Personlig assistance

Få skræddersyet støtte til de konkrete arbejdsopgaver i jobbet, som du pga. et handicap eller varig funktionsnedsættelse ikke kan klare selvstændigt.

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

Hvis du har en betydelig og varig funktionsnedsættelse / handicap, der medfører barrierer i dit job, kan du søge om personlig assistance gennem dit jobcenter. Den personlige assistent kan så støtte dig i de arbejdsfunktioner, som du ikke selv kan udføre på grund af din funktionsnedsættelse / handicap. Personlig assistance kan fx bestå af praktisk bistand til konkrete arbejdsopgaver, tegnsprogs-/skrivetolkning eller personlig støtte. Den personlige assistent kan fx være en allerede ansat person, en udefrakommende, eller det kan også være virksomhedens indehaver. Muligheden for personlig assistance er tilstede, hvis du er:
• ansat på almindelige arbejds- og lønvilkår
• ansat i fleksjob, seniorjob eller i løntilskud
• selvstændig
• ledig, der deltager i forløb gennem jobcentret, fx virksomhedspraktik.

Hvis du er ledig kan din kommende arbejdsgiver få tilskud til personlig assistance under din efteruddannelse forud for påbegyndelse af dit konkrete ansættelsesforhold. Hvis du er lønmodtager og deltager i kurser, der er et led i arbejdet og betales af arbejdsgiveren samt afvikles i arbejdstiden, kan din arbejdsgiver søge om tilskud til personlig assistance under din deltagelse i kurserne.

BETINGELSER

Det er en betingelse for at få personlig assistance, at din funktionsnedsættelse ikke er uforenelig med dit erhverv. Jobcentret vurderer dit behov for assistance i din konkrete situation, og det bevilgede timetal afhænger af dit behov. Hvis du er ansat 37 timer om ugen, kan du som udgangspunkt få personlig assistance i op til 20 timer om ugen i gennemsnit pr. kvartal. Ved færre arbejdstimer beregnes tilskuddet forholdsmæssigt. Hvis du har flere eller meget omfattende funktionsnedsættelser, kan du i særlige tilfælde få bevilget personlig assistance i op 37 timer.

ØKONOMI

Løntilskuddet svarer til studentertimelønssatsen, trin 3, stedtillægssats IV i overenskomsten mellem HK og staten. I tilfælde, hvor der er behov for særlige kvalifikationer hos den personlige assistent, kan der ydes et tilskud, der svarer til den ordinære sats for det pågældende arbejde. Til assistance i form af tegnsprogs- og skrivetolkning ydes et tilskud svarende til den ordinære sats for tegnsprogstolkning.

SÅDAN GØR DU

Kontakt jobcentret og hør mere om muligheden for personlig assistance. Se også www.star.dk/handicap, hvor du kan finde eksempler på personlig assistance og anden støtte til en lang række handicapgrupper.