Personlig assistance

Få skræddersyet støtte til de konkrete arbejdsopgaver i jobbet, som du pga. et handicap eller varig funktionsnedsættelse ikke kan klare selvstændigt.

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

Hvis du har en varig funktionsnedsættelse / handicap, der medfører barrierer i dit job, kan du søge om personlig assistance gennem dit jobcenter. Den personlige assistent kan så støtte dig i de arbejdsfunktioner, som du ikke selv kan udføre på grund af din funktionsnedsættelse / handicap. Personlig assistance kan fx bestå af praktisk bistand til konkrete arbejdsopgaver, tolkning eller personlig støtte. Den personlige assistent kan fx være en allerede ansat person, en udefrakommende, eller det kan også være virksomhedens indehaver. Muligheden for personlig assistance er tilstede, hvis du er:
• ansat på almindelige arbejds- og lønvilkår
• ansat i fleksjob eller i løntilskud
• selvstændig
• ledig, der deltager i forløb gennem jobcentret, fx virksomhedspraktik.

Du kan også få bevilget personlig assistance til efter- og videreuddannelse, men kun hvis du ikke er berettiget til specialpædagogisk støtte.

BETINGELSER

    Det er en betingelse for at få personlig assistance, at din funktionsnedsættelse ikke er uforenelig med dit erhverv. Jobcentret vurderer dit behov for assistance i din konkrete situation, og det bevilgede timetal afhænger af dit behov. Hvis du er ansat 37 timer om ugen, kan du som udgangspunkt få personlig assistance i op til 20 timer om ugen. Hvis du har flere eller meget omfattende funktionsnedsættelser, kan du i særlige tilfælde få bevilget personlig assistance i op til fuld tid.

    ØKONOMI

    Jobcenteret refunderer virksomheden de lønandele, som tilskuddet omfatter.

    SÅDAN GØR DU

    Kontakt jobcentret og hør mere om muligheden for personlig assistance. Se også www.star.dk/handicap, hvor du kan finde eksempler på personlig assistance og anden støtte til en lang række handicapgrupper. Ansøgning om personlig assistance sker i samarbejde med jobcentret gennem den digitale løsning vitas.bm.dk