Dagpenge

Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids - eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder for uddannelse og supplerende arbejde.

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

Du kan få dagpenge, hvis du er registreret som jobsøgende i dit lokale jobcenter, og opfylder én af følgende betingelser:

 • Du har været fuldtidsforsikret medlem af en a-kasse i mindst ét år og har haft en indkomst på minimum 243.996 kr. inden for de sidste tre år. 
 • Du har været deltidsforsikret medlem af en a-kasse i mindst ét år og har haft en indkomst på minimum 162.660 kr. inden for de sidste tre år.
 • Du er blevet ledig, men har allerede en dagpengeret, der ikke er udløbet. Her optjener du ret til en ny dagpengeperiode på baggrund af nye løntimer (ikke indtægt): 1924 timer inden for tre år for fuldtidsforsikrede og 1258 timer inden for tre år for deltidsforsikrede.
 • Hvis du har været medlem af en a-kasse i mindst ét år og har udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed, været freelancer / honorarmodtager eller har kombineret forskellige indkomster, skal du se afsnittet ”Dagpenge for selvstændige”.
 • Du har afsluttet en uddannelse* med en varighed på mindst 18 måneder** og søger om optagelse i en a-kasse senest to uger efter du har afsluttet uddannelsen. 


Du kan højst medregne løn for 20.333 kr. pr. måned, hvis du er fuldtidsforsikret og højst 13.555 kr. pr. måned, hvis du er deltidsforsikret. Du kan kun medtage indtægt for perioder, hvor du har været medlem af en a-kasse. Du skal altså have denne indtægt i mindst 12 måneder for at opfylde kravet. 

Har du en lavere indkomst, vil du være længere tid om at optjene ret til dagpenge.

Husk, at du i nogle tilfælde har mulighed for at tage 6 ugers jobrettet uddannelse i begyndelsen af din ledighedsperiode eller bruge puljen til uddannelsesløft samt den regionale uddannelsespulje (se andet afsnit).

* Uddannelsen skal berettige til støtte inden for klippekortet efter lov om Statens Uddannelsesstøtte eller være omfattet af lov om erhvervsuddannelser. ** Hvis uddannelsen som fuldtidsstudium har haft en faktisk varighed på mindre end 18 måneder, er det en betingelse, at uddannelsen er gennemført efter den almindelige studieplan for uddannelsen. En uddannelse, der er gennemført som fuldtidsstudium på mindst 3 halvårlige semestre, anses for at være gennemført efter den almindelige studieplan for uddannelsen. En uddannelse, der er gennemført på kortere tid end 18 måneder, kan tidligst anses for afsluttet 18 måneder efter påbegyndelse af uddannelsen.

BETINGELSER

For at få dagpenge skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

 • Du skal aktivt søge fuldtids - eller deltidsarbejde 
 • Du skal være tilmeldt som ledig og have kontakt til dit jobcenter 
 • Du skal oprette et cv på jobnet.dk, som skal godkendes senest tre uger efter tilmelding på jobcentret. I cv’et skal du huske at skrive jobønsker, som matcher de brancher / områder, der mangler arbejdskraft. 
 • Du skal have bopæl og opholde dig i Danmark*
 • Du skal kunne overtage arbejde med én dags varsel 
 • Du skal kunne møde til samtaler og tilbud med én dags varsel 
 • Du skal deltage i kurser / tilbud, der øger dine muligheder for at få arbejde

*Efter repatrieringslovens § 6 kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til at du får udbetalt dagpenge i hjemlandet eller tidligere opholdsland, hvis det er i forbindelse med praktik- eller uddannelsesforløb - eller rekognosceringsrejser til hjemlandet eller det tidligere opholdsland med henblik på at træffe beslutning om repatriering. 

ØKONOMI

Højeste dagpengesats som fuldtidsforsikret er 19.332 kr. pr. måned. Højeste dagpengesats for deltidsforsikrede er 12.881 kr. pr. måned. Din dagpengesats (som er et månedsbeløb) skal som udgangspunkt beregnes på baggrund af de 12 måneder, inden for de seneste 24 måneder, hvor du har haft din største lønindkomst*. Når du har fået beregnet en dagpengesats, kan du ikke få beregnet en ny sats, før du har optjent ny ret til dagpenge.

Højeste dagpengesats til nyuddannede forsørgere er på 82 pct. af højeste dagpengesats (dimittendsats) som fuldtidsforsikret 15.844 kr. pr. måned. Som deltidsforsikret er beløbet 10.562 kr. pr. måned. Højeste dagpengesats til nyuddannede ikke forsørgere er på 71,5 pct. af højeste dagpengesats (dimittendsats) som fuldtidsforsikret 13.815 kr. pr. måned. Som deltidsforsikret 9.210 kr. pr. måned.

Dagpengene er skattepligtige og udbetales månedsvis bagud af din a-kasse med op til 160,33 timer pr. måned** som fuldtidsforsikret og op til 130 timer pr. måned** som deltidsforsikret. Der indbetales bidrag til den obligatoriske pensionsordning til Arbejdsmarkedets Tillægspension. Udbetalingen før eventuelle modregninger vil være den samme, uanset om det er en kort måned (som fx februar eller en lang måned som fx juli). Du skal indsende dit udbetalingskort tidligst én uge før månedens udløb og senest én måned og 10 dage efter udløbet af den måned kortet dækker, og som noget nyt skal du oplyse om de aktiviteter, du forventer at have i resten af måneden. 

Særlige regler for dig under 25 år 
Hvis du er dagpengeberretiget og under 25 år har du ret og pligt til at starte på et tilbud senest efter 13 ugers sammenlagt ledighed. Det er i den forbindelse afgørende for dine dagpenge, om du har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse - eller om du har arbejdet. Du har som udgangspunkt ret til din individuelle dagpengesats i de første 26 uger af din ledighed (dog 50% af satsen, hvis du deltager i højskole- eller daghøjskole forløb). Herefter afhænger din dagpengesats af, om du har en erhvervskompetencegivende uddannelse, har arbejdet i minimum 3.848 timer (2.265 timer som deltidsforsikret) inden for de sidste 3 år samt om du deltager i et tilbud eller vejledning og opkvalificering. Hør mere i jobcentret og din a-kasse. 

Forlængelse af perioden med dagpenge - fleksibel genoptjening
Du har som udgangspunkt ret til dagpenge i to år inden for en periode på tre år, hvis du opfylder betingelserne, men du har også mulighed for at forlænge din ret til dagpenge ud over de to år. De lønarbejdstimer, du har haft, efter du begyndte at modtage dagpenge (efter din seneste indplacering) kan du veksle til forlænget dagpengeret i forholdet 1:2. Din dagpengeret forlænges altså med 2 timer for hver times arbejde, du har haft. Du kan forlænge dagpengeperioden med op til 1 år. 


OBS: På grund af COVID-19 kan din dagpengeanciennitet være sat i bero i forskellige perioder, så du dermed har en forlænget dagpengeret. Hør mere i din A-kasse.

 

Supplerende dagpenge og dagpenge under uddannelse (se også separat faktaark)
Du kan få supplerende dagpenge***, hvis du arbejder på nedsat tid og i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage dagpenge. Beløbet afhænger af arbejdstiden, og din arbejdsgiver skal udstede en frigørelsesattest. Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger. Du kan også deltage i visse former for kurser eller uddannelse, når du modtager dagpenge (se separat faktaark).

Dagpenge og ferie (se også separat faktaark)
Hvis du er dagpengeberettiget medlem af en a-kasse, har du ret til at holde op til 25 dages ferie om året med feriedagpenge. Det er din a-kasse, der vejleder om reglerne, og det er i a-kassen, du henter ansøgningsblanketten til feriedagpenge. 

Karantæne, karens og afkortning af dagpengeperioden
Hvis din ledighed er selvforskyldt, får du en karantæne på 111 timer som fuldtidsforsikret / 90 timer som deltidsforsikret. Bliver du selvforskyldt ledig to gange inden for ét år, mister du retten til dagpenge, indtil du som fuldtidsforsikret har haft mere end 300 timers arbejde inden for tre måneder (276 løntimer i en sammenhængende periode der dækker 12 uger ved uge- eller 14-dages indberetninger), eller som deltidsforsikret har haft mere end 150 timers arbejde inden for tre måneder (138 løntimer i en sammenhængende periode der dækker 12 uger ved uge- eller 14-dages indberetninger). Der er en karensdag efter hver 4. måned, som betyder, at du hver 4. måned mister én dags dagpenge, hvis du ikke i perioden har indberettet minimum 148 timers lønarbejde eller 97 timer for deltidsforsikrede til SKAT. Din dagpengeperiode afkortes med 160,33 timer (130 timer for deltidsforsikrede), hvis du sammenlagt har fået dagpenge eller deltaget i aktivering i 4 år inden for en periode på 8 år.

 

* I indtægtsgrundlaget indgår: 1) A- og B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, jf. lov om arbejdsmarkedsbidrag, indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, tillagt eget pensionsbidrag og fratrukket arbejdsmarkedsbidrag samt tillagt eget ATP-bidrag. 2) B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke er indberetningspligtig til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister.

** Dit forbrug af dagpengeretten sker i timer. To års dagpengeret svarer til 3.848 timer, som du kan bruge inden for tre år. For deltidsforsikrede er antallet 3.120 timer. OBS: På grund af COVID-19 kan din dagpengeanciennitet være sat i bero i forskellige perioder, så du dermed har en forlænget dagpengeret. Hør mere i din A-kasse.

*** Du kan ikke få udbetalt dagpenge for en måned, hvis det antal timer, du skal have udbetalt for, er mindre end 14,8 timer som fuldtidsforsikret og 12 timer som deltidsforsikret.

SÅDAN GØR DU

Kontakt din a-kasse, når du vil anmode eller høre mere om dagpenge.