Dagpenge

Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids - eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder for uddannelse og supplerende arbejde.

Detaljer

Fold alle ud

HVEM GÆLDER DET?

Du kan få dagpenge, hvis du er registreret som jobsøgende i dit lokale jobcenter, og opfylder én af følgende betingelser:

 • Du har været fuldtidsforsikret medlem af en a-kasse i mindst ét år og har haft en indkomst på minimum 263.232 kr. inden for de sidste tre år. 
 • Du har været deltidsforsikret medlem af en a-kasse i mindst ét år og har haft en indkomst på minimum 175.488 kr. inden for de sidste tre år.
 • Du er blevet ledig, men har allerede en dagpengeret, der ikke er udløbet. Her optjener du ret til en ny dagpengeperiode på baggrund af nye løntimer (ikke indtægt): 1924 timer inden for tre år for fuldtidsforsikrede og 1258 timer inden for tre år for deltidsforsikrede.
 • Hvis du har været medlem af en a-kasse i mindst ét år og har udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed, været freelancer / honorarmodtager eller har kombineret forskellige indkomster, skal du se afsnittet ”Dagpenge for selvstændige”.
 • Du har afsluttet en uddannelse* med en varighed på mindst 18 måneder** og søger om optagelse i en a-kasse senest to uger efter du har afsluttet uddannelsen. 


Du kan højst medregne løn for 21.936 kr. pr. måned, hvis du er fuldtidsforsikret og højst 14.624 kr. pr. måned, hvis du er deltidsforsikret. Du kan kun medtage indtægt for perioder, hvor du har været medlem af en a-kasse. Du skal altså have denne indtægt i mindst 12 måneder for at opfylde kravet. 

Har du en lavere indkomst, vil du være længere tid om at optjene ret til dagpenge.

Husk, at du i nogle tilfælde har mulighed for at tage 6 ugers jobrettet uddannelse i begyndelsen af din ledighedsperiode eller bruge puljen til uddannelsesløft samt den regionale uddannelsespulje (se andet afsnit).

* Uddannelsen skal berettige til støtte inden for klippekortet efter lov om Statens Uddannelsesstøtte eller være omfattet af lov om erhvervsuddannelser. For at få dagpengeret på baggrund af uddannelse skal du enten kunne dansk på et niveau, der svarer til Prøve i Dansk 2 / 6. klassetrin - eller opfylde et tilknytningskrav, hvor der er indberettet mindst 600 løntimer (400 for deltidsforsikrede) til SKAT i løbet af 12 måneder indenfor en 24 måneders periode. Du kan også bruge løntimer fra et andet EØS-land, Schweiz eller Storbritannien til at opfylde tilknytningskravet, så længe den sidste løntime er optjent i Danmark og mindst 150 af de 600 løntimer (100 af de 400 løntimer, hvis du er deltidsforsikret) er udført i Danmark. ** Hvis uddannelsen som fuldtidsstudium har haft en faktisk varighed på mindre end 18 måneder, er det en betingelse, at uddannelsen er gennemført efter den almindelige studieplan for uddannelsen. En uddannelse, der er gennemført som fuldtidsstudium på mindst 3 halvårlige semestre, anses for at være gennemført efter den almindelige studieplan for uddannelsen. En uddannelse, der er gennemført på kortere tid end 18 måneder, kan tidligst anses for afsluttet 18 måneder efter påbegyndelse af uddannelsen.

BETINGELSER

For at få dagpenge skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

 • Du skal aktivt søge fuldtids - eller deltidsarbejde 
 • Du skal være tilmeldt som ledig og have kontakt til din a-kasse og dit jobcenter* 
 • Du skal oprette et cv på jobnet.dk, som skal godkendes senest tre uger efter tilmelding på jobcentret. I cv’et skal du huske at skrive jobønsker, som matcher de brancher / områder, der mangler arbejdskraft. 
 • Du skal have bopæl og opholde dig i Danmark**
 • Du skal kunne overtage arbejde med én dags varsel 
 • Du skal kunne møde til samtaler og tilbud med én dags varsel* 
 • Du skal deltage i kurser / tilbud, der øger dine muligheder for at få arbejde

* Din a-kasse afholder de første tre samtaler med dig inden for de første tre måneder. Dit jobcenter afholder de næste tre samtaler med dig inden for de næste tre måneder. Efter den første samtale kan du vælge, om de følgende samtaler skal afholdes ved personligt fremmøde, telefonisk eller digitalt. 

**Efter repatrieringslovens § 6 kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til at du får udbetalt dagpenge i hjemlandet eller tidligere opholdsland, hvis det er i forbindelse med praktik- eller uddannelsesforløb - eller rekognosceringsrejser til hjemlandet eller det tidligere opholdsland med henblik på at træffe beslutning om repatriering. 

ØKONOMI

Højeste dagpengesats som fuldtidsforsikret er 20.359 kr. pr. måned. Højeste dagpengesats for deltidsforsikrede er 13.573 kr. pr. måned. Din dagpengesats (som er et månedsbeløb) skal som udgangspunkt beregnes på baggrund af de 12 måneder, inden for de seneste 24 måneder, hvor du har haft din største lønindkomst*. Når du har fået beregnet en dagpengesats, kan du ikke få beregnet en ny sats, før du har optjent ny ret til dagpenge.

Dagpengene er skattepligtige og udbetales månedsvis bagud af din a-kasse med op til 160,33 timer pr. måned** som fuldtidsforsikret og op til 130 timer pr. måned** som deltidsforsikret. Der indbetales bidrag til den obligatoriske pensionsordning til Arbejdsmarkedets Tillægspension. Udbetalingen før eventuelle modregninger vil være den samme, uanset om det er en kort måned (som fx februar eller en lang måned som fx juli). Du skal indsende dit udbetalingskort tidligst én uge før månedens udløb og senest én måned og 10 dage efter udløbet af den måned kortet dækker, og som noget nyt skal du oplyse om de aktiviteter, du forventer at have i resten af måneden.

Tillægssats ved ny dagpengeret efter 1. maj 2023 
Hvis du får en ny dagpengeret efter den 1. maj 2023, kan du måske*** få en forhøjet dagpengesats de første 481 timer, du får dagpenge (tre måneder) på op til 24.199 kr. pr. måned. Den forhøjede sats for deltidsforsikret er på til 16.133 kr./måned de første 390 timer.

Økonomi for nyuddannede eller værnepligtige
Første gang du får dagpenge, bliver du indplaceret med en dagpengeret fra den 1. i måneden, hvor du beder om og kan få dagpenge. Som nyuddannet - dimittend - eller værnepligtig har du ret til dagpenge i sammenlagt ét år inden for en periode på to år. Det betyder, at du samlet set har ret til 1.924 timers dagpenge inden for to-årsperioden. Som nyuddannet – dimittend – eller værnepligtig med forsørgelsespligt kan du få dagpenge på 82 procent af højeste dagpengesats som fuldtids- eller deltidsforsikret, svarende til 16.694 kr. pr. måned som fuldtidsforsikret 11.130 kr. pr. måned som deltidsforsikret. Som nyuddannet – dimittend – eller værnepligtig uden forsørgelsespligt kan du som fuldtids- eller deltidsforsikret få dagpenge på 71,5 procent af højeste dagpengesats, svarende til 14.557 kr. pr. måned som fuldtidsforsikret 9.705 kr. pr. måned som deltidsforsikret. Når du som dimittend har fået udbetalt dagpenge i 481 timer som fuldtidsforsikret og 390 timer som deltidsforsikret ned - sættes din dagpengesats.

Hvis du er under 30 år og ikke har forsørgelsespligt udbetales satsen med 49,17 procent af højeste dagpengesats, svarende til 10.011 kr. pr. måned for fuldtidsforsikrede og 6.674 kr. pr. måned. Hvis du er fyldt 30 år og ikke har forsørgelsespligt udbetales satsen med 62,11 procent af højeste dagpengesats, svarende til 12.645 kr. pr. måned for fuldtidsforsikrede og 8.430 kr. pr. måned for deltidsforsikrede.

Hvis du får barn, skifter din sats til forsørgersatsen den 1. i måneden efter fødslen.

Særlige regler for dig under 25 år 
Som ung under 25 år får du i visse tilfælde dagpenge på 50 procent eller 49,17 procent af højeste dagpengesats, svarende til 10.180 kr. eller 10.011 kr. pr. måned som fuldtidsforsikret og 6.787 kr. eller 6.674 kr. pr. måned som deltidsforsikret.

Forlængelse af perioden med dagpenge - fleksibel genoptjening
Du har som udgangspunkt ret til dagpenge i to år inden for en periode på tre år, hvis du opfylder betingelserne, men du har også mulighed for at forlænge din ret til dagpenge ud over de to år. De lønarbejdstimer, du har haft, efter du begyndte at modtage dagpenge (efter din seneste indplacering) kan du veksle til forlænget dagpengeret i forholdet 1:2. Din dagpengeret forlænges altså med 2 timer for hver times arbejde, du har haft. Du kan forlænge dagpengeperioden med op til 1 år. 

Supplerende dagpenge og dagpenge under uddannelse (se også separat faktaark)
Du kan få supplerende dagpenge****, hvis du arbejder på nedsat tid og i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage dagpenge. Beløbet afhænger af arbejdstiden, og din arbejdsgiver skal udstede en frigørelsesattest. Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger. Du kan også deltage i visse former for kurser eller uddannelse, når du modtager dagpenge (se separat faktaark).

Dagpenge og ferie (se også separat faktaark)
Hvis du er dagpengeberettiget medlem af en a-kasse, har du ret til at holde op til 25 dages ferie om året med feriedagpenge. Det er din a-kasse, der vejleder om reglerne, og det er i a-kassen, du henter ansøgningsblanketten til feriedagpenge. 

Karantæne, karens og afkortning af dagpengeperioden
Hvis din ledighed er selvforskyldt, får du en karantæne på 111 timer som fuldtidsforsikret / 90 timer som deltidsforsikret. Bliver du selvforskyldt ledig to gange inden for ét år, mister du retten til dagpenge, indtil du som fuldtidsforsikret har haft mere end 300 timers arbejde inden for tre måneder (276 løntimer i en sammenhængende periode der dækker 12 uger ved uge- eller 14-dages indberetninger), eller som deltidsforsikret har haft mere end 150 timers arbejde inden for tre måneder (138 løntimer i en sammenhængende periode der dækker 12 uger ved uge- eller 14-dages indberetninger). Der er en karensdag efter hver 4. måned, som betyder, at du hver 4. måned mister én dags dagpenge, hvis du ikke i perioden har indberettet minimum 148 timers lønarbejde eller 97 timer for deltidsforsikrede til SKAT. Din dagpengeperiode afkortes med 160,33 timer (130 timer for deltidsforsikrede), hvis du sammenlagt har fået dagpenge eller deltaget i aktivering i 4 år inden for en periode på 8 år.

 

* I indtægtsgrundlaget indgår: 1) A- og B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, jf. lov om arbejdsmarkedsbidrag, indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, tillagt eget pensionsbidrag og fratrukket arbejdsmarkedsbidrag samt tillagt eget ATP-bidrag. 2) B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke er indberetningspligtig til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister.

** Dit forbrug af dagpengeretten sker i timer. To års dagpengeret svarer til 3.848 timer, som du kan bruge inden for tre år. For deltidsforsikrede er antallet 3.120 timer. 

*** For at få forhøjede dagpengesats (tillægssatsen) skal du desuden: Have været uafbrudt medlem af a-kassen de seneste fire år før ledighed. Kunne opfylde et dobbelt indkomst- eller beskæftigelseskrav. Er du fuldtidsforsikret, vil det sige, at du skal have tjent 526.464 kr. (ved ny indplacering) eller have arbejdet 3.848 timer (ved genindplacering) inden for de seneste 3 år. Som deltidsforsikret vil det sige, at du skal have tjent 350.997 kr. eller arbejdet 3.120 timer inden for de seneste 3 år. Kunne få beregnet en dagpengesats, som er højere end 100%-satsen. Beregning af din dagpengesats sker på baggrund af din indkomst i de 12 måneder med højest indkomst indenfor de seneste 24 måneder. Når du har fået dagpenge i 481 timer (390 timer, hvis du er deltidsforsikret) med tillægssatsen, vil du derefter få din beregnede dagpengesats på 20.359 kr./måned (13.573 kr./måned, hvis du er deltidsforsikret).

**** Du kan ikke få udbetalt dagpenge for en måned, hvis det antal timer, du skal have udbetalt for, er mindre end 14,8 timer som fuldtidsforsikret og 12 timer som deltidsforsikret.

SÅDAN GØR DU

Kontakt din a-kasse, når du vil anmode eller høre mere om dagpenge.