Job med løntilskud

Job med løntilskud giver virksomheder mulighed for at ansætte en potentiel ny medarbejder på arbejdspladsen med tilskud. Løntilskuddet kan normalt vare op til 6 måneder i private virksomheder og op til 4 måneder i offentlige virksomheder*. Herefter kan ansættelsen fortsætte uden tilskud.

Virksomheder kan kun modtage løntilskud til en ny medarbejder, der forudgående har haft en periode med minimum 6 måneders ledighed. Kravet om 6 måneders ledighed bortfalder dog, hvis den ledige ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannelse på gymnasialt niveau eller højere, er over 50 år eller enlig forsørger.

Virksomheden udbetaler som minimum overenskomstmæssig løn inden for det pågældende ansættelsesområde og modtager herefter et løntilskud på 50% af lønnen dog maks. 88,92 kr. pr. arbejdstime (2024 sats). For offentlige virksomheder er satsen 129,13 kr. pr. arbejdstime. 

Løntilskudsansatte må ikke erstatte almindeligt ansatte medarbejdere, og virksomheden skal både opfylde et merbeskæftigelseskrav** og et forholdstalskrav***. Bruttostøtteintensiteten**** må ikke overstige 50%, og ledige kan ikke komme i løntilskud i den virksomhed, de senest har været ansat i, eller i virksomheder, der er ejet af deres ægtefælle. Der findes også løntilskudsordninger for nyuddannede med handicap og førtidspensionister - se separate faktaark.  

* For ledige, der er længere væk fra arbejdsmarkedet, kan varigheden af løntilskud forlænges med 6 måneder. 
** Ved merbeskæftigelse forstås en nettoudvidelse af antallet af ansatte hos arbejdsgiveren (gns. for de sidste 12 måneder).
*** Antallet af personer i løntilskud eller virksomhedspraktik kan maksimalt udgøre 1 person for hver 5 ordinært ansatte, hvis virksomheden har mellem 0 og 50 ansatte (dog altid 1 person). Herudover kan der ansættes 1 person for hver 10 ordinært ansatte.
**** Bruttostøtteintensiteten til private arbejdsgivere må over en periode på et år efter ansættelsen ikke overstige 50% pct. Hvis det sker, er arbejdsgiver forpligtet til at tilbagebetale et evt. overstigende beløb. Hvis arbejdsgiveren – ud over løntilskuddet – modtager anden offentligt støtte i tilknytning til ansættelsen, skal denne støtte medtages ved beregning af støtteintensiteten (dog ikke støtte til hjælpemidler, personlig assistance eller mentor efter LAB eller BAB). Beregning af bruttostøtteintensitet foretages ved at gange det samlede løntilskud og anden støtte for hele perioden med 100 og herefter dividere med de samlede lønomkostninger for hele perioden. Fx (tilskud på 88,92 kr. pr. time x 160,33 timer pr. måned x 3 måneder x 100) divideret med (23.500 kr. løn pr. mdr. x 3 mdr.) = 60,67% bruttostøtteintensitet. I dette tilfælde vil arbejdsgiver således blive mødt med et mindre tilbagebetalingskrav.

Fordele og eksempel

Fold alle ud

FORDELE

Giver virksomheden mulighed for at danne sig et indtryk af den pågældende medarbejder – både fagligt og socialt. For jobsøgere giver ordningen mulighed for at genopfriske faglige kvalifikationer, anvende nyerhvervede kompetencer eller blot vænne sig til det at være på en arbejdsplads. Der er også mulighed for at blive optrænet til et helt nyt arbejdsområde.

Løntilskudsforløbet planlægges i tæt samarbejde med virksomheden og den ledige. Jobcentret følger løbende op på løntilskuddet

EKSEMPEL

En 34-årig kvinde er blevet ledig efter en årrække som ufaglært produktionsmedarbejder. Hun interesserer sig meget for helse og naturmedicin. Jobcentret finder en ledig stilling som butiksassistent i den lokale helseforretning. Stillingen kræver imidlertid en del oplæring og produktkendskab. Der oprettes derfor løntilskud i oplæringsperioden. Efter tre måneder ansættes kvinden på normale vilkår.

SÅDAN GØR DU

Kontakt jobcentret og hør mere om mulighederne for ansættelse med løntilskud. Blanket AB 201 til ansøgning om løntilskud kan findes på: www.jobnet.dk/blanketter. Du kan også sende ansøgning om løntilskud direkte på Vitas.bm.dk

Læs også