Jobcentrets otte ugers opfølgningssamtale med sygemeldte medarbejdere

Hvis en sygemelding forventes at vare mere end otte uger, har kommunen pligt til at følge op på den sygemeldte med en personlig opfølgningssamtale senest otte uger efter første fraværsdag. Inden samtalen skal den sygemeldte medarbejder indhente en lægeattest hos egen læge.

Til opfølgningssamtalen skal den sygemeldte medarbejder - i samarbejde med kommunen - lægge en plan for, hvordan medarbejderen hurtigst kan komme tilbage i arbejde*. Det kan fx være ved at starte på nedsat tid eller ved at imødekomme andre behov. Kommunen kan også kontakte virksomheden for at høre:

  • Om der evt. er andre jobfunktioner, som passer bedre til medarbejderens situation? 
  • Om der kan ændres på fysiske forhold, som vil kunne hjælpe medarbejderen med at vende tilbage til jobbet (fx hjælpemidler / indretning af arbejdspladsen)?
  • Om ændringer af arbejdsopgaver - eller nedsat tid i en periode - kan hjælpe med tilbagevenden? 
  • Om der er kolleger, der kan støtte den sygemeldte igennem forløbet?

Såfremt medarbejderen hverken helt eller delvist kan vende tilbage til jobbet, vil jobcentret vurdere, om medarbejderen kan deltage i et aktivt tilbud med henblik på at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det kan fx bestå af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller job med løntilskud. Medarbejderen har pligt til at deltage i et tilbud, hvis det er foreneligt med vedkommendes helbredstilstand og behandlingsforløb. 

* Bemærk, at jobcentret efter tre måneders sygemelding bredt skal vurdere, om medarbejderen eventuelt kan tage andet arbejde inden for sit uddannelses- og beskæftigelsesområde i passende omfang og derfor ikke længere behøver at være uarbejdsdygtig på grund af sygdom. Efter fem måneder skal alle sygemeldinger revurderes i forhold til uarbejdsdygtighed og ret til sygedagpenge / sygedagpengerefusion. Hvis der er udarbejdet en mulighedserklæring, kan den med fordel medbringes til samtalen.

Fordele og eksempel

Fold alle ud

FORDELE

Jobcentret følger op på virksomhedens kontakt med den sygemeldte og kan i mange tilfælde tilbyde ordninger og redskaber, der kan sikre medarbejderen en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

EKSEMPEL

En sygemeldt slagteriarbejder indkaldes til otte ugers opfølgningssamtale i jobcentret. Slagteriarbejderen har smerter i skulderen og har ikke kunnet finde en løsning på problemet sammen med virksomheden (via fire ugers fraværssamtalen). Efter samtalen kontakter jobcentret virksomheden og aftaler en rundbordssamtale (se faktaark), hvor det afklares hvilke funktioner, medarbejderen kan påtage sig, samt hvilke hjælpemidler, der kan bruges til at aflaste hans skulder.

SÅDAN GØR DU

Kontakt jobcentret, hvis du ønsker mere information om jobcentrets otte ugers opfølgningssamtale.
Læs mere på www.star.dk

SE OGSÅ