ansøgning om oprettelse af virksomhedspraktik sker direkte via selvbetjeningsløsningen Vitas.bm.dk

SE OGSÅ