Job med løntilskud i offentlige virksomheder

Job med løntilskud i offentlige virksomheder* giver mulighed for at ansætte en potentiel ny medarbejder med tilskud i op til 4 måneder. For visse målgrupper (fx revalidender) kan der aftales længere forløb.

Medarbejderen i løntilskudsjob får en fast timeløn på 138,16 kr. og får udbetalt en løn, der modsvarer den ydelse, den pågældende fik som ledig (fx dagpenge eller kontanthjælp). Dog optjener medarbejderen fulde feriepenge og pension af den løn, han/hun ville have fået som almindeligt ansat. Medarbejderen har også mulighed for at have ordinær beskæftigelse ved siden af ansættelsen i offentligt løntilskud** samt søge befordringsgodtgørelse. Virksomheden modtager et løntilskud på 129,13 kr. pr. time (2024 satser).

Virksomheden kan kun modtage løntilskud til en ny medarbejder, der forudgående har haft en periode med minimum 6 måneders ledighed. Kravet om 6 måneders ledighed bortfalder dog, hvis den ledige ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse på gymnasialt niveau eller højere, er over 50 år eller enlig forsørger. Arbejdstiden fastsættes individuelt, men vil for fuldtidsforsikrede dagpengemodtagere være på 37 timer. Løntilskudsansatte må ikke erstatte almindeligt ansatte medarbejdere, og virksomheden skal både opfylde et merbeskæftigelseskrav*** og et forholdstalskrav**** . Den ledige kan ikke komme i løntilskud i den virksomhed, han/hun senest har været ansat i. 

* Offentlige virksomheder er alle virksomheder, hvis driftsudgifter dækkes med minimum 50% offentlige midler.

** Medarbejderen kan have ordinær beskæftigelse i op til 5 timer ugentligt ved siden af ansættelsen i offentligt løntilskud uden at det har betydning for arbejdstid og aflønning. Ved sideløbende ordinær beskæftigelse ud over 5 timer pr. uge nedsættes den ugentlige arbejdstid med én time for hver times ordinær beskæftigelse. Har medarbejderen fx. sideløbende 10 timers ordinært arbejde, vil arbejdstiden i det offentlige løntilskud nedsættes til 32 timer pr. uge. Såfremt de ordinære timer foregår sideløbende hos samme arbejdsgiver, er det en forudsætning, at der er tale om forskellige arbejdsfunktioner.

*** Ved merbeskæftigelse forstås en nettoudvidelse af antallet af ansatte hos arbejdsgiveren (gns. for de sidste 12 måneder).
**** Antallet af personer i løntilskud kan maksimalt udgøre 1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har mellem 0 og 50 ansatte (dog altid 1 person). Herudover kan der ansættes 1 person med løntilskud for hver 10 ordinært ansatte. Opgørelsen af ansatte og personer i støttet beskæftigelse opgøres altid i fuldtidspersoner.

 

Fordele og eksempel

Fold alle ud

FORDELE

  • Giver virksomheden mulighed for at møde en ny potentiel medarbejder på fordelagtigte økonomiske vilkår. I løntilskudsperioden kan virksomheden danne sig et grundigt indtryk af den pågældende medarbejder – både fagligt og socialt.
  • Giver den ledige mulighed for at prøve sig selv af i et konkret job og genopfriske faglige kvalifikationer, anvende nyerhvervede kompetencer - eller blot vænne sig til det at være på en arbejdsplads. 
  • Løntilskudsforløbet planlægges i tæt samarbejde med virksomheden og den ledige. Jobcentret følger løbende op på forløbet.

EKSEMPEL

En 48-årig mand bliver efter en årrække som ufaglært lagermedarbejder ledig i en længere periode. Fritiden har han altid brugt på spejder og friluftsliv, og i samarbejde med jobcentret finder han et løntilskudsjob på kommunens naturskole, hvor han assisterer de faste naturvejledere og hjælper til med alle de praktiske gøremål. Efter de fire måneder er manden selv klar til at tage imod skoleklasserne, og han bliver derfor ansat på normale vilkår.

SÅDAN GØR DU

Kontakt jobcentret og hør mere om mulighederne for ansættelse med løntilskud.  Ansøgning om løntilskud sker direkte via selvbetjeningsløsningen på: Vitas.bm.dk

Læs også